Referat: 9. maj 2023 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Niels Kristian Larsen
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Andersen
 • Erik Viborg
 • Jørgen Byskov
 • Lennart Qvist
 • Lise Juhl Hansen
 • Irvin Christensen
 • Jesper Lærke
 • Hans Pedersen
 • Carsten Bjerg
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Jens Erik Damgaard
 • Linda Nielsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jens Jacob Østergaard
 • Henrik Hammelsvang
 • Henrik Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Jens S. Højland
 • Rita Byskov
 • Marie Kamp From
 • Søren Elbæk
 • Pia Vestergaard
 • Irene Lund Pedersen
 • Hans Østergaard
 • Jens Jensen
 • Dan K. Jørgensen
 • Hans-Christian Blichfeldt

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
 • Søren Elbæk ()
 • Erik Viborg ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Hans Pedersen ()
 • Søren Elbæk ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Sagsnr: 22-025511

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts 2023. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere detaljeret gennemgang. Budgetopfølgningen er opgjort ekskl. overførsler fra 2022.

 

Det bemærkes i øvrigt, at

 • den langsigtede likviditet ex. deponerede midler udgør 339,1 mio. kr. pr. 31. marts 2023
 • befolkningstallet pr. 1. april 2023 er 56.345, heraf udgør 456 ukrainske flygtninge.

En nærmere specifikation fremgår i de efterfølgende afsnit.

Driftsafvigelser på udvalgsniveau

Budgetopfølgningen er foretaget i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.

Nedenfor fremgår afvigelser på de skattefinansierede og brugerfinansierede driftsudgifter pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser et forventet merforbrug på 29,0 mio. kr. fordelt med 15,3 mio. kr. på de centrale områder og 13,7 mio. kr. på de decentrale områder. I det forventede merforbrug indgår Ukraine-udgifter på 5 mio. kr.

Det brugerfinansierede område forventes at balancere.

Serviceudgifterne, som er en betydelig del af driftsudgifterne og som kommunerne styres stramt på af staten, viser et merforbrug på 12,7 mio. kr. (0,5 pct.) i forhold til rammen, som er skrevet op med en foreløbig prisregulering. Aktuelt forventer rigtig mange kommuner merudgifter, og det kan ikke udelukkes, at Ringkøbing-Skjern Kommune kan blive pålagt en sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider rammen i regnskab 2023.

For at reducere merforbruget er der generelt igangsat handleplaner for decentrale enheder med merforbrug og der er fremlagt kompenserende tiltag for Handicap og Psykiatris centrale merforbrug.

En redegørelse for afvigelserne på udvalgsniveau fremgår nedenfor. Referencer til seneste afvigelser vedrører opfølgningen udarbejdet pr. 28.02.2023 for de centrale områder (udsendt marts 2023).

 • Økonomiudvalget forventer pt. at budget og forbrug er i balance, lig med seneste opfølgning.
 • Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 19,2 mio. kr.  

Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende det centrale område. Ved seneste opfølgning forventedes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Det faldende mindreforbrug skyldes primært ændring i plejebehov hos tre borgere placeret i anden kommune (mellemkommunale betalinger). Ændringerne giver et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. højere end sidste opfølgning.

For så vidt de decentrale afvigelser forventer Sundhed og Omsorg et merforbrug på 9,2 mio. kr.

Afvigelsen består af et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende ældrecentre, hvor merforbruget primært vedrører Egvad Plejehjem, der har opnormereret pga. borgersikkerhed og arbejdsmiljøet. Herudover forventer hjemmeplejen og Akutfunktionen et merforbrug på 4,7 mio. kr. Hjemmeplejens merforbrug henføres på blandt andet rekrutteringsudfordringer (vikarforbrug) samt store udsving i visiterede timer. Akut- og aflastningsenheden har igangsat en analyse omkring vagtplanlægning og fremmødeprofil for at imødegå merudgifterne i størst muligt omfang. Endeligt forventes et merforbrug på 3 mio. kr. vedrørende øvrige enheder. Her indgår blandt andet Åkanden med et merforbrug på 1,6 mio. kr., der primært skyldes stigende fødevareudgifter, gas ifm. fødevarehåndtering samt brændstof og aktivitetsområdet med et merforbrug på 1,2 mio. kr. på grund af stigende udgifter ifm. borgerkørsel.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 4,5 mio. kr. på det centrale område. Ved seneste centrale opfølgning forventedes et merforbrug på 5,4 mio. kr. Den samlede forbedring på 0,9 mio. kr. skyldes merudgifter på 0,5 mio. kr. primært vedrørende justeringer i forventningen til kommende borgere, ændring i borgeres støttebehov samt afgang af borgere. Hertil kommer merindtægter på 1,5 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager, hvilket skyldes ændring i støttebehov hos borgere, og dermed en højere refusion.

For at imødekomme budgetoverskrivelsen er der fremlagt kompenserende tiltag på 2,4 mio. kr.

På det decentrale område, forventer Handicap og Psykiatri et merforbrug på 5,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. vedrørende Handicap Nord, der fordeler sig på hovedparten af områdets botilbud. Merforbruget skyldes tomme pladser og personalejusteringer. Handicap Syd forventer et merforbrug på 2,9 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. vedrørende Center Bakkehuset og det resterende forventes hos Me-Tri. Center Bakkehuset arbejder med rekruttering og fastholdelse for at nedbringe udgifter til eksterne vikarer. Psykiatriområdet forventer et mindreforbrug på 2 mio. kr., da området har været tilbageholdende med at genbesætte vakante stillinger.

 • Beskæftigelsesudvalget forventer et merforbrug på det centrale område på 3 mio. kr.

Ved seneste opfølgning forventedes at forbrug og budget balancerede. Afvigelsen på 3 mio. kr. henføres på ændret lovgivning på førtidspensionsområdet. 

 • Teknik og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Merforbruget vedrører udelukkende det skattefinansierede område. Afvigelsen er uændret fra seneste opfølgning og finansieres af overførte midler.

 • Børne- og Familieudvalget forventer et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et merforbrug på det centrale område på 4,6 mio. kr. Forventningen til det samlede merforbrug var 3,7 mio. kr. ved sidste centrale opfølgning. I forhold til seneste opfølgning forventes en stigning på 2,4 mio. kr. i merforbruget på anbringelser, der delvis finansieres af 1 mio. kr. fra en højere statsrefusion. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til sikrede institutioner. Mindreforbruget er skønnet under forudsætning af, at antallet af unge på sikrede institutioner ikke overstiger to pr. måned resten af året.

På det decentrale område forventer Børn og Familie et merforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen er fordelt på et mindreforbrug ved Sommerfuglen og Familiecenteret på henholdsvis 0,2 mio. kr. ved hver enhed samt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hos UB-team, mens tandplejen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. og Sundhedsplejen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Dagtilbud og Undervisning forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på det centrale område. Mindreforbruget ved seneste centrale opfølgning var 1,3 mio. kr.

På undervisningsområdet fordeler det øgede mindreforbrug sig blandt andet på øgede merindtægter på 1 mio. kr. vedrørende kommunale betalinger på det specialiserede område samt et fald i merforbruget til STU-elever på 0,5 mio. kr.

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på dagtilbud/SFO på 0,3 mio. kr., merforbrug på private tilbud på 0,4 mio. kr. samt 1 mio. kr. i mindreindtægter vedrørende kommunale betalinger på almen området. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende dagplejen. Endeligt forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende befordring af elever til specialskoler og specialbørnehaver.

På det decentrale område forventer Dagtilbud og Undervisning et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Afvigelsen (beløbene fremgår i parentes) fordeler sig på et mindreforbrug på dagtilbudsområdet (1,4 mio. kr.), specialbørnehaven (0,4 mio. kr.), skolefritidsordninger (0,7 mio. kr.), specialskoler (0,4 mio. kr.) samt ungdomsskolen (0,6 mio. kr.). Modsat forventes et merforbrug på skoleområdet (1,6 mio. kr.) og UU Ringkøbing-Skjern (0,6 mio. kr.)

 • Kultur- og Fritid forventer et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Afvigelsen ved seneste centrale opfølgning var 3,2 mio. kr.  Merforbruget vedrører kulturområdet, og finansieres af overførte midler.

 • Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end ved seneste opfølgning.

Merforbruget vedrører primært vækstpuljerne Bosætning og Profilering samt Uddannelse og finansieres af overførte midler.

Finansielle poster (skatter, tilskud & udligning, renter mv.)

I nedenstående tabel fremgår afvigelser vedrørende de finansielle poster pr. 31. marts 2023.

Der forventes merudgifter på 1,3 mio. kr., som er afledt af to nye lån, som er optaget i 2023. Merudgiften fordeler sig på 0,7 mio. kr. vedrørende renter og 0,6 mio. kr. vedrørende afdrag.

Anlæg

I nedenstående tabel fremgår forventet regnskab vedrørende anlægsprojekter i 2023.