Referat: 20. juni 2023 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Rita Byskov
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Irene Lund Pedersen
 • Jesper Lærke
 • Irvin Christensen
 • Pia Vestergaard
 • Linda Nielsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Hans Østergaard
 • Lennart Qvist
 • Lise Juhl Hansen
 • Marie Kamp From
 • Henrik Andersen
 • Jens Jacob Østergaard
 • Erik Viborg
 • Henrik Hammelsvang
 • Carsten Bjerg
 • Jens S. Højland
 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen
 • Niels Kristian Larsen
 • Dan K. Jørgensen
 • Jørgen Byskov
 • Hans Pedersen
 • Jens Erik Damgaard
 • Jens Jensen
 • Niels Rasmussen
 • Ole Nyholm Knudsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Prioritering af Ejendomscenterets anlægsmidler

Sagsnr: 22-021214

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, om at der gives en tillægsbevilling til 4 af ejendomscenterets anlægsprojekter, hvor der forventes et merforbrug, samt at der gives en bevilling til 2 nye projekter ejendomscenteret vurdere bør igangsættes.

Ejendomscenteret har nogle projekter, som er blevet dyrere end budgetteret, og der mangler således finansiering.

Det drejer sig om følgende projekter:

Tabel 1

Centerparken - Udskiftning af tag

Der har samlet været afsat 2,5 mio. kr. til det samlede projekt. Ejendomscenteret ønsker at der bliver lagt tagsten fremfor tagpap, da dette har en længere levetid. Det her dog en forventet merudgift på 0,2 mio. kr.

Spjald Skole - Renovering af faglokale

Projektet omhandler en renovering af fysik/kemi lokalet, som er af ældre dato. Der er oprindeligt afsat 0,6 mio. kr. men det forventes at koste 0,2 mio. kr. mere. Dette fordi skolens oprindelige afsatte midler er trukket ud af projektet samt en stigning på materialepriser. 

Vorgod-Barde Skole - Renovering af faglokale

Projektet om omhandler en renovering af hjemmekundskabslokalet. der er afsat 0,8 mio. kr. og den samlede udgift forventes at blive 1,050 mio. kr. der mangler således 0,234 mio. kr. Dette grundet stigende materialepriser samt ændringer i projektet, da administrationen valgte at slå dele af projektet sammen med skift af ventilationen på skolen. 

Off. Toilet Ringkøbing Haven - Renovering

Det offentlige toilet på Ringkøbing Havn ved havnekontoret er blevet renoveret. Det har dog vist sig at projektet er blevet 0,1 mio. kr. dyrere end forventet. Dette bl.a. grundet ændringer i projektet.

Det betyder at der samlet mangler finansiering på 0,743 mio. kr. til de 4 projekter. Beløbet kan finansieres af ejendomscenterets vedligeholdelsespulje, hvor der er et resterende budget på 4,2 mio. kr.

Nye projekter

Ejendomscenteret har 2 nye projekter som vurderes bør igangsættes. Det forventede budget for disse projekter er 1,1 mio. kr. Begge projekter kan finansieres af vedligeholdelsespuljen.

Tabel 2

Fjelstervang Skole - Reparation af gulv

På Fjelstervang Skole er der en udfordring med gulvet i kælderen, hvor der på grund af opstigende grundvand er kommet fugt i gulvet. I forbindelse med at gulvet skal laves efterisoleres terrændækket, så der sikres mod det opstigende grundvand, så problematikken ikke opstår igen. Det samlede projekt forventes at koste 0,6 mio. kr.

Fjorden 6 - Reparation af gulv i hall

På rådhuset i Ringkøbing er skiffergulvet i hallen blevet skruk. Det betyder at fliserne slipper og ligger skævt. Der er derfor risiko for at rådhusets daglige brugere samt gæster kan snuble. Det forventes at koste 0,5 mio. kr. at lægge nyt skiffergulv i hallen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om at,

 1. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til projekterne vist i tabel 1 på 743.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. i vedligeholdelsespuljen
 2. der gives en anlægsbevilling til projekterne vist i tabel 2 på 1,1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. i vedligeholdelsespuljen.


Økonomiudvalget 06-06-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Lennart Qvist.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Bomidtvest - Svinget-Nygade, Skjern Skema B for 34 almene boliger

Sagsnr: 19-022493

Sagsfremstilling

Bomidtvest har den 17. maj 2023 fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af skema B for opførelse af 34 almene boliger på Svinget i Skjern. 

Byrådet har på møde den 17. august 2021 dagsordenspunkt 4, godkendt skema A for det pågældende projekt. På daværende tidspunkt blev der ansøgt om 41 almene boliger med en forventet anlægsudgift for projektet på ca. 86,6 mio. kr.
Boligselskabet har i mellemtiden reduceret antallet af boliger til 34 boliger. Denne reduktion skyldes hovedsageligt, at de boliger der var tiltænkt til 2-plans boliger ift. skema A, nu er bygges som 1-plans boliger i stedet. Herefter er alle boliger i 1-plan. Boligselskabet oplyser at 1-plans lejligheder giver det bedste grundlag for udlejning i Skjern, da de ikke har den bedste udlejningserfaring med boliger i 2 plan i Skjern området. 
Projektet fordeles på 8 stk. 4-værelsesboliger og 26 stk. 3-værelsesboliger med et samlet boligareal på ca. 3.361 m2.

Huslejeniveauet vil komme til at ligge med en månedlig husleje på 8.050 kr. for 97m2 og 8.715 kr. for 105m2. I skema A var huslejeforventningen mellem 6.605 kr. og 7.990 kr. Boligselskabet oplyser, at denne ændring i huslejen bl.a. skyldes ændringerne i m2 størrelserne fra 90-109 m2 til nu 97-105 m2 og dernæst at byggeomkostningerne også er steget meget siden skema A ansøgningen. Byggeperioden forventes at være ca. 12 mdr. med forventet opstart oktober/november 2023.

Reduktionen i antal boliger gør, at den forventede samlede anlægsudgift for projektet nu vil være 74,6 mio. kr.

Finansiering af byggeriet til i alt 74,6 mio. kr. vil med udgangspunkt i almenboligloven blive optaget med realkreditlån på 65,6 mio. kr., beboerindskuddet udgør 1,5 mio. kr., og kommunen yder grundkapitalindskud på 7,5 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale
låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke
have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang.

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse
• at det fremsendte skema B godkendes.
• at den budgetterede gennemsnitlige månedlige husleje på 8.050 kr. for 97m2 og 8.715 kr. for 105m2 godkendes.
• at der gives tilsagn om kommunal garantistillelse på ca. 44,1 mio. kr., svarende til ca.
67,20% af realkreditlånet på ca. 65,6 mio. kr.
• at kommunen yder grundkapitalindskud på ca. 7,5 mio. kr., som finansieres af det afsatte budgetbeløb.
• at endelig fastlæggelse af garanti- og lånebeløb sker i forbindelse med fremsendelse af
skema C.

Økonomiudvalget 06-06-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Lennart Qvist.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Frigivelse af midler til skimmelsvampsager

Sagsnr: 23-009016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille til byrådet om bevilling og frigivelse af midler til håndtering af skimmelsvampsager i 2023.

Der er afsat 120.000 kr. til skimmelsvampsager i 2023.

Midlerne bruges primært til fugtundersøgelser og skimmelanalyser når der modtages en anmeldelse omkring mistanke om skimmel i en udlejningsejendom.

I særlige tilfælde bruges midlerne til at hjælpe den pågældende borger videre i form af tilskud til depositum og flytteomkostninger, eller midlertidig genhusning mens problemet udbedres.

I byer med færre end 4.000 indbyggere og det åbne land, finansieres udgiften af både kommunen og stat med landsbyfornyelsespuljen, ved at staten giver 60% refusion på den samlede udgift.

Det betyder også at der i Ringkøbing, Skjern, Videbæk og Tarm by ikke er mulighed for at få refusion og at hele udgiften afholdes indenfor kommunens afsatte budget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at, der bevilges og frigives 120.000 kr. til skimmelsvampsager finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.Økonomiudvalget 23-05-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Søren Elbæk.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til skovrejsning i det vestlige Vorgod-Barde

Sagsnr: 22-004961

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 32 blev vedtaget af Byrådet den 21. februar 2023, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. februar til og med 24. april 2023. Nu anbefaler administrationen, at plangrundlaget vedtages endeligt med en mindre tilrettelse.

Formål
Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for at udpege et område til positiv skovrejsning. Arealet ligger indenfor et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), hvor der er øget risiko for at forurene drikkevandet. Med kommuneplantillægget udtages arealet af kommuneplanrammen 54be014 til blandet bolig og erhvervsformål og samtidig tilrettes bymidteafgrænsningen. Derudover præciseres i de tilbageværende rammelagte arealer indenfor BNBO, at anvendelsen ikke ændres til mere grundvandstruende aktiviteter.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget to bemærkninger. En fra Ribe Stift, som ingen indsigelser havde til planforslaget samt en samlet bemærkning fra naboerne øst for arealet til positiv skovrejsning.

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

Naboerne er bekymret for forringelse af deres frie udsyn mod vest fra deres haver, og at de får skyggepåvirkninger fra skoven. De har derfor indtegnet et alternativ afgræsningsforslag til udpegning til positiv skovrejsning. Desuden er naboerne bekymret for gener fra hunde og borgere, der opholder sig i skoven.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.
Skovloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Vedtagelsen af plangrundlaget understøtter kommunens målsætning om beskyttelse af grundvand og drikkevand. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 32 til Kommuneplan 2021-2033 for et område til skovrejsning i det vestlige Vorgod-Barde vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger.
 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.


Teknik- og Miljøudvalget 23-05-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 06-06-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Lennart Qvist.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Udkast til politiske signaler for opsætning af store VE-anlæg (solceller, vindmøller og biogas) i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 22-021978

Sagsfremstilling

Udkast til politiske signaler for opsætning af store VE-anlæg (solceller, vindmøller og biogas) i Ringkøbing-Skjern Kommune fremsendes hermed til endelig formulering og godkendelse.

Baggrund
Kommunens klimapolitik har som formål, at kommunen bliver CO2-neutral samt rustet mod klimaforandringer. I arbejdet med at indfri formålet er der også fokus på at skabe lokal værdi. Disse politiske signaler tager udgangspunkt i disse formål fra politikken.

Udkast til politiske signaler er vedlagt som bilag. Udkastet er formuleret med afsæt i:

 • Du nuværende politiske signaler for henholdsvis vindmøller og solceller (vedlagt som bilag - Dele af de nuværende politiske signaler indeholder forhold, som har karakter af kommuneplanretningslinjer, hvormed de bør udgå af de politiske signaler)
 • Byrådets evaluering af planlægning for solcelleanlæg, jf. pkt. 10 fra byrådet møde den 13. september 2022
 • Afsnittet Energianlæg i det åbne land i Plan- og udviklingsstrategi 2023
 • Klimarådets anbefalinger vedrørende "Øget lokal opbakning til fremtidens VE-anlæg" (vedlagt som bilag)
 • Temamøde i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget den 11. april 2023 med indledende drøftelse af de politiske signaler

Om de politiske signaler
De politiske signaler er tænkt som byrådets signaler til ansøgere om opstilling af VE-anlæg. De nye politiske signaler har tre overskrifter:

 1. Anlæggets betydning for klimaet/miljøet
 2. Nabo- og almen borgerinddragelse
 3. Øvrige lokale gevinster ved anlægget

Oplysning om de politiske signaler
De vedtagne politiske signaler vil blive tilgængelige på kommunens hjemmeside under information om planlægning i kommunen. Dernæst vil administrationen gøre udviklere bekendt med de politiske signaler, når disse henvender sig til administration om mulige projekter. Byrådet ønsker ,at ansøger oplyser Byrådet om, hvordan projektet forholder sig til de politiske signaler. Administrationen vil vedhæfte ansøgers oplysninger som bilag til den politiske behandling af projektet, men uden at kommentere på signalerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

De politiske signaler er formuleret af Byrådet og fungerer udelukkende som et politisk redskab i forbindelse med planlægning for VE-anlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune. De politiske signaler skal derfor ses som et politisk supplement til den fysiske planlægning for vedvarende energianlæg. De politiske signaler har nødvendigvis ikke et juridisk ophæng og vil i sådanne tilfælde alene være et politisk anliggende, som administrationen ikke kan håndhæve.

Økonomi

De politiske signaler har blandt andet til formål at fremme lokal værdiskabende effekter ved opstilling af vedvarende energianlæg i det åbne land.

Effektvurdering

Det er hensigten, at de politiske signaler skal understøtte øget lokal værdiskabelse og tidlig borgerinddragelse og derved fremme borgernes accept af energianlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at behandle de politiske signaler for opsætning af store VE-anlæg (solceller, vindmøller og biogas) i Ringkøbing-Skjern Kommune, herunder at tage stilling til om de skal godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 23-05-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler de politiske signaler godkendt med den ændring, at ansøger skal inddrage lokalbefolkningen fra starten ved  borgermøde - inden ansøgningen indsendes. Udvalget opfordrer til, at de politiske grupper drøfter oplægget inden Økonomiudvalgets behandling.

Økonomiudvalget 06-06-2023
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Lennart Qvist.

BilagBeslutning

Et flertal i Byrådet godkendte Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling. Hans-Christian Blichfeldt og Dan Jørgensen stemte imod. Byrådet besluttede endvidere at følge Klimarådets anbefaling under pkt. 5: "(...) at Ringkøbing-Skjern Kommune undersøger muligheden for at facilitere og finansiere en ekstern rådgiver til borgerne i forbindelse med VE-anlægsprocessen. Det er vigtigt, at den eksterne rådgiver er uvildig og kommunen bør undersøge om finansieringen kan ske gennem den eksisterende Grøn Pulje."

 

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Igangsætning af revision af kommuneplanens retningslinjer for vedvarende energianlæg

Sagsnr: 23-009350

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er at tage stilling til, om kommuneplanens retningslinjer for solceller, vindmøller og biogasanlæg skal revideres ved et kommuneplantillæg.

Byrådet sætter med Plan- og Udviklingsstrategien retning for energianlæg i det åbne land. Strategien indeholder desuden et oplæg til revision af kommuneplanen. Ifølge oplægget skal der i revisionen blandt andet være særligt fokus på opfølgning på hovedtemaet Energianlæg i det åbne land. Dette indebærer, at kommuneplanens retningslinjer for henholdsvis solceller, vindmøller og biogasanlæg bør revideres.

Der er stor interesse for etablering af nye energianlæg i kommunen. På nuværende tidspunkt er der indsendt en del ansøgninger om konkrete energianlæg samt konceptansøgning om energiparken Megaton (se vedlagte notat med status på solcelleplanlægning samt tilhørende kort). Hvis planstrategiens retning skal udmøntes i den kommende sagsbehandling af de indsendte ansøgninger, er det administrationens vurdering, at revisionen af kommuneplanens retningslinjer for energianlæg bør gennemføres nu, frem for at afvente den fulde kommuneplanrevisionen, som først forventes afsluttet et halvt års tid før udgangen af denne byrådsperiode.

På baggrund heraf anbefaler administrationen, at kommuneplanens retningslinjer for solceller, vindmøller og biogasanlæg revideres ved et kommuneplantillæg, samt at processen herfor igangsættes.

Principper for revision af retningslinjer
Kommuneplanens eksisterende retningslinjer for solceller, vindmøller og biogasanlæg indgår i kommuneplanens hovedstruktur under temaet Klima og Energi. Det drejer sig om afsnittende Bioenergi, vindmøller samt Andre vedvarende energikilder.

Der er den 11. april 2023 afholdt et temamøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Emnet for temamødet var blandt andet revision af kommuneplanens retningslinjer for vedvarende energianlæg.

Med baggrund i Plan- og Udviklingsstrategien samt udvalgenes drøftelser på temamødet, anbefaler administrationen, at kommuneplanens retningslinjer revideres ud fra følgende principper:

Der skal gives mulighed for følgende typer af energianlæg:

 • En større energipark indeholdende vindmøller, solceller og Power-to-X anlæg (en energipark kan bestå af flere geografiske adskilte lokaliteter). 
 • Udskiftning af eksisterende møller med nye og større møller i eksisterende udlagte vindmølleområder.
 • Mellemstore vindmøller og/eller solcelleanlæg til lokal forsyning af landsbyer, virksomheder og lignende.
 • Husstandsvindmøller og mindre solcelleanlæg primært til privat forbrug.
 • Antallet af biogasanlæg er begrænset af den tilgængelige mængde biomasse i kommunen, hvilket begrænser planlægning for nye biogasanlæg.

I alle projekter, skal der være fokus på muligheder for multifunktionalitet, hvor vedvarende energianlæg kombineres med andre tiltag, herunder udtagning af lavbundsjorde, øget biodiversitet, skovrejsning, rekreative tiltag med videre.

Det anbefales i øvrigt, at de eksisterende retningslinjer som udgangspunkt fastholdes, men revideres med fokus på følgende emner:

For solcelleanlæg:

 • Krav til placering i forhold til boliger og landsbyer
 • Krav til afskærmende beplantning
 • Opdeling af store projektområder med beplantningsbælter og faunapassager af hensyn til dyrelivet og landskab

For vindmøller:

 • Der gives mulighed for vindmøller med en totalhøjde på mere end 150 meter
 • Påvirkning ved øget krav til lysafmærkning. Der vil typisk være øget krav til lysafmærkning (for eksempel hvidt blinkende lys), når møller er højere end 150 meter. Påvirkningen kan forsøges mindskes ved radarstyring, således, at lysene kun er i funktion, når der er fly i nærheden

For biogasanlæg

 • Planlægning for opsamling af CO2
 • Udlæg af arealer til biogasrelaterede følgeerhverv
 • Transporter af biomasse med videre

Herudover kan ske opdatering af eksisterende retningslinjer.

Bustur
Der er arrangeret bustur for Byrådet den 16. maj 2023, med henblik på at Byrådet kan få inspiration til revision af kommuneplanens retningslinjer for placering af vedvarende energianlæg. Input fra busturen kan derfor indgå i beslutningsgrundlaget.

Proces
Planlægningen igangsættes med en foroffentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til den videre planlægning. Herefter udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som efterfølgende udsendes i en offentlighedsperiode på 8 uger.

For at fremme behandlingen af indkomne ansøgninger om vedvarende energianlæg anbefales, at sagsbehandlingen heraf igangsættes efter foroffentlighedsfasen sideløbende med behandling af idéer og forslag samt udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg.

Miljøvurdering
I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget med henblik på at afdække om kommuneplantillægget skal miljøvurderes.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har netop sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land i høring med høringsfrist den 29. juni 2023. Det endelige indhold af den kommende bekendtgørelse kan få betydning for indholdet og processen for revision af kommuneplanens retningslinjer for solceller.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Revision af kommuneplanens retningslinjer for vedvarende energianlæg vil understøtte kommunens klimaplan, herunder målsætninger for Energi samt Landbrug og arealanvendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Planlægningen for et kommuneplantillæg, der reviderer kommuneplanens retningslinjer for solceller, vindmøller og biogasanlæg igangsættes, med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger for planlægningen.
Teknik- og Miljøudvalget 23-05-2023
Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen og anbefaler administrationens indstilling godkendt. Udvalget gav herudover politiske signaler til det videre arbejde. 

Økonomiudvalget 06-06-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Udvalget anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende det endelige debatoplæg som grundlag for foroffentlighedsfasen.

Fraværende: Kristian Andersen, Lennart Qvist.

BilagBeslutning

Et flertal i Byrådet godkendte Økonomiudvalgets anbefaling. Hans-Christian Blichfeldt stemte imod.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Godkendelse af frivillig aftale om rådighedsindskrænkninger, boring DGU nr. 83.1802

Sagsnr: 23-006268

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Forsyning har i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, BEK nr. 1476 af 17/12/2019 udarbejdet frivillige aftaler om grundvandbeskyttelse med de berørte lodsejere inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og tilstødende arronderede arealer.

Ringkøbing-Skjern Kommunes kommunalbestyrelse har den 14. juni 2022 udvist ekspropriationsvilje for BNBO og arronderede arealer med henblik på grundvandsbeskyttelse.

Ringkøbing-Skjern Forsyning er grundet deres størrelse underlagt Forsyningssekretariatet. For at Forsyningssekretariatet – i henhold til § 9 i Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 2291 af 30/12/2020 - vil godkende Ringkøbing-Skjern Forsynings udgifter i forbindelse med erstatninger for rådighedsindskrænkninger på de berørte arealer, skal kommunalbestyrelsen godkende de specifikke aftaler.

Aftalen, der ønskes godkendt, er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, BEK nr. 1476 af 17/12/2019

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 2291 af 30/12/2020

Økonomi

Ingen for kommunen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at aftalerne godkendes

Teknik- og Miljøudvalget 25-04-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 23-05-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Endelige regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Sagsnr: 22-020998

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at den kommunale ordning for genanvendeligt affald åbnes for erhverv med husholdningslignende affald, skal Ringkøbing-Skjern Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald opdateres. 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. marts 2023 udkastene til begge regulativer. Udkastene har efterfølgende været i offentlig høring på kommunens hjemmeside indtil 11. april 2023. 

Der er ikke kommet nogen bemærkninger til udkastene i forbindelse med
høringsperioden. Der er derfor ikke lavet ændringer i de endelige regulativer i forhold til udkastene.

Administrationen har dog valgt at lave mindre sproglige præciseringer i bilaget i regulativet vedrørende adgangsforhold for skraldefolkene. I stedet for "by", "land" og "sommerhus" angives nu planlovs-betegnelserne "byzone", "landzone" og "sommerhusområde".

Til orientering er regulativerne udarbejdet efter lovbestemte retningslinjer gennem Energistyrelsens
portal NSTAR. Visse dele af regulativet består af obligatorisk tekst og andet af fritekst. Visse
elementer vil derfor først kunne opdateres, når regulativet er godkendt af Byrådet. Dette gælder
eksempelvis kontaktperson for regulativet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
(batteribekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen)

Økonomi

Genbrug er et brugerfinansieret område.
Ændringerne i regulativet påvirker ikke direkte taksterne.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at regulativerne godkendes

Teknik- og Miljøudvalget 25-04-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 23-05-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Indeklima i Ringkøbing-Skjern Kommunes daginstitutioner

Sagsnr: 21-013178

Sagsfremstilling

Rådet for Grøn Omstilling har undersøgt indeklimaet i 30 daginstitutioner, fordelt på 7 danske kommuner - heraf 4 daginstitutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune. Undersøgelsen viser, at der er visse udfordringer med indeklimaet i de undersøgte institutioner. Det gælder også for de 4 institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune. Administrationen anbefaler, at der gennemføres en undersøgelse af indeklimaet i alle kommunens daginstitutioner.

Rådet for Grøn Omstillingen har gennemført undersøgelsen med støtte fra Realdania. Undersøgelsen er endelig afsluttet i april 2023. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune har deltaget Troldhede Børnehus, Klittens Børnehus, Fredensgade Børnehave og Alkjærhaven. Indeklimaet er vurderet på ni forskellige parametre: 1) CO2, 2) flygtige organiske forbindelser, 3) temperatur, 4) fugt, 5) kemikalier, 6) ultrafine partikler, 7) radon, 8) støj og 9) belysning. Graden af indeklimaudfordringer på de forskellige parametre varierer fra institution til institution, men det er især værd at bemærke, at der både i Ringkøbing-Skjern Kommune og i de øvrige kommuner er målt bekymrende niveauer af kemikalier i alle institutioner.

Som bilag til dagordenspunktet er vedlagt Rådet for Grøn Omstillings rapport for Ringkøbing-Skjern Kommune og rapporten, som beskriver indeklimaet i alle 30 undersøgte daginstitutioner.

Rapporten fra Rådet for Grøn Omstilling indeholder en række konkrete råd til, hvordan kommunen og institutionerne selv kan forbedre indeklimaet. Det anbefales blandt andet, at rengøringen skal prioriteres højt, da kemikalier bindes til støv. Grundig rengøring kan derfor medvirke til at nedbringe niveauet af skadelige kemikalier i indemiljøet. Rådet anbefaler dog først og fremmest, at der gennemføres en indeklimaundersøgelse i alle kommunens daginstitutioner.

De 4 undersøgte institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune er ikke nødvendigvis repræsentative for alle dagtilbud. Administrationen anbefaler, at der på dagtilbudsområdet udarbejdes en indeklimaplan på grundlag af en screening af alle institutionerne i lighed med den indeklimaplan, der i foråret 2023 er udarbejdet for skoleområdet.

Det forventes, at der vil være behov for ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af indeklimaplanen, og det anbefales, at der afsættes 300.000 kr. til opgaven. Eftersom analysen og udarbejdelse af planen forventeligt er første del af en større indsats, som også kan indeholde investeringer i de fysiske rammer med henblik på at forbedre indeklimaet, vil udgiften efter administrationens vurdering kunne betragtes som en anlægsudgift, der kan finansieres af udvalgets anlægskonto.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi bemærker, at der resterer 901.000 kr. på Udvalgets anlægskonto. 

Effektvurdering

I institutioner med dårligt indeklima er der en risiko for, at børnenes sundhed og indlæringsevne påvirkes negativt. Udarbejdelse af en indeklimaplan forventes at give et overblik over udfordringerne. På grundlag heraf kan der udarbejdes forslag til, hvor der især bør gennemføres en indsats, og hvilke midler der kan tages i anvendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at der udarbejdes en indeklimaplan for dagtilbudsområdet, og
 2. at udvalgets oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at der kan gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til ekstern konsulentbistand finansieret af Børne- og Familieudvalgets anlægskonto.


Børne- og Familieudvalget 10-05-2023
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. 

Fraværende: Niels Kristian Larsen.

Økonomiudvalget 23-05-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Efterkalkulerede fritvalgspriser madservice 2022 og 2023

Sagsnr: 23-006706

Sagsfremstilling

Punktet har været udsat med henblik på at få sagen yderligere oplyst.

Byrådet skal mindst én gang årligt fastsætte fritvalgsprisen for madservice. Fritvalgsprisen anvendes til betaling af de private leverandører som leverer madservice til nogle af kommunens borgere. Beregningen er med til at sikre lige konkurrencevilkår og undgå konkurrenceforvridning mellem den kommunale og de private leverandører således.

Beregningen udarbejdes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af madservice i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav. Prisen beregnes på baggrund af afholdte udgifter til madservice i 2022.

Administrationen har efterberegnet fritvalgsprisen for madservice for regnskabsåret 2022, som danner grundlag for prisen i 2023. Private leverandører afregnes inkl. moms, og Ringkøbing-Skjern Kommune vil igennem den kommunale momsrefusionsordning få refunderes momsen.

Prisfastsættelsen for 2023 er gældende fra 1. maj 2023 - 30. april 2024.

De private leverandører bliver afregnet med 79,46 kr. inkl. moms for et måltid udbragt mad. Kommunen opkræver borgeren egenbetalingen på 59 kr. For de borgere, der går leveret mad fra en privat leverandør, har Ringkøbing-Skjern Kommune dermed en udgift på differencen mellem egenbetalingen og udgiften til den private leverandør. 

Efterkalkuleret pris 2022

Ekskl. moms

Inkl. moms

Et måltid udbragt til modtagerens eget hjem

62,02 kr.

77,53 kr.

Et måltid uden udbringning til modtagerens eget hjem

51,76 kr.

64,70 kr.

 

 

 

Prisfastsættelse 2023

Ekskl. moms

Inkl. moms

Et måltid udbragt til modtagerens eget hjem

63,57 kr.

79,46 kr.

Et måltid uden udbringning til modtagerens eget hjem

53,06 kr.

66,32 kr.

Til orientering kan det oplyses, at det Danske Madhus er godkendt som fritvalgsleverandøri Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 - Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbeviser efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • efterkalkulationerne af prisen for 2022 tages til efterretning
 • fritvalgspriserne i 2023 for et måltid mad med og uden udbringning godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget 19-04-2023
Sagen udsættes med henblik på at få sagen yderligere oplyst.


Social- og Sundhedsudvalget 10-05-2023
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget 23-05-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Søren Elbæk.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Anbefaling om lukning af Holmehusene, hus 28

Sagsnr: 23-007313

Sagsfremstilling

Administrationen i Sundhed og Omsorg anbefaler lukning af Holmehusene, hus 28.

Hus 28 er en af fire bygninger, der til sammen udgør Holmehusene i Ringkøbing. Bygningerne er opført som plejeboliger, men ophørte i denne funktion, da Fjordparken Ældrecenter blev indviet i 2013.
Herefter blev hus 28 indrettet med syv boliger til borgere, der er visiteret til plejebolig i regi af Sundhed og Omsorg, men med særlige behov der har været svære at tilgodese i almindelige plejeboliger.

Ved oprettelsen af hus 28 var behovet for de syv pladser stort, men de seneste år har behovet været faldende, fordi de øvrige ældrecentre er blevet opkvalificeret til at rumme målgrupper med flere komplekse udfordringer på de almindelige- og de skærmede plejeboligpladser.
Der er således ikke visiteret nye beboere ind i hus 28 siden august 2019, og der er nu tre beboere i huset.

Det lille antal beboere giver den faglige udfordring, at beboerne ikke har mulighed for fællesskab og sociale relationer med andre beboere i det omfang, de kan rumme dette.

Økonomisk er den lave belægning ligeledes en stor udfordring, idet Sundhed og Omsorg betaler for drift og vedligeholdelse af en enhed der kun er halvt belagt. Derudover betales tomgangshusleje for de fire boliger, som ikke er beboet.

De tre beboere, som har bopæl i hus 28, er alle mellem 80 og 90 år. De er meget plejekrævende og profiterer af den tilgang, som personalet i huset har til dem. En flytning af beboerne til skærmede pladser på et andet ældrecentre vil derfor formentlig kræve ekstra personaleressourcer i kortere eller længere tid, indtil beboerne er faldet til det nye sted, og personalet har lært dem at kende med de specielle behov de har for hjælp og støtte.

Holmehusene har siden 1. april 2019 været anvendt af Handicap og Psykiatri med undtagelse af hus 28, hvor Sundhed og Omsorg fortsat har visitationsretten. Den daglige drift varetages dog af Handicap og Psykiatri i sammenhæng med de øvrige tre huse. Sundhed og Omsorg betaler for driften af huset.

Handicap og Psykiatri ser muligheder i anvendelse af hus 28 i sammenhæng med de resterende tre bygninger på matriklen.

Hvis Social- og Sundhedsudvalget beslutter at indstille til lukning af hus 28, vil relevante parter blive hørt herom.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Borgerne kan som udgangspunkt ikke flyttes uden samtykke fra borgeren selv, eller pårørende, da de er beskyttet af lejeloven for almenboliger. I tilfælde af lukning af et plejehjem, hvor borgere ikke vil flytte, vil deres boligform overgå fra pleje- til ældrebolig og herved vil borgeren overgå fra at være plejehjemsbeboer til hjemmeboende, med hjemmeplejen der skal overtage opgaven.

Økonomi

Flyttes borgerne fra Holmehusene, Hus 28 og til en eksisterende almindelig eller skærmet plejebolig, vil der kunne overføres mellem 3,5 og 4,0 mio. kr. som finansiering til effektiviseringskravet.

I ovenstående beregning er der økonomisk disponeret med ekstra personaletimer til at sikre en god overgang for borgerne, som flyttes fra Hus 28 til et ældrecenter. Desuden er der økonomisk taget højde for at lederlønnen genbruges til at formindske lederspændet i enheder under Sundhed og Omsorg. Endelig skal der budgetmæssigt tages højde for en mellemkommunal afregning for en beboer fra anden kommune.

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Der vil være en mere optimal ressourceudnyttelse ved flytning af de tre beboere til andre ældrecentre, hvor de fleste driftsomkostninger allerede er finansieret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget:

 • følger administrationens indstilling om lukning af hus 28
 • oversender sagen til behandling og endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.


Social- og Sundhedsudvalget 10-05-2023
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget 23-05-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Søren Elbæk.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Ligestillingsredegørelse 2023

Sagsnr: 23-010441

Sagsfremstilling

Hvert tredje år indberettes ligestillingsredegørelsen til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet. I den forbindelse drøfter og vurderer Byrådet, om der skal iværksættes nye indsatser til fremme af ligestillingen i kommunen. 

Ligestillingsredegørelse 2023, der beskriver perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023, drøftes i Økonomiudvalget og vedtages jævnfør Ligestillingsloven i Byrådet.

Formålet med den kommunale ligestillingsredegørelse er, at gøre status på ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling. Spørgeskemaet indeholder emner i forhold til ligestilling indenfor områderne:

 • personale leder/medarbejdere
 • brugere af sundhedsydelser og sundhed generelt
 • modtagere af kerneydelser

Der er i Ringkøbing-Skjern Kommune, på personaleområdet, udarbejdet en ligestillingspolitik. Der er ikke udarbejdet generelle politikker ift. ligestilling af brugere af sundhedsydelser eller modtagere af kerneydelser.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelse for kommunerne, vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk omkring årsskiftet 2023/24.

Indstilling

Til drøftelse og videresendes til Byrådets endelige godkendelse den 20. juni 2023. 

Økonomiudvalget 06-06-2023
Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at ligestillingsredegørelsen godkendes.

Fraværende: Kristian Andersen, Lennart Qvist.

BilagBeslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Mødekalender 2024

Sagsnr: 23-004460

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødekalender for byråds- og udvalgsmøderne i 2024.

Kadencen for byråds- og udvalgsmøderne er som følgende:

 • Ét byrådsmøde så vidt muligt den 3. tirsdag i hver måned
 • To månedlige møder i Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget før hvert byrådsmøde.
 • Et møde i hver måned i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget (EKAU), Beskæftigelsesudvalget (BU), Børne- og Familieudvalget (BFU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Social- og Sundhedsudvalget (SSU).

Der er taget udgangspunkt i - og hensyn til - følgende i forslaget:

 • Der skal jf. styrelsesloven være mindst 3 uger mellem byrådsmøderne i september og oktober på grund af 2 behandlinger af budgetforslaget og budgetoverslagene.
 • Budgetkonferencen er placeret sidst i august af hensyn til bedre tid til at få materialet færdigt og til indhentning af så mange oplysninger som muligt.
 • Byrådets oktobermøde skal holdes inden den 15. oktober, da 2. behandlingen af budgetforslaget skal foretages senest denne dato.
 • Der er ikke tidsmæssigt sammenfald for byrådsmedlemmerne, som sidder i flere udvalg, når der holdes flere udvalgsmøder samme dag.
 • Der holdes ikke møder i vinterferien (uge 7), de 3 dage før påske, i juli, i efterårsferien (uge 42) og i uge 52/1.

Derudover er der reserveret tid til:

 • Et budgetorienteringsmøde i august før budgetkonferencen.
 • Budgetkonference i august.
 • Ét temamøde for byrådet pr. kvartal.
 • Seks møder i Bevillingsnævnet (som ligger umiddelbart forud for ØU) Forskellige konference- og temadage, som KL arrangerer for udvalgene (så vidt muligt).

Udkastet til mødekalender behandles således:

 • Direktionen den 21. marts 2023
 • Chefforum den 27. april 2023
 • Social- og Sundhedsudvalget den 10. maj 2023
 • Børne- og Familieudvalget den 10. maj 2023
 • Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2023
 • Beskæftigelsesudvalget den 11. maj 2023
 • Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget den 22. maj 2023
 • Teknik- og Miljøudvalget den 23. maj 2023
 • Økonomiudvalget den 6. juni 2023
 • Byrådet den 20. juni 2023

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styrelsesloven §§ 8 og 20.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender forslaget til politisk mødekalender for 2024 vedrørende udvalgets møder og aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget 10-05-2023
Administrationens indstilling godkendes.

Børne- og Familieudvalget 10-05-2023
Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling. 

Kultur- og Fritidsudvalget 11-05-2023
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte mødekalender for 2024, med den bemærkning at møder ønskes afviklet fra kl. 13.00 som udgangspunkt.
Jesper Lærke ønsker, at der afholdes flere virtuelle møder.

Beskæftigelsesudvalget 11-05-2023
Administrationens indstilling godkendes.

Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget 22-05-2023
Administrationens indstilling godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget 23-05-2023
Teknik- og Miljøudvalget godkendte den politiske mødekalender for 2024.

Økonomiudvalget 06-06-2023
Administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Deponering som følge af lejemål, Brand & Redning MidtVest

Sagsnr: 23-012290

Sagsfremstilling

Sagsresume

På Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2023, blev sag om midlertidig flytning af beredskabets aktiviteter på Beredskabsgården, Vesterkær 4-6 i Ringkøbing behandlet. Den nuværende Beredskabsgård i Ringkøbing, der huser de frivillige har problemer med indeklimaet og der er behov for flytning til en midlertidig adresse. Dette er godkendt i Beredskabskommissionen.

Der er deponeringspligt i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten og der er derfor behov for ejerkommunernes endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Beredskabsgården som gennem årtier har huset de frivillige er i dårlig forfatning. Der er konstateret omfattende angreb af fugt og skimmelsvamp og det er ikke rentabelt, at udbedre. Der er derfor behov for at flytte aktiviteterne midlertidigt, indtil der kan træffes beslutning om en permanent løsning.

Der har igennem lang tid været arbejdet med at bygge en fælles brand- ambulance og frivilligstation sammen med Vej & Park. Projektet var planlagt til at skulle realiseres i de kommende år, men indtil videre udskudt til senere.

Der er derfor fundet et egnet lejemål på Birkmosevej i Ringkøbing, som er klar til indflytning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunernes lånebekendtgørelse.

 

Økonomi

Ved indgåelse af lejemål i bygningen skal ejerkommunerne deponere et beløb svarende til værdien af det lejede, som er i alt 1.295.039. Lejeaftalen omfatter 1.070m2. Værdien er opgjort efter seneste offentlige vurdering af ejendommen på 9,150 mio. kr. og et samlet antal m2 i bygningen på 7.560.

Deponeringen fordeles iht. fordelingsnøglen mellem kommunerne:

Kommune

Fordelingsnøgle i procent

Kr.

Herning Kommune

43,3

560.752

Ikast-Brande Kommune

23,7

306.924

Ringkøbing-Skjern Kommune

33,0

427.363

 

 

1.295.039

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at deponeringen foretages som anført.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Borgmesterens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 22-010978

Beslutning

Byrådet besluttede at genudbyde ejendommen uden mindstepris.

Kopier link til punktet  -   Print

17LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

18: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing