Referat: 15. august 2023 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Pia Vestergaard
 • Dan K. Jørgensen
 • Søren Elbæk
 • Lennart Qvist
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Jens Jensen
 • Jens Erik Damgaard
 • Marie Kamp From
 • Irvin Christensen
 • Irene Lund Pedersen
 • Hans Pedersen
 • Rita Byskov
 • Henrik Andersen
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Jens S. Højland
 • Niels Rasmussen
 • Henrik Hammelsvang
 • Niels Kristian Larsen
 • Kristian Andersen
 • Jakob Agerbo
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Erik Viborg
 • Hans Østergaard
 • Linda Nielsen
 • Lise Juhl Hansen
 • Carsten Bjerg
 • Jesper Lærke
 • Jens Jacob Østergaard
 • Jørgen Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Borgmester Hans Østergaard har modtaget nedenstående spørgsmål fra Inge-Lise og Søren Larsen.

Spørgsmålene lyder således:

”Vi, Inge-Lise og Søren, repræsenterer en arbejdsgruppe der siden slut juni 2022 har arbejdet på at få belyst om placeringen i No sogn virkelig er den bedste placering af et stort industrianlæg, som vil give blivende påvirkning af No sogn og specielt beboere langs Novej samt i den østlige ende af No. Arbejdsgruppen indsendte en indsigelse/høringssvar til det udsendte materiale. Dette høringssvar indeholder også 144 borgeres underskrifter.

Den 23. marts 2023 spørger vi projektgruppen om de har kendskab til RKSK kommunes retningslinjer for etableringen af et biogasanlæg. Projektgruppen bekræfter her at de ikke har kendskab til RKSK kommunes retningslinjerne. De retningslinjerne som vi henviser, er i kommuneplanen side 349.

 1. Hvordan forholder byrådet sig til at det ansøgte projekt IKKE har taget hensyn, ej heller overholder de retningslinjer, som er godkendt af jer i Byrådet?

   

 2. Hvorfor vil Byrådet ikke stille krav om overholdelse af de eksisterende retningslinjer, som er anført i Kommuneplanen om etablering af biogasanlæg?

   

 3. Er byrådet ikke indstillet på at borgerne skal behandles økonomisk ens i forhold til erstatningen/opkøbsmulighed i forbindelse med VE projekter? Vi ved, at det lovmæssigt, er op til projektgruppen at udvælge hvem man tilbyder erstatningen/opkøb. Der kan være relationer, venskaber og tilfældigheder. Netop derfor bør kommunen sikre at naboerne behandles ens. Er kommunen indstillet på at kræve det af projektgruppen?

   

 4. Hvordan forholder byrådet sig til fejl i materialet som er udarbejdet af LBK? Faktuelle fejl som både har været brugt som grundlag for beslutningen i TMU den 27. juni og til ØU den 8. august. Vi påviste fejlene allerede før TMU mødet den 27. juni, men de er ikke blevet rettet. En afgørende forskel er bl.a. at der er 7 og ikke 4 beboede ejendomme inden for 500 m. Ifølge retningslinjerne skal et anlæg berøre så få naboer som muligt.

   

 5. Hvad er begrundelsen for at vælge placeringen i No frem for Ejstrup, når statistikken påviser at den største fremgang i antal dyreenheder er i Hee, Tim og nordøst på, hvorimod No området har det største fald? Hvorfor vælger man at se bort fra disse kendsgerninger. Yderligere er der 4 indfaldsveje til at fordele trafikken hvoraf 2 er statslige, hvorimod man i No koncentrerer trafikken fra 2 retninger ind på en kommunevej.

   

 6. Vil Byrådet forklare hvorfor RKSK kommune ikke vil udpege områder til biogasanlæg?Vi har hørt argumenter om at kommunen ikke vil udpege områder til biogas, da de ikke vil gøre jordejer og naboer nervøse, derudover at RKSK kommune ikke kan pålægge en projektgruppe, at de skal flytte deres projekt. Mener byrådsmedlemmerne ikke, at de har ansvaret for den overordnede planlægning i kommunen? Hvordan mener I at jeres ansvar som kommunalpolitikere er opfyldt i denne sag? Vil det ikke være i alles interesse, at det er kommunen der styrer udviklingen og ikke tilfældige ansøgere, som ikke har overblik over den samlede planlægning i kommunen? Er det kommunalbestyrelsens holdning at det er naboer og nabosogne der skal slås indbyrdes frem for at kommunen påtager sig deres ansvar og udfører deres arbejde?”

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Spørgetid fandt sted. Borgmesteren besvarede de fremførte spørgsmål.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Revision af årsregnskabet 2022

Sagsnr: 22-015945

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 18. april 2023, dagsordenens punkt 3, godkendte Byrådet årsregnskabet for
2022 og overgav regnskabet til revisionen.

Revisionsfirmaet Deloitte har den 8. juni 2023 fremsendt revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2022. Sammen med beretningen er også modtaget en social- og beskæftigelsesberetning.

Begge revisionsberetninger er uden bemærkninger.

I revisionsberetningen for årsregnskabet anføres det, at revisionen ikke har givet anledning til
generelle bemærkninger til kommunens forretningsgange og interne kontroller. Det anføres
desuden, at kommunen generelt har gode og betryggende interne kontroller og
velimplementerede forretningsgange på alle væsentlige områder. Endelig anfører revisionen, at
man ikke har fundet forhold, der kræver særskilt besvarelse til tilsynsmyndigheden.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Den kommunale Styrelseslov, § 42.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget og Byrådet

 • tager revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2022 til efterretning
 • godkender årsrapporten for 2022 endeligt


Økonomiudvalget 08-08-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Brand & Redning MidtVest - Regnskab 2022

Sagsnr: 23-005892

Sagsfremstilling

Brand & Redning MidtVests årsregnskab forelægges for interessentkommunerne til godkendelse.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31 december.

Den lovpligtige revision omfatter både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Regnskabet for 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Som fastlagt i de faglige standarder for forvaltnings- og juridisk-kritisk revision gennemgår revisionen over en 5 årig periode en række fast definerede emner, som en del af den samlede revisionsproces. i 2022 har revisionen foretaget juridisk-kritisk revision af, hvorvidt indkøb af varer og tjenesteydelser foretages indenfor udbudsreglerne, samt en forvaltningsrevision i form af en vurdering af, om der er tilrettelagt procedurer som sikrer, at sparsommelig adfærd ved indkøb. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

I 2022 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 53,3 mio. kr. fordelt med 40,8 mio. kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 12,5 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

De samlede driftsudgifter i 2022 har været på 54,5 mio. kr. hvoraf personaleudgifter og brandslukningskontrakter udgør de to største poster med hhv. 21,2 mio. kr. og 18 mio. kr.

Samlet blev driftsresultatet for Brand & Redning MidtVest et merforbrug på 1,2 mio. kr. svarende til overførsel fra sidste år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administraitonen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet årsregnskabet godkendt

Teknik- og Miljøudvalget 27-06-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 08-08-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Hvide Sande Havn Regnskab 2022

Sagsnr: 17-012891

Sagsfremstilling

Hvide Sande Havn har fremsendt årsrapport for 2022. Årsrapporten er revideret af Partner Revision og er uden bemærkninger.

Regnskabet viser et overskud på ca. 9 mio. kr. Det tilsvarende resultat for 2021 var et
overskud på ca. 3,2 mio. kr. Ved regnskabsårets udløb er havnens egenkapital opgjort til 96,1
mio. kr. mod 87,1 mio. kr. i 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Havneloven (Lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller årsrapporten 2022 for Hvide Sande Havn til Byrådets godkendelse. 

Økonomiudvalget 27-06-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Aftale om ny tandplejeklinik

Sagsnr: 22-027034

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til om der, på baggrund af afholdt licitation vedrørende nye lokaler til Tandplejen i Skjern, kan indgås lejekontrakt med vinderen af udbudsrunden.

Økonomiudvalget besluttede den 3. januar 2023, at der skulle laves et udbud af et lejemål vedrørende nye lokaler til tandlægeklinik, ekskl. klinikudstyr, med central placering i Skjern, og at der skulle være en lejemodel med forkøbsret.

På baggrund af denne beslutning blev der, i et samarbejde mellem Tandplejen, Ejendomscentret og Arkitec A/S, udarbejdet et grundlag for udbuddet. Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud, og tildelingskriteriet var ”økonomisk mest fordelagtige”.

Ved udløb af tilbudsdato var der indkommet to tilbud. 

På baggrund af de opstillede underkriterier nåede bedømmelsesudvalget frem til en enstemmig afgørelse om at udpege tilbud 1 som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 

Afgørelsen blev truffet på baggrund af nedenstående karaktergivning, som er uddybet i bilag 2:

Underkriterier

Vægtning

Tilbud 1

Tilbud 2

Økonomi, indskud og månedlig husleje

40 %

9,78

10

Arkitektur, funktionalitet og overflader

30 %

9

5

Placering, tilgængelighed via offentlig transport

20 %

10

10

Tid, hvornår er lejemålet klar til overtagelse

10 %

2

8

Samlet karakter

100 %

8,8

8,3

 

På baggrund af licitationsresultatet anmodes Økonomiudvalget om at tage stilling til, om der kan indgås kontraktforhandlinger i relation til tilbud 1.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Tilbudsloven.

Lånebekendtgørelsen for kommuner.

Økonomi

Den løbende lejeudgift samt forventede udgifter til forbrugsafgifter mv. på den nye tandklinik er 1,161 mio. kr. årligt. Samtidig bortfalder lejeudgift mv. til den nuværende klinik på Byskolen på 0,470 mio. Netto er der behov for en varig budgetudvidelse på 0,691 mio. kr. fra 2026. I forbindelse med opstart og flytning er udgiften opgjort til 0,092 mio. kr. i 2024 og 0,724 mio. kr. i 2025. Denne budgetudvidelse er indarbejdet i budgetskema under Børn- og Familieudvalget, hvor der også indgår investering til inventar. Godkendelse af dette anlægsskema er således en forudsætning for projektet. 

Herudover skal kommunen ved indgåelse af et lejemål deponere et beløb svarende til byggeomkostningerne. Udlejer har oplyst de forventede byggeomkostninger til 15,4 mio. kr. Beløbet vil blive deponeret i takt med opførelsen. Beløbet frigives med 1/25 årligt over 25 år.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Administrationen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  • der indgås aftale på baggrund af tilbud 1 om etablering af Tandplejeklinik, som kommunen lejer i 20 år. 
  • kommunen foretager regnskabsmæssig deponering på 15,4 mio. kr., der løbende frigives over 25 år.


  Økonomiudvalget 08-08-2023
  Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende: Jakob Agerbo.

  BilagBeslutning

  Administrationens indstilling godkendt.

  Kopier link til punktet  -   Print

  7: Ansøgning om anlægstilskud til Danmarks Flotteste Busskur i Astrup

  Sagsnr: 23-008878

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget modtager her en ansøgning fra Aktiv Faster og skal tage stilling til, om der kan bevilges 250.000 kr. til projektet: Danmarks flotteste Busskur i Astrup (Se bilag 1). Sagen videresendes til godkendelse i byrådet, såfremt udvalget indstiller den til godkendelse. 

  Aktiv Faster har en lang tradition for at udvikle deres by og var medvirkende til, at Faster sogn blev Årets Landsby i 2022 i Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune. Foreningen har denne gang valgt at fokusere på nye muligheder på byens busholdeplads på Højevej 37. 

  Formålet med projektet er at gentænke busskurets funktion. Det skal gøres ved dels at etablere et "venteværelse" i særklasse for rejsende, dels at etablere et unikt mødested for en bred gruppe af foreninger og lokale borgere, samt ved at forskønne et område gennem delvis omstilling af en ubrugt P-plads i tilknytning til busholdepladsen i byen.

  Projektets frivillige fremhæver endvidere, at anlægget skal fungere som byens nye fælles dagligstue, hvor rejsende og lokale samt unge som gamle kan tage ophold og mødes på tværs. Der lægges op til spontane møder og planlagte aktiviteter såsom farmers' market, fredagscafé eller blot en pause under cykelturen mellem nabosognene.

  Fra busskuret, som er udformet som et orangeri, er der desuden udsigt til en lille gårdhave samt byens nye gavlinstallation. Gavlinstallationen er ét af 17 verdensmåls-malerier, som blev etableret i ni kommuner i løbet af 2022. Området skal således rumme flere funktioner med plads til fællesskab, mangfoldighed og liv midt i byen. Aktiv Faster ønsker med dette projekt at sætte byen og kommunen på landkortet i kraft af projektets beliggenhed, kvalitet og nyfortolkning af et busskurs funktion.

  Aktiv Faster oplyser endvidere, at et tilsagn fra kommunen til Danmarks Flotteste Busskur vil betyde, at projektet vil være fuldt finansieret og vil kunne realiseres efter 4 års fundraising. Undervejs i projektets tilblivelse har Aktiv Faster samarbejdet med en række interessenter. De har bl.a. været i tæt dialog med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden (LOA) om udformningen af projektet. Realdania og LOA har desuden tilkendegivet, at de gennem  'Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger' støtter projektet med cirka 1 million kr. ud af en samlet projektsum på 2.325.000 kr. 

  Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager med projektsupport i form af økonomistyring og mellemfinansiering mm. i projektet, da projektet vedrører et kommunalt opgaveområde omkring kollektiv trafik. Derudover har kommunen søgt og fået midler fra Region Midtjyllands pulje til 'Bæredygtige Landsbyer' samt givet tilsagn om igangsætningsbidrag på samlet set ca. 91.000 kr. via bl.a. landdistriktspuljen. Endelig har Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Aktiv Faster søgt og fået 150.000 kr. fra Stoppestedspuljen hos Midt Trafik. Se de øvrige bidragsydere i bilag 2.

  Projektet forventes igangsat ultimo 2023 med indvielse i løbet af foråret 2024. Se mere i nærværende ansøgning samt hele projektbeskrivelsen i bilag 3. 

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Ingen bemærkninger.

  Økonomi

  Danmarks Flotteste Busskur har et anlægsbudget på i alt 2.325.000 kr. Der søges om et tilskud på 250.000 kr. til projektet. Med de øvrige kommunale midler på 91.000 kr. geares projektet således med 1:7. 

  Såfremt Økonomiudvalget og Byrådet godkender ansøgningen, vil et anlægstilskud kunne finansieres via det afsatte rådighedsbeløb på 2.371.000 kr. i 2023 i gearingspuljen til samfinansiering af projekter.

  Effektvurdering

  Projektet er med til at understøtte flere af kommunens politikker - herunder landdistriktspolitikken, mobilitetspolitikken samt bypolitikken.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at:

  • Økonomiudvalget drøfter ansøgningen og beslutter, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Herefter videresendes sagen til Byrådet til endelig godkendelse.
  • Midlerne til projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i gearingspuljen til samfinansiering af projekter, såfremt ansøgningen imødekommes.


  Økonomiudvalget 08-08-2023
  Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender ansøgningen. Tilskuddet på 250.000 kr. foreslås finansieret af gearingspuljen.

  Fraværende: Jakob Agerbo.

  BilagBeslutning

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

  Kopier link til punktet  -   Print

  8: Rute 15 - henvendelse vedrørende færdiggørelse mellem Ringkøbing og Herning

  Sagsnr: 23-013136

  Sagsfremstilling

  I Vejdirektoratets endelige indstilling til transportministeren om ombygning af rute 15 mellem Ringkøbing og Herning, er der gennemført besparelser, som betyder, at flere vigtige delprojekter er taget ud. Der er blandt andet tale om en længere strækning på ca. 6 km mellem Attenagrevej og Røgind samt flere kryds, som er nedprioriteret til almindelige 3-benede kryds i stedet for hankeanlæg.

  Status for rute 15 er, at der skal skrives anlægslov i løbet af efteråret, og det er derfor vigtigt, at der meget hurtigt tages stilling til de manglende projekter.

  Vedlagte henvendelse foreslås fremsendt til forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035, transportministeren, Folketingets Transportudvalg og Vejdirektoratet. I henvendelsen anmodes der om, at udbygningen af Rute 15 færdiggøres således, at de herunder nævnte fire delprojekter medtages i projektet. Det foreslås, at projekterne finansieres af infrastrukturplanens ”Pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by” eller via regeringens råderum. 

  De fire projekter er:

  • Færdiggørelse af 2+1 udbygningen fra Attenagrevej til Røgind
  • Hankeanlæg i Vorgod-Barde
  • Overførsel - eller parallelvej - ved Knivsbækvej i Videbæk
  • Hankeanlæg ved Brejning, inkl. rasteplads mellem rute 15 og rute 11

  ”Pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by” udmøntes løbende til både landsdækkende og regionale projekter. I Region Midtjylland er der indtil videre kun afsat midler til projekter i den østlige del af regionen - i Aarhus, Hasselager, Horsens og Nørremark.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Ingen bemærkninger.

  Økonomi

  Det foreslås i henvendelsen, at projekterne finansieres af Infrastrukturplan 2035 ”Pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by” eller af regeringens råderum.  

  Effektvurdering

  En færdiggørelse af projektet, således at der udbygges på hele strækningen fra Røgind til Herning, vil betyde at ruten bliver sammenhængende uden "huller" ligesom trafikafviklingen og -sikkerheden på strækningen vil være optimal.

  Der vil opnås høj og bæredygtig mobilitet, samt bedre overensstemmelse mellem vejens udformning og trafikkens sammensætning

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet,

  • godkender, at den vedlagte henvendelse sendes til forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035, transportministeren, Folketingets Transportudvalg og Vejdirektoratet.

  Teknik- og Miljøudvalget 08-08-2023
  Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med enkelte rettelser.

  Økonomiudvalget 08-08-2023
  Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med enkelte rettelser. Det tilrettede forslag fremsendes til Byrådets behandling.

  Fraværende: Jakob Agerbo.

  BilagBeslutning

  Administrationens indstilling godkendt.

  Kopier link til punktet  -   Print

  9: Konceptansøgning - Megaton Energipark

  Sagsnr: 23-008719

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren har anmodet om, at konceptansøgning for Projekt Megaton fremsendes til politisk behandling med henblik på, at Byrådet beslutter, om planlægningen for Projekt Megaton skal igangsættes.

  Konceptansøgning
  Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en såkaldt konceptansøgning for Projekt Megaton. Konceptansøgningen er vedlagt som bilag.

  Projekt Megaton blev af ansøger præsenteret for Byrådet på et temamøde den 17. januar 2023.

  Ansøgers formål med konceptansøgningen er at opnå Ringkøbing-Skjern Byråds tilkendegivelse om igangsætning af planlægningen for Megaton, med det formål at arbejde for en realisering af projektet, herunder at skabe udgangspunkt for en række detaljerede delansøgninger på projektet, knyttet til de forskellige kommende arealdispositioner til Power-to-X-anlæg (PtX-anlæg), solcelleområder og vindmølleplaceringer på land.

  Projekt Megaton består af 4 elementer:

  • PtX-anlæg, som ønskes placeret ved Stovstrup øst for Tarm indenfor udlagt erhvervsområde
  • Områder til solceller med en produktion på 2GW, svarende til i alt 4000 hektar
  • Områder til landvindmøller med en kapacitet på 200 MW, svarende til i alt cirka 30 landvindmøller
  • Områder til havvindmøller med en kapacitet på 2 GW, svarende til cirka 130 havvindmøller

  Ansøger anfører, at placeringen af havvindmøller ikke er en del af konceptansøgningen til Ringkøbing-Skjern Kommune, da denne håndteres i statsligt regi.

  Planforhold - PtX-anlæg
  PtX-anlægget ønskes placeret inden for eksisterende udlagt erhvervsområde ved Stovstrup. Erhvervsområdet er forbeholdt energikrævende virksomheder, herunder energiproducerende virksomheder med behov for en placering i tæt tilknytning til den kommende 400 kV højspændingsstation. Placering af et PtX-anlæg er i sit udgangspunkt i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for anvendelse af område.

  Det er dog sandsynligt, at projektet vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Planlægning for et PtX-anlæg forudsætter desuden udarbejdelse af lokalplan med tilhørende miljøvurdering af planen. Det er kommunen, der er myndighed herfor.

  Desuden forventes anlægget at kræve miljøgodkendelse, risikovurdering samt miljøkonsekvensvurdering. Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed herfor.

  Administrationen er i dialog med Energinet for at afsøge Energinets eventuelle fremtidige arealbehov til netudbygning og stationsudvidelser ved Stovstrup, for at sikre den samlede el-infrastruktur. Det skal ligeledes sikres, at der holdes nødvendige respektafstande mellem PtX-anlæg og elforsyningsanlægget. Resultatet af dialogen med Energinet skal afklare, om der er konflikt mellem planlægning for et PtX-anlæg på placeringen og Energinets aktiviteter i området.

  Planforhold - Områder til solceller og landvindmøller
  Det er administrationens klare vurdering, at der ikke vil kunne findes nødvendig arealer til den ønskede kapacitet til solceller og vindmøller indenfor kommuneplanens udlagte områder til solceller og vindmøller. Projektet vil derfor forudsætte, at der udlægges nødvendige arealer i kommuneplanen. De enkelte projektområder til solceller og vindmøller vil endvidere forudsætte udarbejdelse af et antal lokalplaner. Antallet er endnu ukendt, men et bud kan være omkring10 lokalplaner. Planerne vil skulle miljøvurderes, ligesom der vil skulle udarbejdes et tilsvarende antal miljøkonsekvensrapporter. Kommunen er ansvarlig myndighed. 

  Planlægningen for områder til solceller og landvindmøller vil desuden omfatte nødvendige kabelforbindelser mellem energiområderne og PtX-anlægget.

  Der henvises til dagsordenspunktet vedrørende revision af kommuneplanenes retningslinjer for vedvarende energianlæg på nærværende møde.

  Administrative bemærkninger

   Administrationen har på det nuværende ansøgnings- og vidensgrundlag ikke mulighed for at foretage en konkret planfaglig vurdering af projektet. Dette kan først gennemføres, når der foreligger konkrete ansøgninger for de enkelte projektområder med behov for hver sin lokalplan. Såfremt Byrådet imødekommer konceptansøgningen, vil administrationen gå i dialog med ansøger med henblik på at forme projektet, således at der kan tages nødvendige hensyn i en planlægning.

  Det er administrations forventning, at projektets delelementer vil blive ansøgt som delansøgninger, hvorefter henholdsvis PtX-anlægget og de enkelte områder til solceller og/eller vindmøller kan sagsbehandles, og der kan tages konkret stilling til, om planlægningen kan igangsættes for hvert enkelt delområde.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Planloven
  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
  Godkendelsesbekendtgørelsen
  Risikobekendtgørelsen

  Økonomi

  Ansøger oplyser, at projektet via Grøn pulje forventes at give 270 millioner kr. til Ringkøbing Skjern Kommune ved en fuld etablering af parkens delelementer. Herudover peger ansøger på flere tilknyttede effekter ved projektet. 

  Effektvurdering

  Byrådet sætter med Plan- og Udviklingsstrategien retning for energianlæg i det åbne land. Heraf fremgår: "Vi skal give mulighed for, at etablere et større energiområde, hvor vindmøller, solceller og Power-to-X er samlet".

  Projekt Megaton må betegnes som et større energiområde, hvormed projektet understøtter Plan- og Udviklingsstrategien. Projektet kan endvidere understøtte kommunens klimaplan, ved at bidrage væsentligt til den grønne omstilling.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget drøfter konceptansøgningen og anbefaler Byrådet,:

  1. om planlægningen skal igangsættes på det nuværende vidensgrundlag.
  2. at der tages konkret stilling til igangsætning af projektets delelementer, når der modtages detaljeret ansøgninger herom.
  Teknik- og Miljøudvalget 27-06-2023
  Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at planlægningen skal igangsættes på det nuværende vidensgrundlag, og at der tages konkret stilling til igangsætning af projektets delelementer, når der modtages ansøgning herom.

  Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.



  Økonomiudvalget 08-08-2023
  Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt. Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

  Fraværende: Jakob Agerbo.

  BilagBeslutning

  Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling. Niels Rasmussen, Nye Borgerlige og Carsten Bjerg stemte imod.

  Kopier link til punktet  -   Print

  10: Byggemodning af Sivvej og Mosevej i Spjald

  Sagsnr: 23-011329

  Sagsfremstilling

  Formålet med dagsordenen er at få klarlagt om kommunen skal omlægge kloak- og regnvandsledningerne på Sivvej og Mosevej i år eller udskyde omlægningen og dermed spare udgifterne til tilslutningsbidraget på Mosevej på 1,4 mio. kr.

  Kommunen er aktuelt ved at byggemodne dette område i Spjald til nye erhvervsgrunde til salg. Området ligger nordvest i Spjald. 

  Kommunen kan gøre udgifterne til byggemodningen mindre i år ved at undlade at omlægge regn- og spildevandsledning i denne omgang, men blot færdiggøre Sivvej med forlængelse og vendeplads, etablere beplantning og regnvandsbassin mod nord samt beplantning mod øst ned til Sivvej. Hermed vil ca. 13.500 m² være klar til salg.