Referat: 19. september 2023 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Kristian Andersen
 • Henrik Andersen
 • Pia Vestergaard
 • Lennart Qvist
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Lise Juhl Hansen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Jensen
 • Dan K. Jørgensen
 • Jens Jacob Østergaard
 • Carsten Bjerg
 • Irvin Christensen
 • Jens S. Højland
 • Jørgen Byskov
 • Søren Elbæk
 • Erik Viborg
 • Irene Lund Pedersen
 • Jens Erik Damgaard
 • Hans Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Henrik Hammelsvang
 • Jesper Lærke
 • Marie Kamp From
 • Hans Østergaard
 • Linda Nielsen
 • Niels Rasmussen
 • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Lennart Qvist ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: 1. behandling - budgetlægning for perioden 2024 - 2027

Sagsnr: 22-026732

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2024 samt overslagsårene 2025 - 2027 fremsendes til 1. behandling.

Budgetforslaget svarer til det budgetforlig, som Byrådet kom frem til på budgetkonferencen 28. og 29. august 2023, jævnfør vedhæftede bilag, der omfatter:

 • Resultatopgørelse
 • Oversigt over:
  • DUT-sager
  • Nye tiltag/aktivitetsændringer
  • Effektiviseringer på udvalgene
  • Oversigt anlægsinvesteringer

Der pågår frem mod medio oktober en fælleskommunal budgetkoordinering med henblik på at kommunerne under ét overholder rammerne i økonomiaftalen. I forlængelse heraf er det muligt, at borgmesteren fremlægger ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen.

Herudover vil der til 2. behandlingen blive fremlagt administrative ændringsforslag som tekniske korrektioner, sammen med eventuelle politiske ændringsforslag, som jf. budgetproceduren har frist den 20. september.

På nuværende tidspunkt forventes et teknisk ændringsforslag, som indebærer merindtægter vedrørende grundskyld på 72 mio. kr. i 2024 og ca. 15 mio. kr. årligt i overslagsårene. Det skyldes, at Skatteministeriet har revurderet sit skøn for de kommunale provenuer på grundskyld i 2024. Samlet set er skønnet på landsplan hævet med 1,9 mia. kr. (i forhold til skøn udsendt i juli 2023). I 14 kommuner forventes et lavere provenu, mens der for alle øvrige kommuner forventes et højere provenu. Der er fortsat tale om et usikkert skøn, som bliver efterreguleret i 2027 ud fra de til den tid kendte endelige vurderinger. Der er således en risiko for at kommunen skal tilbagebetale en del af det provenu, som vi i første omgang modtager i 2024. Den store forskel på konsekvensen i 2024 og overslagsårene bunder i, at bloktilskud og udligning for 2024 allerede er fastsat ved lov.

Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud (statstilskud og udligning), da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering. Frem mod 2. behandlingen vil der komme nye skøn for skattegrundlaget, som kan medføre en teknisk korrektion vedrørende overslagsårene.

Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent, dækningsafgifter for offentlige ejendomme og grundskyldspromille for produktionsjord.

Staten har ved lov fastsat maksimal grundskyldspromille gældende fra budget 2024. For Ringkøbing-Skjern Kommune er grundskyldpromillen fastsat til 16,4 promille for øvrige grunde. Kommunens grundskyldspromille har frem til og med 2023 været 31,0 promille.

Det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter:

Sidste frist for høringssvar fra HovedMED m.fl. er den 11. september 2023. Høringssvar vil derfor foreligge til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse §37 og §38 foreskriver, at Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til behandling i Byrådet og at budgetforslaget senest 15. oktober 2023 skal have været undergivet 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller

 • at budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling.
 • at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling, skal være borgmesteren i hænde senest onsdag den 20. september 2023 kl. 10.


Økonomiudvalget 12-09-2023
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Byrådet oversendte budgetforslaget til 2. behandling. Eventuelle ændringsforslag til 2. behandling skal være borgmesteren i hænde senest onsdag den 20. september 2023, kl. 10.00.

Fraværende
 • Lennart Qvist ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31.07.2023

Sagsnr: 22-025570

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. juli 2023. De overordnede tal fremgår nedenfor, hvorefter en mere detaljeret gennemgang følger. Afvigelserne er opgjort i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2022.

På det skattefinansierede område er driftsudgifterne 42,7 mio. kr. højere end korrigeret budgettet ekskl. overførsler. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med, at kommunen har modtaget en midtvejsregulering på netto 62,0 mio. kr., hvor kommunen modtager tilskud til lovændringer (DUT), udgifter til fordrevne ukrainere, konjunkturbestemte merudgifter på overførselsudgifter samt pris- og lønregulering.

Det bemærkes i øvrigt, at

 • den langsigtede likviditet ekskl. deponerede midler udgør 286,9 mio. krpr. 31. juli 2023
 • befolkningstallet pr. 1. august 2023 er 56.315, heraf udgør 482 ukrainske flygtninge.

En nærmere specifikation fremgår i de følgende afsnit.

Driftsafvigelser på udvalgsniveau

Budgetopfølgningen er foretaget i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.

Nedenfor fremgår afvigelser på de skattefinansierede og brugerfinansierede driftsudgifter pr. 31. juli 2023.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 viser et forventet merforbrug på 42,7 mio. kr. fordelt med 25,8 mio. kr. på de centrale områder og 16,9 mio. kr. på de decentrale områder. Af det samlede merforbrug forventes 10,9 mio. kr. finansieret af overførte midler og jf. ovenfor er kommunen tilført finansiering via midtvejsreguleringen, som kan dække udgifterne.

I det forventede regnskab indgår serviceudgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine på 11,1 mio. kr., hvoraf kommunen er blevet kompenseret for størstedelen af udgifterne over bloktilskuddet.

Det brugerfinansierede område forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Serviceudgifterne, som er en betydelig del af driftsudgifterne og som kommunerne styres stramt på af staten, viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det justerede sigtepunkt inkl. kompensation ifm. fordrevne fra Ukraine.

For at reducere merforbruget er der igangsat handleplaner for decentrale enheder med merforbrug og kompenserende tiltag for Handicap og Psykiatris centrale merforbrug. Ligeledes er der på Børn og Familie udarbejdet en handlingsplan.

En redegørelse for de centrale og decentrale afvigelser pr. 31. juli 2023 på udvalgsniveau fremgår nedenfor. Referencer til seneste centrale afvigelser vedrører opfølgningen udarbejdet pr. 31. maj 2023 (udsendt 29. juni 2023) og referencer til de decentrale områder vedrører budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forelagt ØU og Byrådet i maj.

 • Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning.

Mindreforbruget skyldes primært, at Ejendomscenteret forventer mindreudgifter for 5,9 mio. kr. på grund af faldende energiudgifter.

 • Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 12,1 mio. kr., hvoraf 11,9 mio. kr. vedrører de decentrale enheder.

Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende det centrale område, hvilket er en forbedring på 2,1 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning. Ændringen skyldes primært en yderligere forbedring på 2,2 mio. kr. vedrørende visiterede timer.

For de decentrale områder, forventes et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning. Det forbedrede resultat er fordelt på ældrecentre og integrerede ordninger (0,9 mio. kr.) samt øvrige enheder (0,8 mio. kr.) mens hjemmeplejen og akutfunktioner forventer et mindre øget merforbrug.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr. på det centrale område. Ved seneste centrale opfølgning forventedes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Det forbedrede resultat skyldes primært ændring i borgernes støttebehov.

På det decentrale område forventer Handicap og Psykiatri et merforbrug på 4,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,6 mio. kr. Ændringen vedrører primært Handicapområde Nord, hvor områdets botilbud forventer et merforbrug, der er 1,9 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning.

 • Beskæftigelsesudvalget forventer et merforbrug på det centrale område på 15,1 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. højere end ved seneste opfølgning.

Ændringen skyldes primært, at der i budgetopfølgningen er inkluderet et forventet forbrug på 8 mio. kr. i forbindelse med udgifter til fordrevne fra Ukraine. Udgifterne har ikke været inkluderet tidligere, da administrationen afventede midtvejsreguleringen.

Herudover forventes et merforbrug på 3 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, hvilket skyldes medfinansiering af en midlertidig arbejdsfordeling under Covid-19. Senior- og førtidspension forventer øgede merudgifter på 2 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning, der bl.a. skyldes, at nettotilgangen fortsat er større end afgangen. For ressource- og afklaringsforløb forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning. Ændringen dækker over en nedgang i antallet af borgere på både ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 

 • Teknik og Miljøudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Ved seneste opfølgning forventedes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

På det skattefinansierede område forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning. Ændringen vedrører vejdrift, hvor der forventes et samlet mindre forbrug på 1 mio. kr. på vejbelysningsområdet, idet elpriserne er faldet.

Afvigelsen på det brugerfinansierede område er lig seneste opfølgning, hvor der forventedes mindreudgifter på 2,0 mio. kr. vedrørende indsamling af genanvendelige materialer.

 • Børne- og Familieudvalget forventer et samlet merforbrug på 12,5 mio. kr. Afvigelsen ved sidste opfølgning var et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr. I det samlede merforbrug indgår udgifter ifm. ukrainske flygtninge på 3,1 mio. kr.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et merforbrug på det centrale område på 9,8 mio. kr. Forventningen til det samlede merforbrug var 9,3 mio. kr. ved sidste centrale opfølgning. I forhold til seneste opfølgning forventes en stigning på 1,0 mio. kr. i merudgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger. Mindreforbruget vedrørende øvrige foranstaltninger er faldet med 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende krisecentre. Endelig forventes yderligere mindreudgifter på 1,2 mio. kr. bl.a. på sikrede institutioner. Der er på nuværende tidspunkt ingen unge anbragt på sikrede institutioner. Hvis tendensen fortsætter, vil mindre udgifterne stige.

Administrationen fremlagde på udvalgsmødet i juni en handlingsplan for området, som blev taget til efterretning. 

På det decentrale område, forventer Børn og Familie et merforbrug på 0,7 mio. kr. Ved seneste decentrale opfølgning forventedes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Ændringen kan primært henføres på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. samt UB-team, der forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. mod et mindreforbrug 0,1 mio. kr. ved seneste opfølgning.

Dagtilbud og Undervisning

Dagtilbud og Undervisning forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på det centrale område, hvilket er 1,0 mio. højere end ved seneste opfølgning.

På undervisningsområdet er mindreforbruget steget med 0,9 mio. kr. til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af mindre indskrivning af STU- og FGU-elever end tidligere forventet, mens fri- og efterskoler samt 10. klasse forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes flere elever indskrevet på fri- og efterskoler i skoleåret 2022/2023 end forventet ved budgetlægningen.

På dagtilbudsområdet er mindreforbruget samlet set steget med 2,1 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning. Mindreforbruget skyldes færre indskrevne børn i kommunale og private pasningstilbud.

Herudover forventer Dagtilbud og Undervisning et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mere end ved seneste opfølgning. Merforbruget skyldes mellemkommunale betalinger på undervisningsområdet.

På det decentrale område forventer Dagtilbud og Undervisning et merforbrug på 4,2 mio. kr. Ved seneste opfølgning forventedes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært folkeskoler og specialskoler, der forventer et merforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. mere end ved seneste opfølgning. Herudover har Dagtilbud et merforbrug på 0,5 mio. kr. sammenholdt med et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. ved seneste opfølgning.

 • Kultur- og Fritid forventer et merforbrug på 5 mio. kr. hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. fra seneste opfølgning.

Det øgede merforbrug skyldes en beslutning om at dække merforbruget vedr. Ringkøbing Svømmehal.

Merforbruget finansieres af overførte midler.

 • Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere i forhold til seneste opfølgning.

Det øgede merforbrug vedrører vækstpuljerne, hvor udvalget har bevilget et forbrug af overførte midler.

Anlæg

I nedenstående tabel fremgår forventet regnskab vedrørende anlægsprojekter i 2023.

Det korrigerede budget er eksklusiv anlægsoverførsler. Der er overført 208,8 mio. kr. fra 2022 til 2023.