Referat: 10. oktober 2023 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Irene Lund Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jens S. Højland
 • Irvin Christensen
 • Jesper Lærke
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Niels Kristian Larsen
 • Lennart Qvist
 • Jens Erik Damgaard
 • Søren Elbæk
 • Pia Vestergaard
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Erik Viborg
 • Jens Jacob Østergaard
 • Kristian Andersen
 • Henrik Hammelsvang
 • Jakob Agerbo
 • Dan K. Jørgensen
 • Rita Byskov
 • Linda Nielsen
 • Hans Østergaard
 • Jørgen Byskov
 • Jens Jensen
 • Marie Kamp From
 • Henrik Andersen
 • Lise Juhl Hansen
 • Carsten Bjerg
 • Niels Rasmussen
 • Hans Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Carsten Bjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: 2. behandling af budgettet for perioden 2024-2027

Sagsnr: 22-026732

Sagsfremstilling

 

Budgetforslag for 2024 samt overslagsårene 2025-2027 fremsendes til 1. behandling. 

Budgetforslaget svarer til det budgetforlig, som Byrådet kom frem til på budgetkonferencen 28. og 29. august 2023, jævnfør vedhæftede bilag der omfatter:

 • Resultatopgørelse
 • Oversigt over:
  • DUT-sager
  • Nye tiltag/aktivitetsændringer
  • Effektiviseringer på udvalgene
  • Oversigt anlægsinvesteringer

Der pågår frem mod medio oktober en fælleskommunal budgetkoordinering med henblik på at kommunerne under ét overholder rammerne i økonomiaftalen. I forlængelse heraf er det muligt, at borgmesteren fremlægger ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen.

Herudover vil der til 2. behandlingen blive fremlagt administrative ændringsforslag som tekniske korrektioner, sammen med eventuelle politiske ændringsforslag, som jf. budgetproceduren har frist den 20. september.

På nuværende tidspunkt forventes et teknisk ændringsforslag, som indebærer merindtægter vedrørende grundskyld på 72 mio. kr. i 2024 og ca. 15 mio. kr. årligt i overslagsårene. Det skyldes, at Skatteministeriet har revurderet sit skøn for de kommunale provenuer på grundskyld i 2024. Samlet set er skønnet på landsplan hævet med 1,9 mia. kr. (i forhold til skøn udsendt i juli 2023). I 14 kommuner forventes et lavere provenu, mens der for alle øvrige kommuner forventes et højere provenu. Der er fortsat tale om et usikkert skøn, som bliver efterreguleret i 2027 ud fra de til den tid kendte endelige vurderinger. Der er således en risiko for at kommunen skal tilbagebetale en del af det provenu, som vi i første omgang modtager i 2024. Den store forskel på konsekvensen i 2024 og overslagsårene bunder i, at bloktilskud og udligning for 2024 allerede er fastsat ved lov.

Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud (statstilskud og udligning), da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering. Frem mod 2. behandlingen vil der komme nye skøn for skattegrundlaget, som kan medføre en teknisk korrektion vedrørende overslagsårene.

Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent, dækningsafgifter for offentlige ejendomme og grundskyldspromille for produktionsjord.

Staten har ved lov fastsat maksimal grundskyldspromille gældende fra budget 2024. For Ringkøbing-Skjern Kommune er grundskyldpromillen fastsat til 16,4 promille for øvrige grunde. Kommunens grundskyldspromille har frem til og med 2023 været 31,0 promille.

Det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter:

Sidste frist for høringssvar fra HovedMED m.fl. er den 11. september 2023. Høringssvar vil derfor foreligge til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse §37 og §38 foreskriver, at Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til behandling i Byrådet og at budgetforslaget senest 15. oktober 2023 skal have været undergivet 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller

 • at budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling.
 • at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling, skal være borgmesteren i hænde senest onsdag den 20. september 2023 kl. 10.

Økonomiudvalget 12-09-2023

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Søren Elbæk.

Bilag

Resultatet af budgetkonferencen

Beslutning

Byrådet oversendte budgetforslaget til 2. behandling. Eventuelle ændringsforslag til 2. behandling skal være borgmesteren i hænde senest onsdag den 20. september 2023, kl. 10.00.

Fraværende:

Lennart Qvist

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Udskrivningsgrundlag og skatteudskrivningsprocenter

Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranti i budget 2024. Baggrunden er fortsat stor usikkerhed vedr. folketal samt de afledte konsekvenser af krig og inflation. Umiddelbart vurderes en mulig gevinst ved selvbudgettering ikke at stå i mål med disse risici.

Oversigt over udskrivningsprocenter fremgår ovenfor under sagsfremstillingen til 1. behandling.

Der vil efterfølgende blive fremsendt sager vedrørende fastsættelse af takster på dagtilbudsområdet, ældreområdet og det tekniske område efter forudgående behandling i fagudvalgene.

Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2024 - 2027

Der var ved fristens udløb ikke modtaget politiske ændringsforslag til budgettet.

Tekniske korrektioner

Administrationen anbefaler 2 tekniske korrektioner dels vedr. indtægtssiden, primært som følge af Skatteministeriets justeringer af forventet provenu på grundskyld og dels en driftsreserve på 1 pct. af serviceudgifterne. De tekniske korrektioner indebærer netto merindtægter og det anbefales, at disse tilfalder kassen, da de opdaterede skøn for grundskyld fortsat er behæftet med væsentlig usikkerhed og først endeligt kan opgøres i 2027. 

Indtægter:

Skatteministeriet har opdateret foreløbige skøn for kommunernes indtægter fra grundskyld. Herudover er KLs tilskudsmodel for årene 2025-2027 opdateret med udgangspunkt i seneste vurdering af udskrivningsgrundlaget, som nu er baseret på 2022, modsat statsgarantien, som er baseret på 2021. Ligeledes er vurderingerne på selskabsskatter tilpasset.

I 2024 er hverken udligning eller bloktilskud ændret som følge af de nye skøn for ejendomsskatten. Det første år indeholder således kun en forbedring vedrørende grundskyld. 

I overslagsårene får merprovenuet på grundskyld ikke fuld effekt da den påvirker kommunens bloktilskud og udligning, som nedsættes. Det nye skøn for kommunens indkomst- samt selskabsskat påvirker ligeledes bloktilskud og udligning. Ændringerne på indtægtssiden fremgår nedenfor:

Mio. kr. (-=merindtægt)

2024

2025

2026

2027

Grundskyldsprovenu

-72

-66

-69

-74

Kommunal indkomstskat

 

-81

-83

-98

Selskabsskat

 

11

12

11

Virkning på bloktilskud og udligning

 

105

115

132

Ændring i indtægtsgrundlag

-72

-31

- 25

-28

Udgifter – reservepulje:

Kommuner har mulighed for at afsætte en reservepulje på op til 1 pct. af serviceudgifterne. Det svarer til 28 mio. kr. i Ringkøbing-Skjern. Reservepuljen, som anbefales afsat i 2024, har teknisk karakter og forventes ikke anvendt, men vil give et bedre udgangspunkt for fremtidig budgetlægning.

Der vedlægges en ny resultatopgørelse, der viser resultatet af de samlede ændringer.

Høringssvar

Sagen er vedlagt de indkomne høringssvar fra MED, Handicaprådet og Frivillighedsrådet.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at budgetforslaget godkendes, inkl. 2 tekniske ændringsforslag 
 2. at Byrådet godkender at udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning baseres på det statsgaranterede tilbud
 3. at Byrådet godkender uændret udskrivningsprocent vedrørende indkomstskat på 25 procent
 4. at Byrådet godkender uændret grundskyldspromille for produktionsjord på 7,20 promille
 5. at Byrådet godkender den ændrede grundskyldspromille på 16,4 promille for øvrige grunde, idet ændringen tager udgangspunkt i det lovfastsatte maksimum niveau.
 6. at Byrådet godkender de uændrede dækningsafgifter for offentlige ejendomme på 15,0 promille samt uændret forskelsværdig offentlige ejendomme på 8,75 promille.
 7. at Borgmesteren bemyndiges til at indarbejde indgående aftaler med KL for at efterleve de overordnede rammer jf. økonomiaftalen om service- og anlægsramme for landet som helhed


Økonomiudvalget 03-10-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling punkt 1, 3, 4, 5, 6 og 7 godkendt. Indstillingens punkt 2 afklares på byrådsmødet.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Indstillingens punkt 1, 3, 4, 5, 6 og 7 godkendt.

Byrådet valgte selvbudgettering med udgangspunkt i det udskrivningsgrundlag og folketal der ligger i statsgarantien.

Byrådet godkendte herudover yderligere ændringer jf. bilag 7 med henvisning til den fælleskommunale budgetkoordinering. Budgettet herefter fremgår af bilag 8. 

Dan K. Jørgensen undlod at stemme.

Fraværende
 • Carsten Bjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Kirkelig ligning budget 2024

Sagsnr: 23-019475

Sagsfremstilling

Ringkøbing og Skjern provstier har fremsendt budget for 2024 for de respektive provstiers kirkekasser. Kirkekassernes samlede udgifter er 79,0 mio. kr.  

Kirkeministeriet har oplyst, at Ringkøbing-Skjern Kommunes udgifter til landskirkeskat er 13,8 mio. kr. i 2024. 

Udgiftsbudgettet i 2024 kan opgøres således:

 Beløb i hele kr.

Kirkekasser 

 79.447.906 

Provstiudvalgskasser 

 3.094.000 

Stiftsbidrag 

 487.676 

Reserveligning 

 3.970.418 

Samlet udgiftsbudget 

 87.000.000 

Landskirkeskat

 13.888.768 

Samlede udgifter 

 100.888.768 

 

Kirkeskatteprovenuet er i 2024 beregnet til 97,8 mio. kr. på baggrund af en kirkeskatteprocent på 1,05% og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 9,3 mia. kr. 
Det er forudsat, at 84,6% af kommunens indbyggere er medlemmer af folkekirken i 2024. 

Ringkøbing-Skjern Kommune modtager et udligningstilskud på 3,6 mio. kr. Tilskuddet udbetales til de kommuner, hvor udskrivningsgrundlaget pr. kirke i kommunen er mindre end 60% af landsgennemsnittet. 28 af landets 98 kommuner er berettiget til at modtage udligningstilskud. 

De samlede indtægter i 2024 beløber sig til 101,4 mio. kr. 

Provstiernes udgifter er steget med 5 mio. kr. sammenlignet med 2023, mens indtægterne er steget med 7,2 mio. kr. 

 

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Budgettet viser et samlet overskud i 2024 på 0,536 mio. kr.

Provstiernes tilgodehavende ved kommunen er pr. 31. december 2023 beregnet til 0,020 mio. kr. 

Ved udgangen af 2024 er provstiernes tilgodehavende beregnet til 0,556 mio. kr. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at udskrivningsprocenten fastholdes på 1,05% samt budgettet for den kirkelige ligning for 2024 godkendes. 

Økonomiudvalget 03-10-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Carsten Bjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Forslag til takster for renovation i 2024

Sagsnr: 22-023998

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender hermed forslag til takster på renovations- og genbrugspladsområdet, der skal indgå i det samlede takst- og gebyrblad for 2024.

Nedenfor gennemgås begrundelserne for de takstændringer, der er for 2024.

Mad- og restaffaldsordningen for husholdninger

I Landsskatteretten er der i efteråret 2020 faldet afgørelse om, at dagrenovationstakster for private er momsfritaget.

Taksterne for mad- og restaffaldsordningen for husholdninger (gebyrindtægterne) er derfor angivet uden moms, ligesom det var tilfældet for 2023-taksterne. Momsfritagelsen gælder udelukkende dagrenovation for husholdninger og altså hverken ordningerne for erhverv eller de genanvendelige materialer.

Der er fortsat ikke kommet en endelig afklaring af, hvad konsekvensen af momsfritagelsen er for kommunen.

I forbindelse med etablering af mad- og restaffaldsordningen i 2021 har der tidligere været taget højde for denne investering i taksterne for dagrenovation. Investeringen var ikke så dyr som oprindeligt forudsat, der blev derfor i 2022 igangsat en gradvis tilbagebetaling af overskuddet i dagrenovationsfonden via taksterne, som foreslås at fortsætte i 2024. Den gradvise tilbagebetaling er medregnet i forslaget til taksterne for 2024.

For hjulbeholderne er der et fald på 2 % og behandlingsprisen for restaffald for de nedgravede beholdere falder med 7 %. Dette skyldes, at AFLDs behandlingspris for restaffald er faldet. 

For de nedgravede beholdere til madaffald er der en stigning på 38 %, som skyldes at AFLDs tømmepris er steget.

Administrationen har modtaget forskellige henvendelser vedrørende ordningens tømningsfrekvens for sommerhuse, der har drejet sig om ønsket om en lavere tømmefrekvens i såvel sommer- som vinterhalvåret. Det vil sige forskellige kombinationer af mulighed for 14 dages tømning i sommerhalvåret (mod nuværende ugetømning) og mulighed for månedstømning i vinterhalvåret (mod nuværende uge eller 14 dages tømning).

Erfaringer viser, at skraldemænd bliver udsat for skadelige mikroorganismer når de tømmer affaldsbeholdere, og at udsættelsen stiger jo længere tid der går mellem tømningerne. Af hensyn til renovationsfolkenes arbejdsmiljø er det derfor administrationens vurdering, at madaffaldet og restaffald som minimum skal tømmes hver 14. dag.

Spørgsmålet om en lavere tømningsfrekvens i sommerhalvåret er senest blevet undersøgt og vurderet i forbindelse med etableringen af mad- og restaffaldsordningen i 2020, hvor det blev besluttet at fastholde de nuværende tømmefrekvenser.

Administrationen har derfor ikke medtaget forslag om nye tømmefrekvenser og dermed nye takster for sommerhusene. 

Henteordningen for genanvendelige materialer for husholdninger

Behandlingsprisen for pap/papir for de nedgravede beholdere stiger med 42 %. Dette skyldes, at AFLDs behandlingspris for pap/papir er steget. 

Nye takster

Administrationen har modtaget forskellige henvendelser vedrørende ordningens tømningsfrekvens for sommerhuse og for fælles affaldsløsninger med hjulbeholdere.

For sommerhuse har det drejet sig om ønsket om en sæsonbaseret tømmefrekvens med færre tømninger i vinterhalvåret (mod nuværende tømning hver 3. uge hele året). Den laveste tømmefrekvens i henteordningen er hver 3. uge hele året, og den gælder både helårshuse og sommerhuse. Affaldets kvalitet i forhold til genanvendelighed (særligt mad- og drikkekartoner) falder jo længere det ligger inden indsamling. Administrationen vurderer derfor, at der ikke bør ændres på minimumstømmefrekvensen, og har ikke medtaget forslag om takst for en sæsonbaseret tømmefrekvens for sommerhusene.

For fælles affaldsløsninger har det drejet sig om ønsket om en øget tømningsfrekvens på grund af mangel på plads til den påkrævede kapacitet (mod nuværende tømning hver 3. uge). Det er i dag i mad- og restaffaldsordningen muligt for fælles affaldsløsninger, med 10 boliger eller flere tilknyttet, at have 400 liter eller 660 liter affaldsbeholdere med ugetømning, som typisk er valgt, når der fysisk er pladsproblemer. Administrationen vurderer, at den praktiske erfaring fra fælles løsninger med ugetømning på rest- og madaffaldsordningen de seneste 8 måneder viser, at der er et behov for en øget tømmefrekvens for 660 liter affaldsbeholdere i henteordningen, for at sikre en god løsning der hvor der er pladsproblemer. Det er administrationens vurdering, at der potentielt er op til ca. 400 stk. ud af i alt ca. 1.100 stk. 660 liter affaldsbeholdere i henteordningen for genanvendelige materialer hvor en ugetømning kan være relevant.

Administrationen indstiller derfor, at der for 660 L beholderen gives mulighed for ugetømning for fælles affaldsløsninger og dermed fastsættes som ny takst.

Mad- og restaffaldsordningen for erhverv

I henhold til de gældende regler skal taksterne for mad- og restaffaldsordningen for erhverv fastsættes om en markedspris.

Markedsprisen skal beregnes som alle relevante omkostningskomponenter og et rimeligt overskud. Omkostningskomponenterne er, ligesom for 2023 priserne, sat til taksten for mad- og restaffaldsordningen og overskuddet er fastsat som 8 % af omkostningerne.

Prisen falder med 2 %. Dette skyldes at AFLDs behandlingspris for restaffald er faldet.

Henteordningen for genanvendeligt husholdningslignende affald for erhverv

I henhold til de gældende regler skal taksterne for genanvendeligt husholdningslignende affald for erhverv fastsættes om en markedspris.

Markedsprisen skal beregnes som alle relevante omkostningskomponenter og et rimeligt overskud. Omkostningskomponenterne er, ligesom for 2023 priserne, sat til taksten for henteordningen for genanvendelige materialer for husholdninger og overskuddet er fastsat som 8 % af omkostningerne.

Bigbag ordning for eternit- og asbesttagplader

I dag kan borgerne aflevere deres eternit- og asbesttagplader på genbrugspladsen eller via bigbag ordningen, hvor en bigbag til tagpladerne kan købes og afhentes på borgerens adresse.

Det er via genbrugspladserne, at den største andel af tagplader håndteres (ca. 70 %).

I bigbag ordningen er det  primært private (ca. 75 %) der bruger ordningen, mens erhverv udgør ca. 25 %.

Det er administrationens vurdering, at det vil være en fordel i forhold til miljø, arbejdsmiljø og transporten af tagpladerne, at øge andelen af tagplader håndteret via bigbag ordningen.

Administrationen foreslår derfor, at beregningen af taksten for private for bigbag ordningen ændres således, at den kun indeholder omkostningen til bigbag-posen og transporten til deponi, mens deponeringsomkostningerne indgår som en del af genbrugspladsgebyret, som det er tilfældet for de tagplader, der afleveres på genbrugspladsen. Det vil sige, at der i taksten kun betales for den service, der adskiller sig fra ordningen på genbrugspladsen.

Dette vil betyde et fald i taksten for bigbag ordningen for private på 53 %.

For erhvervskunder og nedrivning af erhvervsbygninger er taksten for bigbag ordningen uændret og vil fortsat indeholde de samlede omkostningerne til bigbag-posen, transporten og deponeringen, i henhold til de gældende regler for gebyr for indsamlingsordninger for erhverv.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Økonomi

Affaldsområdet er et brugerfinansieret område.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget: 

 1. Beslutter, at
  1. der etableres en takst for ugetømning af 660 liter affaldsbeholdere for fælles affaldsløsninger i henteordningen for genanvendelige materialer.
  2. beregningen af taksten for private for bigbag ordningen for eternit- og asbesttagplader ændres, så den kun indeholder omkostningerne til bigbag-posen og transporten til deponi.

   

 2.  Anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at taksterne for:
 • mad- og restaffaldsordningen
 • miljøkasserne og henteordningen for genanvendelige materialer
 • genbrugspladsordningen

godkendes, og indarbejdes i det samlede takst- og gebyrblad.


Teknik- og Miljøudvalget 26-09-2023
Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingens punkt 1 med den tilføjelse, at der skal laves en ekstra takst for den genanvendelige spand på ugetømning. Udvalget anbefaler endvidere indstillingens punkt 2 godkendt.

 
Økonomiudvalget 03-10-2023
Økonomiudvalget anbefaler indstillingens punkt 2 godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Indstillingens punkt 2 godkendt.

Fraværende
 • Carsten Bjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser og forbrændingsanlæg

Sagsnr: 22-029011

Sagsfremstilling

Sagen forelægges igen for Teknik.- og Miljøudvalget på baggrund af habilitetsspørgsmål.

Formålet med denne dagsorden er at beslutte en sigtelinje for Ringkøbing-Skjern Kommunes fremtidige organisering af de kommunale affaldsydelser, og orientere om lovkrav og videre proces for selskabsgørelse af kommunens affaldsforbrændingsanlæg.

Det er vigtigt, at der allerede nu tages stilling til sigtelinjen for kommunens fremtidige organisering af de kommunale affaldsydelser, for at sikre en ordentlig proces og tid til drøftelser og afklaringer med mulige fremtidige samarbejdspartnere forud for den praktiske gennemførelse af selskabsgørelsen.

Baggrund

Der er i august 2022 indgået en bred politisk aftale i Folketinget om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et lovforslag, men det forventes at blive fremlagt i slutningen af 2023, så en lov kan vedtages primo 2024. 

Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne skal placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Det betyder blandt andet, at selskaberne på sigt skal lave udbud af afsætningen af affaldet, og myndighedsopgaverne forbliver i kommunerne. Det er endnu uafklaret, om de kommunale affaldsdepoter også skal selskabsgøres eller forbliver i kommunerne.

På baggrund af aftalen blev der den 7. februar 2023 afholdt et temamøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, hvor der blev drøftet 3 forskellige modeller for selskabsgørelse af affaldsydelserne, ligesom der blev tilkendegivet, hvilke prioriteringer der er vigtigst i forbindelse med en kommende selskabsgørelse (se bilag 2).

Parallelt hermed er der i juni i år vedtaget en lov om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald. Loven indeholder et krav om selskabsgørelse af kommunale affaldsforbrændingsanlæg senest 31. december 2024.

Selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser og de kommunale affaldsforbrændingsanlæg er en del af en større strukturreform af affaldsområdet, som ændrer området markant i forhold til hidtil. Det betyder blandt andet, at uanset hvilken fremtidig organisering der vælges, vil kommunens indflydelse på den daglige drift blive mindre, mens strategi og serviceniveau fortsat sættes af kommunen via den kommunale affaldsplan og affaldsregulativerne. 

Selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser

Som udgangspunkt er der for Ringkøbing-Skjern Kommune tre forskellige modeller for selskabsgørelse. De tre modeller ses herunder.

 1. Selvstændigt selskab

   

   

 2. Multiforsyning

   

   

 3. Fælles kommunalt selskab

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tilkendegav på det fælles temamøde den 7. februar 2023, at de tre vigtigste prioriteringer på affaldsområdet er:

 • Mulighed for at definere serviceniveau (genbrugspladser, tømningsfrekvens, haveaffald…)
 • Takster og effektivitet
 • Grøn profil og kobling til DK2020 klimahandlingsplan

Samtidig var der bred enighed om, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at etablere et selvstændigt selskab under kommunen.

De to modeller der er blevet arbejdet videre med er derfor model 2) multiforsyning og 3) fælles kommunalt selskab.

Hvordan den mere detaljerede organisering af selskabet skal være (for eksempel holdingsselskab, antal underselskaber med videre) og hvorvidt og hvordan, der skal laves samarbejder med andre selskaber om delopgaver (for eksempel udbud af behandling af affald) er en opgave og proces, der skal afklares med den eller de parter, kommunen vælger at gå sammen med i henhold til model 2) eller 3). Det endelige valg af den mere detaljerede organisering af selskabet vil påvirke AFLD og de opgaver, der i dag er kompetenceoverdraget til dem.

I regi af AFLD ejerkommunerne er der i fællesskab lavet en generel vurdering af forskellige organiseringsmodeller på et mere detaljeret niveau end de tre modeller præsenteret ovenfor. I den vurdering er der lagt vægt på nærhed, indflydelse og stordriftsfordele. Administrationen har valgt, at arbejde videre med prioriteringerne fra det fælles temamøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, fordi de tager udgangspunkt i kommunens egne specifikke forhold og omfatter de samme aspekter.

På baggrund af prioriteringen af målsætninger på affaldsområdet fra det fælles temamøde, har advokatfirmaet Horten vurderet konsekvenserne af de to modeller 2) multiforsyning og 3) fælles kommunalt selskab og lavet en sammenfatning (se bilag 3 og 4).

Derudover har administrationen afholdt møde med Ringkøbing-Skjern Forsyning i forhold til at afdække deres potentialer for drift af de kommunale affaldsydelser. Forsyning vurderer, at deres væsentligste styrker ligger i:

 • Knowhow vedrørende,
  • Lokal kundehåndtering og callcenter
  • Fakturering
  • Praktikanter og borgere i arbejdsprøvning med videre
  • Prisloft, som der forventes på sigt på affaldsydelserne ligesom der i dag er på vand.
 • Eksisterende IT-systemer og administration (HR med videre)
 • Udnytte maskiner og driftsmandskab på tværs af genbrugspladser og Forsyningens driftsområder (Forsyning har pladser og maskiner i alle byerne med store genbrugspladser).

Administrationens samlede vurdering er, at den bedste løsning for Ringkøbing-Skjern Kommune for selskabsgørelsen af affaldsydelserne opnås ved at vælge modellen med et fælles kommunalt selskab. Dette er baseret på:

 • Selskabet alene skal have fokus på affaldsopgaver, og med flere kommuner opnås et større volumen af de enkelte affaldsopgaverne, som vil give grundlag for en dybere faglighed og større robusthed i forhold til fagspecialer.
 • Den fremtidige udvikling på affaldsområdet i forhold til producentansvar, cirkulær økonomi, krav til reel genanvendelse med videre, kræver fokus på innovation for at sikre den bedste service og effektivitet. Det er således en forudsætning, at der er ressourcer til en dybere faglighed i selskabet.
 • Det er mere enkelt at koordinere affaldsordninger for borgere og erhverv på tværs af kommunegrænser, for eksempel i forhold til adgang til genbrugspladser.
 • Det større volumen af husstandsindsamlingen vil gøre det billigere at indføre krav til drivmiddel med videre for at understøtte en grøn profil og kobling til kommunernes klimaplaner.
 • Der er et større volumen til at foretage effektivisering, for eksempel i forhold til et prisloft.
 • Genbrug har allerede et callcenter med lokalkendskab og højt erfarings- og serviceniveau i forhold til borgerhenvendelser, som kan flytte med til det nye selskab.
 • Genbrug har allerede opnået væsentlige synergier i brugen af maskiner og mandskab på tværs af genbrugspladserne og med dagrenovation. Desuden er der opnået en kultur, hvor alle medarbejdere er nysgerrige på de daglige opgaver og rutiner, herunder hvorvidt de kan gøres smartere.

Administrationen anbefaler derfor, at arbejde videre med mulighederne for samarbejde med andre kommuner i forhold til et fælles kommunalt selskab (model 3).

Selskabsgørelse af kommunale affaldsforbrændingsanlæg

Ringkøbing-Skjern Kommuner ejer, sammen med 15 andre kommuner, Energnist I/S der har 2 affaldsforbrændingsanlæg.

Energnists affaldsforbrændingsanlæg er omfattet af den nye lovgivning om, at de kommunale forbrændingsanlæg skal udskilles i aktie- eller anpartsselskaber senest den 31. december 2024.

Lovgivningen ændrer markant på markedsvilkårene, forretningsmodellen for anlæggene, formålet for ejerkommunerne og de økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne. Der er derfor en del usikkerhed i forhold til den fremtidige drift af affaldsforbrændingsanlæggene.

Det betyder også, at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem de enkelte ejerkommuners og Energnists interesser i forbindelse med selskabsgørelsen.

Administrationen har derfor bedt advokatfirmaet Horten om at redegøre for de nye krav og konsekvenserne deraf, og komme med en anbefaling til proces for selskabsgørelsen set fra ejerkommunernes side (se bilag 5 og 6).

Ringkøbing-Skjern Kommune og de øvrige ejerkommuner har, under visse økonomiske betingelser, mulighed for at udtræde af Energnist. Såfremt en udtrædelse skal ske inden selskabsgørelsen, skal det varsles senest den 31. december 2023. 

Et væsentligt spørgsmål i forbindelse med selskabsgørelsen er derfor også, hvor mange af de nuværende ejerkommuner der måtte ønske at udtræde og på hvilke vilkår, dette kan lade sig gøre. Uanset eventuelle udtrædelser skal der i henhold til lovgivningen sikres kommunal ejermajoritet.

På baggrund af Hortens notat er det administrationens vurdering, at den bedste løsning for selskabsgørelsen af forbrændingsanlæggene opnås gennem en ejerdrevet proces, - både i forhold til organiseringen af selskabet og for de ejerkommuner der henholdsvis ønsker at udtræde og blive.

Energnist har indkaldt de 16 borgmestre fra ejerkommunerne til et møde 19. september 2023 til en fælles drøftelse af de relevante processer, der ligger forud for en selskabsgørelse. På dette møde vil det være oplagt at drøfte mulighederne for en eventuel ejerdrevet proces, som beskrevet i Hortens notat.

En ejerdrevet proces for selskabsgørelsen vil strække sig ind i 2024 og dermed forbi den vedtægts fastsatte frist for at varsle udtræden af Energnist inden selskabsgørelsen. Såfremt alle ejerkommuner kan blive enige, vil det være muligt at ændre vedtægterne så udtrædelsesvarslet forkortes.

Administrationen følger op med et dagsordenpunkt i oktober/november 2023. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Politisk aftale af 30. august 2022 om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

Lov nr. 745 af 13. juni 2023 om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald

Økonomi

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beskrive de økonomiske konsekvenser.

Administrationen vil løbende vurdere, hvorvidt selskabsgørelserne skal takstfinansieres eller skattefinansieres.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Vedtage fælles kommunalt selskab (model 3) som retning for det videre arbejde med selskabsgørelsen af de kommunale affaldsydelser.
 2. Tage orienteringen om det videre arbejde med en mulig ejerdrevet proces for selskabsgørelsen af Energnist I/S til efterretning.
Teknik- og Miljøudvalget 22-08-2023
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Jens Jacob Østergaard anbefaler, at der arbejdes videre med model 2.

Teknik- og Miljøudvalget 12-09-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen, Jens Jacob Østergaard (inhabil).

Økonomiudvalget 03-10-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Jakob Agerbo, Jens Jacob Østergaard (inhabil).

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Carsten Bjerg ()
 • Jens Jacob Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Godkendelse af frivillig aftale om rådighedsindskrænkninger, boringer DGU nr. 83.1283 og 83.1758

Sagsnr: 23-016670

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Forsyning har i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, BEK nr. 1476 af 17/12/2019 udarbejdet frivillige aftaler om grundvandbeskyttelse med de berørte lodsejere inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og tilstødende arronderede arealer.

Ringkøbing-Skjern Kommunes kommunalbestyrelse har den 14. juni 2022 udvist ekspropriationsvilje for BNBO og arronderede arealer med henblik på grundvandsbeskyttelse.

Ringkøbing-Skjern Forsyning er grundet deres størrelse underlagt Forsyningssekretariatet. For at Forsyningssekretariatet – i henhold til § 9 i Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 2291 af 30/12/2020 - vil godkende Ringkøbing-Skjern Forsynings udgifter i forbindelse med erstatninger for rådighedsindskrænkninger på de berørte arealer, skal kommunalbestyrelsen godkende de specifikke aftaler.

Aftalen, der ønskes godkendt, omfatter følgende hovedelementer:

 • at der ikke må anvendes sprøjtemidler af noget art
 • at der i skovarealer undtagelsesvist må punktbehandles med pesticider mod snudebiller en gang pr. omdrift.

Aftalen og deklarationen er vedlagt som bilag.

Aftalen understøtter kommunens Natur- og Ressourcepolitik.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, BEK nr. 1476 af 17/12/2019

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 2291 af 30/12/2020

Økonomi

Ingen for kommunen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at aftalerne godkendes

Teknik- og Miljøudvalget 12-09-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen.

Økonomiudvalget 03-10-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Carsten Bjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Godkendelse af frivillig aftale om rådighedsindskrænkninger, boring med DGU nr. 83.1802

Sagsnr: 23-018726

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Forsyning har i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, BEK nr. 1476 af 17/12/2019 udarbejdet frivillige aftaler om grundvandbeskyttelse med de berørte lodsejere inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og tilstødende arronderede arealer.

Ringkøbing-Skjern Kommunes kommunalbestyrelse har den 14. juni 2022 udvist ekspropriationsvilje for BNBO og arronderede arealer med henblik på grundvandsbeskyttelse.

Ringkøbing-Skjern Forsyning er grundet deres størrelse underlagt Forsyningssekretariatet. For at Forsyningssekretariatet – i henhold til § 9 i Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 2291 af 30/12/2020 - vil godkende Ringkøbing-Skjern Forsynings udgifter i forbindelse med erstatninger for rådighedsindskrænkninger på de berørte arealer, skal kommunalbestyrelsen godkende de specifikke aftaler.

Aftalen, der ønskes godkendt, omfatter følgende hovedelementer:

 • at der ikke må anvendes sprøjtemidler af noget art
 • at der i skovarealer undtagelsesvist må punktbehandles med pesticider mod snudebiller en gang pr. omdrift.

Aftalen og deklarationen er vedlagt som bilag.

Aftalen understøtter kommunens Natur- og Ressourcepolitik.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, BEK nr. 1476 af 17/12/2019

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 2291 af 30/12/2020.

Økonomi

Ingen for kommunen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at aftalerne godkendes


Teknik- og Miljøudvalget 26-09-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 03-10-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Carsten Bjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Princip for proces for behandling af ansøgninger om vedvarende energianlæg

Sagsnr: 23-018853

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er at træffe beslutning om princip for processen for behandling af ansøgninger om etablering af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i form af større solcelleanlæg og vindmøller. Det er relevant at træffe beslutningen nu, så behandling af ansøgninger kan koordineres med processen for udarbejdelse af nye kommuneplanretningslinjer for VE-anlæg.

Principper for den foreslåede proces

I det følgende præsenteres administrationens anbefalinger til principper for en proces for behandling af indsendte ansøgninger samt ansøgninger, som måtte være på vej. Administrationens forslag til proces er også skitseret på vedlagte bilag.

Administrationen har lagt vægt på følgende begrundelser for den anbefalede proces:

 • At de nye kommuneplansretningslinjer godkendes, før der tages endelig stilling til hvilke ansøgte VE-projekter planlægningen skal igangsættes for.
 • At alle stilles lige og får mulighed for at revurdere allerede indsendte ansøgninger samt udvikle og indsende nye projekter under hensyntagen til udkast til nye kommuneplanretningslinjer samt de vedtagne politiske signaler.
 • At der fastsættes en frist for ansøgninger, således at der er god tid til at udvikle projekter samt at potentielle ansøgere kan inddrage lokalbefolkningen i overensstemmelse med de politiske signaler samt gå i dialog med administrationen om tilpasning af projektet.
 • At administration og politikere har mulighed for at vurdere alle ansøgte projekter på samme tid og dermed give bedre muligheder for at anlægge helhedsbetragtninger samt indtænke multifunktionalitet i valget af, hvor der skal planlægges for VE-anlæg.
 • At der er relativt god tid til at behandle og udvælge ansøgninger til videre planlægning.

Administrationen vil dog gøre opmærksom på, at den foreslåede proces vil medføre, at det vil tage forholdsvis lang tid, før planlægningen for konkrete VE-anlæg igangsættes. Dette skal dog holdes op i mod, at den skitserede proces giver tid og rum til tidlig lokal inddragelse samt dialog mellem potentielle ansøgere og administrationen, med henblik på udvikling og tilpasning af projekterne.

En ansøgningsfrist vil endvidere betyde, at ansøgninger, som indsendes efter ansøgningsfristen, kan komme til at afvente eventuel ny ansøgningsrunde.

Beskrivelse af principper for processen

- Frist for indsendelse af ansøgninger

Kommunen vil anmode ansøgere, som allerede har indsendt ansøgninger til store VE-anlæg, om at bekræfte deres ansøgning samt at give dem mulighed for at forholde sig til de nye kommuneplansretningslinjer under udarbejdelse og de vedtagne politiske signaler.

Alle andre får også mulighed for at udvikle projekter og indsende ansøgninger.

Der fastættes en samlet frist, som anbefales sat til den 1. marts 2024.

Herved er der tid til:

 • At ansøgere er i tidlig dialog med administrationen om projekter, herunder om der kan indtænkes multifunktionelle tiltag i projekterne.
 • At ansøger inddrager lokalbefolkningen fra starten med borgermøde, hvor især lokale interesser og ønsker indarbejdes i projekteringen – inden ansøgning indsendes (jævnfør de vedtagne politiske signaler).

- vurdering af ansøgninger

Efter modtagelse af ansøgningerne vil administrationen screene alle ansøgninger. På et temamøde præsenteres ansøgningerne for Byrådet, som vælger, hvilke ansøgte projekter, byrådet gerne vil besigtige.

Der gennemføres herefter en bustur, hvor Byrådet besigtiger de udvalgte ansøgte placeringer. På turen får ansøgere mulighed for kort at møde byrådet ved opstillingsstedet.

Denne proces forventes at vare frem til maj 2024, således at der er tid til at fortage nødvendige administrative vurderinger samt involvere byrådet.

 - Endelig udvælgelse af ansøgninger og igangsætning af planlægningen

Hernæst færdigbehandler administrationen ansøgningerne med henblik på, at der politisk tages stilling til hvert enkelt projekt. Der skal tages stilling til, om planlægningen skal igangsættes eller om der skal meddeles afslag til det ansøgte. Der kan også tages stilling til, om der bør foretages tilpasninger af det ansøgte, f.eks. for at kombinere opstilling af sol og vind, eller indarbejde andre former for multifunktionalitet.

Den politiske behandling kan ske i juni-august 2024. Der kan desuden ske en prioritering af, i hvilken rækkefølge planlægningen skal gennemføres for de enkelte VE-anlæg.

Fra september 2024 er administration dermed klar til at påbegynde den konkrete planlægning for de enkelte VE-anlæg.

Administrationen gør opmærksom på, at såfremt det politiske ønske om multifunktionalitet skal realiseres, vil visse ansøgninger ikke blot omhandle VE-anlæg, men også f.eks. etablering af vådområde eller skov. Dette vil gøre processen langt mere kompliceret i samtlige faser, både i forhold til udformning af det samlede projekt, men også i forhold til den myndighedsmæssige opgave. Administrationen vurderer, at den ekstra tid samt ressourcerne vil være givet godt ud set i forhold til bæredygtighedsprincippet og klimaindsatsen.

Parallelt med ovenstående proces kan behandling af ansøgninger om små VE-anlæg til lokal forsyning af landsbyer, virksomheder og lignende indgå i den almindelige prioritering af lokalplansager, hvis disse vurderes ikke at have betydning for planlægningen for store VE-anlæg.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Planlægning for VE-anlæg er en del af udmøntningen af kommunens Plan- og Udviklingsstrategi samt kommunens Klimaplan A-politik.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at vedtage den beskrevne principper for proces for behandling af ansøgninger om VE-anlæg.

Teknik- og Miljøudvalget 26-09-2023
Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen og anbefaler det tilrettede bilag godkendt med enkelte tilføjelser som grundlag for den videre proces for behandling af ansøgninger om VE-anlæg. Økonomiudvalget 03-10-2023
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Carsten Bjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje til etablering af cykelsti mellem Sdr. Vium og Lyne

Sagsnr: 23-016485

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. november 2022, at der i 2023 skal arbejdes videre med en cykelsti mellem Sdr. Vium og Lyne.

Administration er i gang med at planlægge stien (se bilag 1). Strækningen er samlet ca. 5,5 km lang. Den dobbeltrettede cykelsti planlægges anlagt i nordsiden af vejen, da der i sydsiden ligger flere ejedomme helt ud til vejen (mindre end 3 m), og der er derfor ikke plads nok mellem vejen og bygningerne til at anlægge en dobbeltrettet cykelsti. I nordsiden ligger der en enkelt ejendom helt ud til vejen (mindre end 3 m). Ved denne ejendom føres stien bagom ejendommen.

I forbindelse med projekteringen af stien tages der hensyn til en eventuel fremtidig udvidelse af vejen i op til 6 m bredde.

Administrationen indstiller, at der erhverves arealer til stien ved ekspropriation i henhold til lov om offentlige vejes kapitel 10.

På denne måde sikres det, at arbejdet kan påbegyndes til foråret 2024, og samtidig
sikres lodsejernes retsstilling og mulighed for prøvelse af erstatninger ved taksationssystemet.
Det forventes, at åstedsforretningen kan finde sted i november eller december 2023.

Der er i alt 17 lodsejere, der skal erhverves jord fra.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Arealerne kan eksproprieres i henhold til Lov om offentlige veje kapitel 10.

Økonomi

Overslagspris for stiprojektet:

Anlægsudgifter  7.000.000 kr.
Arealerhvervelse 550.000 kr.

Forundersøgelser, rådgivningsydelse og landinspektør

 500.000 kr.
Uforudsete udgifter 700.000 kr.
I alt8.750.000 kr.

Projektet finansieres af Pulje til stianlæg 2023 og 2024

Effektvurdering

Etablering af en cykelsti mellem Sdr. Vium og Lyne, vil være med til at understøtte mobilitetspolitikkens målsætning om at investere i udviklingen af trafikale tilbud til cyklister, gående og personer med handicap. En cykelsti vil desuden forbedre trafiksikkerheden for lette trafikanter på strækningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, 

 1. at der tages beslutning om, at de nødvendige arealerhvervelser for etablering af projektet gennemføres ved ekspropriation i henhold til lov om offentlige vejes kapitel 10,
 2. at der udpeges et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til at deltage i åstedsforretning
 3. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse med
  anmodning om, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe den endelige
  ekspropriationsbeslutning.


Teknik- og Miljøudvalget 26-09-2023
Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingens punkt 1, og udpegede Ole Nyholm Knudsen til at deltage i åstedsforretningen. Udvalget anbefaler endvidere indstillingens punkt 3.

Økonomiudvalget 03-10-2023
Økonomiudvalget anbefaler indstillingens punkt 3 godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Indstillingens punkt 3 godkendt.

Fraværende
 • Carsten Bjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Forsøg med praksisorienterede fag for elever i 8. og 9. klasse på Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Sagsnr: 23-011108

Sagsfremstilling

Resumé
Administrationen anbefaler, at Ringkøbing Skjern Kommune deltager i rammeforsøget fra august 2024. Kommuner som ønsker at deltage i rammeforsøget skal imidlertid indsende en underskrevet driftsoverenskomst senest den 1. november 2023. Sagen fremsendes derfor til principiel afgørelse, selv om der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed om det forventede antal elever, og til hvorledes ordningen bedst kan organiseres.

Målgruppe og Formål
I Rammeforsøg EUD 8/9, jf. bilag 1, får elever med særlige behov i 8. og 9. klasses undervisning i en reduceret fagrække i folkeskolen sideløbende med, at de modtager undervisning i praksisorienterede fag på en erhvervsskole. Rammeforsøget afvikles i de tre skoleår fra 2023-2026, og Dagtilbud og Undervisning (DU) ønsker at træde ind i rammeforsøget i de to skoleår fra 2024-2026.

Formålet med rammeforsøget er at afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne på en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter endt folkeskole.

Målgruppen for forsøget er unge med særlige behov, jf. Folkeskolelovens § 9, stk. 4, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, eksempelvis elever, som mangler motivation i den almene undervisning i folkeskolen.

Det er nødvendigt at indgå en driftsoverenskomst for at kunne deltage i dette rammeforsøg. Administrationen vil følge forsøgsordningen og senere fremsende en anbefaling om at etablere en
permanent ordning fra sommeren 2026, hvis der er gode resultater. Succeskriterier kan læses i bilag 2.

Undervisning
I ordningen er det fastlagt på forhånd, at det alene er dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi der undervises i. Det skal derfor på forhånd være vurderet og accepteret med inddragelse af den kommunale ungeindsats (KUI), forældre/værge og elev, at tilbuddet alene indeholder undervisning i de nævnte fag i folkeskolen og i praksisorienterede valgfag på erhvervsskolen, og at dette konkret er vurderet at være det bedste tilbud for den enkelte elev. Der skal altid være tale om et frivilligt tilbud for eleven. Undervisningen ved både UCRS og folkeskolen skal som udgangspunkt foregå i dedikerede EUD 8/9-klasser. Dvs. som udgangspunkt har elever, som deltager i rammeforsøget ikke undervisning med andre elever, som ikke deltager i EUD 8/9-rammetforsøget.

Den reducerede fagrække i folkeskolen skal give plads til undervisning i de praksisorienterede valgfag på UCRS, som orienterer sig mod videreuddannelse på erhvervsuddannelserne. Undervisningen på UCRS vil fokusere på aktiviteter som relaterer sig til Mad/Fødevarer, Mekaniker, Smed, Teknologi (elektriker, data, montageoperatør, automatiktekniker) samt Byg (tømrer og murer).

Den på forhånd begrænsede fagrække i ordningen indebærer, at eleven ikke aflægger alle 9. klasses eksamener. Eleven vil efter endt folkeskole kunne opfylde adgangskravene til EUD ved en samtale på erhvervsskolen suppleret med en centralt stillet prøve. Den centralt stillede prøve udelades, hvis eleven har opnået karakteren 2 eller højere ved 9. klasses eksamenerne i dansk og matematik.

Det er vanskeligt at forudse, hvor mange elever, der vil deltage i rammeforsøget. På nuværende tidspunkt forventes det, at 30 elever i alt deltager fra 2024-2026 fra Spjald Skole, Tarm Skole, Ringkøbing Skole, Skolen i Skjern samt de tre specialcentre i kommunen.

Organisering
Uanset hvilken af de tre organiseringer der vælges nedenfor, skal eleverne have undervisning to dage om ugen på UCRS i Skjern. De sidste tre dage om ugen kan organiseres på tre måder:

 1. Decentral organisering: Eleverne undervises på deres lokale skole.
 2. Distriktsorganisering: Eleverne undervises på én skole i distriktet. Med afsæt i de deltagende skolers geografi kan distrikt Øst og Vest meningsfuldt slås sammen. Ved denne organisering foreslår DU, at undervisningen forestås på Tarm Skole og Ringkøbing Skole, afdeling Rindum, fordi de forventeligt har flest elever som indgår i ordningen, og fordi de ligger i hver deres distrikt.
 3. Central organisering: Eleverne undervises de tre dage om ugen på Tarm Skole. Tarm Skole er valgt, fordi de har gjort sig mange erfaringer med rammeforsøgets målgruppe.

Fordele og ulemper ved de tre organiseringer
De tre forskellige organiseringer har hver deres fordele og ulemper, jf. bilag 4 for uddybning.

Fordelen ved en decentral organisering er især, at eleverne bevarer tilknytningen til deres lokale skole og den tryghed, der kan være forbundet hermed. Eleverne må også forventes at skulle bruge mindre tid på befordring sammenlignet med de to andre organiseringer. Ulempen er dog især, at elever som deltager i EUD 8/9 skal gå i dedikerede klasser til forløbet, og derfor risikeres det, at klassen bliver meget lille og dermed forholdsvis dyrt pr. elev.

Den centrale organisering giver optimale muligheder for at tilrettelægge undervisningen og er dermed også den økonomisk mest fordelagtige. Denne løsning giver måske også i højere grad eleverne adgang til et nyt fællesskab med ligesindede. Ulemperne er den mistede kontakt til den lokale skole og den forøgede tid, som skal bruges på befordring.

Distriktsorganiseringen er udtryk for en mellemløsning. Det vil sige, at de samme fordele og ulemper vil gøre sig gældende blot i mindre udtalt grad.

Hvilken model, der alt i alt vil være den bedste, afhænger i høj grad af hvor mange elever, der vil deltage i ordningen, og hvor de kommer fra.

Administrationen anbefaler en distriktsorganisering eller en central organisering.

Erfaringer fra tidligere rammeforsøg
Dette rammeforsøg fra 2023-2026 er et nationalt forsøg, og det er en udløber af et mindre, men ellers identisk rammeforsøg, som foregik fra 2020-2023 i Tønder, Vesthimmerland og Odsherred kommuner. Der er lavet erfaringsopsamling på dette forsøg, og den er vedhæftet som bilag 5.

Udvælgelse
Målgruppen samt udvælgelse af elever er nærmere beskrevet i bilag 2 og 5. Bør rammeforsøget være åben for alle, der opfylder kriterierne for deltagelse, eller bør der fastsættes et loft over deltagerantallet svarende til f.eks. et-to hold á 15 elever?

På det andet og sidste skoleår som Ringkøbing-Skjern Kommune eventuelt deltager i, kan der optages elever til rammeforsøget som går i 8. klasse. Når rammeforsøget stopper, skal disse elever til at gå i 9. klasse. Disse elever risikerer, at ordningen slutter, og de må derfor overgå til den oprindelige distriktsskole og ind i den almene undervisning igen. Det synes selvsagt ikke hensigtsmæssigt for deres læring og udvikling.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskolelovens §9, stk. 4 og §22, stk. 8 og 9.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi bemærker følgende:

Den årlige udgift til oprettelse af EUD klasser er naturligvis afhængig af, hvor mange klasser der oprettes. Ud fra de nuværende forventninger oprettes der to klasser pr. 1. august 2024. Med en forventet udgift til UCRS på ca. 400.000 kr. pr. klasse bliver udgiften 800.000 kr. pr. år. Hertil kommer udgifter til befordring af eleverne. Udgiften hertil vil være afhængig af, hvor de enkelte elever bor, og hvilken organisering der vælges.

Der er ikke afsat midler i budgettet for 2024 og overslagsårene til dækning af en udgift til oprettelse af EUD klasser.

Udgiften i 2024 vil kunne findes indenfor Børne- og Familieudvalgets budgetramme, men fra 2025 og fremefter vil det kræve en forhøjelse af budgetrammen, for at sikre at budgettet kan holdes.

Effektvurdering

Dén gruppe af unge som rammeforsøget er tiltænkt, er elever som mangler motivation i den almene undervisning, og som er i relativ større risiko for ikke at få opstartet og gennemført en erhvervs- eller ungdomsuddannelse efter endt folkeskole. Det forventes, at flere unge starter på en erhvervsuddannelse som konsekvens af rammeforsøget. Denne forventning understøttes af erfaringer fra et tidligere rammeforsøg fra 2020-2023 i Tønder, Vesthimmerland og Odsherred kommuner, jf. bilag 5.

På kort og lang sigt vil det være positivt for den enkelte unge, hvis det som konsekvens af rammeforsøget lykkedes den unge at gå fra at være ufaglært til faglært. Og det vil understøtte Folkeskolereformens formål om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at Ringkøbing Skjern Kommune deltager i rammeforsøget fra august 2024, og at ordningen efter nærmere beslutning i Udvalget kan gøres permanent, hvis den bliver en succes,
 2. at der indgås en overenskomst med UCRS som leverandør af undervisningen i de praksisorienterede valgfag to dage om ugen,
 3. at udgiften til oprettelse af EUD klasser i 2024 finansieres indenfor Børne- og Familieudvalgets budgetramme. At finansieringen fra 2025 medtages ved Børne- og Familieudvalgets budgetdrøftelser for 2025 og overslagsårene med henblik på at finde finansiering indenfor egen budgetramme. Alternativt at få forhøjet budgetrammen.
 4. at der træffes beslutning om, hvorvidt rammeforsøget skal være åben for alle elever, der opfylder kriterierne for deltagelse, eller om der skal fastsættes et loft over deltagerantallet svarende til fx et-to hold á 15 elever,
 5. at det vælges, om undervisningen i folkeskolen skal være med decentral organisering, distriktsorganisering eller med central organisering,
 6. at det vælges, om der skal optages elever i 8. klasse i skoleåret 2025/26, og hvor de eventuelt skal gå i skole i skoleåret 2026/27
Børne- og Familieudvalget 20-09-2023
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, herunder at rammeforsøget skal være åben for alle elever, der opfylder kriterierne, at undervisningen tilstræbes organiseret med hold på Tarm og Ringkøbing skoler, og at der skal optages elever i 8. klasse i skoleåret 2025/26 med skolegang i 2026/27 som anført ovenfor. Bliver der kun elever til et hold pr. årgang, skal opgaven løses på Ringkøbing Skole.

Fraværende: Dan K. Jørgensen.

Økonomiudvalget 03-10-2023
Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Carsten Bjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

11LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 23-019388

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

12LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 23-007827

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

13LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Carsten Bjerg ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing