Referat: 12. december 2023 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Niels Rasmussen
 • Carsten Bjerg
 • Henrik Hammelsvang
 • Jesper Lærke
 • Jens Jensen
 • Erik Viborg
 • Kristian Andersen
 • Henrik Andersen
 • Linda Nielsen
 • Hans Østergaard
 • Jens Jacob Østergaard
 • Jens Erik Damgaard
 • Jørgen Byskov
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Pia Vestergaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Dan K. Jørgensen
 • Hans Pedersen
 • Marie Kamp From
 • Irvin Christensen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Niels Kristian Larsen
 • Søren Elbæk
 • Jens S. Højland
 • Lennart Qvist
 • Rita Byskov
 • Irene Lund Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetopfølgning pr. 31.10.2023

Sagsnr: 22-025589

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023. De overordnede tal fremgår nedenfor, hvorefter en mere detaljeret gennemgang følger. Afvigelserne er opgjort i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2022.

På det skattefinansierede område er driftsudgifterne 49,9 mio. kr. højere end korrigeret budgettet ekskl. overførsler. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med, at kommunen har modtaget en midtvejsregulering på netto 67,7 mio. kr., hvor kommunen modtager tilskud til lovændringer (DUT), udgifter til fordrevne ukrainere, konjunkturbestemte merudgifter på overførselsudgifter samt pris- og lønregulering.

Skattefinansierede anlægsudgifter viser merudgifter på 4,4 mio. kr., der består af et forventet merforbrug på 10,4 mio. kr. vedrørende ordinære anlæg og 6,0 mio. kr. i mindreudgifter vedrørende Jordforsyningen.

På det skattefinansierede område forventes samlet set et merforbrug på 27,8 mio. kr., hvilket er 54,3 mio. kr. højere end korrigeret budget ekskl. overførsler.

På det brugerfinansierede område forventes en merindtægt på 2 mio. kr. vedrørende drift, mens anlægsudgifter viser et merforbrug på 3 mio. kr. Dette giver et samlet resultat på 1 mio. kr. i merudgifter på det brugerfinansierede område.

Det bemærkes i øvrigt, at

 • den langsigtede likviditet ekskl. deponerede midler udgør 252,1 mio. krpr. 31. oktober 2023
 • befolkningstallet pr. 1. august 2023 er 56.177, heraf udgør 437 ukrainske flygtninge.

En nærmere specifikation fremgår i de følgende afsnit.

Driftsafvigelser på udvalgsniveau

Budgetopfølgningen er foretaget i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.

Nedenfor fremgår afvigelser på de skattefinansierede og brugerfinansierede driftsudgifter pr. 31. oktober 2023.

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 viser et forventet merforbrug på 49,9 mio. kr. fordelt med 27,7 mio. kr. på de centrale områder og 22,2 mio. kr. på de decentrale områder. Af det samlede merforbrug forventes 10,1 mio. kr. finansieret af overførte midler og jf. ovenfor er kommunen tilført finansiering via midtvejsreguleringen, som kan dække udgifterne.

I det forventede regnskab indgår serviceudgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine på 10,3 mio. kr., hvoraf kommunen er blevet kompenseret for størstedelen af udgifterne over bloktilskuddet.

Det brugerfinansierede område forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Serviceudgifterne, som er en betydelig del af driftsudgifterne og som kommunerne styres stramt på af staten, viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 18,5 mio. kr. i forhold til det justerede sigtepunkt inkl. kompensation ifm. fordrevne fra Ukraine.

For at reducere merforbruget er der igangsat handleplaner for decentrale enheder med merforbrug.

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet i november effektueret administrationens forslag til at nedbringe det centrale merforbrug på handicapområdet med 3,4 mio. kr., hvilket vil afspejles i kommende budgetopfølgning i Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningen vil samtidig påvirke det decentrale merforbrug med 1 mio. kr. i merudgifter, da ét af finansieringsforslagene vedrører midler fra en decentral enhed.

En redegørelse for de centrale og decentrale afvigelser pr. 31. oktober 2023 på udvalgsniveau fremgår nedenfor. Referencer til seneste centrale afvigelser vedrører opfølgningen udarbejdet pr. 30. september 2023 og referencer til de decentrale områder vedrører budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 forelagt ØU og Byrådet i september.

 • Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 9,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 4,7 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning.

Mindreforbruget skyldes primært, at Ejendomscenteret pt. forventer mindreudgifter for 10,4 mio. kr. på grund af faldende energiudgifter. Ved seneste opfølgning forventedes mindreudgifter på 7,7 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 22,7 mio. kr., hvoraf 14,7 mio. kr. vedrører de decentrale enheder.

Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende det centrale område, hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til seneste centrale opfølgning. Ændringen skyldes en yderligere forbedring på 1,2 mio. kr. vedrørende visiterede timer, hvor der er modtaget merindtægter på kendte borgere. Pleje og Omsorg forventer et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning. Ændring skyldes, at der er et stigende behov for vagter på ældrecentre.

det decentrale område forventes merforbrug på 11,3 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. højere end ved seneste opfølgning.

For ældrecentre og integrerede ordninger forventes et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr., der er 2,5 mio. kr. højere end ved seneste opfølgning, Stigningen skyldes dels udfordringer med at dække vagter således, at eksterne vikar har været nødvendige. Herudover forventes et merforbrug på sygeplejeartikler samt ansættelse af en ekstra nattevagt på grund af kompleksitet, borgersikkerhed og arbejdsmiljø.                    

På Hjemmeplejen (inklusiv hjemmesygeplejen) og Akutfunktion forventes et samlet merforbrug der er 2,3 mio. kr. højere end ved seneste decentrale opfølgning. Merforbruget skyldes, at hjemmeplejen er mærket af udfordringer med rekruttering, sygemeldinger samt store udsving i visiterede timer, mens akutfunktionen forventes at genere et merforbrug så længe enheden ikke er etableret på samme matrikel.

Endeligt forventer øvrige enheder et merforbrug, der er 1,1 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning, der primært skyldes udgifter til elever forventer et mindreforbrug.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 13 mio. kr. hvilket er 8,1 mio. kr. højere end den seneste centrale opfølgning. I det forventede merforbrug har der tidligere været indregnet en forudsætning om, at Myndighed realiserer en nedgang i forbruget på 15 mio. kr. ved sagsgennemgang og effekt af strategiarbejdet. Aktuelt forventes det, at Myndighed kan realisere 9,8 mio. kr. inkl. refusion fra staten. Da de sidste 5,2 mio. kr. ikke forventes realiseret, er merforbruget steget tilsvarende. Herudover har der været en ændring i visitationer, der har givet en yderligere merforbrug på 2,9 mio. kr.

På det decentrale område forventer Handicap og Psykiatri et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,8 mio. kr. Ændringen vedrører primært Handicapområde Syd, hvor områdets botilbud forventer et merforbrug, der er 0,8 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning. Handicapområde Nord forventer et merforbrug, der er 0,4 mio. kr. højere end ved seneste opfølgning. Herudover forventer psykiatriområdet yderligere mindreudgifter på 0,3 mio. kr. end ved seneste opfølgning.

Udvalget har på mødet i november effektueret administrationens forslag til at nedbringe det centrale merforbrug med 3,4 mio. kr., hvilket vil afspejles i kommende budgetopfølgning på udvalgsområdet. Beslutningen vil samtidig påvirke de decentrale merforbrug med 1 mio. kr. i merudgifter, da ét af finansieringsforslagene vedrører midler fra en decentral enhed.

 • Beskæftigelsesudvalget forventer et merforbrug på det centrale område på 13,2 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning. I det samlede merforbrug indgår der udgifter ifm. ukrainske flygtninge på 8 mio. kr.

Ændringerne skyldes dels, at der pt. forventes en stigning i mindreforbruget på 4 mio. kr. vedrørende sygedagpengeområdet samt et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedr. de kommunale beskæftigelsesindsatser. Herudover forventes en højere merforbrug vedr. pensioner på 2 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning, et fald på 0,4 mio. kr. i mindreforbruget vedr. tilbud til udlændige, samt at der på flexjobområdet er indarbejdet en stigning på 0,7 mio. kr. i merforbruget.

 • Teknik og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Ved seneste opfølgning forventedes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

På det skattefinansierede område forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning. Ændringen vedrører vejdrift, hvor der forventes et mindre forbrug på 2 mio. kr. på kollektiv trafik, hvilket er 1 mio. kr. højere end ved seneste opfølgning.

Afvigelsen på det brugerfinansierede område er lig seneste opfølgning, hvor der forventedes mindreudgifter på 2,0 mio. kr. vedrørende indsamling af genanvendelige materialer.

 • Børne- og Familieudvalget forventer et samlet merforbrug på 17,4 mio. kr. Afvigelsen ved sidste opfølgning var et samlet merforbrug på 14,3 mio. kr. I det samlede merforbrug indgår udgifter ifm. ukrainske flygtninge på 3,1 mio. kr.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et merforbrug på det centrale område på 11,7 mio. kr. hvilket er lig forventningen ved seneste opfølgning.  I forhold til seneste opfølgning forventes en stigning på 0,6 mio. kr. i merudgifter vedrørende anbringelser. Dette udlignes af, at der forventes en stigning i mindreforbruget på 0,5 mio. kr. vedrørende sikrede institutioner samt 0,1 mio. kr. vedrørende merudgiftsydelser.

Børn og Familie har fremlagt en investeringsstrategi, hvor forventningen til investeringsstrategien er, at der fremadrettet bliver skabt balance mellem budget og regnskab.

På det decentrale område, forventer Børn og Familie et merforbrug på 0,8 mio. kr. Ved seneste decentrale opfølgning forventedes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Ændringen kan primært henføres til Den kommunale tandpleje, der forventer et merforbrug der er 0,4 mio. højere end ved seneste opfølgning, mens Udrednings- og Behandlingsteamet har nedbragt det forventede forbrug med 0,3 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Dagtilbud og Undervisning forventer et merforbrug på i alt 4,9 mio. kr., hvilket er 3 mio. højere end ved seneste opfølgning.

det centrale område er mindreforbruget faldet med 0,5 mio. kr. til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ændringen skyldes blandt andet et fald i mindreforbruget på 1,0 mio. kr. til det specialiserede område pga. flere elever på specialenhederne i og udenfor kommunen. Herudover forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af flere børn i privatinstitutioner (dagtilbud) samt 0,7 mio. kr. i mindreforbrug/merindtægt vedrørende mellemkommunale betalinger som følge af større afregning til andre kommuner.

På det decentrale område forventer Dagtilbud og Undervisning et merforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. højere end ved seneste opfølgning.

Merforbruget vedrører primært folkeskoler og specialskoler, der forventer et merforbrug på 6,5 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. højere end ved seneste opfølgning samt Dagtilbud, der forventer en stigning i merforbruget på 0,4 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning. Merforbruget er fordelt på mange institutioner.  

 • Kultur- og Fritid forventer et merforbrug på 4,3 mio. kr. hvilket er lig seneste opfølgning.

Merforbruget finansieres af overførte midler.

 • Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere i forhold til seneste opfølgning.

Det øgede merforbrug vedrører vækstpuljerne, hvor udvalget har bevilget et forbrug af overførte midler, samt at der på klimaområdet pt. forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., idet der spares op til kommende projekter i 2024.

Anlæg

I nedenstående tabel fremgår forventet regnskab vedrørende anlægsprojekter i 2023.

Det korrigerede budget er eksklusiv anlægsoverførsler. Der er overført 208,8 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Anlæg pr. 31. oktober 2023 viser et samlet forventet merforbrug på det skattefinansierede område på 10,4 mio. kr. ift. korrigeret budget ekskl. overførsler. Det skyldes blandt andet at flere projekter løber over flere år og finansieres af overførte midler. Omvendt er der netto ikke sket den store anvendelse af de overførte midler fra 2022.

Renovationsområdet forventer et merforbrug på 3,0 mio. kr. ift. korrigeret budget ekskl. overførsler. Merforbruget vedrører primært henteordningen, der forventes afsluttet i 2023 og finansieres af overførte midler.

Finansielle poster (skatter, tilskud & udligning, renter mv.)

I nedenstående tabel fremgår budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 vedrørende de finansielle poster.