Pårørendepolitik for Handicap og Psykiatriområdet

Pårørendepolitikken henvender sig til pårørende til borgere over 18 år med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som modtager hjælp og støtte fra Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Pårørende har en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Derfor er det vigtigt, at der skabes gode rammer for relationen til de pårørende i det omfang den enkelte borger ønsker det.

Samarbejdet med pårørende sker altid under hensyntagen til den enkelte borgers ret til selvbestemmelse og skal bidrage til at udfolde borgernes livskvalitet.

Pårørende

  • Pårørende er personer, som borgeren har en nær relation til for eksempel forældre, børn, kæreste, ægtefælle, søskende, ven eller nabo.
  • Det afgørende er, hvem borgeren ønsker skal være informeret og inddraget i hele eller dele af sit liv ud fra en gensidig forståelse og accept af samarbejdet.
  • Der kan være mange grunde til, at pårørende blot ønsker at være pårørende med en social relation, uden at der er forventning om, at de deltager eller inddrages i borgerens dagligdag.

Vision

Handicap og Psykiatri bidrager til at skabe rammer for et værdifuldt og tillidsfuldt samarbejde mellem borgere, pårørende og ansatte ud fra den enkelte borgers ønsker, selvbestemmelse og integritet.

Målsætninger

Pårørende ses som en ressource i borgerens liv og inddrages i respekt for borgerens ønsker og behov.

Det har stor betydning, at der skabes en god relation mellem borger, pårørende og ansatte. Et godt samarbejde gør det nemmere at tale om både det, der er godt og det, der er svært.

De ansatte tager derfor initiativ til en forventningssamtale mellem borgeren, de pårørende og de ansatte. Formålet med samtalen er at sætte ord på, hvilke opgaver personalet varetager, og hvilke opgaver og roller de pårørende ønsker at varetage. Hermed mindskes risikoen for misforståelser og uklare opgavefordelinger. Samtalen foregår altid på borgerens præmisser, således at inddragelsen sker ud fra borgerens ønsker og behov. 

Personalet har ansvar for, at der løbende følges op på samarbejdet.

Grundlaget for samarbejdet med pårørende er, at dette foregår i en gensidig anerkendende dialog.

Mange pårørende har oplevet op- og nedture i bestræbelserne for at sikre deres nære de bedste muligheder. De har værdifuld viden om borgerens liv, kompetencer og ressourcer, som kan bringes i spil til gavn for borgeren. De ansatte er derfor opsøgende og nysgerrige på de pårørendes perspektiv og inviterer de pårørende ind, hvor det er muligt.

Målet er, at pårørende og ansatte har gensidig tillid til, at begge parter udelukkende arbejder for den optimale livskvalitet for borgeren.

For at fremme samarbejdet mellem pårørende og ansatte er der fokus på at styrke kommunikationen, så begge parter forstår hinanden.

De ansatte prioriterer tid til samarbejdet med de pårørende og sikrer, at de pårørende ved, hvor de kan henvende sig. Målet er, at både mundtlig og skriftlig kommunikation er til at forstå og giver mening.

Lovgivning

Tavshedspligt

Samarbejdet med pårørende sker under hensyntagen til borgerens ret til selvbestemmelse. Det betyder, at indsatsen tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, og at de ansatte har tavshedspligt.

Det indebærer, at borgeren har krav på fortrolighed fra personalets side og mulighed for at bestemme, om fortrolige oplysninger må videregives. Borgeren kan give samtykke til videregivelse af oplysningerne, hvis dette ønskes.

De vigtigste regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger findes her:

- Databeskyttelsesforordningen
- Databeskyttelsesloven
- Straffelovens §§ 152-152f
- Forvaltningslovens §§ 27-32
- Sundhedslovens §§ 40-49
- Retssikkerhedslovens § 11 a-c og § 43

Regler om bisidder og repræsentation findes i Forvaltningslovens § 8.
Se reglerne på www.retsinfo.dk

Værgemål

Borgere over 18 år er som udgangspunkt myndige. Nogle borgere kan have behov for hjælp til at træffe beslutninger omkring personlige eller økonomiske forhold. Det kan fx være, hvis borgeren ikke er i stand til at give samtykke til, at oplysninger må videregives til de pårørende. 

I sådanne tilfælde kan pårørende eller ansatte søge om iværksættelse af et værgemål.

Værgemål er en støtteforanstaltning, hvor en person indsættes som værge for at sikre rettighederne for en anden person og beskytte denne mod misbrug fra omverdenen.

Der findes forskellige typer af værgemål:

§ 5-værgemål 
hvor personen er myndig, men får beskikket en hjælpeperson til at varetage de forhold, som personen ikke selv kan klare. Værgemålet omfatter som udgangspunkt både personlige og økonomiske anliggender, men kan begrænses til en af delene, ligesom det kan begrænses til bestemte økonomiske eller personlige forhold.

§ 6-værgemål
hvor personen fratages den retlige handleevne.

Samværgemål, jf. § 7,
hvor personen er myndig, men får beskikket en hjælpeperson til fælles varetagelse af de økonomiske forhold, der inddrages i samværgemålet.

Se mere om værgemål på www.familieretshuset.dk

Opfølgning

Målsætningerne i politikken udmøntes på de enkelte centre og i Specialteam.  

Pårørendepolitikken er et dynamisk dokument, som løbende kan tages op.

Politikken er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 26. september 2018.