Referat: 12. maj 2022 kl. 15:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Rita Byskov
 • Carsten Bjerg
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Irvin Christensen
 • Irene Lund Pedersen
 • Lise Juhl Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Evaluering af Langtidsrask

Sagsnr: 19-001972

Sagsfremstilling

Specialkonsulent Christina van Diemen og seniorkonsulent ved Cabi Carl Erik Blach Overgaard deltager i behandlingen af dette punkt.

Forslaget om en forebyggende indsats blev behandlet første gang på Beskæftigelsesudvalgets møde den 21. august 2017. Langtidsrask har været et tilbud til virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune siden februar 2018. Det har løbende været behandlet på udvalgsmøder.

Der blev senest fremlagt evaluerende status for Beskæftigelsesudvalget den 25. januar 2021. Den 25. oktober 2021 godkendte Beskæftigelsesudvalget en forlængelse af projektperioden frem til 31. december 2022 med henblik på at opnå en længere driftsperiode, hvor der kunne ske den ønskede udvidelse af projektet, som grundet Corona ikke havde været muligt.

Langtidsrask har i løbet af sidste halvdel af 2021 og første del af 2022 fået flere både private og offentlige virksomheder med i tilbuddet. Langtidsrask er nu et tilbud til 45 enheder/virksomheder – 12 private, 31 kommunale enheder og 2 statslige virksomheder. I alt har 4.885 ansatte mulighed for at benytte sig af Langtidsrask.

Cabi konkluderer følgende i evalueringen i april 2022:

 • at virksomhederne over tid har oplevet en ændret sygeprofil blandt deres medarbejdere, hvor der nu er et større behov for hjælp og støtte til mentale problematikker (nogle arbejdsrelaterede, men også i vidt omfang relateret til udfordringer i privatlivet)
 • at der er gevinster at hente i Langtidsrasks tidlige, forebyggende indsats for såvel medarbejdere, virksomheder som for Ringkøbing-Skjern Kommune selv
 • at der er et potentiale i forhold til etablering af en tværsektoriel investeringstankegang på tværs af afdelinger og forvaltninger (Børn og Familie, Handicap og Psykiatri og Sygedagpengeområdet) med et helhedsorienteret blik på tidlige, forebyggende borgerforløb - samt et endnu uforløst potentiale i forhold til samarbejde med lokale praktiserende læger

Cabi har i forbindelse med slutevalueringen foretaget interview af medarbejdere, arbejdsgivere, HR samt TR, der har haft kontakt med Langtidsrask. Der tegner sig et meget positivt billede fra alle parters side af oplevelsen af effekten af Langtidsrasks indsatser. Der ses således bl.a. en effekt i forhold til ændring af adfærd, hjælp til selvhjælp og reduceret sygefravær hos medarbejdere, der har haft kontakt med Langtidsrask.

Langtidsrask tilbyder en tidlig og helhedsorienteret indsats med det formål at, at en sygemelding ikke bliver aktuel, eller kun kortvarig.

Effekterne er positive både set ud fra et menneskeligt og et økonomisk perspektiv. Økonomisk ses der gevinster for både virksomheder og kommunen i form af sparede udgifter til sygemeldinger og fastholdelse af medarbejdere. Medarbejderne beskriver store gevinster i form af konkret hjælp til at håndtere udfordringer i arbejds- og privatlivet, ligesom de fortæller, at de bliver bedre til at handle forebyggende og fungerer bedre efter et forløb med Langtidsrask.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

afventer

Effektvurdering

Cabi har været tilknyttet som ekstern evaluator og vil på mødet den 12. maj 2022 give et oplæg omkring de opnåede erfaringer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget

 • tager punktet til orientering
 • drøfter videreførelse af Langtidsrask i forbindelse med behandling af punkt om budget 2023 - 2026

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendes.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Præsentation af afdelinger

Sagsnr: 21-026224

Sagsfremstilling

Som et led i introduktionen til fagområdet Beskæftigelse og Borgerservice, vil afdelingslederne på møderne i marts, april og maj præsentere deres afdelinger for udvalget.

På mødet den 12. maj 2022 vil følgende afdelingsledere deltage i Beskæftigelsesudvalgets møde:

 • Kl. 15.45 - 16.15 - Torben Andersen - afdelingsleder i Borgerservice og Ydelse

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning for april 2022 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-027266

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 til Beskæftigelsesudvalget.

I forhold til sidste budgetopfølgning er der en positiv ændring på 7 mio. kr. grundet det fortsatte lave ledighedstal i Ringkøbing-Skjern Kommune. Resultatet for 2022 viser p.t. et forventet overskud på 17,8 mio. kr.

Der er fortsat fokuspunkter for budgetopfølgningen i 2022. Disse punkter er beskrevet nedenfor.

Boliger til flygtninge:
Her afholdes kommunens udgifter til flygtningene fra Ukraine. Der er fortsat kalkuleret med en udgift på 1,5 mio. kr. De endelige udgifter er uafklarede.

Flygtningeområdet:
Der forventes fortsat en mindre udgift på netto 1,3 mio. kr. til forsørgelse grundet det lave antal af flygtninge. 

Seniorpension/førtidspension:
Ændringerne fra sidste opfølgning forventes at holde. 

Sygedagpenge:
Udgiften til sygedagpenge har i de første fire måneder været usædvanlig i forhold til årstiden. Det forventes fortsat, at budgettet for 2022 overholdes.
Afdelingen Sygedagpenge opfølgning har analyseret sagerne. Der er to forhold som gør sig gældende. Det første forhold skyldes flere borgere med senfølger af corona og angst/depression. Det andet forhold er udsatte operationer, hvorved borgeren forbliver længere på sygedagpenge. 

Forsikrede ledige:
Ledighedstallet er fortsat meget lavt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Siden sidste budgetopfølgning er antallet af borgere på ydelse fortsat med at falde. Derfor er der indregnet en forventet reduktion 7 mio. kr. Hvordan udviklingen for 2022 vil ende, afhænger af situationen i Europa/verden.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen for april 2022 til efterretning.

BilagBeslutning

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Resultatopfølgning 2022 til orientering

Sagsnr: 22-003236

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen endnu ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Budgetlægning 2023 - 2026 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-024322

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget behandlede på sit møde den 17. marts 2022 budgetlægningsproceduren for 2023-2026.

I budgetperioden er de godkendte budgetrammer for Beskæftigelsesudvalget:

I 2023 - 925.685
I 2024 - 935.081
I 2025 - 955.214
I 2026 - 965.214

Ovennævnte budgetrammer er i hele tusinde, og fortsat i 2022 prisniveau.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. marts 2022, at der skal udarbejdes en råderumsramme for budgetperioden. Rammen er fordelt proportionalt i forhold til serviceudgifternes andel pr. fagudvalg. Beskæftigelsesudvalget skal finde forslag for 460.000 kr. pr. år. 

Serviceudgifter på Beskæftigelsesudvalgets område er f.eks. udgifter til flygtningeboliger; andre sundhedsudgifter (begravelsesudgifter samt kørsel til/fra læge for pensionister); udgifter til lægekonsulent/lægeerklæringer; nettoudgifter til borgere i løntilskud hos kommunale institutioner.

Opmærksomhedspunkter for den kommende budgetlægning er udmøntning af den resterende del af Arnepensionen (nytænkning af beskæftigelsesindsatsen). Første delaftale blev indgået i juni 2021. Den resterende del af besparelsen skal forhandles i økonomiaftalen for 2022. Endvidere er ledighedstallet for Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat meget lavt, hvorfor dette kan få indflydelse på budgetlægningen. 

Et andet fokuspunkt er flygtningestrømmen fra Ukraine, og hvilken indflydelse det vil få for Beskæftigelsesudvalgets budget. 

Økonomiudvalget skal udarbejde en råderumsramme på 14 mio. kr. pr. år. Af dette beløb skal fagområdet Beskæftigelse og Borgerservice finde administrative forslag for 2,4 mio. kr. pr. år. 

Beskæftigelsesudvalget har mulighed for at fremsende forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer. Disse tiltag/ændringer beskrives med effektvurderinger og kompenserende finansieringsforslag. Forslagene skal afleveres til Økonomi senest 17. juni 2022.

Administrationen har arbejdet med forslag til besparelsesforslag for budgetperioden, som vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges forslag til råderumsrammen på 460.000 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter de enkelte besparelsesforslag.

BilagBeslutning

Besparelsesforslagene blev drøftet og der blev givet signaler til det videre arbejde.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Status på indsats for fordrevne ukrainere

Sagsnr: 22-007427

Sagsfremstilling

Fagchef Kim Ulv Christensen vil på mødet give en status på indsatsen for fordrevne ukrainere.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Delegationsplan til orientering

Sagsnr: 21-015350

Sagsfremstilling

Byrådet godkendt i december 2021 samlet delegationsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Delegationsplanen beskriver på hvilke områder Beskæftigelsesudvalget er henholdsvis besluttende instans og indstillende instans i henhold til gældende lovgivning, styrelsesvedtægter og forretningsorden for Byrådet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Tilrettelæggelse af møder i Beskæftigelsesudvalget i efteråret/vinteren 2022

Sagsnr: 21-027107

Sagsfremstilling

På mødet i Beskæftigelsesudvalget den 21. april 2022 blev det besluttet, at Administrationen på mødet i maj måned præsenterer en plan over besøg i forbindelse med udvalgets møder i efteråret 2022.

Administrationen har følgende forslag:

Mødet i september:
Besøg hos KompetenceCenteret i Ringkøbing, hvor afdelingsleder Carsten Gilbert Madsen samtidig præsenterer afdelingen.

Mødet i oktober:
Der planlægges ikke besøg i oktober måned. Mødet flyttes til kl. 13.00 - 15.00

Mødet i november:
Besøg på Soltra - Socioøkonomisk virksomhed etableret i 2018 og beliggende i Tim.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til virksomhedsbesøg hen over efteråret 2022.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendes.

Det blev dog aftalt, at Beskæftigelsesudvalget i september besøger UCRS i stedet for KompetenCenteret.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Mødekalender 2023

Sagsnr: 22-008150

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødekalender for byråds- og udvalgsmøderne i 2023.

Kadencen for byråds- og udvalgsmøderne er som følgende:

 • Ét byrådsmøde så vidt muligt den 3. tirsdag i hver måned
 • To månedlige møder i Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget før hvert byrådsmøde.
 • Et møde i hver måned i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget (EKAU), Beskæftigelsesudvalget (BU), Børne- og Familieudvalget (BFU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Social- og Sundhedsudvalget (SSU).

Der er taget udgangspunkt i - og hensyn til - følgende i forslaget:

 • Der skal jf. styrelsesloven være mindst 3 uger mellem byrådsmøderne i september og oktober på grund af 2 behandlinger af budgetforslaget og budgetoverslagene.
 • Budgetkonferencen er placeret sidst i august af hensyn til bedre tid til at få materialet færdigt og til indhentning af så mange oplysninger som muligt.
 • Byrådets oktobermøde skal holdes inden den 15. oktober, da 2. behandlingen af budgetforslaget skal foretages senest denne dato.
 • Der er ikke tidsmæssigt sammenfald for byrådsmedlemmerne, som sidder i flere udvalg, når der holdes flere udvalgsmøder samme dag.
 • Der holdes ikke møder i vinterferien (uge 7), de 3 dage før påske, i juli, i efterårsferien (uge 42) og i uge 52.

Derudover er der reserveret tid til:

 • Et budgetorienteringsmøde i august før budgetkonferencen.
 • Budgetkonference i august.
 • Ét temamøde for byrådet pr. kvartal.
 • Seks møder i Bevillingsnævnet (som ligger umiddelbart forud for ØU) Forskellige konference- og temadage, som KL arrangerer for udvalgene (så vidt muligt).

Udkastet til mødekalender behandles således:

 • Direktionen den 19. marts 2022
 • Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2022
 • Børne- og Familieudvalget den 11. maj 2022
 • Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2022
 • Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2022
 • Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget den 16. maj 2022
 • Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2022
 • Økonomiudvalget den 17. maj 2022
 • Byrådet den 14. juni 2022

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styrelsesloven §§ 8 og 20.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget til politisk mødekalender for 2023 vedrørende udvalgets møder og aktiviteter.

BilagBeslutning

Mødekalenderen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr: 22-000541

Sagsfremstilling

Formand Lise Juhl Hansen og næstformand Carsten Bjerg deltager i netværksmøde for udvalgsformænd på beskæftigelsesområdet og RAR Vestjylland den 31. maj 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger