Referat: 16. juni 2022 kl. 15:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard
 • Jakob Agerbo
 • Lise Juhl Hansen
 • Irvin Christensen
 • Irene Lund Pedersen
 • Carsten Bjerg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Præsentation af afdelinger - KompetenceCenteret

Sagsnr: 21-026224

Sagsfremstilling

Som et led i introduktionen til fagområdet Beskæftigelse og Borgerservice, vil afdelingslederne på møderne i marts, april, maj og juni præsentere deres afdelinger for udvalget.

På mødet den 16. juni 2022 vil følgende afdelingsledere deltage i Beskæftigelsesudvalgets møde:

 • Kl. 15.00 - 15.30 - Carsten Madsen - afdelingsleder på KompetenceCenteret

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en præsentation.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning for maj 2022 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-027275

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 30. maj 2022 til Beskæftigelsesudvalget.

I forhold til sidste budgetopfølgning er der yderligere mindre udgifter på 3,7 mio. kr. grundet fortsat lave ledighedstal i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det samlede forventede mindre forbrug for 2022 er 21,5 mio. kr. 

Seniorpension
På nuværende tidspunkt ser forventet regnskab for området fornuftigt ud med den nuværende tilgang.
Der er tilkendt 60 seniorpensioner i løbet af første halvår, derudover afventer 65 borgere som har søgt seniorpension.

Administrationen afventer og følger udviklingen.

Sygedagpenge
Ingen ændringer på sygedagpengeområdet. Det høje forbrug som ses under sygedagpenge, bliver opvejet af den refusion vi får tilbage. 

Driftsudgifter vedr. kommunale indsatser
Der er medtaget et mindre forbrug på 3 mio. kr. Dog begynder der at komme lidt flere køb af tilbud. De 3 mio. kr. i besparelse fordeles ligeligt på ressourceforløb, kontanthjælp og revalidering.

Beboelse
Kommunens udgifter stiger i forbindelse med flygtningestrømme fra Ukraine. Pr. 8. juni 2022 var der 355 borgere fra Ukraine, som har fået opholdstilladelse i kommunen. Der er fortsat en tilstrømning af flygtninge. Oprindelig var der en forventning om 268 borgere

Det forventes, at antallet af borger der tager hjem, vil stige i de kommende måneder.
Udgifterne til flygtninge fra Ukraine forventes kompenseret for kommunerne under ét via bloktilskuddet.

Integrationsområdet
Et større antal borgere fra Ukraine har valgt at bosætte sig i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvorfor integration udviser en merudgift på 4,3 mio. kr. 

Seniorjob
Siden sidste budgetopfølgning har der været en stigning med 1 borger, men budget for 2022 forventes overholdt.

Løntilskud
Der forventes et netto mindre forbrug på 2 mio. kr. 

Ledighedsydelse og fleksjob
Et fald i ledighedsydelse skyldes, at nogle af kommunens borgere er overgået til fleksjob, hvorfor der ses et fald i ledighedsydelse på 3 mio. kr. og på fleksjob forventes en merudgift på 3 mio. kr. for året 2022. 

Kontanthjælp
Det forventes et netto fald på 2 mio. kr. grundet det lave antal borgere på ydelse. Kontanthjælp er faldet med 5 borgere siden sidste budgetopfølgning. 

Pensionsområdet
Førtidspension hviler i sig selv, på grund af nedgang i antal borgere på førtidspension som er tilkendt før den 1. juli 2014. Derudover er der tilkendt flere på den nye førtidspensionsordning, hvorfor der ikke ændres i nuværende budgettal.

Dagpenge
Der er fortsat et lavt antal borgere på dagpenge, hvorfor man ser et mindre forbrug på 1 mio. kr. sammenlignet med sidste budgetopfølgning. Der er i dag 335 aktive a-dagpengemodtagere, som lige nu modtager dagpenge i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen for maj 2022 til orientering.

BilagBeslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Resultatopfølgning 2022 til orientering

Sagsnr: 22-003236

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet blev taget til orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Budgetlægning 2023 - 2026 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-024322

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget behandlede på sit møde den 17. marts 2022 budgetlægningsproceduren for 2023-2026.

I budgetperioden er de godkendte budgetrammer for Beskæftigelsesudvalget:

I 2023 - 925.685
I 2024 - 935.081
I 2025 - 955.214
I 2026 - 965.214

Ovennævnte budgetrammer er i hele tusinde, og fortsat i 2022 prisniveau.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. marts 2022, at der skal udarbejdes en råderumsramme for budgetperioden. Rammen er fordelt proportionalt i forhold til serviceudgifternes andel pr. fagudvalg. Beskæftigelsesudvalget skal finde forslag for 460.000 kr. pr. år. 

Serviceudgifter på Beskæftigelsesudvalgets område er f.eks. udgifter til flygtningeboliger; andre sundhedsudgifter (begravelsesudgifter samt kørsel til/fra læge for pensionister); udgifter til lægekonsulent/lægeerklæringer; nettoudgifter til borgere i løntilskud hos kommunale institutioner.

Opmærksomhedspunkter for den kommende budgetlægning er udmøntning af den resterende del af Arnepensionen (nytænkning af beskæftigelsesindsatsen). Første delaftale blev indgået i juni 2021. Den resterende del af besparelsen skal forhandles i økonomiaftalen for 2022. Endvidere er ledighedstallet for Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat meget lavt, hvorfor dette kan få indflydelse på budgetlægningen. 

Et andet fokuspunkt er flygtningestrømmen fra Ukraine, og hvilken indflydelse det vil få for Beskæftigelsesudvalgets budget. 

Økonomiudvalget skal udarbejde en råderumsramme på 14 mio. kr. pr. år. Af dette beløb skal fagområdet Beskæftigelse og Borgerservice finde administrative forslag for 2,4 mio. kr. pr. år. 

Beskæftigelsesudvalget har mulighed for at fremsende forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer. Disse tiltag/ændringer beskrives med effektvurderinger og kompenserende finansieringsforslag. Forslagene skal afleveres til Økonomi senest 17. juni 2022.

Administrationen har arbejdet med forslag til besparelsesforslag for budgetperioden, som vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges forslag til råderumsrammen på 460.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget har på sit møde den 12. maj 2022 drøftet de indsendte forslag til besparelser. Administrationen har arbejdet videre med de signaler, som blev givet på mødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter forslagene, og udvælger de forslag, der skal videre til budgetkonferencen.

BilagBeslutning

Det besluttes at forslagene sendes i høring i FagMED.

Der afholdes et ekstraordinært møde den 22. juni hvor FagMED's høringssvar drøftes.

Det besluttes endeligt på dette møde, hvilke forslag der videresendes til budgetkonferencen.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ministermål 2023

Sagsnr: 22-011892

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har besluttet at videreføre de fem mål fra 2022. Ministeren mener, at det vil være med til at skabe kontinuitet i beskæftigelsespolitikken og dermed være med til at sætte en god retning i kommunernes beskæftigelsesplaner for 2023.

Målene er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Tids- og handleplan for udarbejdelse af Beskæftigelsespolitik 2023 – 2026 og Beskæftigelsesplan 2023

Sagsnr: 22-013265

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at igangsætte processen omkring en ny Beskæftigelsespolitik og udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2023.

Beskæftigelsesplanen er handlingsplanen for beskæftigelsesindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Beskæftigelsespolitikken og ministermålene.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Det fremgår af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., at kommunerne hvert år skal udarbejde en beskæftigelsesplan.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender tids- og handleplan for Beskæftigelsespolitikken og Beskæftigelsesplan 2023, herunder drøfter hvem, der skal inddrages.

BilagBeslutning

Tidsplanen blev godkendt med enkelte rettelser.

Udvalget udpeger Lise Juul Hansen og Irvin Christensen til at deltage i arbejdsgruppen.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Status på indsats for fordrevne ukrainere

Sagsnr: 22-007427

Sagsfremstilling

Fagchef Kim Ulv Christensen vil på mødet give en status på indsatsen for fordrevne fra Ukraine.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering. 

Kopier link til punktet  -   Print

9: Status på IPS indsatsen

Sagsnr: 18-042518

Sagsfremstilling

Baggrund:
IPS (Individuel Placering med Støtte) har været en del af tilbudsviften i Beskæftigelse siden marts 2022. IPS er en beskæftigelsesindsats målrettet mennesker med svære psykiske diagnoser, psykisk sårbarhed og handicap, som har et ønske om – og er motiverende for, at få et arbejde eller komme i uddannelse. Deltagerne i et IPS forløb kaldes IPS-kandidater, da de er kandidater til et job eller en uddannelse. Deltagelse på arbejdsmarkedet kan ses som et centralt element for borgerens behandling og mulighed for rehabilitering på arbejdsmarkedet.

Indsatsen:
IPS-konsulenten arbejder med at støtte kandidaten undervejs i udviklingen, og afklarer hvad det er kandidaten egentlig ønsker sig af fremtiden, hvad kandidaten drømmer om, og hvordan kandidaten gerne vil leve sit liv, for derefter at finde muligheder, løsninger og alternative veje til på sigt, at opnå det, som er drømmen og målet for den enkelte.

IPS-konsulenterne samarbejder med IPS-kandidatens psykiatriske behandler, hvor det er muligt. Konsulenterne kan desuden hjælpe kandidaterne med andre ting, lige fra jobafklaring til at håndtere vanskeligheder og udfordringer i dagligdagen.

IPS-konsulenterne arbejder aktivt med IPS-kandidaterne, uanset hvad deres sygdomsstatus er, når blot den enkelte er motiveret for at komme i arbejde eller uddannelse. Det er den enkelte kandidats motivation og ønsker for fremtiden, som er omdrejningspunktet i IPS. Formålet er at understøtte eller fastholde kandidatens motivation, ønsker og drømme om job eller uddannelse og facilitere dette i forhold til det realiserbare. IPS metoden, det endelig slutmål om job, uddannelse og hel eller delvis selvforsørgelse, læner sig tæt om af tankerne om empowerment og mestring af eget liv, et af tidens fokusområder inden for recovery.

Det gode match er hovednøglen til et succesfuldt forløb for både kandidat og arbejdsgiver, og derfor gør IPS konsulenterne meget for at sikret et godt match, hvilket blandt andet indebærer anvendelse af Job Development. Job Development begrebet involverer at udvikle, forme og skabe jobmuligheder baseret på kandidatens behov, kompetencer og interesser – som naturligvis også skal give mening for arbejdsgivere. Det betyder, at kandidaten i udgangspunktet ikke skal passe i en snæver kasse, som et jobopslag kan lægge op til. Det betyder derfor også, at IPS-konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på kandidatens ønsker om beskæftigelse.

Mål:
Målet med IPS er, at kandidaten kommer i arbejde eller uddannelse. Tanken bag IPS er, at kandidaten lærer bedst og opbygger de bedste kvalifikationer, ved at være ude i virkeligheden. Det betyder også, at kandidaten hurtigt vil komme i gang med et forløb på en arbejdsplads.

Kandidaten har selv stor indflydelse på sit IPS-forløb. I fællesskab med kandidaten bliver der lavet en plan med fokus på arbejdsmarkedet tilpasset kandidaten og dennes ønsker. Planen bliver udgangspunktet for den indsats, der sættes i gang.

Status pr. 1. juni 2022:
Der er 61 kandidater i IPS tilbuddet.  55 af dem - svarende til 75 % - er i praktik, løntimer, hybrid eller uddannelse. De øvrige 25 % svarende til seks kandidater, er ved at blive klargjort til møde i Rehabiliteringsteamet med henblik på vurdering af fremtidig forsørgelse.

Der er aktuelt seks i efterværn.

Der er afsluttet 33 kandidater siden marts 2020.

 • 5 i arbejde
 • 1 i uddannelse
 • 8 i fleksjob
 • 1 ledig raskmeldt
 • 8 til førtidspension
 • 2 retur til jobafklaringsforløb
 • 6 retur til ressourceforløb
 • 2 er fraflyttet kommunen

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

10: jobCAMP 2022

Sagsnr: 22-012824

Sagsfremstilling

Tilmeldingen til jobCAMP 2022 som afholdes den 3. til den 4. november 2002, åbnede den 18. maj 2022.

Titlen på jobCAMP 2022 er "En ny virkelighed!" og sætter særligt fokus på:

 • Situationen på arbejdsmarkedet – en ny virkelighed har set dagens lys
 • Mangel på arbejdskraft
 • Ukrainere i job
 • Voksne uden fodfæste
 • Alle unge skal lykkes

Programmet offentliggøres til juni på KL's hjemmeside, og igen i år vil jobCAMP byde på spændende oplæg og inspiration. Bl.a. vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards budskaber til kommunerne blive forelagt, formand for Reformkommissionen Nina Smith vil fortælle om kommissionens anbefalinger til en bedre indsats for voksne uden fodfæste og systemets møde med borgerne, og der vil være mange andre oplæg.

Tilmelding kan ske ved, at udvalgsmedlemmerne giver besked til Administrationsenheden. Det skal oplyses om det enkelte medlem deltager begge dage og om der ønskes overnatning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalgets medlemmer snarest muligt tilmelder sig KL jobCAMP 2022 til Administrationsenheden.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der laves en tilmelding til administrationen.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Evaluering af det første halve års arbejde i Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 22-012829

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har rundet det første halve års arbejde, og i den forbindelse evalueres der på arbejdet i udvalget, herunder samarbejdet mellem administrationen og udvalget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget evaluerer på arbejdet i udvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udvalgets arbejdet blev evalueret.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gensidig orientering

Sagsnr: 22-000541

Sagsfremstilling

Herunder:

 • Orientering fra møde mellem RAR Vestjylland og formandskabet i Beskæftigelsesudvalget den 31. maj 2022

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger