Referat: 22. juni 2022 kl. 16:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

  • Lise Juhl Hansen
  • Carsten Bjerg
  • Jakob Agerbo
  • Irvin Christensen
  • Irene Lund Pedersen
  • Rita Byskov

Fraværende

  • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
  • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetlægning 2023 - 2026 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-024322

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget behandlede på sit møde den 17. marts 2022 budgetlægningsproceduren for 2023-2026.

I budgetperioden er de godkendte budgetrammer for Beskæftigelsesudvalget:

I 2023 - 925.685
I 2024 - 935.081
I 2025 - 955.214
I 2026 - 965.214

Ovennævnte budgetrammer er i hele tusinde, og fortsat i 2022 prisniveau.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. marts 2022, at der skal udarbejdes en råderumsramme for budgetperioden. Rammen er fordelt proportionalt i forhold til serviceudgifternes andel pr. fagudvalg. Beskæftigelsesudvalget skal finde forslag for 460.000 kr. pr. år. 

Serviceudgifter på Beskæftigelsesudvalgets område er f.eks. udgifter til flygtningeboliger; andre sundhedsudgifter (begravelsesudgifter samt kørsel til/fra læge for pensionister); udgifter til lægekonsulent/lægeerklæringer; nettoudgifter til borgere i løntilskud hos kommunale institutioner.

Opmærksomhedspunkter for den kommende budgetlægning er udmøntning af den resterende del af Arnepensionen (nytænkning af beskæftigelsesindsatsen). Første delaftale blev indgået i juni 2021. Den resterende del af besparelsen skal forhandles i økonomiaftalen for 2022. Endvidere er ledighedstallet for Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat meget lavt, hvorfor dette kan få indflydelse på budgetlægningen. 

Et andet fokuspunkt er flygtningestrømmen fra Ukraine, og hvilken indflydelse det vil få for Beskæftigelsesudvalgets budget. 

Økonomiudvalget skal udarbejde en råderumsramme på 14 mio. kr. pr. år. Af dette beløb skal fagområdet Beskæftigelse og Borgerservice finde administrative forslag for 2,4 mio. kr. pr. år. 

Beskæftigelsesudvalget har mulighed for at fremsende forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer. Disse tiltag/ændringer beskrives med effektvurderinger og kompenserende finansieringsforslag. Forslagene skal afleveres til Økonomi senest 17. juni 2022.

Administrationen har arbejdet med forslag til besparelsesforslag for budgetperioden, som vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges forslag til råderumsrammen på 460.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget har på sit møde den 12. maj 2022 drøftet de indsendte forslag til besparelser. Administrationen har arbejdet videre med de signaler, som blev givet på mødet.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på sit møde den 16. juni 2022 at sende forslagene til høring i FagMED.

FagMED har behandlet forslaget på møde den 17. juni 2022, og høringsvar vil blive fremsendt til udvalget senest tirsdag den 21. juni 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter høringssvaret fra FagMED, og træffer beslutning om hvilke forslag, der endeligt videresendes til budgetkonferencen.

BilagBeslutning

Udvalget drøftede FagMEDs høringssvar.

Udvalget godkender, at fremsende de vedlagte forslag med ændringer til besparelser til budgetkonferencen.

Fraværende
  • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

3: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
  • Jens Erik Damgaard
Kontaktoplysninger