Referat: 16. august 2022 kl. 15:00

Mødelokale 2, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Carsten Bjerg
 • Jens Erik Damgaard
 • Irvin Christensen
 • Lise Juhl Hansen
 • Jakob Agerbo
 • Irene Lund Pedersen
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetopfølgning for juli 2022 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-027293

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. juli 2022 for Beskæftigelsesudvalget, som viser et forventet mindre forbrug på 26,1 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 er der tale om en forbedring på 4,6 mio. kr. Dette skyldes primært en positiv justering på de forsikrede ledige.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen:

Forsikrede ledige:
Den positive udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune på de forsikrede ledige fastholdes.
I juni 2022 var ledighedsprocenten for hele landet på 2,4 %, mens den i Ringkøbing-Skjern Kommune var på 1,4%.

Det forventede regnskab for området nedjusteres derfor med yderligere 5,2 mio. kr. Det forventede regnskab for den resterende del af 2022 er beregnet på baggrund af en gennemsnitsbetragtning for 1. halvår af 2022, og indebærer en forudsætning om 345 helårsledige. 

Boliger til flygtninge:
Det forventede regnskab for området forventes at blive 5,6 mio. kr. Størstedelen af udgifterne 5,4 mio. kr. er udgifter i forbindelse med indsatser for de fordrevne ukrainske borgere. Udgifterne består af midlertidige huslejer til tidligere Rindum Plejehjem samt tre lejligheder ved Reberbanen, indkøb af inventar samt personaleudgifter.

Introduktionsprogrammet/kontanthjælp til flygtninge:
I budgetopfølgningen er medtaget forventede udgifter/indtægter til de fordrevne borgere fra Ukraine. Der forventes et mindre forbrug i forhold til budgettet på 1,4 mio. kr. På grundtilskud indgår et forventet indtægt på 4,8 mio. kr. Endvidere er medtaget øgede udgifter til danskuddannelse.

Sygedagpenge:
Budgettet for området forventes at holde. Der har været lavere refusion i juli måned, hvorfor administrationen vil have fokus på refusionsdelen de kommende opfølgninger.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:
Bl.a. grundet den lave ledighed bevilges færre kurser. Budgettet nedjusteres med yderligere 1,5 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 til efterretning.

BilagBeslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetlægning 2023-2026 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-024322

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til udvalgets budget forud for budgetkonferencen, samt
oversendelse af nye tiltag. Der er tale om forslag, der tidligere er behandlet i udvalget samt konsekvenser af to lovændringer. Herudover anbefaler administrationen, at budgetrammen reduceres i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi, som indebærer forventninger til reducerede udgifter på området. 

Beskæftigelsesudvalgets budgetramme fremgår af nedenstående tabel: 

Mio. kr. / 2023 priser2023202420252026
Budgetoverslag
fra budget 2022
945954965975

Udgangspunktet indeholder en årlig vækst på ca. 10 mio. kr. Væksten relaterer sig til, at
kommunerne over tid får et stigende finansieringsansvar på førtidspensions- og
fleksjobområderne. Nye tilkendelser får typisk en statslig refusion på 20 %, mens det tidligere
var 50-65 %. Den kommunale andel af finansieringen vil derfor være stigende i takt med, at
"gamle" tilkendte overgår til folkepension og nye tilkendte kommer til. Dette gælder også i 2026.

Positiv udvikling i overførselsindkomster

Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af de samlede overførselsindkomster på landsplan har været faldende over tid:

20172018201920202021
1,11,081,05 1,010,99

Havde Ringkøbing-Skjern Kommunes andel i 2021 været 1,10 % som i 2017, i stedet for den realiserede andel på 0,99 %, ville udgifterne i regnskabet for 2021 have været ca. 100 mio. kr. højere.

Aktuelt indeholder Økonomiaftalen for 2023 en meget høj midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022 (-67 mio. kr. for Ringkøbing-Skjern Kommune) på baggrund af faldende aktivitetstal (og udgifter) på dagpenge og kontanthjælp. Ringkøbing-Skjern Kommune har også realiseret mindre udgifter i 2022 på disse områder. Disse mindre udgifter er dog delvist overført til at finansiere merudgifter på særligt førtidspension og seniorpension. Netto-mindreudgiften i 2022 er således med budgetopfølgningen for juli (som forelægges i august) 26,5 mio. kr.

Økonomiaftalens skøn for overførselsudgifter på landsplan er på 93,2 mia. kr. På baggrund af regnskabsandel for 2021 bør Ringkøbing-Skjern Kommunes udgifter være 974 mio. kr. for at følge skønnet. Overførselsudgifterne ligger primært, men ikke udelukkende på Beskæftigelsesudvalgets område og derfor kan et objektivt niveau for udgifterne bedst anslås, ved at bruge samme forholdsmæssige udgiftsreduktion, som den der ligger i økonomiaftalen. Hermed vil Beskæftigelsesudvalgets udgifter skulle udgøre 932 mio. kr. svarende til et fald på 13 mio. kr. i forhold til overslagsårene fra sidste års budget.

Administrationen foreslår, at budgettet reduceres med 13,6 mio. kr. og fastlægges på 931 mio. kr. i 2023. Opmærksomheden henledes på konkrete vurderinger på særligt to områder:

Dagpenge (+4 i forhold til aftaleniveau): her tilsiger økonomiaftalen at Ringkøbing-Skjern Kommune skal have et budget på 54 mio. kr., men administrationen anbefaler et budgetniveau på 58 mio. kr. ud fra viden om det lokale arbejdsmarked og risici i forhold til udviklingen i samfundet. Ledighedstallet ligger aktuelt stadig meget lavt (351 helårspersoner pr. ultimo juni), men der forventes en stigende ledighed i løbet 2022, hvorfor skønnet for 2023 rummer 400 helårspersoner. 

Førtidspension (-17 i forhold til aftaleniveau): på baggrund af den kendte aldersfordeling (og dermed viden om afgang) og forudsætning om tilgang på 140 førtidspensionister i 2023 (74 helårspersoner) skønnes et budgetbehov på 327 mio. kr. Det er 17 mio. kr. lavere end det niveau som økonomiaftalen tilsiger (344 mio. kr.). Budgettilpasningen omfatter også, at budgettet på den gamle ordning nedjusteres, så der forventes 1.483 helårspersoner i denne ordning. På sigt vil der ske en udfasning grundet overgang til folkepension, fraflytning eller dødsfald. Disse budgetmidler er tilført førtidspension efter de nye regler (refusionstrappen), som er væsentlig dyrere pr. person. Der er herefter ca. 854 helårspersoner på denne ordning. I overslagsårene hæves budgettet med 10 mio. kr. årligt. Det svarer til en lavere tilgang end 140 helårs personer, men skal ses i lyset af, at der også på den nye førtidspensionist-ordning begynder at komme afgang (overgang til folkepension).

Tidligere udvidelser af budgettet som følge af corona blev nulstillet med budget 2022.

Omprioriteringer i budgettet

Ud over ovenstående foreslås forskellige omprioriteringer i budgettet (i forhold til oprindeligt budget 2023), hvoraf de væsentligste er:

Ledighedsydelse og fleksjob foreslås udvidet med 11 mio. kr.
I budgettet sker der en forskydning mellem borgere i fleksjob efter de tidligere refusionsregler (35 % kommunal medfinansiering) til borgere i fleksjob efter refusionstrappen (primært med 80 % kommunal medfinansiering). I 2023 er der afsat budget til 429 helårspersoner i fleksjob efter den tidligere refusionsordning, og 760 helårspersoner efter refusionstrappen. Borgere som er visiteret til fleksjob får udbetalt ledighedsydelse, ind til de begynder i et fleksjob. Der er i 2023 forudsat 183 helårspersoner på ledighedsydelse, hvilket er et fald i forhold til 2022. Det afsatte budget svarer til Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af skønnet i økonomiaftalen.

På ressourceforløb og jobafklaring foreslås budgettet reduceret med 5 mio. kr.
Borgere på ressourceforløb er langt fra arbejdsmarkedet, og afgang fra ordningen vil hovedsageligt være til fleksjob eller førtidspension. I budgettet er der forudsat 175 helårspersoner. Efter ophævelsen af suspensionen i juni 2021 grundet corona, overgik borgere fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. Fra uge 26 til uge 32 steg antallet af borgere på jobafklaringsydelse derfor fra 220 til 420. En del af disse borgere er fortsat i systemet, hvorfor der er indregnet et budget til 360 helårspersoner.

Seniorpension foreslås udvidet med 16 mio. kr.
Der er indregnet en tilgang, hvorfor budgettet er forhøjet til 42 mio. kr. svarende til Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af skønnet i økonomiaftalen. Der er hermed forudsat 265 helårspersoner. Ordningen vil være under indfasning frem til 2025. Det kan give årlige merudgifter og behov for omprioritering fra andre ydelsestyper.

Kontanthjælp/uddannelseshjælp foreslås reduceret med 13 mio. kr.
Den lave ledighed har også en afsmittende virkning på antallet af borgere på kontanthjælp. Der er afsat budget til 232 helårspersoner på kontanthjælp samt 235 helårspersoner på uddannelseshjælp. Disse forsørgelsesudgifter refunderes efter refusionstrappen, primært med 80 % kommunal medfinansiering. Skønnet ligger lavere end Ringkøbing-Skjern Kommunes andel i økonomiaftalen.

Revalidering foreslås reduceret med 6 mio. kr.
Udgifterne på området har gennem længere tid været faldende. I budgettet for 2023 er der indregnet en udgift svarende til syv helårspersoner. Pr. 1. juli 2022 er der 15 borgere i ordningen.

Budgetlægning på integrationsområdet
På området er der indregnet et forventet skøn på udgifter afledt af flygtningestrømmen fra Ukraine. Det gælder udgifter til midlertidige boliger, forsørgerydelse (100 helårspersoner) samt danskudgifter. Endvidere er der indregnet et beløb - ca. 7 mio. kr. - til grundtilskud/resultattilskud. 

Beskæftigelsesudvalgets forslag til budgetprocessen

Beskæftigelsesudvalget har på sine møder 12. maj og 22. juni 2022 besluttet at videresende nedenstående nye forslag, som indebærer reduktioner på 4 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. fra 2024:

 • Projekt langtidsrask - ønske om at gøre projekttilbuddet permanent. Finansieres af nedenstående besparelser (+1,0 mio. kr.)
 • Besparelse på mentorområdet (-2,0 mio. kr.)
 • Budgettet til hjælpemidler reduceres via en opstramning af kriterierne på området (-0,5 mio. kr.)
 • Opstramning på tilbudsområdet - forslag om et fast beløb (-2 mio. kr.)
 • Besparelse på lønrammen på konto 5 (nedlæggelse af telefonomstillingen i Beskæftigelse samt en faglig koordinator i Virksomhedsservice) (-1,0 mio. kr.)
 • Reduktion af psykologteamet med 1 stilling (-0,5 mio. kr.)
 • Samling af de to KompetenceCentre i Skjern og Ringkøbing - ejendomsdelen fremgår under Økonomiudvalget (-0,9 mio. kr. i 2023 og -2,0 mio. kr. fra 2024)
 • Opsigelse af aftalen om benyttelse af "Springbrættet" hos Handicap og Psykiatri (-1,0 mio. kr.)

Samling af de to KompetenceCentre i Skjern og Ringkøbing omfatter også ejendomsudgifter, som står under Økonomiudvalget (-0,4 mio. kr. i 2023 og -0,9 fra 2024). 

Under råderumsforslag indstiller Beskæftigelsesudvalget forslag om besparelse på lægeerklæringer via opstramninger på området (-0,5 mio. kr.) og relateret til Beskæftigelsesudvalgets område er der også et råderumsforslag under Økonomiudvalget, hvor der foreslås reduktion i myndighed og en afdelingslederstilling (-2,4 mio. kr.)

Herudover fremsendes to forslag til budgetkonferencen som vedrører ny lovgivning (DUT), omfattende:

 • Justering af ressourceforløbsordningen (+0,1 mio. kr.)
 • Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen / ret til tidlig (Arne-)pension (-3,5 mio. kr.)

Begge forslag har også konsekvenser på Økonomiudvalgets område:

 • Justering af ressourceforløbsordningen (+0,5 mio. kr.)
 • Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen / ret til tidlig (Arne-)pension (+0,2 i 2023 og -3,5 mio. kr. fra 2024)
Forslaget om "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen / ret til tidlig (Arne-)pension", som er indgået 24. juni 2022, foreslås indarbejdet som en rammereduktion, hvor den præcise udmøntning kan drøftes i udvalget efterfølgende.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget:

 • oversender to DUT-forslag til budgetkonferencen som supplement til de nye forslag og råderumsforslag, som udvalget allerede har besluttet oversendt
 • godkender reduktion af budgetrammen med årligt 13,6 mio. kr. 
 • godkender udgiftsneutrale omplaceringer i budgettet jf. sagsfremstillingen

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendes.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger