Referat: 15. september 2022 kl. 15:00

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Unge på Broen, Skolebyen 18, 6900 skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Lise Juhl Hansen
 • Carsten Bjerg
 • Rita Byskov
 • Irvin Christensen
 • Irene Lund Pedersen
 • Jens Erik Damgaard
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Besøg på UCRS - Unge på Broen

Sagsnr: 22-017709

Sagsfremstilling

Der er aftalt besøg på UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern - Unge på Broen - med leder Kjeld Kargo Fisker.

Dagsorden for mødet er:

 • Besøg i lokalerne som rummer Unge på Broen
 • Orientering om/drøftelse af forløb og resultater af tilbuddet
 • Eventuelt møde med en eller to af de unge deltagere, som vil fortælle lidt om egne erfaringer i tilbuddet

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter punktet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-027302

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 til Beskæftigelsesudvalget.

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug for 2022 på 26,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste måneds opfølgning.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen:

Forsikrede ledige:
Den positive udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune for de forsikrede ledige fastholdes.
I juli 2022 var ledighedsprocenten for hele landet på 2,6 %, mens den i Ringkøbing-Skjern Kommune var på 1,5 %.
Det forventede regnskab for 2022 for området fastholdes på 48,8 mio. kr.

Boliger til flygtninge:
Størstedelen af udgifterne på området er udgifter i forbindelse med indsatser for de fordrevne ukrainske borgere. Der forventes et merforbrug for 2022 på 5,5 mio. kr., hvilket er en ændring 0,5 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning.

Introduktionsprogrammet/kontanthjælp til flygtninge:
I denne opfølgning er medtaget en merudgift på 1,5 mio. kr. Merudgiften dækker etableringsudgifter til de fordrevne ukrainske borgere.

Seniorpension:
På området for seniorpension er der tilkendt seniorpension til 82 personer i de første otte måneder af 2022.
Der er indregnet en forventet merudgift på 1,5 mio. kr., hvilket dækker over en efterregulering på 0,3 mio. kr. for 2021 samt udgifter til hvilende tilkendelser på seniorpension, som er blevet aktive.

Førtidspension:
Der er nettoændring på -1 mio. kr. på førtidspensionsområdet. For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 har der været en tilgang på 77 tilkendelser siden maj 2022. Budgettet for førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 er tilrettet til forventet regnskab for resten af 2022.

Sygedagpenge:
Budgettet for området forventes fortsat overholdt for 2022, men administrationen følger udviklingen på området.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen for august 2022 til efterretning.

BilagBeslutning

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Resultatopfølgning 2022 til orientering

Sagsnr: 22-003236

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder, herunder tilkendelser på førtidspensionsområdet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Opfølgning på budgetkonferencen den 29. og 30. august 2022

Sagsnr: 21-024322

Sagsfremstilling

Efter budgetkonferencen den 29. og 30 august 2022 og Byrådets indgåelse af budgetforlig, er arbejdet omkring planlægning og proces for gennemførelse af besparelser sat i gang.

Fagchef Kim Ulv Christensen vil på mødet givet en mundtlig orientering om de foreløbige overvejelser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Sagsnr: 21-006438

Sagsfremstilling

Anden delaftale af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er nu vedtaget og medfører bl.a. et forenklet kontaktforløb for dagpengemodtagere, hvor a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed, en omlægning af en del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud samt en udvidet mulighed for digitale samtaler.

Hertil er aftalekredsen enig om, at udgifterne til jobcenterdrift skal nedbringes med 235 mio. kr. fra 2024. Besparelsen følges på vej af forskellige forenklingsforslag, der skal vise vejen til at mindske den administrative byrde, som jobcentrene oplever at bruge meget af deres tid på i dag.

Ledergruppen i Beskæftigelse og Borgerservice holder et temamøde den 13. september 2022 og fagchef Kim Ulv Christensen vil på mødet give en orientering om de foreløbige overvejelser i ledergruppen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2022

Sagsnr: 21-013311

Sagsfremstilling

Målene i Beskæftigelsesplan 2022 er fastsat med afsæt i ministermålene for 2022 og målepunkterne i Beskæftigelsespolitikken. I bilagsmaterialet findes en statusoversigt for de målepunkter, som kan trækkes i jobindsat.dk for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der er opfølgning på følgende målepunkter, hvor der er foretaget en sammenligning, af den udvikling der har været inden for det seneste år:

 • At der kommer færre borgere i den arbejdsdygtige alder (16 - 66 år) på offentlig forsørgelse i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Den gennemsnitlige varighed af borgere på A-dagpenge, ressourceforløb, kontanthjælp, jobafklaring eller ledighedsydelse skal falde
 • Flere sygemeldte skal have en tidlig virksomhedsrettet indsats
 • Progression blandt borgere i små fleksjob i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Øge andel A-dagpenge i beskæftigelse seks måneder efter endt aktivering/tilbud
 • Flere ledige skal opkvalificeres (ministermål)
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (ministermål)
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (forgæves rekrutteringsforsøg/ministermål)

Målepunktet: ”Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende” er opfyldt i forhold til den udvikling, der har været inden for det seneste år.

Derudover er tre af målepunkterne: ”At der kommer færre borgere i den arbejdsdygtige alder (16 - 66 år) på offentlig forsørgelse i Ringkøbing-Skjern Kommune”, ”Progression blandt borgere i små fleksjob i Ringkøbing-Skjern Kommune” og ”Øge andel A-dagpenge i beskæftigelse seks måneder efter endt aktivering/tilbud” næsten opfyldt.

Målepunktet ”Den gennemsnitlige varighed af borgere på A-dagpenge, ressourceforløb, kontanthjælp, jobafklaring eller ledighedsydelse skal falde” er delvist opfyldt.

Kun målepunktet om at ”Flere sygemeldte skal have en tidlig virksomhedsrettet indsats” er ikke opfyldt.

Derudover har målepunktet vedr. forgæves rekrutteringsforsøg også haft en negativ udvikling, men dette målepunkt er i jobindsats.dk ikke opgjort på kommuneniveau.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Revideret tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsespolitik 2023 – 2026 og Beskæftigelsesplan 2023

Sagsnr: 22-013265

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte på mødet den 16. juni 2022 en tids- og handleplan for Beskæftigelsespolitikken og Beskæftigelsesplan 2023. Efterfølgende blev ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” aftalt den 24. juni 2022. Der er i de indgåede aftaler generelt et signal om, at der samlet set skal bruges færre penge på indsatsen til bekæmpelse af ledighed. Derudover har byrådet den 30. august 2022 indgået et budgetforlig, som også betyder større besparelser på beskæftigelsesområdet.

Ledelsen i Beskæftigelse og Borgerservice, skal derfor sammen med Beskæftigelsesudvalget planlægge og facilitere en proces om en ny samlet indsatsmodel, som kommer til at udgøre det nye fundament for Ringkøbing-Skjern Kommunes visioner for beskæftigelsesindsatsen og for de konkrete, borgerrettede indsatser, som vi fremover kommer til at benytte os af. Et arbejde, der nødvendigvis også skal spille sammen med udformningen af kommunens kommende Beskæftigelsespolitik.

Arbejdet med beskæftigelsespolitikken vil således skulle rykkes, til rammerne for indsatsmodellen er udformet.

I forbindelse med "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" er der fremadrettet ikke længere krav om, at kommunerne årligt udarbejder en beskæftigelsesplan. Kommunerne vil fortsat have mulighed for at udarbejde en beskæftigelsesplan, hvis de ønsker det. Initiativet træder i kraft 1. januar 2023. Det betyder, at der i 2022 fortsat er krav om at udarbejde en beskæftigelsesplan, der er gældende for 2023. Beskæftigelsesplan 2023 skal godkendes af Byrådet senest december 2022.

Tidsplanen for Beskæftigelsesplan 2023:

 • Den 13. oktober 2022: Beskæftigelsesudvalget drøfter input til Beskæftigelsesplan 2023
 • Den 17. november 2022: Beskæftigelsesudvalget drøfter udkast til Beskæftigelsesplan 2023 og oversender Beskæftigelsesplanen til godkendelse i Byrådet
 • Den 13.december 2022: Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2023
 • Umiddelbart efter godkendelse i Byrådet sendes Beskæftigelsesplan 2023 til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender:

 • Revideret tids- og handleplan for Beskæftigelsespolitikken
 • Tids- og handleplan for Beskæftigelsesplan 2023

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendes.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Ansøgning fra UCRS og UU om fortsættelse af projekt EUD for alle

Sagsnr: 22-019252

Sagsfremstilling

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern/EUD teknisk har de seneste to år deltaget i et projekt under Region Midt/EU kaldet "EUD for alle". Projektet stopper den 31. december 2022. Forud for EUD for alle havde Uddannelsescenteret og UU et samarbejde med samme indhold, som UU finansierede.

Indholdet i projektet har været at støtte de unge, der ikke er berettiget til Special Pædagogisk Støtte via STUK. På skolen er der mentorer, men i elevernes praktikdel er hverken skolen eller andre forpligtet til at støtte eleven. I en travl virksomhed, er det dog ofte tilfældet, at eleven kommer i klemme i forhold til f.eks. sprog, adfærd, overblik og mentalt pres, og derved kan blive udfordret på gennemførelse af deres uddannelse.

Skolens mentorer har givet støtte til eleven i praktikdelen, og på den måde har mentor både kunnet støtte eleven i at fungere på en arbejdsplads, men også kunnet foreslå tilgange til og forståelse af eleven hos den praktikansvarlige i virksomheden. Mentor har været gennemgående kontakt for eleven og har kunnet hjælpe både med personlige og uddannelsesmæssige forhold.

Projektet har ifølge UCRS og UU ind til videre været en succes. Ud af de 30 elever der har deltaget er kun en faldet fra. 

Virksomhedernes kvantitative evaluering er entydig positiv og to virksomheder har bidraget med udtalelser, om den store betydning det har haft for deres lærlinge, at der er en mentor, der har en en stabil kontakt med et godt kendskab til eleven.

Elevernes kvantitative evaluering er også overvejende positiv. På spørgsmålet om "Har mentorstøtten hjulpet dig til at gennemføre din uddannelse?" har alle svaret "Ja" på nær en enkelt der svarer "Ved ikke".

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgiften til EUD for alle er på 297.000 kr. pr. år. Der bruges i alt 33 timer på hver af de i alt 30 unge deltagere til en pris på 300,00 kr. pr. time.

Beskæftigelsesudvalget råder ikke over midler eller puljer til finansiering af projekter som EUD for alle. Der vil derfor ikke umiddelbart være midler til dækning af udgiften.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter ansøgningen fra UCRS og UU.

 

BilagBeslutning

Ansøgningen blev drøftet, og det blev besluttet, at administrationen går i forhandling med UCRS om en eventuel aftale for året 2023.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2022 til orientering

Sagsnr: 22-018695

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2022 modtaget 74 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 62 sager. I alt fordeler de 62 sager sig således:

 • 31 sager blev stadfæstet
 • 14 sager blev ændret/ophævet
 • 9 sager blev hjemvist
 • 8 sager blev afvist/henvist

Ud af de 62 behandlede sager vedrører de 31 sager lovområder under Beskæftigelse, og fordeler sig således:

 • LAB (Lov om aktiv beskæftigelsespolitik): 5 sager
 • LAS (Lov om aktiv socialpolitik): 11 sager
 • PL (Lov om social pension og førtidspension): 4 sager
 • SDP (Sygedagpenge): 9 sager
 • Øvrige (Almenboligloven, tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, -lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringslove, Seniorjobloven): 2 sager

LAB (Lov om aktiv beskæftigelsespolitik):
Indsatser/tilbud fra Jobcenteret, det individuelle kontaktforløb/jobsamtaler, mentorstøtte,
praktik, løntilskud, vejledning og opkvalificering, arbejdsredskaber m.v. Loven er ændret pr.
1. januar 2020 med henvisning til en forenklet beskæftigelsesindsats.

LAS (Lov om aktiv socialpolitik):
Målgrupper og betingelser for bevilling af f.eks. kontanthjælp, uddannelseshjælp,
integrationsydelse – løbende opfølgning på om fortsat berettiget til ydelsen m.v.

PL (Lov om social pension og førtidspension):
Førtidspension efter ny og gammel ordning.

SDP (Sygedagpenge):
Sygedagpengeloven.

Af de 62 behandlede klagesager vedrører de 31 sager lovområder udenfor beskæftigelseslovgivningen og fordeler sig således:

 • SL (Serviceloven - særlig støtte, hjælpemidler): 31 sager

SL (Serviceloven):
Særlig støtte, børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse, hjælpemidler i hjemmet,
handicapbil m.v. (Serviceloven dækker områderne under Socialområdet, Børn & Familie, Sundhed
og Omsorg og Handicap og Psykiatri. De opgivne klagesager vedrørende Serviceloven hører således
under Socialområdet).

I forhold til ankestatistikken ses hovedparten af klagesagerne indenfor beskæftigelsesområdet at omhandle Lov om aktiv socialpolitik og Lov om sygedagpenge.

Det fremgår af statistikken, at Ankestyrelsen har truffet afgørelser i 11 sager om Aktiv socialpolitik og 9 sager om sygedagpenge i første halvår af 2022.

Ringkøbing-Skjern Kommune har sædvanligt omkring 50 klagesager i Ankestyrelsen totalt om året inden for sygedagpenge (Jobafklaringsforløb er ikke medregnet).

Ankestyrelsen har i første halvår af 2022:

 • Stadfæstet 7 af jobcentrets afgørelser vedr. sygedagpenge 
 • Ændret/ophævet 0 sygedagpengesager
 • Afvist/henvist 1 sygedagpengesag
 • Hjemvist 1 sygedagpengesag
Omgørelsesprocenten for sygedagpenge i Ringkøbing-Skjern Kommune er på 12 % og landstotalen er på 22 %.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Sagen udsættes.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr: 22-000541

Sagsfremstilling

Herunder:

 • Orientering om indsatser for fordrevne fra Ukraine
 • FH har henvendt sig til formanden med ønske om et foretræde for Beskæftigelsesudvalget

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger