Referat: 13. oktober 2022 kl. 13:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Irene Lund Pedersen
 • Rita Byskov
 • Irvin Christensen
 • Jens Erik Damgaard
 • Carsten Bjerg
 • Lise Juhl Hansen

Fraværende

 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetopfølgning pr. september 2022 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-027310

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 til orientering for Beskæftigelsesudvalget.

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug for 2022 på 22 mio. kr., hvilket er en ændring på 4,7 mio. kr. i negativ retning i forhold til sidste måneds opfølgning. Ændringen skyldes hovedsageligt en genberegning på dagpengeområdet med 4,1 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

Der er bemærkninger til følgende områder:

Dagpenge:
I september 2022 har landets kommuner fået information om, at STAR og KOMBIT er blevet opmærksomme på en fejl i ydelsesopgørelsen på dagpengeområdet for årene 2020 og 2021.

Fejlen er sket hos en af STAR's underleverandører, der ikke har videreleveret indberetninger til ydelsesrefusion rettidigt.

For Ringkøbing-Skjern Kommune betyder genberegningen en merudgift på 4,1 mio. kr. Dette beløb er medtaget i denne opfølgning, hvorfor forventet regnskab 2022 udgør 52,5 mio. kr.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der fortsat en lav ledighed i 2022, hvorfor der kun er tale om en stigning på 3,7 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning.

 


Kilde: Jobindsat.dk Opgørelse antal ledige opgjort i fuldtidspersoner.

Forsørgelsesudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp:
For 2022 forventes et nettoresultat for området på 47,8 mio. kr., hvilket er en positiv ændring på netto 4,5 mio. kr.

Antallet af borgere på ydelserne er i løbet af 2022 faldet i forhold til budgetteret. For borgere på kontanthjælp er der sket et fald fra 235 borgere til 216 borgere. Det samme gør sig gældende for borgere på uddannelseshjælp, hvor der er et fald fra 255 borgere til 228 borgere.

Fleksjob:
Der er vækst på fleksjobområdet. Således har der de sidste fem måneder været en nettotilgang med 44 visiterede borgere til området, hvorfor forventet regnskab er opjusteres med yderligere netto 5 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 til efterretning.

BilagBeslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

3: Resultatopfølgning 2022 til orientering

Sagsnr: 22-003236

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Resultatopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

4: Udmøntning af besparelser for budget 2023 - 2026 på Beskæftigelsesudvalgets område

Sagsnr: 21-024322

Sagsfremstilling

Administrationen har arbejdet videre med besparelsesforslagene til budget 2023 - 2026 på Beskæftigelsesudvalgets område, herunder sammenlægning af de to KompetenceCentre i Ringkøbing og Skjern til ét center i Skjern.

Fagchefen vil på mødet gennemgå foreløbige planer og aftaler for besparelserne, herunder behandlingen i FagMED.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet tages til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

5: Beskæftigelsesplan 2023

Sagsnr: 22-011892

Sagsfremstilling

Det fremgår af organiseringsloven, at kommunalbestyrelsen årligt senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende ministermål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Ministermålene for 2023:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

I forbindelse med "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" forventes det, at kravet om, at kommunerne årligt udarbejder en beskæftigelsesplan afskaffes fra 1.januar 2023. Der er dog fortsat krav om, at vedtage en Beskæftigelsesplan 2023 senest den 31. december 2022, uanset at den vedrører indsatsen for 2023.

Tidsplanen for Beskæftigelsesplan 2023, som blev godkendt på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 15. september 2022 er følgende:

 • Den 13. oktober 2022: Beskæftigelsesudvalget drøfter input til Beskæftigelsesplan 2023
 • Den 17. november 2022: Beskæftigelsesudvalget drøfter udkast til Beskæftigelsesplan 2023 og oversender Beskæftigelsesplanen til godkendelse i Byrådet
 • Den 13.december 2022: Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2023
 • Umiddelbart efter godkendelse i Byrådet sendes Beskæftigelsesplan 2023 til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter input til Beskæftigelsesplan 2023 med udgangspunkt i ministermålene for 2023.

BilagBeslutning

Der blev givet signaler til Beskæftigelsesplanen.

Det blev specielt bemærket, at man ønsker, at der yderligere skal være fokus på det tværgående samarbejde omkring indsatserne.

Fraværende
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

6: Information om opgaven med MitID

Sagsnr: 22-021254

Sagsfremstilling

Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune har haft opgaven omkring implementering, hjælp og støtte til kommunens borgere, i forhold til at blive tilkoblet MitID.

Det har været en stor opgave, som har krævet mange ressourcer. Der har været dage med længere åbningstider, og der er indført tidsbestilling for at kunne følge med til at løse de øvrige daglige opgaver i afdelingen.

Efter langt de fleste borgere der skal bruge MitID er kommet på, begynder der at komme henvendelse fra borgere, som har glemt deres kode, som har fået nyt device eller har andre problemer med MitID. Der er således stadig meget pres på Borgerservice, i forhold til ekspeditioner om MitID.

Det er derfor besluttet, at der etableres et korps af frivillige medarbejdere i Beskæftigelse og Borgerservice, der i tre timer - to gange om ugen frigøres til at kunne hjælpe borgere, som stadig har problemer med MitID. Borgerne kan møde op uden tidsbestilling i såvel Skjern som Ringkøbing.

Det er håbet at det på denne måde kan lykkes at ekspedere de borgere der har brug hjælp til MitID, uden det tager tiden fra øvrige ekspeditioner som pas, kørekort, folkeregister mv.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

7: Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2022 til orientering

Sagsnr: 22-018695

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2022 modtaget 74 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 62 sager. I alt fordeler de 62 sager sig således:

 • 31 sager blev stadfæstet
 • 14 sager blev ændret/ophævet
 • 9 sager blev hjemvist
 • 8 sager blev afvist/henvist

Ud af de 62 behandlede sager vedrører de 31 sager lovområder under Beskæftigelse, og fordeler sig således:

 • LAB (Lov om aktiv beskæftigelsespolitik): 5 sager
 • LAS (Lov om aktiv socialpolitik): 11 sager
 • PL (Lov om social pension og førtidspension): 4 sager
 • SDP (Sygedagpenge): 9 sager
 • Øvrige (Almenboligloven, tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, -lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringslove, Seniorjobloven): 2 sager

LAB (Lov om aktiv beskæftigelsespolitik):
Indsatser/tilbud fra Jobcenteret, det individuelle kontaktforløb/jobsamtaler, mentorstøtte,
praktik, løntilskud, vejledning og opkvalificering, arbejdsredskaber m.v. Loven er ændret pr.
1. januar 2020 med henvisning til en forenklet beskæftigelsesindsats.

LAS (Lov om aktiv socialpolitik):
Målgrupper og betingelser for bevilling af f.eks. kontanthjælp, uddannelseshjælp,
integrationsydelse – løbende opfølgning på om fortsat berettiget til ydelsen m.v.

PL (Lov om social pension og førtidspension):
Førtidspension efter ny og gammel ordning.

SDP (Sygedagpenge):
Sygedagpengeloven.

Af de 62 behandlede klagesager vedrører de 31 sager lovområder udenfor beskæftigelseslovgivningen og fordeler sig således:

 • SL (Serviceloven - særlig støtte, hjælpemidler): 31 sager

SL (Serviceloven):
Særlig støtte, børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse, hjælpemidler i hjemmet,
handicapbil m.v. (Serviceloven dækker områderne under Socialområdet, Børn & Familie, Sundhed
og Omsorg og Handicap og Psykiatri. De opgivne klagesager vedrørende Serviceloven hører således
under Socialområdet).

I forhold til ankestatistikken ses hovedparten af klagesagerne indenfor beskæftigelsesområdet at omhandle Lov om aktiv socialpolitik og Lov om sygedagpenge.

Det fremgår af statistikken, at Ankestyrelsen har truffet afgørelser i 11 sager om Aktiv socialpolitik og 9 sager om sygedagpenge i første halvår af 2022.

Ringkøbing-Skjern Kommune har sædvanligt omkring 50 klagesager i Ankestyrelsen totalt om året inden for sygedagpenge (Jobafklaringsforløb er ikke medregnet).

Ankestyrelsen har i første halvår af 2022:

 • Stadfæstet 7 af jobcentrets afgørelser vedr. sygedagpenge 
 • Ændret/ophævet 0 sygedagpengesager
 • Afvist/henvist 1 sygedagpengesag
 • Hjemvist 1 sygedagpengesag
Omgørelsesprocenten for sygedagpenge i Ringkøbing-Skjern Kommune er på 12 % og landstotalen er på 22 %.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Beskæftigelsesudvalget 15-09-2022
Sagen udsættes.

BilagBeslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

8: Gensidig orientering

Sagsnr: 22-000541

Sagsfremstilling

Herunder:

 • Orientering om renovering af Finderupsvej 9
 • Orientering fra møde mellem formanskabet i Beskæftigelsesudvalget og FCM

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet tages til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

9: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
Kontaktoplysninger