Referat: 17. november 2022 kl. 15:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Rita Byskov
 • Irvin Christensen
 • Carsten Bjerg
 • Jens Erik Damgaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Irene Lund Pedersen
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Oplæg til Cykelprojekt 2 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 20-022518

Sagsfremstilling

I behandlingen af dette punkt deltager fra kl. 15.00 til kl. 15.45 leder af Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern Henriette Tine Pirchert, leder af KompetenceCenter Carsten Gilbert Madsen og initiativtager til cykelprojektet Jan Gram.

På møde i Beskæftigelsesudvalget den 18. august 2022 blev der givet en evaluering af Cykelprojektet 2021 - Et halvt år efter projektafslutning.

På mødet blev Beskæftigelsesudvalget orienteret om, at i alt 15 unge var tilknyttet projektet ved opstarten. Otte ud af de 15 tog med til Alpe d'Huez, to af dem tog hjem inden turens afslutning, så i alt seks unge var med på hele turen.

Seks måneder efter projektets afslutning er fem af de seks unge der gennemførte turen i job eller
uddannelse, og målet for projektet er dermed nået.

Sammenlignet med Unge på Broen viser resultaterne, at for både Cykelprojektet og Unge på Broen kommer flere af deltagerne i job eller uddannelse i de seks måneder efter forløbene er afsluttet. Deltagerne i Unge på Broen med et lidt højere antal end deltagerne end i Cykelprojektet.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet, at styregruppen for cykelprojektet udfærdiger et nyt overordnet oplæg på baggrund af de erfaringer, der er gjort i tidligere projekt. Oplægget udfærdiges til mødet i november, og på baggrund af oplægget drøfter udvalget, om der skal arbejdes videre på et nyt projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget på baggrund af styregruppens oplæg beslutter, om der skal arbejdes vider med et Cykelprojekt 2 i 2023.

BilagBeslutning

Beskæftigelsesudvalget kan ikke prioritere cykelprojektet i 2023.

Beskæftigelsesudvalget vil gerne undersøge om der eventuelt kan udfærdiges en budgetsag til 2024, hvor man anvender metoderne fra cykelprojektet. Beskæftigelseseudvalget ønsker inden en eventuel budgetsag udfærdiges, at drøfte et samarbejde med Børn og Familie vedr. de unge fra 15-18 år og et eventuelt samarbejde vedr. "Unge på broen".

Kopier link til punktet  -   Print

3: Beskæftigelsespolitik 2023 - 2026

Sagsnr: 22-013265

Sagsfremstilling

Specialkonsulent Agnete Vedel Taaning deltager i behandlingen af dette punkt.

Byrådet godkendte den 16. august 2022 den nye vision og udviklingsstrategi. Den nye politiske vision sætter den overordnede retning for kommunens udvikling i byrådsperioden, og den giver svaret på, hvad det er for en kommune, Byrådet ønsker at udvikle. Udviklingsstrategien konkretiserer og udfolder de enkelte sætninger i visionen, og den danner samtidig grundlag for udarbejdelsen af politikkerne, herunder Beskæftigelsespolitikken.

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 15. september 2022 en revideret tids- og handleplan for Beskæftigelsespolitikken 2023 -2026. Heraf fremgår det, at Beskæftigelsesudvalget skal komme med input til overordnede temaer i Beskæftigelsespolitikken som arbejdsgruppen kan arbejde videre med.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Beskæftigelsesudvalget kommer med input til overordnede temaer i Beskæftigelsespolitikken 2023 -2026.

BilagBeslutning

Der blev givet input til beskæftigelsespolitikken.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning pr. oktober 2022 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-027318

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 til orientering for Beskæftigelsesudvalget.

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug for 2022 på 22 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til opfølgningen for september 2022.

Det forventede regnskab for 2022 viser fortsat positive tendenser. 

Antallet af ledige - det gælder både dagpengemodtagere samt kontanthjælps- og uddannelses-modtagere - fastholder fortsat det lave niveau.

Samme udvikling ses også på sygedagpengeområdet, hvor antallet af sager i de første seks uger af 4. kvartal er lavere end samme periode sidste år. I samme periode er varigheden endvidere faldet fra 23,0 uger til 21,5 uger.

De fordrevne borgere fra Ukraine fylder fortsat i forbruget på Beskæftigelsesudvalgets område, men færre borgere modtager forsørgerydelse, og er kommet i beskæftigelse. Hvis borgeren fortsat er i beskæftigelse efter 6 måneder, kan kommunen hjemtage et resultattilskud pr. borger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 til orientering.

BilagBeslutning

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Resultatopfølgning 2022 til orientering

Sagsnr: 22-003236

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Udmøntning af besparelser for budget 2023 - 2026 på Beskæftigelsesudvalgets område

Sagsnr: 21-024322

Sagsfremstilling

Administrationen har siden mødet i oktober 2022 arbejdet videre med besparelsesforslagene til budget 2023 - 2026 på Beskæftigelsesudvalgets område.

Fagchefen vil på mødet give en status på, hvor langt administrationen er nået i processen og besparelserne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget taget punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Opfølgning på beskæftigelsespolitikken 2019-2022

Sagsnr: 18-027399

Sagsfremstilling

Beskæftigelsespolitikken sikrer sammen med resten af kommunens politikker, at administrationens arbejde og kommunens serviceydelser sker i overensstemmelse med de politiske ønsker.  I foråret 2019 vedtog Byrådet en Beskæftigelsespolitik for årene 2019-2022.

Vision:

  Ringkøbing-Skjern Kommune skaber både menneskelig og økonomisk værdi, når flere borgere understøttes i at kunne forsørge sig selv.

Der er brug for alle for at skabe fortsat vækst og udvikling. Vi forøger udbuddet af arbejdskraft ved at flere kommer i beskæftigelse frem for offentlig forsørgelse.

Borgeren tager ansvar for egen beskæftigelsesindsats. Med udgangspunkt i arbejdsmarkedsbehov tilrettelægges en indsats, der understøtter borgerens motivation, ejerskab og ansvar.

Målsætninger i Beskæftigelsespolitikken:

 • Flere borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 • Varigheden på offentlig forsørgelse skal falde
 • Tidlig fastholdelsesindsats over for borgere som på grund af sygdom er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet
 • Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet
 • Beskæftigelse skal bidrage til, at virksomhederne har den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til rådighed

Med udgangspunkt i målsætningerne i Beskæftigelsespolitikken, blev der opstillet  konkrete målepunkter.

Målepunkter for Beskæftigelsespolitikken:

 1. At der kommer færre borgere i den arbejdsdygtige alder (16-66 år) på offentlig forsørgelse i Ringkøbing-Skjern Kommune
 2. Den gennemsnitlige varighed af borgere på A-dagpenge, ressourceforløb, kontanthjælp, sygedagpenge, jobafklaring eller ledighedsydelse skal falde
 3. Andel på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb ud af befolkningen skal falde
 4. Flere sygemeldte skal have en tidlig virksomhedsrettet indsats
 5. Flere borgere med handicap skal være selvforsørgende
 6. Progression blandt borgere i små fleksjob
 7. Øge andel A-dagpenge i beskæftigelse seks måneder efter endt aktivering/tilbud
 8. Antallet af besøg hos nye virksomheder øges
 9. Flere jobordrer

I bilagsmaterialet er en oversigt, som viser den seneste opfølgning på målepunkterne.

Heraf fremgår det, at af de otte målepunkter, der kan opgøres kvantitativt, er seks af målepunkterne opfyldt, et målepunkt er næsten opfyldt, og et målepunkt (punkt 2) om at den gennemsnitlige varighed skal falde, er kun opfyldt for borgere på kontanthjælp.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 • Beskæftigelsesudvalget godkender opfølgning på Beskæftigelsespolitikken 2019 - 2022
 • Oversender sagen til endelig godkendelse i Byrådet

BilagBeslutning

Opfølgningen godkendes.

Sagen videresendes ikke til Byrådet.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Beskæftigelsesplan 2023

Sagsnr: 22-011892

Sagsfremstilling

Det fremgår af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., at kommunerne hvert år skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I forbindelse med "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" er der fremadrettet ikke længere krav om, at kommunerne årligt udarbejder en beskæftigelsesplan. Kommunerne vil fortsat have mulighed for at udarbejde en beskæftigelsesplan, hvis de ønsker det. Initiativet træder i kraft 1. januar 2023. Det betyder, at der i 2022 fortsat er krav om at udarbejde en beskæftigelsesplan, der er gældende for 2023.

Resterende proces for Beskæftigelsesplan 2023:

 • Den 13.december 2022: Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2023
 • Umiddelbart efter godkendelse i Byrådet sendes Beskæftigelsesplan 2023 til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget:

 • Drøfter Beskæftigelsesplan 2023
 • Oversender Beskæftigelsesplan 2023 til godkendelse i Byrådet

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendes.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Opfølgning på jobCAMP 2022

Sagsnr: 22-012824

Sagsfremstilling

jobCAMP 2022 blev afviklet den 3. og 4. november 2022.

Fra Beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune deltog Lise Juhl Hansen, Carsten Bjerg, Jens Erik Damgaard og Irene Lund Pedersen. Desuden deltog direktør Anette Ørbæk og fagchef Kim Ulv Christensen.

Deltagerne vil på mødet give en kort orientering som opfølgning på jobCAMP 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev fulgt op på jobCAMPen.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Gensidig orientering

Sagsnr: 22-000541

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger