Referat: 15. december 2022 kl. 15:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Irene Lund Pedersen
 • Jens Erik Damgaard
 • Irvin Christensen
 • Rita Byskov
 • Carsten Bjerg
 • Lise Juhl Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ny afdelingsleder i Borgerservice og Ydelse

Sagsnr: 22-017465

Sagsfremstilling

Beskæftigelse og Borgerservice har i sensommeren søgt og nu ansat en ny afdelingsleder i Borgerservice og Ydelse.

Den nye afdelingsleder hedder Tina Vium, og hun begyndte den 1. december 2022.

Tina Vium vil deltage i Beskæftigelsesudvalgets møde til en kort gensidig præsentation.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet tages til orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Status på IPS-indsatsen november 2022 til orientering

Sagsnr: 18-042518

Sagsfremstilling

Afdelingsleder for Social og Integration Marianne Gramstrup deltager i behandlingen af dette punkt.

Baggrund:
IPS (Individuel Placering med Støtte) har været en del af tilbudsviften i Beskæftigelse siden marts 2022. IPS er en beskæftigelsesindsats målrettet personer med svære psykiske diagnoser, psykisk sårbarhed og handicap, som har et ønske om – og er motiverende for, at få et arbejde eller komme i uddannelse. Deltagerne i et IPS-forløb kalder vi IPS-kandidater, da de er kandidater til et job eller en uddannelse. Deltagelse på arbejdsmarkedet skal ses som et centralt element for borgerens behandling og mulighed for rehabilitering på arbejdsmarkedet.

IPS-konsulenten har rollen som myndighedsrådgiver, virksomhedskonsulent og beskæftigelsesmentor. Der er mindst én ugentlig kontakt mellem IPS-kandidat og IPS-konsulent.

Beskæftigelsesudvalget er senest orienteret om indsatsen den 16. juni 2022

Indsatsen:
Kandidaterne kommer fra målgrupperne jobafklaring, ressourceforløb, kontanthjælp og sygedagpenge. Jobrådgiver henviser kandidaten til forløbet. Der afholdes fælles møde med kandidat, jobrådgiver og IPS-konsulent. Her informeres om tilbuddet og aktiviteterne i forløbet.

IPS-kandidaten skal være motiveret for forløbet.

IPS-konsulenter samarbejder med IPS-kandidatens psykiatriske behandler, hvor det er muligt. Konsulenterne kan desuden hjælpe kandidaterne med andre ting, lige fra jobafklaring til at håndtere vanskeligheder og udfordringer i dagligdagen.

Job Development indgår som en central del af metoderne i IPS. Job Development begrebet har fokus på at udvikle, forme og skabet jobmuligheder baseret på IPS-kandidatens behov, kompetencer og interesser. Det betyder derfor også, at IPS-konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på kandidatens ønsker om beskæftigelse.

Mål:
Målet med IPS er at borgeren kommer i arbejde eller uddannelse. Tanken bag IPS er, at borgeren lærer bedst og opbygger de bedste kvalifikationer ved at være ude i virkeligheden. Det betyder også, at borgeren hurtigt vil komme i gang med et forløb på en arbejdsplads.

Borgeren har selv stor indflydelse på sit IPS-forløb. I fællesskab med borgeren bliver der lavet en plan med fokus på arbejdsmarkedet tilpasset borgeren og borgerens ønsker. Planen bliver udgangspunktet for den indsats, der sættes i gang.

Status pr. 28. november 2022:
Der er aktuelt 69 kandidater i IPS-forløb heraf 15 kandidater i efterværn.

Afsluttede forløb siden opstarten på indsatsen i marts 2020:
Der er afsluttet 54 forløb i perioden marts 2020 – 28. november 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Status på Ukraine-indsatsen til orientering

Sagsnr: 22-007427

Sagsfremstilling

Afdelingsleder for Social og Integration Marianne Gramstrup deltager i behandlingen af dette punkt.

Baggrund:
Den 24. februar 2022 invaderede Rusland som bekendt Ukraine. Det affødte en flygtningestrøm op gennem Europa, hvilket vi også hurtigt mærkede i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I Ringkøbing-Skjern Kommune boede der ca. 700 ukrainere da krigen brød ud, og som mange andre steder i Danmark, blev der organiseret afhentning af ukrainske borgere. Den første tid gik derfor primært med at rådgive danske borgere og herboende ukrainere om den gældende lovgivning på området.

Der blev nedsat en taskforce med deltagelse af repræsentanter fra flere fagområder, og der blev afholdt faste møder med Frivillig Vest og den Ukrainske Forening i kommunen. Fokus var at koordinere på tværs og informere om indsatsen til kommunens borgere.  

Der blev hastebehandlet en særlov, der trådte i kraft den 16. marts 2022. På det tidspunkt var der fire medarbejdere i Integrationsteamet. En opsigelse på en opsagt medarbejder blev trukket tilbage, og der blev ansat tre nye rådgivere, to ukrainske tolke 1,5 boligmedarbejder i de midlertidige indkvarteringer. Medarbejderne begyndte i april og maj måned.

Ifølge interne registreringer i Integrationsteamet, er der modtaget 555 ukrainske flygtninge - børn, voksne og ældre - i perioden fra særloven trådte i kraft til nu. Integrationsmedarbejderne er bekendt med, at 37 flygtninge er udrejst. Tallene er dog usikre, og der kan være flere, som er udrejst. Ifølge oplysninger fra STAR, er der pr. 20. november 2022 400 personer med ophold efter særloven i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indsatsen:
I forbindelse med vedtagelsen af særloven, blev de ukrainske flygtninge omfattet af bestemmelserne beskrevet i integrationsloven:

Et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram bestående af danskuddannelse og beskæftigelsesrettet indsats. Der udarbejdes kontrakt med alle flygtninge, beskæftigelsesmålet fastlægges og der fastlægges indhold af de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes.

Kommunen er forpligtet til at finde midlertidig indkvartering efter opholdstilladelse. Hovedparten af de ukrainske flygtninge bor hos familie eller venner. Der er indgået aftale om leje af det gamle plejehjem i Rindum, andre lejligheder i Ringkøbing samt lejligheder i Videbæk. Der er aktuelt en ledig kapacitet på ca. fem værelser.

Indsatsen har, i de første måneder, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune modtog over 100 flygtninge hver måned, primært bestået af registrering, oprettelse af bankkonto, oprettelse af MitID, oprettelse og udbetaling af ydelse og etablering, information om dagtilbud og undervisning mv. De efterfølgende måneder har medarbejderne haft individuelle samtaler med hver af de voksne og udarbejdet skema til brug for match ud i job.

Derudover har Integrationsteamet koordineret og samarbejdet med Frivillig Vest omkring den frivillige indsats. Der har i den forbindelse været medlemmer fra den Ukrainske Forening, som har været en del af kontoret ved Frivillig Vest. De har hjulpet med praktiske opgaver, herunder at finde steder at bo.

Aktuelt:
Der er aktuelt 77 jobparate og 23 aktivitetsparate ukrainere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. 19 af de aktivitetsparate er borgere i alderen fra 63 – 85 år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Lov om integration af udlændinge i Danmark(integrationsloven).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Budgetopfølgning pr. november 2022 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-027326

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 30. november 2022 til orientering for Beskæftigelsesudvalget.

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug for 2022 på 27,3 mio. kr., hvilket er en positiv ændring på 5,3 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning.

Det forventede regnskab for 2022 viser fortsat positive tendenser. 

De forsikrede ledige:
De forsikrede ledige holder fortsat et lavt niveau.
Dette skyldes, at borgerne hurtigt kommer videre i arbejde, og dermed er der færre udgifter på området, selv om der ses en større stigning i antal sager.Udgifter vedrørende de fordrevne borgere fra Ukraine:
Om borgere fra Ukraine kan det oplyses,  at 74 % af de modtagne ukrainske borgere er i arbejde, hvilket givet et positivt udfald på udgifterne.
Dog ses en merudgift på boligdelen til det tidligere plejehjem i Rindum til varme-/el udgifter.

Sygedagpenge:
Refusionen til sygedagpenge har været højere end forventet på de borgere som har været i systemet længe, hvorfor der indarbejdes et forventet merindtægt på 6 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. november 2022 til orientering.

BilagBeslutning

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Resultatopfølgning 2022 til orientering

Sagsnr: 22-003236

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Budgetopfølgning for 2023 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 22-025496

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgning for 2023 til orientering for Beskæftigelsesudvalget.

Den gennemførte budgetopfølgning viser, at budget og regnskab balancerer. Der er dog opmærksomhedspunkter, som evt. kan medføre merudgifter i 2023.Udgifter vedrørende de fordrevne borgere fra Ukraine:
I 2023 vil der fortsat være boligdrifts-/indsats-/forsørgerudgifter. Udgiften kan delvis dækkes via grundtilskud, statsrefusion af forsørgerudgifterne samt et resultattilskud, når borgeren kommer i beskæftigelse. I 2022 er det lykkedes at få 74 % af borgerne i arbejde. Nogle af disse indtægter vil blive registreret i 2023, da resultattilskuddet først kan hjemtages, når borgeren har været i beskæftigelse i mindst seks måneder.

Udgifter vedrørende de forsikrede ledige:
Der er fortsat positive tendenser på ledigheden i kommunen, og udviklingen vil blive fulgt nøje.
En potentiel negativ udvikling på arbejdsmarkedet som følge af samfundsudviklingen - både på landsplan og i Ringkøbing-Skjern Kommune - vil kunne betyde merudgifter på forsørgerudgifterne til de forsikrede ledige.

Udgifter vedrørende seniorpension og førtidspension:
Antallet af tilkendelser til førtidspension i 2022 har været højt. Ved udgangen af november 2022 var der tilkendt førtidspension til 186 borgere, som udgiftsmæssigt får fuldtidsvirkning i 2023. Finansieringen af en merudgift kan ske via en større afgang af borgere enten fra den "gamle" pensionsordning eller den nye pensionsordning end budgetteret.   

Ved budgetlægningen for 2023-2026 blev besparelser nævnt nedenfor indarbejdet i budgettet. Besparelserne er i gang med at blive implementeret jfr. orientering givet ved punkt 6 fra Beskæftigelsesudvalgets møde i november 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen for 2023 til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Fortsættelse af KompetenceCenter Ringkøbing-Skjern efter sammenlægning

Sagsnr: 21-021175

Sagsfremstilling

Tilbuddene:

 • Spor 1 – Jobmål:
  Spor 1 er for kursister som har brug for samtaler og sparring til at se nye muligheder på arbejdsmarkedet. Sparring til at blive afklaret i forhold til branche- eller uddannelsesskift, f.eks. i forbindelse med fysiske udfordringer. 
 • Spor 2 - Aktiv tilbud:
  Spor 2 er for kursister, som har brug for opkvalificering og udvikling, træning af mødestabilitet, og som i løbet af syv uger vil være klar til at starte i job, på en uddannelse eller i et virksomhedsforløb

 • Spor 3 - Opkvalificering og udvikling:
  Spor 3 er for kursister, som har brug for opkvalificering og udvikling, træning af sociale og faglige kompetencer, mødestabilitet og som i løbet af 13 uger vil være klar til lønnede timer, opstart af uddannelse eller praktik.

 • Projekt PLUS:
  Projekt PLUS er et projekt kun for mænd, som er mellem 18 og 60 år. Har angst og / eller depression og som er motiveret for at komme videre.

 • Projekt Verde:
  Projekt VERDE er for kursister der skal i nyttejob. Verde er også åben for kursister med andre ydelser. Alle kan bruge tilbuddet. 

 • Motion og bevægelse/Fysisk træning 
  Kursister som ønsker at forblive fysisk aktive trods sygdom, smerter eller andre helbredsmæssige begrænsninger. Deltidssygemeldte i kombination med praktik eller indtil praktik kan iværksættes, samt kursister som på sigt skal tilgå andet tilbud i huset, men har behov for en blid opstart.

Indhold:

 • Værksted
 • Jobværksted
 • Mestring/undervisning
 • Naturdag
 • Motion og bevægelse  
 • Coaching - Motiverende samtaler (fysisk eller video)
 • Træning i varmtvandsbassin

Beskrivelse:

En del af det nuværende værkstedsarbejde vil blive erstattet med mestringsforløb, coachende samtaler og motion og bevægelse. Den blivende værkstedsaktivitet skal ikke generere en indtægt, men udelukkende bruges som observation af færdigheder og motivation. 

Værkstederne:

Formålet med et forløb på værkstederne er, at kursisterne kan afprøve deres arbejdsevne, afklare og udvikle ressourcer og kompetencer og derved bringe sig tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse. Ved praktiske opgaver gennemgås processen fra ide til færdigt produkt. På et eller flere af værkstederne afprøves og vurderes kursistens arbejdsevne i løbet af de uger kurset varer. Der vil blive lagt vægt på fremmøde, effektivitet, samarbejdsevne, kommunikation, skånehensyn, brug af hjælpemidler og relevante erhvervskompetencer, mv.

Vi har følgende værksteds muligheder:

 • Montage
 • Produktiv / skabende værksted  
 • Job værksted 

Jobværksted:

Jobværkstedet vil også i fremtiden have en central plads i arbejdet med kursisterne på alle KomptenceCenterets tilbud. Det betyder, at der vil være åbent i værkstedet alle hverdage.

Medarbejdere i jobværkstedet vil også være kontaktpersoner for kursister på kurset "Jobmål - spor 1". Disse medarbejderne vil ligeledes varetage de tiltag KompetenceCenteret i dag udfører for ”Job på Særlige Vilkår” 

Jobklubben (åbent værksted) - Hurtig hjælp til CV, job og elevpladssøgning:

For borgere der ønsker hjælp, sparring og netværk i deres jobsøgningsproces. Her er der mulighed for at søge job eller læreplads. I jobklubben vil der være mulighed for at søge job, få løbende sparring af kompetente medarbejdere, netværke med andre jobsøgere, m.m.

Målgruppe:

Målgruppen er borgere, som har brug for vejledning og opkvalificering, således at de hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Borgerne som kan profitere af et eller flere af nedenstående punkter:

 • Samtaler og sparring til at se nye muligheder på arbejdsmarkedet
 • Sparring i forhold til inspiration omkring branche- eller uddannelsesskift
 • Opkvalificering og udvikling på værksteder, m.m.
 • Træning i stabilt fremmøde
 • Træning af sociale og faglige kompetencer
 • Motiverende samtaler 

Alle sags-/forsørgelsestyper som er tilmeldt Jobcenteret kan deltage i alle tilbud på KompetenceCenteret. Nogle tilbud kan dog kun gennemføres, hvis kursisten kan tale og forstå dansk.

Kontaktperson:

Alle kursister bliver tilknyttet én kontaktperson. Kontaktpersonen vil være den der koordinerer forløbet, mens kursisten er på KompetenceCenteret. Kontaktpersonen vil også kunne fungere som efterværn, når kursisten forlader KompetenceCenteret.

Efterværn:

Hvis det ønskes, kan en kursist, der kommer i virksomhedsforløb umiddelbart efter kurset, tilbydes efterværn for at fastholde kursisten i virksomhedsforløbet.

Kontaktpersonen følger op i den første måned efter opstart. Derefter har kursisten selv ansvar for, at kontakte kontaktpersonen efter behov i op til seks måneder.

Efterværn sikrer, at den viden kursisten har fået gennem deltagelse og samtaler på KompetenceCenteret stadig er til stede.

Personale:

I april 2021 havde KompetenceCenteret 10 medarbejdere der var ansat på særlige vilkår.
I april 2023 er der tre medarbejdere ansat på særlige vilkår. 
I april 2021 var der i alt på de to KompetenceCentre og Mentor-teamet 42 medarbejdere.
I april 2023 er der 21 medarbejdere på KompetenceCenteret og Mentor-teamet, inkl. en 
medarbejder, der er ansat som tolk under Ukraine indsatsen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet tages til orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr: 22-000541

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en gensidig orientering.

Det blev drøftet, hvordan borgerne og øvrige interessenter inddrages i processen omkring udfærdigelsen af beskæftigelsespolitikken. Det blev  desuden aftalt, at den nedsatte arbejdsgruppe drøfter en evt. inddragelse.

Beskæftigelsesudvalget ønsker, at at der sættes et punkt på vedr. oprettelse af en CSR-pris til en virksomhed.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger