Referat: 19. januar 2023 kl. 15:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Irene Lund Pedersen
 • Irvin Christensen
 • Jens Erik Damgaard
 • Jakob Agerbo
 • Lise Juhl Hansen
 • Rita Byskov
 • Carsten Bjerg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Temadrøftelse om IPS-metoden og sociale investeringer som redskaber i arbejdet med psykisk sårbare unge og voksne

Sagsnr: 21-014817

Sagsfremstilling

I behandlingen af punktet deltager direktør Lars Olaf Nielsen  og markedsansvarlig Lars Mazzarolli fra IPS Center Danmark.

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 15 december 2022, var der en gennemgang af de foreløbige resultater med brug af IPS-metoden i arbejdet med at støtte  unge og voksne med psykiske udfordringer ind på arbejdsmarkedet.

Resultaterne for 2022 er så gode, at der i Beskæftigelsesudvalget blev efterlyst mere information og input til en temadrøftelse i udvalget, om mulighederne for at anvende IPS-metoden i Ringkøbing-Skjern Kommune til en større gruppe borgere, end de 60 borgere med psykiske diagnoser, der løbende er plads til med det nuværende tilbud.

Da en udvidelse af målgruppen til f.eks. også at omfatte psykisk sårbare, stressramte m.fl. vil medføre, at der skal findes finansiering af de ekstra pladser, er der også i udvalget en efterspørgsel på viden om mulighederne/vilkårene i et samarbejde med f.eks. Den sociale Kapitalfond om sociale investeringer.

På den baggrund, er der lavet aftale med IPS Center Danmark om, at de deltager på udvalgsmødet med et længere oplæg om mulighederne i IPS-metoden i forhold til en udvidelse af målgruppen, samt mulighederne for finansiering af nye/flere forløb gennem et samarbejde med sociale investeringsfonde og lignende.

I oplægget vil direktør Lars Olaf Nielsen  og markedsansvarlig Lars Mazzarolli fra IPS Center Danmark, bl.a. komme ind på følgende emner:

 • IPSCenter Danmarks aftale med Aarhus Kommune, Sind og Rådet for Sociale Investeringer  om et nyt forløb for 60 unge med psykiske udfordringer
 • IPS Center Danmarks nye modeller for en udvidelse af målgruppen der kan profitere af et IPS-forløb
 • Samarbejdsmodellen med Den Sociale Kapitalfond

Efter oplægget er der afsat tid til spørgsmål og dialog.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter om:

 • Der skal arbejdes videre med etablering af et udvidet IPS tilbud til psykisk sårbare unge og voksne i Ringkøbing Skjern Kommune
 • Samarbejde med sociale investeringsfonde er en metode der kan benyttes til finansiering af nye tilbud for psykisk sårbare målgrupper

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

IPS-metoden blev drøftet i Beskæftigelsesudvalget.

Udvalget ønsker at få udfærdiget et notat omkring sociale investeringer, som eventuelt kan bruges som en finansieringsmodel til IPS 3.0. Udvalget ønsker tillige en administrativ vurdering af, om der er en tilstrækkelig målgruppe til IPS 3.0, inden der tages stilling til sagen.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Resultatopfølgning 2022 til orientering

Sagsnr: 22-003236

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Besøg på Soltra i forbindelse med udvalgsmøde den 23. februar 2023

Sagsnr: 23-001285

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har ønsket at besøge virksomheden Soltra i forbindelse med et ordinært møde først på året i 2023.

Besøget er planlagt til at blive afholdt i forbindelse med Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2023.

I forbindelse med mødet skal der laves en dagsorden til hvilke emner, der ønskes drøftet på mødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget kommer med input til dagsorden for mødet med Soltra.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet input til en dagsorden til besøget.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Gensidig orientering

Sagsnr: 23-000388

Sagsfremstilling

Herunder orientering om:

 • Status på MitID

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger