Referat: 23. februar 2023 kl. 15:00

Soltra, Fabriksvej 13, Hal 7, 6980 Tim
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Irene Lund Pedersen
 • Carsten Bjerg
 • Lise Juhl Hansen
 • Irvin Christensen

Fraværende

 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

2: Beskæftigelsesudvalgets besøg på den socialøkonomiske virksomhed Soltra

Sagsnr: 23-001285

Sagsfremstilling

I forbindelse med de ordinære møder i Beskæftigelsesudvalget, har udvalget ønsket at besøge forskellige virksomheder i kommunen. 

På mødet i februar 2023, besøges den socialøkonomiske virksomhed Soltra, og der er følgende dagsorden til mødet:

 • Rundvisning på virksomheden
 • Baggrund for opstart
 • Udvikling i virksomheden
 • Status
 • Gensidig dialog

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter punktet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget besøgte virksomheden Soltra.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

3: Strategi for at etablering af Socialøkonomiske Virksomheder 2022 - 2023

Sagsnr: 23-000734

Sagsfremstilling

Regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed er følgende:

”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.”

I Ringkøbing-Skjern Kommune skal vi fortsat blive bedre til at skabe arbejdspladser til borgere med nedsat erhvervsevne. Det kan vi gøre ved at være en attraktiv partner for virksomhederne i kommunen, som bidrager til at etablere gode samarbejdsrelationer, der udvikler både virksomheder og virksomhedernes sociale ansvar.

På mødet vil fagchef Kim Ulv Kristensen og projektleder Seda Dodurga Sandahl gennemgå foreløbig strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter punktet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

4: Eventuel oprettelse af CSR-pris i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 22-029001

Sagsfremstilling

Med henblik på øget fokus på socialøkonomiske virksomheder, har Beskæftigelsesudvalget tidligere drøftet mulighederne for oprettelse af en CSR-pris.

For at komme videre med arbejdet, skal der udarbejdes nogle principper for uddeling af prisen, herunder:

 • Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at en virksomhed kan komme i betragtningen til prisen
 • Hvem kan indstille til prisen

 • Hvem skal vurdere, hvem der kan komme i betragtning til prisen
 • Hvor ofte skal prisen uddeles
 • Hvad skal prisen bestå af

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget

 • Drøfter principper og rammer for en eventuel CSR pris
 • Eventuelt nedsætter en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til oprettelse af en CSR pris

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet blev udsat.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

5: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023

Sagsnr: 22-025496

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. januar 2023 til orientering for Beskæftigelsesudvalget.

Opfølgningen viser en balance mellem budget og forventet regnskab.

Opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen:

Forsikrede ledige:

Ledighedsprocenten for Ringkøbing-Skjern Kommune er fortsat lav. Der har dog har været en lille stigning fra 1,5 % i oktober til 1,7 % i december 2022. Det forventes, at budgetforudsætningen om 400 ledige på årsplan holder.

Virksomhederne forsøger at fastholde medarbejderne ved at tilbyde kurser i stedet for en fyringsrunde.

Førtidspension/seniorpension:
Fra 1. januar 2023 bliver ægtefælles/samlevers arbejdsindtægt ikke modregnet i borgerens førtidspension, hvorfor den månedlige ydelse kan stige. Dette gælder både for borgere tilkendt seniorpension eller førtidspension.

Den faktiske konsekvens heraf for Ringkøbing-Skjern Kommune vil fremgå af næste budgetopfølgning.

Sygedagpenge:
Der opleves p.t. en stigning i antallet af sygemeldte, men set over hele året forventes budgettet for 2023 at kunne holde.

Flygtningestrømmen fra Ukraine:
Udgiftsniveauet for 2023 afhænger af, hvordan situationen i Ukraine udvikler sig.

I 2023 forventes udgifter til leje af boliger, forsørgerydelse, danskuddannelse samt indsatser for at få borgerne i arbejde.

Udgifterne bliver dog modsvaret af et månedligt grundtilskud, statsrefusion på forsørgerudgiften samt resultattilskud for beskæftigelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

BilagBeslutning

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

6: Resultatopfølgning 2023 til orientering

Sagsnr: 23-003363

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til orientering.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

7: Udvikling i voksenlærlingeordning til orientering

Sagsnr: 23-003363

Sagsfremstilling

Jobcenteret har i 2022 bevilliget 107 voksenlærlingepladser. 

De fordeler sig således:

 • 71 voksenlærlinge som gik fra ledighed
 • 36 voksenlærlinges om gik  fra beskæftigelse

I 2021 blev der bevilget 80 voksenlærlingepladser fordelt således:

 • 34 voksenlærlinge som gik fra ledighed
 • 46 voksenlærlinge som gik fra beskæftigelse

Tallene er således stigende, især for borgere som er gået fra ledighed, hvor der er sket en fordobling i 2022 i forhold til 2021. Udviklingen i tallene kan dog også skyldes, at det var svært at oprette voksenlærlinge i 2021 bl.a. på grund af Corona, som gjorde at virksomhederne var mere tilbageholdende. 

Via uddannelsesambassadørerne og en prioritering af voksenlærlingeområdet har Jobcenteret formået at få flere målgrupper på ordningen, så ud over de jobparate har målgrupper fra integration, sygedagpenge og kontakthjælp også benyttet tilbuddet.

På trods af at enkelte pladser er blevet stoppet, da borgeren alligevel ikke magtede uddannelsen, ser Jobcenteret meget positivt på udviklingen i benyttelse af voksenlærlinge, da det er med til at højne uddannelsesniveauet og få flere faglærte i kommunen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet tages til orientering.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

8: Budgetlægningsprocedure for perioden 2024 - 2027

Sagsnr: 22-026734

Sagsfremstilling

Viden og Strategi – Økonomi fremsender ”Budgetlægningsprocedure for perioden 2024 – 2027” til orientering. Budgetlægningsproceduren, tidsplanen samt drifts- og anlægsrammer er godkendt i Økonomiudvalget den 7. februar 2023.

Den vedlagte procedurebeskrivelse handler om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2023. Drifts- og anlægsrammer fremgår af side 5 og side 8.   

Budgetlægningsproceduren indeholder en overordnet tidsplan samt procedure for

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen

Den vedlagte budgetprocedure viderefører i store træk processen fra sidste års budgetlægning. Økonomiudvalget har vedtaget, at forslag til nye tiltag skal modsvares af et kompenserende finansieringsforslag. Demografijusteringer fremlægges uden kompenserende finansieringsforslag.

Økonomisk politik

I forbindelse med godkendelse af budgetlægningsproceduren er der fastsat følgende økonomisk politik

 • Robusthed – mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
 • Overholdelse af KL’s udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
 • Intet kassetræk.
 • Overholdelse af KL’s udmeldte vejledende anlægsramme.

Det økonomiske udgangspunkt

Kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Der er således stor usikkerhed om et eventuelt behov for tilpasninger af hensyn til den kortsigtede kassebeholdning. Givet strukturen i budgettet, hvor der er forudsat kassetræk i alle år, vil der før eller senere skulle ske reduktion af drifts- og anlægsniveauet.

Økonomisk råderum

Med henblik på at kunne understøtte budgetlægningen og skabe muligheder for politisk prioritering har Økonomiudvalget besluttet, at der indarbejdes en effektiviseringsramme på ½ procent årligt – det vil sige 0,5 pct. i 2024, 1 pct. i 2025, 1,5 pct. i 2026 og 2 pct. i 2027. Effektiviseringsrammen er beregnet på baggrund af budgetrammen for enheder med overførselsadgang. Der er i praksis tale om en videreførsel af den tidligere indarbejdede effektiviseringsramme på 0,5 pct. pr. år, som blev indført ved budgetlægningen for perioden 2020 – 2023. Beslutningen fra budget 2020 indebærer, at budgetterne i 2023 var reduceret med 2 pct. i forhold til 2019. Med den vedtagne forlængelse bliver reduktionen 4 pct. i 2027 sammenlignet med 2019.

Effektiviseringsbidraget er på forhånd reduceret i udvalgets budgetramme, som fremgår af budgetlægningsprocedurens tabel 3 side 6. Udvalgets andel fremgår af budgetlægningsprocedurens tabel 2 side 5. Det er op til det enkelte udvalg at beslutte, hvorledes effektiviseringsrammen på 0,5 pct. pr. år skal fordeles/udmøntes under det enkelte udvalgsområde.

Fagudvalget skal - med frist 23. juni - meddele økonomiafdelingen, hvordan effektiviseringsrammen 2024-2027 tænkes udmøntet. Der er ikke tale om budgetskemaer, men en kort skriftlig orientering. Denne forelægges økonomiudvalget til orientering i august.

Drøftelse af udmøntning af effektiviseringsbidraget kan ske på fagudvalgsmøderne i foråret sideløbende med drøftelse af eventuelle nye tiltag (med finansieringsforslag) samt eventuelle anlægsforslag, som oversendes til budgetkonferencen. Udvalgets afleveringsfrist er 23. juni. 

MED-proces

Jævnfør tidsplanen skal fagudvalgene i februar måned drøfte budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2023. Derudover skal fagudvalget indhente høringssvar fra FagMED til de forslag som fagudvalget påtænker at fremsende til budgetkonferencen. Høringssvar til de enkelte forslag skal ikke påføres skemaerne, men det fremsendte høringssvar vedlægges det øvrige budgetmateriale, der skal afleveres senest den 23. juni 2023. Der er ingen formkrav til høringssvar. Forslag, der omhandler administrationen, skal fremsendes til det Koordinerende AdministrationsMED senest den 5. juni 2023 kl. 12.00.

Der vil efter byrådsmødet den 21. marts 2023 blive afholdt et informationsmøde om budgetprocessen med særlig fokus på anlæg. Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 15. august 2023 efter byrådsmødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at ”Budgetlægningsproceduren for perioden 2024 – 2027” tages til efterretning
 • at budgetprocessen drøftes i udvalget herunder fastsættelse af mødeaktivitet i april måned med FagMED
 • at udvalget påbegynder drøftelse af udmøntning af den indarbejdede effektiviseringsramme på 0,5 pct. pr. år

BilagBeslutning

Punktet blev drøftet og taget til efterretning.

Det besluttes, at der indkaldes til et ekstraordinært udvalgsmøde den 15. august 2023 før budgetorienteringen i Byrådet.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

9: Beskæftigelsespolitik 2023 - 2026

Sagsnr: 22-013265

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 15. september 2022 revideret tids- og handleplan for udarbejdelse af Beskæftigelsespolitikken 2023 - 2026.

Arbejdsgruppen nedsat af Beskæftigelsesudvalget har holdt møde den 9. januar 2023, hvor der var en drøftelse af forslag til vision og målsætninger i Beskæftigelsespolitikken 2023 - 2026 med fokus på inputs fra Beskæftigelsesudvalget, ledergruppen og FagMED.

Arbejdsgruppen holder møde nr. 2 den 20. februar 2023. Foreløbigt udkast til Beskæftigelsespolitikken 2023 - 2026 eftersendes.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter den foreløbige tilbagemelding fra arbejdsgruppen til udkast til Beskæftigelsespolitik 2023 - 2026.

BilagBeslutning

Udkastet til Beskæftigelsespolitikken blev drøftet og der blev givet signaler til politikkens endelige udfærdigelse.

Der ønskes særligt indsat et mål om beskæftigelse til borgere med et fysisk eller psykisk handicap.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

10: Udkast til ny Arbejdskraftpolitik 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025

Sagsnr: 22-010870

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte udkastet til en Arbejdskraftpolitik for 2023-2027 og Handlingsplan for 2023-2025. Udkastet har været drøftet i Arbejdskraftrådet den 16. december 2022 og skal derfor nu drøftes i Beskæftigelsesudvalget, inden det igen forelægges og drøftes i henholdsvis Arbejdskraftrådet, Videnrådet, Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget og Byrådet med henblik på endelig godkendelse i april 2023.   

Politik og Handlingsplan 
Arbejdskraftpolitikken 2023-2027 er en selvstændig politik, som er blevet dannet på baggrund af beslutning herom i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget d. 25. april 2022. Politikken er et produkt af inputs fra Arbejdskraftkonferencen d. 24. august 2022 og arbejdskraftrådsmøderne d. 26. august og d. 16. december 2022.

Politikken og Handlingsplanen har overlap til øvrige politikområder Erhverv, Profilering og Bosætning, Viden samt Beskæftigelse. Politikken og indsatserne i Handlingsplanen beror derfor på et bredt felt af samarbejder mellem aktører, herunder lokale virksomheder, kommunen, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner m. fl.

Vision og Politik 
Udkastet til visionen for arbejdskraftpolitikken er: Arbejdskraftpolitikken arbejder for at sikre og tiltrække den arbejdskraft, som virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune efterspørger. 

Udkastet til målsætningerne for politikken er:

 1. Tiltrækning af indenlandsk arbejdskraft
 2. Fastholdelse af indenlandsk arbejdskraft
 3. Tiltrækning af international arbejdskraft
 4. Fastholde af international arbejdskraft
 5. Vi vil understøtte udviklingen af en kompetent arbejdsstyrke 
 6. Øget Digitalisering og automatisering i virksomhederne 
 7. Kommunikation

Sådan når vi målene 
For at opfylde målene er der behov for en række indsatser. I Handlingsplanen 2023-2025 foreslår administrationen en række flerårige indsatser. Herunder præsenteres udvalgte indsatser: 

INFOTAG
Inspireret af Sønderborg Kommunes succes med kvartårlige informationsmøder for tyskere er der i Ringkøbing-Skjern Kommune gennemført en informationsmesse, INFOTAG. Over 120 tyskere deltog for at få mere at vide om at arbejde og bo i Ringkøbing-Skjern Kommune og for at mødes med blandt andre lokale virksomheder, ejendomsmæglere, pengeinstitutter og repræsentanter for kommunen. Flere informationsmøder for tyskere planlægges i 2023.

MatchMaking
Erhvervsrådets MatchMaker arbejder kontinuerligt på at koble studerende fra videregående uddannelser rundt om i landet med lokale virksomheder, f.eks. gennem praktikforløb og studieopgaver. Som noget nyt skal der arbejdes med også at skabe muligheder for direkte digital formidling og kontakt mellem studerende og virksomheder. MatchMaker er en del af Studiecenter Ringkøbing-Skjern.

KUBE
KUBE er et tværorganisatorisk samarbejde mellem erhvervskonsulenterne fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, uddannelseskonsulenterne fra Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og erhvervskonsulenterne fra Jobcentret. Samarbejdet tilbyder erhvervslivet et enstrenget erhvervsfremmesystem med én indgang til beskæftigelses-, erhvervsfremme- og efteruddannelsessystemet. 

Digital Transformation Lab (DTL)/Industri 4.0
Gennem projektet DTL vil Ringkøbing-Skjern Kommune arbejde for at sætte fokus på den mere avancerede teknologi, for at skabe et konkurrencedygtigt fundament for det lokale erhvervsliv nu og i fremtiden. Dette ønskes gjort gennem følgende samarbejder med DTL. DTL og erhvervslivet skal samskabe projekter med forsknings-og udviklingsniveau. DTL kan facilitere netværk på flere niveauer, der udfordrer, udvikler og inspirere det tekniske personale i lokale virksomheder.

Udkast til Arbejdskraftpolitikken 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025 fremgår af bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter udkast til Arbejdskraftpolitikken 2023 - 2027 og Handlingsplanen 2023 - 2025.

BilagBeslutning

Udkastet til arbejdskraftpolitikken blev drøftet.

Der blev givet signaler til politikken, som medtages af udvalgets repræsentant til mødet i arbejdskraftrådet den 24. februar 2023.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

11: Udkast til ny Videnpolitik 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025

Sagsnr: 22-026648

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte udkastet til en ny Videnpolitik 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025. Udkastet har været drøftet i Videnrådet den 7. december 2022 og Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget d. 23. januar 2023, inden det igen forelægges henholdsvis Videnrådet i d. 28. februar 2023, Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget i marts 2023 og Byrådet i april med henblik på godkendelse af den endelig udgave.    

Politik og Handlingsplan 
Udkastet til den nye Videnpolitik 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025 er en fortsættelse af Videnpolitikken for 2019-2023 og Handlingsplanen for 2021-2023. Indsatserne i den nye handlingsplan er funderet i et bredt samarbejde mellem centrale aktører, og mange af indsatserne går igen fra den tidligere Handlingsplan 2021-2023, selvom der også er tilføjet nye indsatser.  

Vision og Politik
Udkastet til ny vision for videnpolitik er: Videnpolitikken arbejder for, at arbejdsstyrken og borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune oparbejder og udvikler de rette kompetencer til et arbejdsmarked i bevægelse. Det handler dermed om at udvikle de rette kompetencer til tiden, hvorfor indfrielsen af visionen bygger på omstilling og flerstrengede løsninger. 

Udkastet til målsætningerne for politikken er:

 1. Vi vil højne arbejdsstyrkens kompetenceniveau til et arbejdsmarked i forandring
 2. Flere personer skal gå fra ufaglært til faglært
 3. Unge skal have gode uddannelsesmuligheder i kommunen
 4. Vi understøtter videntilførsel til virksomheder 

Sådan når vi målene 
For at opfylde målene er der behov for en række indsatser. I Handlingsplanen 2023-2025 foreslår administrationen en række flerårige indsatser, hvoraf nogle er videreført fra den tidligere handlingsplan og andre er nye. Herunder præsenteres udvalgte indsatser: 

Uddannelseskollegium
Ringkøbing-Skjern Kommune samarbejder med Aarhus Universitet om tiltrækning af studerende fra Aarhus Universitet i forbindelse med praktikforløb på lokale virksomheder. Projektet består i at matche studerende med virksomheder, hvortil Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd spiller en central rolle, samt at sikre gode bomuligheder og sociale aktiviteter for de unge studerende, som kommune bidrager til.

Digital Tranformation Lab (DTL)/Industri 4.0
Gennem projektet DTL med placering på Innovest vil Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Aarhus Universitet arbejde for at sætte fokus på den mere avancerede teknologi blandt virksomheder og studerende kommunen. DTL faciliterer også besøg for kommunens gymnasier og sætter i den forbindelse fokus på STEM-uddannelserne, hvilket bidrager til at sikre en langsigtet tilførsel af viden til Ringkøbing-Skjern.

Studiecenter Ringkøbing-Skjern
Studiecenteret Ringkøbing-Skjern med placering på Innovest er en ramme for studerende, som ønsker sig en studieplads i kommunen, mens de videreuddanner sig. Det kan f.eks. være onlinestuderende og studerende i praktik eller under specialeskrivning. Kommunen sikrer faciliteter, kontakt til de studerende og formidling af studiecenteret.

Udkastet til den nye Videnpolitik 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025 fremgår af bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter udkast til ny Videnpolitik 2023 - 2027 og Handlingsplan 2023 - 2025.

BilagBeslutning

Udkastet til Videnpolitikken blev drøftet.

Der blev givet signaler, og udvalgets repræsentant medtager disse til det kommende videnrådsmøde.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gensidig orientering

Sagsnr: 23-000388

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning


Der blev givet en orientering.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

13: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov
Kontaktoplysninger