Referat: 23. marts 2023 kl. 15:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Jakob Agerbo
 • Irene Lund Pedersen
 • Irvin Christensen
 • Carsten Bjerg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Public Capacity og indsatsen for ukrainske flygtninge

Sagsnr: 22-016902

Sagsfremstilling

Kl. 15:00 - 15:20

Direktør Lone Mortensen og juniorkonsulent Frederik Hansen fra Public Capacity deltager i mødet sammen med afdelingsleder i Social og Integration Marianne Gramstrup.

Baggrund:
Siden september 2022 har Ringkøbing-Skjern Kommune haft Public Capacity som anden aktør på den virksomhedsrettede opgave omkring de fordrevne ukrainere.

Den virksomhedsrettede opgave består af:

Jobcafe:
Målgruppen er de ukrainske kandidater, der ikke er i job. I jobcafeen arbejdes der med jobsøgning, CV og træning i jobsamtaler mv.

Virksomhedskonsulenterne laver opsøgende arbejde og matcher kandidaterne ud i job.

Fastholdelse:
Målgruppe er de ukrainere, som er i job uanset timetal.

I fastholdelse er der samarbejde med kandidaterne og virksomhederne, hvor de er ansat. Både kandidat og virksomhed har mulighed for sparring omkring kultur, oversættelse af materiale til brug for arbejdsopgaver på virksomheden, tolkning og sparring af misforståelser mv.

Virksomhedskonsulenterne laver opsøgende arbejde, og matcher de kandidater, der fortsat modtager supplerende ydelse ud i job.

I forbindelse med fastholdelsesindsatsen har Public Capacity lavet en undersøgelse af virksomhedernes oplevelse af at have ukrainske fordrevne ansat.

Public Capacity vil på mødet give en information om undersøgelsen. 

Status pr. 12. februar 2023

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

 • Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
 • Lov om integration af udlændinge i Danmark(integrationsloven)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Orientering om samarbejde med De Frivillige på integrationsområdet i forhold til flygtninge fra Ukraine

Sagsnr: 22-007427

Sagsfremstilling

Kl. 15:20 - 15:35

Baggrund:
Integrationsteamet har en mangeårig tradition for at samarbejde med frivillige i kommunen om integrationsindsatsen. Der har været fokus på, hvordan de frivillige har en aktiv rolle ind i den samlede integrationsindsats. Indsatsen har bestået af forskellige aktiviteter såsom lektiecafe, kontaktfamilier, udflugter, spis sammen arrangementer mv.

Den 24. februar 2022 invaderede Rusland som bekendt Ukraine. Det affødte en flygtningestrøm op gennem Europa, hvilket vi også hurtigt mærkede i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I Ringkøbing-Skjern Kommune boede der godt 700 ukrainere, da krigen brød ud. Der var også en ukrainsk forening – Lastivka Vest.

Der blev nedsat en taskforce med deltagelse af repræsentanter fra flere fagområder. Frivillig Vest blev en af fast del af samarbejdet.

Indsatsen:
I månederne frem til sommerferien 2022 blev der afholdt ugentligt møde mellem Frivillig Vest, Lastivka Vest og en repræsentant fra integrationsteamet.

Det blev hurtigt klart, at Lastivka Vest havde mange opgaver med at vejlede både herboende og fordrevne ukrainere, samtidig med at flere af dem husede deres pårørende og venner.  Det blev derfor aftalt med Frivillig Vest, at de stillede kontorfaciliteter til rådighed for Lastivka Vest, og de fik fast kontortid, så borgere kunne ringe eller komme forbi og få vejledning om alt fra bolig, til ansøgning om opholdstilladelse og koordinering af indsamlinger. Kommunen aflønnede med 25 timer i en periode på tre måneder.

I samarbejde mellem Integrationsteamet og de frivillige, blev der arrangeret et stormøde for alle herboende og fordrevne ukrainere samt øvrige interesserede. Til mødet deltog omkring 300 mennesker. Der blev informeret om den kommunale indsats og særloven der var blevet vedtaget den 16. marts 2022 ligesom der også i et samarbejde blev holdt en jobmesse.

Den 23. marts havde Integrationsteamet indkaldt de øvrige frivillige på integrationsområdet, som teamet tidligere har samarbejdet med. De blev informeret om de projekter der var i gang, og om hvordan de kunne hjælpe Lastivka Vest. Her blev der blandt andet lavet aftale om en tale dansk cafe.

Aktuelt:
Integrationsteamet har den 20. februar 2023 holdt sit årlige møde med de frivillige på integrationsområdet. Her deltog Lastivka Vest og Frivillig Vest også. Alle de frivillige foreninger på integrationsområdet har på forskellig vis aktiviteter, hvor de ukrainske fordrevne borgere deltager. Det frivillige integrationsarbejde er en vigtig del af den samlede integrationsindsats i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Borgerrådgiverens beretning 2022

Sagsnr: 23-003654

Sagsfremstilling

Kl. 15:35 - 15:55

Borgerrådgiver Mia Uldum Lundsberg deltager og står til rådighed ved spørgsmål/drøftelse.

Borgerrådgiverfunktionen blev etableret i april 2022. Funktionen har til formål at styrke dialogen mellem borgere og kommunen, når denne er gået i hårdknude. Borgerrådgiveren fungerer som borgernes stifinder, vejleder, mægler og bisidder i mødet med det kommunale system og sørger for at omsætte erfaringerne til læring i organisationen.

Borgerrådgiveren referer direkte til Byrådet, og udarbejder i den forbindelse en årlig beretning om sit arbejde. 

Borgerrådgiveren aflægger nu sin første beretning, for året 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunestyrelseslovens § 65 e: ”Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen. ”

[…] ”Stk. 4. Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration.”

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet blev taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023

Sagsnr: 22-025501

Sagsfremstilling

Kl. 15:55 - 16:00

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023 til orientering for Beskæftigelsesudvalget.

Opfølgningen viser en balance mellem budget og forventet regnskab.

Opmærksomhedspunkter under budgetopfølgningen.

Forsikrede ledige:
Ledigheden i Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter med at være lav, og det forventes, at budgettet på 400 ledige om året vil holde. Det er dog vigtigt at pointere, at vi kun har budgettal for januar måned.

Antallet af fuldtidsborgere i de forgangene år, har haft tendens til at falde løbende, hvilket også forventes i 2023.  

Førtidspension:
Vi kan allerede nu konstatere, at den nye lov om ægtefæller/samlevers arbejdsindtægt, som ikke modregnes i borgerens ydelse, vil udgøre et merforbrug. Konsekvenserne af dette er endnu ikke klare, men vi følger området tæt.

Fleksjob:
Vi ser en øget mængde af fleksjobbere, der går fra den gamle refusionsordning til den nye, og dermed ikke længere udløser høj refusion, men i stedet overgår til en lavere refusion. Derudover er der blevet visiteret flere nye fleksjobbere, hvilket har betydning for budgettet. Udviklingen følges tæt.

Sygedagpenge:
Antallet af borgere på sygedagpenge er steget i løbet af 2023, men det ser ud til, at budgettet for 2023 vil holde. Udviklingen følges tæt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

BilagBeslutning

Budgetopfølgningen blev taget til  efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Resultatopfølgning 2023 til orientering

Sagsnr: 23-003363

Sagsfremstilling

Kl. 16:00 - 16:05

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Resultatopfølgningen blev taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Overførsel fra 2022 til 2023 for enheder under Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 23-005409

Sagsfremstilling

Kl. 16:05 - 16:10

Viden og Strategi - Koncernøkonomi - har i samarbejde med fagområdet Beskæftigelse og Borgerservice  opgjort det akkumulerede overskud for regnskabsår 2022.

Direktionen godkendte overførselssagen på deres møde den 15. marts 2023.

Det samlede overskud for Beskæftigelsesudvalget udgør:

Overskuddet på Udviklingspuljen skal anvendes til etablering af nye indsatser samt fastholdelse af eksisterende indsatser.
P.t. er der drøftelser med fagområdet Handicap og Psykiatri om indsatser for "fælles" borgere.

For KompetenceCenter Ringkøbing-Skjern vil overskuddet bl.a. skulle benyttes til bygningsændringer i forbindelse med sammenlægning af de to kompetencecentre.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler overførselsbeløbet godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget anbefaler overførselsbeløbet godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Beskæftigelsespolitik 2023-2026

Sagsnr: 22-013265

Sagsfremstilling

Kl. 16:10 - 16:25

I henhold til tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsespolitikken for 2023 -
2026, gennemgik Beskæftigelsesudvalget forslag til Beskæftigelsespolitik på mødet den 23.
februar 2023. Herefter blev forslaget tilrettet Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger.

Det endelige oplæg blev derefter forelagt ledergruppen for Beskæftigelse og Borgerservice den 1.marts 2023 og FagMED for Beskæftigelse den 3. marts 2023.

Hverken ledergruppen eller FagMED for Beskæftigelse havde konkrete forslag til ændringer i oplæg til Beskæftigelsespolitikken. FagMED for Beskæftigelse udtrykte stor tilfredshed med processen og involvering via den nedsatte arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter. Tilbagemeldingerne fra møderne fremgår af bilagsmaterialet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget:

 • Færdigbehandler Beskæftigelsespolitik 2023-2026.
 • Oversender Beskæftigelsespolitik 2023-2026 til godkendelse hos Byrådet den 18. april 2023.

BilagBeslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede politikken og anbefaler at beskæftigelsespolitikken godkendes.

Kopier link til punktet  -   Print

9: IPS metoden og sociale investeringer

Sagsnr: 21-014817

Sagsfremstilling

Kl. 16:25 - 16:45

Sagen er sidst behandlet på mødet den 19. januar 2023, hvor direktør og markedsansvarlig for IPS Center Danmark deltog i mødet.

På mødet orienterede IPS Center Danmark bl.a. om et nyt socialt investeringsprojekt "Din vej i job" med SIND Erhverv og Jobcenter Aarhus. Projektet implementeres i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024, og ambitionen er at hjælpe 60 borgere i projektperioden.

Målgruppen er aktivitetsparate borgere over 30 år på kontanthjælp, der lever med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed, og hvor den psykiske sygdom giver væsentlige barrierer for at starte og fastholdes i job eller uddannelse. Målsætningen er, at mindst 50 % af de deltagende borgere begynder og fastholdes i job eller uddannelse.

Der er udarbejdet en business case på projektet, ud fra en toårig projektperiode med deltagelse af 60 borgere og en gevinstrealiseringsperiode på syv år fra 2023 2029. Over den syvårige gevinstrealiseringsperiode giver indsatsen et provenu på 0,4 mio. kr.

Business casens beregningerne har taget udgangspunkt i Socialstyrelsens regnemodel for konsekvenserne af sociale investeringer (SØM), som er blevet anvendt til at beregne de forventede afledte økonomiske besparelser på borgernes behov for indkomstoverførsler,
sociale serviceydelser, sundhedsudgifter osv., når flere i målgruppen kommer i beskæftigelse.

På mødet den 19. januar 2023 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at man ønsker at få udfærdiget et notat omkring sociale investeringer, som eventuelt kan bruges som en finansieringsmodel til IPS 3.0. Udvalget ønsker tillige en administrativ vurdering af, om der er en tilstrækkelig målgruppe til IPS 3.0, inden der tages stilling til sagen.

IPS Center Danmark vil den 23. marts 2023 deltage virtuelt i mødet, hvor de vil fremlægge eksempler på investeringsmodeller.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter IPS-metoden og mulighed for sociale investeringer i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget anmodede administrationen om at udfærdige et notat indeholdende henholdsvis en kommunal og en ekstern finansieringsmodel (eks. social investeringsfond), herunder fordele og ulemper ved de to finansieringsmuligheder.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Opfølgning på Beskæftigelsesudvalgets besøg hos Soltra

Sagsnr: 23-001285

Sagsfremstilling

Kl. 16:45 - 17:05

I forbindelse med det ordinære møde i Beskæftigelsesudvalget i februar, var udvalget på besøg hos den socialøkonomiske virksomhed Soltra.

På mødet var der oplæg ved virksomheden og efterfølgende drøftelse af arbejdet med socialøkonomiske virksomheder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter besøget hos Soltra og det videre arbejde med socialøkonomiske virksomheder.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev fulgt op på besøget hos Soltra.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Eventuel oprettelse af CSR-pris i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 22-029001

Sagsfremstilling

Kl. 17:05 - 17:15

Med henblik på øget fokus på socialøkonomiske virksomheder, har Beskæftigelsesudvalget tidligere drøftet mulighederne for oprettelse af en CSR-pris.

For at komme videre med arbejdet, skal der udarbejdes nogle principper for uddeling af prisen, herunder:

 • Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at en virksomhed kan komme i betragtningen til prisen
 • Hvem kan indstille til prisen

 • Hvem skal vurdere, hvem der kan komme i betragtning til prisen
 • Hvor ofte skal prisen uddeles
 • Hvad skal prisen bestå af

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget

 • Drøfter principper og rammer for en eventuel CSR pris
 • Eventuelt nedsætter en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til oprettelse af en CSR pris


Beskæftigelsesudvalget 23-02-2023

Punktet blev udsat.Fraværende: Jakob Agerbo, Jens Erik Damgaard, Rita Byskov.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget besluttede, at de ikke ønsker at der oprettes en CSR-pris.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Uddannelsesambassadør projektet

Sagsnr: 21-013900

Sagsfremstilling

Kl. 17:15 - 17:20

Da Covid-19 ramte i marts 2020 og ledigheden som følge deraf steg markant, besluttede Jobcenteret at sætte målrettet ind, så væksten i det lokale erhvervsliv hurtigst muligt kunne sættes i gang igen. Der blev udarbejdet en plan med 5 indsatsspor, med det klare mål, at opnå og bevare landets laveste ledighed.

Et af de fem spor der blev fokuseret på, var opkvalificering af fremtidens arbejdsstyrke, så den kom til at matche virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor søgte Jobcenteret om puljemidler hos Beskæftigelsesministeriet til Projekt Uddannelsesambassadører. Jobcenteret fik tilsagn, og projektet løb fra den 18. december 2020 til den 31. december 2022.

Ved projektets udløb har det vist sig, at Jobcenteret har været for optimistiske i forhold til fastsættelse af måltal i projektet. Det har bl.a. taget mere tid end forventet, at få projektet sat i drift.

Samtidig har der været en lav ledighed, og en stor del af de ledige har været udlændinge eller over 55 år. Målgruppen har således været mindre end først antaget.

Da uddannelsesambassadørerne er forankret i Jobklar, har rådgiverne gennem hele perioden været, med i processen og har henvist borgere. I 2022 blev der derfor truffet et valg om, at have fokus på andre målgrupper i Jobcentret. En af motivationsfaktorerne har været ekstra hjælpemidler.

Der er ikke oprettet så mange uddannelsesløft, da fokus har været på, at få borgerne i voksenlærlingeordning og dermed selvforsørgelse. Fordelen ved en voksenlærlingeplads er bl.a., at borgeren har en tilknytning til en arbejdsplads og dermed gode muligheder for et fast job på sigt.

Projektet uddannelsesambassadør sluttede pr. 31. december 2022, men Jobcenteret har valgt fortsat at prioriterer voksenlærlingeordningen, og har inddraget en jobrådgiverstilling til formålet.

På nuværende tidspunkt er uddannelsesambassadørerne en fast del af Jobcenteret og kendt af jobrådgiverne på alle områder. De deltager i samtaler, hvor der ikke nødvendigvis kun bliver talt uddannelse, men hvor der også bliver drøftet andre jobmuligheder, opkvalificering og jobrotation. Mange borgere bliver på den måde motiverede til også at tænke på uddannelse.

Uddannelsesambassadørerne har en fast kontakttid i Jobklubben, hvor de står til rådighed i forhold til spørgsmål og hjælper borgerne med at afklare ønsker til fremtidigt job, og ligeledes afklare muligheder, hvis evner eller kompetencer ikke helt er på plads. I den forbindelse er der ligeledes fokus på opkvalificering.

Virksomhederne i lokalområdet er blevet bevidste om, at Jobcentret kan være behjælpelig i forhold til voksenelever, og der er mange positive tilbagemeldinger.

En gang om måneden bliver der afholdt informationsmøde om mulighederne for uddannelse for borgere i alle målgrupper.

Uddannelsesambassadørerne deltager endvidere i netværk med områdets Jobcentre/Alliancen. Her sker der erfaringsudveksling og drøftes nye og andre muligheder.

A-kasserne har også mulighed for at trække på uddannelsesambassadørne. 

Måltallene for projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet blev taget til orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Årsrapport HOS-gruppen 2022

Sagsnr: 23-003469

Sagsfremstilling

Kl. 17:20 - 17:25

Kontrolgruppens formål er at sikre, at der sker en korrekt udbetaling af de ydelser kommunen udbetaler, og afdække om grundlaget for ydelsen fortsat er til stede.

Kontrolgruppen behandler endvidere folkeregistersager, hvor der er en formodning om ukorrekt adresseregistrering. Desuden afdækker gruppen sager, hvor der kan være tale om socialt bedrageri.

Kontrolgruppen forebygger gennem en helhedsorienteret sagsbehandling, at uretmæssige udbetalinger udbetales, og disse stoppes, så snart de opdages.

Kontrolgruppen består af to fuldtidsansatte, som er organiseret i Beskæftigelse i afdelingen Borgerservice og Ydelse.

Kontrolgruppen opgør sagerne på tre måder:

 • Kontroltrin 1 afspejler sager, der er lukket inden opstart, hvor borgeren ville have fået udbetalt en ydelse, de ikke var berettiget til. Sagerne er stoppet inden 1. udbetaling pga. sparring med kontrolmedarbejderne, og registreres derfor som besparelse
 • Kontroltrin 3 afspejler opfølgende kontrolsager, hvor der er tvivl om, hvorvidt ydelser udbetales på korrekt grundlag
 • Tilbagebetalingskrav afspejler sager, hvor kontrolgruppen har vurderet, at borgeren har været i ond tro og modtaget penge med urette. Det er et krav jf. lovgivningen, at det kan dokumenteres, at borgeren er vejledt

Kontroltrin 2 er blot den almindelige løbende kontrol sagsbehandlerne udfører, og medtages ikke i opgørelsen.

Kontrolgruppen har via sit arbejde i 2022 samlet set registreret en effekt på 2,8 mio. kr. (7,2 mio. kr. i 2021). Heraf udgør kommunens andel 1,6 mio. kr. (4 mio. kr. i 2021). Resten udgør Statens andel. Beløbet fordeler sig over 57 sager.

Af den samlede effekt er der stillet krav om tilbagebetaling af uberettigede modtagne ydelser for i alt 701.260 kr. (328.640 kr. i 2021). Kommunens andel heraf udgør 243.552 kr. (144.710 kr. i 2021). Beløbene fordeler sig over 49 krav.

Kontrolgruppens indsats har ud over de økonomiske besparelser også effekt på perifere ydelser, der ikke bliver registreret.

Sager indkommer til kontrolgruppen via interne henvendelser, registersamkøring, anmeldelser fra borgerne, samt sager der tages op af egen drift.

Kontrolgruppen har i alt undersøgt 300 sager i 2022. Der har i 2022 ikke været fokus på bestemte ydelser. Der har i sommeren 2022 været ekstra fokus på uanmeldte udgående kontroller i sommerlandet ved sommerhusrengøring og restaurationer.

Kontrolgruppen har 1. januar 2022 ansat en ny medarbejder, og der er medio april tilført en halv stilling yderligere til gruppen. Kontrolgruppen har været begrænset af en langtidssygemelding, samt flytning af ressourcer til andre opgaver i afdelingen, hvilket har været medvirkende til et markant fald i forhold til 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager årsrapporten til orientering.

BilagBeslutning

Der blev orienteret om årsrapporten.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social og beskæftigelsesområdet 2022 til orientering

Sagsnr: 22-018695

Sagsfremstilling

Kl. 17:25 - 17:30

Ankestyrelsen har i 2022 modtaget 158 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 137 sager. I alt fordeler de 137 sager sig således:

 • 77 sager blev stadfæstet
 • 21 sager blev ændret/ophævet
 • 28 sager blev hjemvist
 • 11 sager blev afvist/henvist

Ud af de 137 behandlede sager vedrører de 83 sager lovområder under Beskæftigelse, og fordeler sig således:

 • LAB (Lov om aktiv beskæftigelsespolitik): 10 sager
 • LAS (Lov om aktiv socialpolitik): 16 sager
 • PL (Lov om social pension og førtidspension): 7 sager
 • SDP (Sygedagpenge): 39 sager
 • Øvrige (Almenboligloven, tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, -lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringslove, Seniorjobloven): 6 sager

LAB (Lov om aktiv beskæftigelsespolitik):
Indsatser/tilbud fra Jobcenteret, det individuelle kontaktforløb/jobsamtaler, mentorstøtte,
praktik, løntilskud, vejledning og opkvalificering, arbejdsredskaber m.v. Loven er ændret pr.
1. januar 2020 med henvisning til en forenklet beskæftigelsesindsats.

LAS (Lov om aktiv socialpolitik):
Målgrupper og betingelser for bevilling af f.eks. kontanthjælp, uddannelseshjælp,
integrationsydelse – løbende opfølgning på om fortsat berettiget til ydelsen m.v.

PL (Lov om social pension og førtidspension):
Førtidspension efter ny og gammel ordning.

SDP (Sygedagpenge):
Sygedagpengeloven.

Af de 137 behandlede klagesager vedrører de 59 sager lovområder udenfor beskæftigelseslovgivningen og fordeler sig således:

 • SL (Serviceloven - særlig støtte, hjælpemidler): 59 sager

SL (Serviceloven):
Særlig støtte, børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse, hjælpemidler i hjemmet,
handicapbil m.v. (Serviceloven dækker områderne under Socialområdet, Børn & Familie, Sundhed
og Omsorg og Handicap og Psykiatri. De opgivne klagesager vedrørende Serviceloven hører således
under Socialområdet).

I forhold til ankestatistikken ses hovedparten af klagesagerne indenfor beskæftigelsesområdet at omhandle Lov om aktiv socialpolitik og Lov om sygedagpenge.

Det fremgår af statistikken, at Ankestyrelsen har truffet afgørelser i 16 sager om Aktiv socialpolitik og 39 sager om sygedagpenge i 2022.

Ringkøbing-Skjern Kommune har sædvanligt omkring 50 klagesager i Ankestyrelsen totalt om året inden for sygedagpenge (Jobafklaringsforløb er ikke medregnet).

Ankestyrelsen har i 2022:

 • Stadfæstet 27 af jobcentrets afgørelser vedr. sygedagpenge 
 • Ændret/ophævet 2 sygedagpengesager
 • Afvist/henvist 1 sygedagpengesag
 • Hjemvist 9 sygedagpengesag
Omgørelsesprocenten for sygedagpenge i Ringkøbing-Skjern Kommune er på 29 % og landstotalen er på 23 %.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet blev udsat.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Temaer til møde med Det Kommunale Udvalg i FH

Sagsnr: 22-024732

Sagsfremstilling

Kl. 17:30 - 17:40

Det Kommunale Udvalg i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) har efterspurgt et møde mellem organisationen og Beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mødet er aftalt til at blive holdt i forbindelse med Beskæftigelsesudvalgets ordinære møde den 11. maj 2023. Mødet holdes i Ringkøbing.

Der er afsat en time til mødet, og det er aftalt at såvel FH som Beskæftigelsesudvalget inden mødet overvejer temaer og punkter som ønskes drøftet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget fastsætter temaer og punkter, som ønskes drøftet med Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen specifikke emner der ønskes drøftet.

Der ønskes en generel drøftelse af de forsikrede lediges første tre måneders ledighed.

Kopier link til punktet  -   Print

16: Gensidig orientering

Sagsnr: 23-000388

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen punkter.

Kopier link til punktet  -   Print

17: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger