Referat: 20. april 2023 kl. 15:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Irene Lund Pedersen
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Irvin Christensen
 • Rita Byskov
 • Carsten Bjerg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2LUKKET PUNKT: Møde mellem Beskæftigelsesudvalget og FagMED for Beskæftigelse og Borgerservice

Sagsnr: 22-026734

Beslutning

Der blev afholdt et møde med Beskæftigelsesudvalget og FagMED for Beskæftigelse og Borgerservice.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ny afdelingsleder i Sygedagpenge opfølgning februar 2023

Sagsnr: 23-007642

Sagsfremstilling

Beskæftigelse og Borgerservice har i februar 2023 ansat en ny afdelingsleder i Sygedagpenge opfølgning.

Den nye afdelingsleder hedder Marianne Vesterbæk, og hun blev ansat fra den 1. februar 2023.

Marianne Vesterbæk vil deltage i Beskæftigelsesudvalgets møde til en kort gensidig præsentation fra kl. 16.00 - 16.15.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet blev taget til orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning pr. 31 marts 2023

Sagsnr: 22-025508

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 til orientering for Beskæftigelsesudvalget.

Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 3 mio. kr. som kan henføres til ændret lovgivning på førtidspensionsområdet. 

  

Opmærksomhedspunkter under budgetopfølgningen.

Forsikrede ledige:
Ledigheden i Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter den nedadgående trend, dog ikke i samme hastighed som i 2022. Det forventes, at budgettet på 400 ledige om året vil holde. Det er dog vigtigt at pointere, at der kun foreligger budgettal for januar og februar, som er de måneder, hvor ledigheden er højest.

Førtidspension:
Allerede nu kan det konstateres, at den nye lov om ægtefæller/samlevers arbejdsindtægt, som ikke modregnes i borgerens ydelse, vil udgøre et merforbrug. Konsekvenserne af dette er, at der ses et samlet merforbrug på 3 mio. kr. 

Sygedagpenge:
Antallet af borgere på sygedagpenge er steget i løbet af 2023, men det ser ud til, at budgettet for 2023 vil holde. Udviklingen følges tæt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

BilagBeslutning

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Resultatopfølgning 2023 til orientering

Sagsnr: 23-003363

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Budgetlægning 2024 - 2027 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 22-026734

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget behandlede på sit møde den 23. februar 2023 budgetlægningsproceduren for 2024-2027.

I budgetperioden er de godkendte budgetrammer:

Ovennævnte budgetrammer er i hele tusinde og fortsat i 2023 prisniveau.

For at kunne understøtte den kommende budgetlægning og skabe muligheder for politisk prioritering har Økonomiudvalget besluttet, at der indarbejdes en effektiviseringsramme på 0,5 % årligt i budgetperioden.

For Beskæftigelsesudvalget udgør effektiviseringsbidragene 89.000 kr. i 2024, 179.000 kr. i 2025, 269.000 kr. i 2026 samt 359.000 kr. i 2027. Effektiviseringsbidraget er på forhånd reduceret budgetrammerne ovenfor.

Beskæftigelse og Borgerservice skal ligeledes bidrage ind i Økonomiudvalgets effektiviseringsramme, hvor besparelsen i 2024 vil være på 262.000 kr. stigende til 1.051.000 kr. i 2027.

For budgetperioden skal Beskæftigelsesudvalget drøfte:

 • eventuelle nye tiltag (med finansieringsforslag)
 • eventuelle nye anlægsprojekter
 • udmøntningen af effektiviseringsbidraget

Administrationen har drøftet forskellige muligheder for at udmønte effektiviseringsbidraget. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget

 • tager første drøftelse af budgettet for 2024 - 2027
 • godkender at sparekravet for 2024 - 2027 på udvalgets serviceramme findes ved nedjustering af tolkeudgifter som foreslået af Administrationen

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendes.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Orientering om status på udmøntning af besparelser for 2023-2026

Sagsnr: 21-024322

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2023 - 2026 blev der for Beskæftigelsesudvalget indarbejdet besparelser/nye tiltag/DUT.

Fagchefen vil på mødet give en status på udmøntningen af de indarbejdede forslag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Tilrettelæggelse af møder i andet halvår 2023 i Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 22-024890

Sagsfremstilling

Ud over punkterne oplistet i oversigten over kommende møder for 2023, drøftes det i Beskæftigelsesudvalget, om der i løbet af anden halvdel af 2023 ønskes planlagt besøg hos institutioner/samarbejdspartnere mv. 

Det er tidligere besluttet, at Beskæftigelsesudvalget skal besøge Huset Venture i løbet af efteråret i forbindelse med et ordinært møde. Formandskabet foreslår, at udvalget besøger Huset Venture på mødet den 12. oktober 2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget beslutter:

 • Hvornår der skal holdes møde med Huset Venture
 • Om der ønskes besøg hos andre samarbejdspartnere i løbet af andet halvår 2023

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det besluttes at mødet i Beskæftigelsesudvalget i oktober afholdes hos Huset Venture.

Beskæftigelsesudvalget vil tillige gerne besøge FGU og Erhvervsskolen i Borris i løbet af efteråret.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social og beskæftigelsesområdet 2022 til orientering

Sagsnr: 22-018695

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2022 modtaget 158 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 137 sager. I 2021 modtog Ankestyrelsen 166 klagesager og i samme periode afgjorde Ankestyrelsen 180 sager.

I alt fordeler de 137 sager for 2022 sig således (i parentes er anført tallene for 2021):

 • 77 (126) sager blev stadfæstet 
 • 21 (11) sager blev ændret/ophævet
 • 28 (34) sager blev hjemvist
 • 11 (9) sager blev afvist/henvist

Ud af de 137 (180) behandlede sager vedrører de 78 (92) sager lovområder under Beskæftigelse, og fordeler sig således:

 • LAB (Lov om aktiv beskæftigelsespolitik): 10 (13) sager
 • LAS (Lov om aktiv socialpolitik): 16 (38) sager
 • PL (Lov om social pension og førtidspension): 7 (4) sager
 • SDP (Sygedagpenge): 39 (35) sager
 • Øvrige (Almenboligloven, tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, -lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringslove, Seniorjobloven): 6 (2) sager

LAB (Lov om aktiv beskæftigelsespolitik):
Indsatser/tilbud fra Jobcenteret, det individuelle kontaktforløb/jobsamtaler, mentorstøtte,
praktik, løntilskud, vejledning og opkvalificering, arbejdsredskaber m.v. Loven er ændret pr.
1. januar 2020 med henvisning til en forenklet beskæftigelsesindsats.

LAS (Lov om aktiv socialpolitik):
Målgrupper og betingelser for bevilling af f.eks. kontanthjælp, uddannelseshjælp,
integrationsydelse – løbende opfølgning på om fortsat berettiget til ydelsen m.v.

PL (Lov om social pension og førtidspension):
Førtidspension efter ny og gammel ordning.

SDP (Sygedagpenge):
Sygedagpengeloven.

Af de 137 (180) behandlede klagesager vedrører de 59 (88) sager lovområder udenfor beskæftigelseslovgivningen og fordeler sig således:

 • SL (Serviceloven - særlig støtte, hjælpemidler): 59 (88) sager

SL (Serviceloven):
Særlig støtte, børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse, hjælpemidler i hjemmet,
handicapbil m.v. (Serviceloven dækker områderne under Socialområdet, Børn & Familie, Sundhed
og Omsorg og Handicap og Psykiatri. De opgivne klagesager vedrørende Serviceloven hører således
under Socialområdet).

I forhold til ankestatistikken ses hovedparten af klagesagerne indenfor beskæftigelsesområdet at omhandle Lov om aktiv socialpolitik og Lov om sygedagpenge.

Det fremgår af statistikken, at Ankestyrelsen har truffet afgørelser i 16 (38) sager om Aktiv socialpolitik og 39 (35) sager om sygedagpenge i 2022.

Ringkøbing-Skjern Kommune har sædvanligt omkring 50 klagesager i Ankestyrelsen totalt om året inden for sygedagpenge (Jobafklaringsforløb er ikke medregnet).

Ankestyrelsen har i 2022:

 • Stadfæstet 27 (30) af jobcentrets afgørelser vedr. sygedagpenge 
 • Ændret/ophævet 2 (0) sygedagpengesager
 • Afvist/henvist 1 (1) sygedagpengesag
 • Hjemvist 9 (4) sygedagpengesager
Omgørelsesprocenten for sygedagpenge i Ringkøbing-Skjern Kommune er på 29 % (12 %) og landstotalen er på 23 % (18 %).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Beskæftigelsesudvalget 23-03-2023
Punktet blev udsat.

BilagBeslutning

Punktet tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der er en særlig opmærksomhed på, at omgørelsesprocenten for sygedagpengesager ligger over landsgennemsnittet.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Gensidig orientering

Sagsnr: 23-000388

Sagsfremstilling

Herunder:

 • RAR Vestjylland har i mail af 29. marts 2023 inviteret til konference med dialog om udfordringer, ambitioner og godt samarbejde mellem kommuner og RAR i beskæftigelsesindsatsen. Konferencen holdes den 25. maj 2023 fra kl. 9.00 - 12.30 i Herning. Endeligt program og tilmelding vil blive udsendt senere

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en gensidig orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

11: TILLÆGSDAGSORDEN - Forslag til finansiering af en udvidet indsats baseret på IPS metoden for borgere med psykiske udfordringer

Sagsnr: 21-014817

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget drøftede på sit møde den 23. marts 2023 muligheder og potentiale i større brug af tilbud baseret på IPS-metoden, så flere borgere får mulighed for at få tilbud om denne type indsats.

Indsatsen er  meget individuelt tilrettelagt, håndholdt og gennemskuelig, da det baserer sig på, at den enkelte kandidat bliver tilknyttet én medarbejder, som både varetager funktionen som rådgiver, jobkonsulent og mentor.

Tilbud efter IPS-metoden egner sig derfor særligt godt til kandidater, der har svært ved at skulle forholde sig til alt for mange fagprofessionelle i deres tilbud.

På mødet den 23 marts 2023 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at man ønskede en oversigt over forskellige finansieringsmodeller for en eventuel fremtidig udvidelse af tilbud efter IPS-metoden.

Administrationen  har regnet på tre eksempler, som fremlægges til drøftelse:

 • Eksempel 1: Ekstern finansiering via social investeringsfond
 • Eksempel 2: Intern investeringsmodel som budgetønske
 • Eksempel 3: Udvidelse af nuværende indsats med finansiering over to år fra Beskæftigelses udviklingsmidler

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget

 • Drøfter de tre finansieringseksempler
 • Træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med et eller flere af de tre eksempler

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der udfærdiges et beslutningspunkt til det kommende udvalgsmøde ud fra eksempel i 3 i notatet.

Beslutningspunktet udfærdiges ud fra de signaler, der blev givet på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger