Referat: 11. maj 2023 kl. 15:00

Dansk Metal, Holmegaardsvej 2, Ringkøbing
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Irvin Christensen
 • Carsten Bjerg
 • Lise Juhl Hansen
 • Irene Lund Pedersen

Fraværende

 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

2: Møde mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Kommunale Udvalg i FH

Sagsnr: 22-024732

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Susanne Nielsen fra Jobklar deltager i behandlingen af dette punkt.

Såvel Beskæftigelsesudvalget som Det Kommunael Udvalg har afgivet ønsker til temaer til drøftelse på mødet.

Dagsorden for mødet er således: 

Punkter fra Beskæftigelsesudvalget:

 • Generel drøftelse af de forsikrede lediges første tre måneders ledighed

Punkter fra Det Kommunale Udvalg i FH:

 • Sygedagpengesystem – ressourcer forløb og fleksjobber
  v/ Carsten Dannemann Kjeldgaard - FH-formand Ringkøbing-Skjern
 • Fastholdelse af plejepersonale
  v/ Bente Rasmussen – Kredsnæstformand Dansk Sygeplejeråd og Jens Klaris FOA – Herning
 • Mangel på arbejdskræft
  v/ Bente Rasmussen – Kredsnæstformand Dansk Sygeplejeråd og Carsten Dannemann Kjeldgaard - FH-formand Ringkøbing-Skjern

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev afholdt et møde med Fagbevægelsens Hovedorganisation Vestjylland.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

Sagsnr: 22-025518

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen for april 2023 til orientering for Beskæftigelsesudvalget.

Opfølgningen viser et uændret merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til sidste måneds budgetopfølgning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er følgende opmærksomhedspunkter til opfølgningen.

Forsikrede ledige:
Ledigheden i Ringkøbing-Skjern Kommune viser fortsat en nedadgående kurve, og det forventes, at budgettet med 400 fuldtidsledige vil kunne overholdes. 

Førtidspension:
Der er indregnet et merforbrug på 3 mio. kr. grundet den nye lov om ægtefæller/samlevers arbejdsindtægt, som ikke bliver modregnet i borgerens ydelse. Endvidere forventes et merforbrug, da antallet af tilkendelser til førtidspension ikke modsvares af en lignende afgang til folkepension.

Kontanthjælp:
Der er positive tendenser fra området, idet der opleves et fald i antallet af borgere på kontanthjælp. Hvis denne tendens holder forventes et mindre forbrug for 2023.

Fleksjob/-løntilskud:
Udviklingen på området viser en tilgang i bevilling af fleksløntilskud. Bevilling af løntilskud efter denne ordning refunderes efter refusionstrappen (20 % refusion).
Endvidere er der afgang fra fleksjobområdet, hvor kommunen modtager en højere refusion (65 % refusion). 
Udviklingen på området bliver fulgt tæt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen for april 2023 til orientering.

BilagBeslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

4: Resultatopfølgning 2023 til orientering

Sagsnr: 23-003363

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Resultatopfølgningen blev taget til efterretning

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

5: Finansiering af en udvidet indsats baseret på IPS metoden for borgere med psykiske udfordringer

Sagsnr: 21-014817

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget drøftede på sit møde den 23. marts 2023 muligheder og potentiale i større brug af tilbud baseret på IPS-metoden, så flere borgere får mulighed for at få tilbud om denne type indsats.

Indsatsen er meget individuelt tilrettelagt, håndholdt og gennemskuelig, da det baserer sig på, at den enkelte kandidat bliver tilknyttet én medarbejder, som både varetager funktionen som rådgiver, jobkonsulent og mentor.

Tilbud efter IPS-metoden egner sig derfor særligt godt til kandidater, der har svært ved at skulle forholde sig til alt for mange fagprofessionelle i deres tilbud.

På mødet den 23 marts 2023 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at man ønskede en oversigt over forskellige finansieringsmodeller for en eventuel fremtidig udvidelse af tilbud efter IPS-metoden.

På mødet den 20. april 2023 fremlagde administrationen tre eksempler på finansiering på udvidelse af IPS-metoden

 • Eksempel 1: Ekstern finansiering via social investeringsfond
 • Eksempel 2: Intern investeringsmodel som budgetønske
 • Eksempel 3: Udvidelse af nuværende indsats med finansiering over to år fra Beskæftigelses udviklingsmidler

Beskæftigelsesudvalget besluttede, at Administrationen skulle udarbejde indstilling om beslutning i forhold til Eksempel 3.

I Eksempel 3 er der taget udgangspunkt i den IPS-indsats, som Ringkøbing-Skjern Kommune har driftet siden marts 2020.

Indsatsen kører med god succes. Der er opbygget en stor faglig viden i gruppen og der køres nu efter den fulde model, hvor der visiteres deltagere fra alle forsørgergrupper i Beskæftigelse, herunder også ungegruppen med psykiske diagnoser/psykiske udfordringer.

Succesraten er stigende og opholdstiden i indsatsen er faldende, hvilket hænger sammen med en stigende erfaring blandt medarbejderne, et større fokus på målgruppe og visitering til projektet blandt rådgiverne.

Kapacitetsudnyttelse i tilbuddet er også opadgående og ligger tæt på 100 %. Der er dog fortsat ikke nogen mindre venteliste, som ellers vil være det optimale i forhold til god kapacitetsudnyttelse. På den baggrund er det tvivlsomt, om der er grundlag for en større udvidelse af tilbud baseret på IPS-metoden. Det vurderes, at der er risiko for, at det vil resultere i en faldende udnyttelsesgrad.

På den baggrund peges der i Eksempel 3 på muligheden for en mindre og mere variabel opjustering af tilbud baseret på IPS-metoden, ved at ansætte 1 - 2 nye medarbejdere i det eksisterende tilbud. Udgiften hertil vil inkl. løn, uddannelse og løbende sparring, være ca. 500.000 kr. pr. årsværk.

Hvis der tages udgangspunkt i en 2-årig projektperiode, kan der igangsættes et forsøg med en opnormering af IPS-teamet. Finansieringen på 1,0 mio. kr. om året i to år, kan ske over Beskæftigelses udviklingspulje.

Med to ekstra medarbejdere, vil der kunne håndteres yderligere 24 borgere om året.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at:

 • der kan ske udvidelse af IPS indsatsen ved tilførsel af op til to årsværk til nuværende indsats
 • indsatsen iværksættes som et 2-årigt forsøg
 • finansiering sker via beskæftigelsesområdets interne udviklingspulje

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendes.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

6: Orientering om delstrategi for rekruttering og tilknytning i Sundhed og Omsorg

Sagsnr: 23-002818

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg står over for store rekrutteringsudfordringer.

Beskæftigelse og Sundhed og Omsorg ønsker sammen at tage ansvar for rettidig omhu i forhold til at iværksætte indsatser, der kan øge arbejdskraften, for at sikre løsning af kerneopgaven.

Derfor er der indgået et samarbejde om udarbejdelse af delstrategi for rekruttering og tilknytning, som del af en overordnet strategi for rekruttering og tilknytning i Sundhed og Omsorg. Delstrategien omfatter tre overordnede indsatsområder: brancheskiftere, ekstern arbejdskraft og intern arbejdskraft. Handleplan for delstrategien er under udarbejdelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

7LUKKET PUNKT: Opsamling på møde med FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice den 20. april 2023

Sagsnr: 22-026734

Beslutning

Punktet taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Mødekalender 2024

Sagsnr: 23-004460

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødekalender for byråds- og udvalgsmøderne i 2024.

Kadencen for byråds- og udvalgsmøderne er som følgende:

 • Ét byrådsmøde så vidt muligt den 3. tirsdag i hver måned
 • To månedlige møder i Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget før hvert byrådsmøde.
 • Et møde i hver måned i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget (EKAU), Beskæftigelsesudvalget (BU), Børne- og Familieudvalget (BFU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Social- og Sundhedsudvalget (SSU).

Der er taget udgangspunkt i - og hensyn til - følgende i forslaget:

 • Der skal jf. styrelsesloven være mindst 3 uger mellem byrådsmøderne i september og oktober på grund af 2 behandlinger af budgetforslaget og budgetoverslagene.
 • Budgetkonferencen er placeret sidst i august af hensyn til bedre tid til at få materialet færdigt og til indhentning af så mange oplysninger som muligt.
 • Byrådets oktobermøde skal holdes inden den 15. oktober, da 2. behandlingen af budgetforslaget skal foretages senest denne dato.
 • Der er ikke tidsmæssigt sammenfald for byrådsmedlemmerne, som sidder i flere udvalg, når der holdes flere udvalgsmøder samme dag.
 • Der holdes ikke møder i vinterferien (uge 7), de 3 dage før påske, i juli, i efterårsferien (uge 42) og i uge 52/1.

Derudover er der reserveret tid til:

 • Et budgetorienteringsmøde i august før budgetkonferencen.
 • Budgetkonference i august.
 • Ét temamøde for byrådet pr. kvartal.
 • Seks møder i Bevillingsnævnet (som ligger umiddelbart forud for ØU) Forskellige konference- og temadage, som KL arrangerer for udvalgene (så vidt muligt).

Udkastet til mødekalender behandles således:

 • Direktionen den 21. marts 2023
 • Chefforum den 27. april 2023
 • Social- og Sundhedsudvalget den 10. maj 2023
 • Børne- og Familieudvalget den 10. maj 2023
 • Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2023
 • Beskæftigelsesudvalget den 11. maj 2023
 • Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget den 22. maj 2023
 • Teknik- og Miljøudvalget den 23. maj 2023
 • Økonomiudvalget den 6. juni 2023
 • Byrådet den 20. juni 2023

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styrelsesloven §§ 8 og 20.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget til politisk mødekalender for 2024 vedrørende udvalgets møder og aktiviteter.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendes

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr: 23-000388

Sagsfremstilling

Herunder:

 • Brunch og beskæftigelse med RAR - der er inviteret til konference den 25. maj 2023 fra kl. 9.00 - 13.00 i Herning. Konferencen vil i tal og ord sætte fokus på centrale temaer, udfordringer og indsatser i beskæftigelsespolitikken i Vestjylland
 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) meldte den 2. maj  2023 tilbage på Ringkøbing-Skjern Kommunes tilsyn med danskuddannelserne for perioden 2020 – 2022. Det er SIRI’s overordnede vurdering, at tilsynet føres meget tilfredsstillende
 • Projekt FCM Samfund havde tilbage i oktober 2022 et møde med formanskabet i Beskæftigelsesudvalget, hvor de orienterede om deres projekt. Projektet har nu fundet lokaler i Ringkøbing, og ønsker en afklaring af, om Ringkøbing-Skjern Kommune er interesseret i et samarbejde for at prøve projektet af lokalt

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget:

 • beslutter hvem der deltager i konference med RAR den 25. maj 2023
 • tager punktet til orientering

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en gensidig orientering.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard
Kontaktoplysninger