Referat: 5. marts 2024 kl. 13:00

LOK-1.8 Dækket Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Jørgen Byskov
 • Irene Lund Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Niels Rasmussen
 • Hans Pedersen
 • Rita Byskov
 • Jens Jacob Østergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Opførelse af sheltere m.m

Sagsnr: 23-024961

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles landzonetilladelse til opførelse af shelterplads ved Kronhede Lejrskole på ejendommen Kaaesvej 9, 6990 Ulfborg - matr. nr. 45a Præstegården, Torsted.

Ansøgning
Der er søgt om landzonetilladelse til at opføre 3 sheltere, en bålhytte, et madpakkehus og et muldtoilet ved Kronhede Lejrskole.

Shelter-projektet ved Kronhede Lejrskole knytter sig til en større plan om at gøre naturen i og omkring lejrskolen mere tilgængelig for de besøgende og skabe mulighed for længere ophold med få midler.

Sideløbende med, at lejrskolen renoveres og bygges om til et såkaldt naturhostel, hvor ikke blot større grupper, men også enkeltpersoner kan leje sig ind, er shelterområdet i bøgelunden og madpakkehuset ved den eksisterende bålplads et gratis tilbud, der henvender sig til alle mod forudgående booking.

Bestående af tre sheltere, en bålhytte og et muldtoilet giver shelterpladsen mulighed for overnatning, ophold og madlavning, inden turen går videre til fods eller på cykel.

Placeret nænsomt i yderkanten af bøgelunden, der knytter sig til lejrskolen, og i behørig afstand til anden nærmeste nabo, Kronhede Forsamlingshus, som ikke har noget imod den foreslåede placering.

I det større perspektiv kommer shelterpladsen ved Kronhede Lejrskole også til at henvende sig til vandrere på langdistanceruten Drivvejen, som Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med andre kommuner arbejder på at revitalisere. Desuden åbner i de kommende år den nye naturnationalpark Stråsø, som shelterpladsen vil ligge omkring 600 meter fra.

Ansøgning med tegninger og visualiseringer er vedlagt som bilag.

Naboorientering
Projektet har været sendt i naboorientering, og i den forbindelse er der kommet indsigelser mod projektet.

Indsigelsen går hovedsageligt på de formodede gener flere personer ved lejrskolen vil medføre.

Ansøger har forholdt sig til indsigelsen og kommenteret det.

Med hensyn til de bemærkninger/indsigelser, der er kommet i forbindelse med naboorienteringen, vurderer administrationen ikke, at der er tale om indsigelser, der bør medføre et afslag på ansøgningen, idet administrationen vurderer, at en udvidelse med shelterpladsen og dermed mulighed for flere overnatninger kun vil medføre begrænsede nabogener, og dermed i sig selv ikke kan begrunde et afslag.

Såvel indsigelse som ansøgers bemærkninger her til er vedlagt som bilag.

Administrationens bemærkninger
Den 6. december 2022 besluttede udvalget at meddele landzonetilladelse til en mindre udvidelse af lejrskolen. Der skulle nedrives noget af den gamle bygningsmasse og opføres en ny bygning.

Denne landzonetilladelse blev påklaget af en nabo. Planklagenævnet stadfæstede kommunens landzonetilladelse, da nævnet fandt at eventuelle nabogener i forbindelse med den nye bygning og en udvidelse af målgruppen ville være af begrænset omfang, og dermed ikke i sig selv kan begrunde et afslag.

Administrationen bemærker, at højden på de enkelte elementer på shelterpladsen er usædvanlig, og ikke nødvendigt for at shelterpladsen kan fungere efter formålet.

Det vurderes dog samtidig, at der er tale om en spændende arkitektur, som vil miste værdi, hvis der stilles krav om at højden skal reduceres.

Som det ses på visualiseringerne, så vil højden ikke syne markant i landskabet, da bebyggelsen er omgivet af store træer og anden beplantning og placeret i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Administrationen vurderer, at hvis der stilles krav om at eksisterende beplantning/træer skal bibeholdes, vil bebyggelsen ikke have en væsentlig negativ påvirkning af de landskabelige forhold.

I afgørelsen bør der lægges vægt på, at ejendommen i forvejen anvendes til rekreative formål og aktiviteter. 

Skovbyggelinjen
Ejendommen ligger inden for skovbyggelinjen, men da shelterpladsen ligger i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, vurderes det ikke, at det ansøgte forringer oplevelsen af skoven og forringer levevilkårene for arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Understøtter kommunen politik om, at man vil benytte naturen som ramme for nye kultur- og fritids aktiviteter med henblik på at højne livskvaliteten og oplevelsesmuligheder.

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget at meddele en landzonetilladelse, med vilkår om at eksisterende beplantning/træer skal bibeholdes og de enkelte elementer fremstår i natur eller naturfarve.

BilagBeslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Orientering om endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til erhvervsformål ved Jægervej i Skjern

Sagsnr: 23-017913

Sagsfremstilling

Forslag til  tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 63 for et område til erhvervsformål beliggende Jægerevej 17, 6900 Skjern blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget d. 9 januar 2024, og har været i offentlig høring i perioden fra d. 15. januar til og med d. 12. februar. 

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget bemærkninger fra 

 • Brand og Redning Midtvest

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. 

Ingen af myndighederne gør indsigelse mod planforslagene. 

Bemærkningerne omhandler:

 • Adgang og nærhed til brandhane på offentlig vej. 

Det er administrationens vurdering, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer af planerne. Administrationen noterer indkomne bemærkninger, og tager dem med i forbindelse med udviklingen af etape 2 i samme område.

Teknik og Miljøudvalget har bemyndiget administrationen til at vedtage tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 63, såfremt der ikke kom væsentlige indsigelser mod ophævelsen af lokalplanen. I sager vedrørende simple lokalplaner, hvor der ikke er indkommet bemærkninger i offentlighedsfasen, er der mulighed for, at den endelige vedtagelse af planen foretages af planafdelingen efter godkendelse af formandsskabet i Teknik- og Miljøudvalget. Det fremgår af "Delegation af beslutningskompetencen".

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Effekten af tillægget er at området nu kan anvendes til restaurant med drive in.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

BilagBeslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgning til den nationale cykelsti pulje

Sagsnr: 24-004493

Sagsfremstilling

Administrationen anmoder Teknik og Miljø Udvalget, om at godkende Administrationens valg af cykelsti, som der skal søges støtte til ved Vejdirektoratets nationale cykelsti pulje 2024.

Administrationen forslår cykelstien langs Videbækvej mellem Videbæk og Skjern, på strækningen fra Sønderupvej til Hostedhøj.  Som der blev sendt til cykelstipuljen i 2023, hvor den blev fravalgt, grundet mange indsendte ansøgninger. 

Valget af cykelstien kommer ud fra de kriterier som vejdirektoratet fremlagde ved åbningen af puljen d. 7 Februar. Kriterierne er følgende: 

 • Bedre sammenhæng i cykelinfrastrukturen på tværs af kommunegrænser
 • Bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier der styrker pendling i såvel større som mindre kommuner
 • Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet
 • Forbedring af trafiksikkerhed og sammenhæng på skolevejsnet

Cykelstien vil være med til at få "lukket" et større hul i kommunens stinet langs en af kommunens klasse 1 veje, hvilket vil være rigtig godt for sammenhængen i kommunens samlede stinet. Der er i dag etableret sti fra Skjern til Hostedhøj og fra Sønderupvej til Videbæk. Disse stier anvendes i dag af mange cyklister og ønsket om at få lukket hullet i stinettet er derfor stort. Dette ses blandt andet også ved, at der på en del af strækningen er etableret en grussti på et privat areal.

Ved Videbækvej på Strækningen mellem Sønderupvej og Hostedhøj, er der placeret flere større erhvervsvirksomheder som f.eks. Arla og Smemek. Hermed er der stor grundlag for at stien kan anvendes af cykelpendlere til blandt andet disse virksomheder. Herudover er der mange skoleelever og studerende, som vil kunne bruge stien til skole og til uddannelsesinstitutionerne i Skjern og Videbæk.

Ved Lille Fiskbæk etableres der er ny stikrydsning, i form af en midterhelle med ventemulighed. Herved bliver der en sikker mulighed for, at cyklister kan komme sikkert frem til det lille byområde og erhvervsvirksomheden Smemek som er placeret på vestsiden af landevejen.

Stien vil blive ca. 4,5 km lang og vil blive etableret som en dobbeltrettet asfalteret cykelsti i en bredde på 2,5 meter. Stien vil primært ligge på bagsiden af vejgrøften og blive placeret i vejens østlige side. Herved sikres det, at stien får en god afstand til kørebanen.

I bilag 1 kan der ses en oversigt over stien trace.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

For den valgte sti er der mulighed for at ansøg om op til 40% dækning af udgifter. Cykelstien er anslået til at koste 8.100.000 kr for 4,5 km cykelsti. Derudover vil det være nødvendigt at etablere krydsnings heller for at få den maksimale effekt ud af stien. Så den samlet omkostning for cykelstien vil løbe op i  8.750.000 kr.

Administrationen vil søge om de 40% dækning, så prisen for cykelstien vil være 5.250.000 kr. Hvilket er lige over 1 års budget for kommunen cykelsti pulje. 

Effektvurdering

I kommunens stiplan fremgår det, at fire ud af fem beskæftigede borgere i kommunen er beskæftiget inden for kommunegrænsen, og at 39 % pendler under 5 km – svarende til ca. 8.500 borgere. Der er således et stort potentiale for cykelpendling – også fra oplandsbyerne.

Kombinationen af nye stianlæg og bløde tiltag skal sammen løfte cykeltrafikken i kommunen.

At cykle langs landevejen mellem Skjern og Videbæk i dag, er ganske stressende og utrygt pga. høj fart og meget tung trafik. Derfor vil det gavne de små byer langs strækningen, pendlere og skoleelever at de bliver koblet op på både Videbæk og Skjern via en sti.

Indstilling

Administrationen anmoder Teknik og Miljøudvalget om, at:  

 1. godkende den forslåede sti
 2. godkende at cykelstipuljen for 2025 og 2026 bliver brugt til finansiering af stien. 

BilagBeslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

5LUKKET PUNKT: Ekspropriationsbeslutning - Sønderupvej

Sagsnr: 19-007333

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Frigivelse af anlægsbudget 2024, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 23-025137

Sagsfremstilling

Formålet med denne dagsorden er at frigive Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget 2024. Der er i 2024 afsat et samlet anlægsbudget på 54,695 mio. kr. Af de 54,695 mio. kr. søges der nu om frigivelse af i alt 49,495 mio. kr. jf. nedenstående skema 1:

Skema 1:

Anlægsbudget 2024, Teknik- og Miljø (1.000 kr.)Budget 2024Frigives
Natur, Land og Vand:
Naturområder1.5001.500
Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr.1.0001.000
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing539539
Pulje til lokale stiruter500500
Trafik og Veje:
Belysningsanlæg/Reinvesteringer556556
Pulje til byforskønnelsesprojekter500500
TMU-anlægspulje2.000300
Pulje til cykelstier5.0005.000
Pulje til vedligeholdelse af broer og bygværker1.5001.500
Pulje til sideudvidelser5.0005.000
Pulje til projekter i samarb. med Forsyningen3.0003.000
Pulje til trafiksikkerhedsprojekter2.5002.500
Opgradering af belysning i fodgængerfelter500500
Anlægspulje sikring af oversigtsarealer i vejkryds300300
Udskiftning af LED-gadelys version 22.3002.300
Vej & Park - renovering1.0001.000
Forlængelse af Amagervej i Skjern7.0007.000
Cykelsti Vinterleje-Nymindegab5.0005.000
Forundersøgelse trafikknudepunkter Skjern500500
Strækningsoptimering mellem Ringkøbing og Hvide Sande2.0000
Lastbilparkering og toiletforhold5000
Cykelsti langs Sdr. Ringvej, Ringkøbing1.0000
Havne:
Havneprojekter1.0001.000
Renovering af havneanlæg10.00010.000
Anlægsbudget i alt54.69549.495

Natur, Land og Vand:

Pulje til Naturområder.
Puljen anvendes til større natur- og vandløbsprojekter. Beløbet søges frigivet og vil blive anvendt blandt andet til udskiftning af naturbroer omkring Kirkeåen i Skjern.

Pulje til klimaforandring.
Puljen på 1,0 mio. kr. anvendes til forskellige klimasikringsprojekter, eksempelvis afhjælpning af uhensigtsmæssigheder og nye løsninger i forbindelse med kloakrenoveringsprojekter samt afhjælpning i byområder, hvor vandløb oversvømmer arealer eller ejendomme. Beløbet frigives til opstart af klimasikringsprojekt i Tarm.

Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov.
Der er afsat 0,539 mio. kr. i budgettet til Ringkøbing-Skjern Kommunes betaling til Naturstyrelsen, som driver projektet. 

Pulje til lokale stiruter.
Puljen på de 0,5 mio. kr. er ny fra 2023 og anvendes til at borger- og sogneforeninger kan søge om tilskud til etablering af lokale stiforløb. Støtten skal være i form af materialer, mens projektmagerne selv står for udførelsen af arbejdet. Der laves efterfølgende en vedligeholdelsesaftale, således at driften varetages af borgerne.

TRAFIK OG VEJ:

Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering
Puljen anvendes til reinvesteringer i belysningsanlæg og jordlægning af kabler i samarbejde med Forsyningen.

Pulje til byforskønnelsesprojekter
Puljen søges frigivet med henblik på senere prioritering.

TMU-anlægspulje.
Puljen er på 2 mio. kr. Heraf er der frigivet i alt 1,7 mio. kr. til kanaliseringsanlæg i Søndervig jf. Byrådet 20.2.24. Herudover er det besluttet at anvende 0,1 mio. kr. til planlægning af tunneller vedr.  rute 15 jf. TMU den 23.1.24. Beløbet søges sammen med restbudgettet på de 0,2 mio. kr. frigivet.

Cykelstipuljen
Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 8. november 2022 besluttet, at der i 2023 skal arbejdes med stiprojektet Sdr. Vium - Lyne. Det samlede projekt forventes at koste 9,5 mio. kr. og der er tidligere afsat 6,378 mio. kr. Projekter er fortsat underprojektering og licitationsresultatet kendes først om et par måneder.

Projektet har endnu ikke været i licitation og den endelig pris kendes ikke. Puljen på de 5 mio. kr. søges frigivet til stiprojektet Sdr. Vium - Lyne og et eventuel restbeløb vil tilbageføres til puljen.

Pulje til broer og bygværker
Puljen på 1,5 mio. kr. frigives og anvendes til renovering af bro på Lønborg.

Pulje til sideudvidelser
Puljen søges frigivet med henblik på anvendelse til projekt i Sønder Vium.

Pulje til samarbejdsprojekter med Forsyningen
Puljen udgør i 2023 3 mio. kr., som forventes anvendt til følgende projekter i 2024:

 • Kloster
 • Stadil
 • Ringkøbing - sideveje Holstebrovej
 • Lem

Anvendelse af puljen afhænger af Forsyningens projekter og kan derfor ske omprioriteringer i løbet af året.

Trafiksikkerhedspuljen
Puljen søges frigivet og anvendes blandt andet til sti fra Mergelvej til Ringkøbing Skole og ombygning af kryds ved Midtbyvej i Bork.

Opgradering af belysning i fodgængerfelter
Puljen på 0,5 mio. kr. anvendes til opgradering og sikring af tilstrækkelig lysniveau i planlagte fodgængerfelter.

Pulje til sikring af oversigtsarealer i vejkryds
Puljen på de 0,3 mio. kr. frigives til det afsatte formål.

Udskiftning af LED-gadelys version 2
Det afsatte budget søges frigivet til den planlagte udskiftning af LED-gadelyset. Udskiftningen sker i samarbejde med Forsyningen.

Vej og Park - renovering.
Der er afsat 1 mio. kr. til renovering af Vej & Parks bygninger i Ringkøbing. Beløbet søges frigivet til formålet.

Forlængelse af Amagervej, Skjern
Der er afsat i alt 10 mio. kr. i 2024 og 2025 til projektet med henholdsvis 7 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025. de 7 mio. kr. søges frigivet til igangsætning af projektet. Det bemærkes, at anvendelse af midlerne i 2024 blandt andet afhænger af lokalplansgodkendelse.

Cykelsti Vinterleje-Nymindegab
Projektet er igangsat og der er afsat 5 mio. kr. i 2024 til færdiggørelse af projektet. Beløbet søges frigivet.

Forundersøgelse af trafikknudepunkter i Skjern.
Det afsatte budget søges frigivet til forundersøgelse af trafikforholdene i vejkryds på baggrund af forlængelsen af Amagervej.

Havneområdet:

Anlægspulje Havne
Der er i 2024 afsat 1 mio. kr. på puljen. Puljen søges frigivet med 0,372 mio. kr. til renovering af bådbroer i Bork Havn. Resten af beløbet frigives til senere prioritering.

Renovering af havneanlæg
Der er i 2024 afsat 10 mio. kr., som anvendes til planlagte renoveringer af broer i Stauning og Ringkøbing Havn.

Øvrig:

Følgende budgetter søges ikke frigivet på nuværende tidspunkt.

Strækningsoptimering mellem Ringkøbing-Hvide Sande
Der er afsat 2 mio. kr. i 2024. Projektet er fortsat i undersøgelsesfasen og det vurderes, at midlerne ikke kommer i anvendelse til konkrete projekter i 2024.

Lastbilsparkering
Der er afsat 0,5 mio. kr. til optimering af parkering og toiletfaciliteter. Det endelig behov er under overvejelse og en eventuel frigivelse vil blive behandlet på et senere tidspunkt.

Cykelstiprojekt Ringvej, Ringkøbing.
Der er afsat 1 mio. kr. til projektet. Midlerne frigives ikke nu, da det afventer endelig udformning af rundkørslen på Herningvej i forbindelse med rute 15 projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der frigives og bevilges i alt 49,495 mio. kr. jf. sagens skema 1, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Info om cykelstiprojektet på Nørregade i Hvide Sande

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Rute 15 ved Videbæk
 • Nørregade, Hvide Sande
 • Cykelsti, No
 • Henvendelser vedrørende dispensation i Søndervig
 • Udpegning af bestyrelse til Naturnationalpark, Stråsø
 • Status Lem Kær
 • Velling Mærsk
 • Hjemmeside vedrørende VE-projekter
 • Afholdt møde i Ådum
 • Skolekoncept "Ny i bussen"
 • Udbedring af slaghuller
 • Sideudvidelse, Sdr. Vium
 • Sommerhus-sager, Skaven og Vedersø

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing