Referat: 20. september 2022 kl. 14:00

Innovest, Ånumvej 28, Skjern
Sundhedsrådet

Deltagere

 • Janne Nielsen
 • Ulla Svendsen
 • Hans Østergaard
 • Lene Brodde
 • Lotte Sekkelund Finderup
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Jette Haislund
 • Susanne Høj Henriksen
 • Trine Bloch Burmølle
 • Carsten Gilbert Madsen
 • Andreea Oprea
 • Lene Hindbo
 • Jonas Caben Iversen
 • Stella Overgaard
 • Jette Elstrøm-Jørgensen
 • Per Høeg Sørensen
 • Lykke Nielsen Høj
 • Kristian Andersen
 • Lisbeth Høvinghof Jakobsen
 • Mette Bjerrum Jensen
 • Christina Van Diemen
 • Kathrine Stig Andersen
 • Kim Ulv Christensen
 • Jens Erik Damgaard
 • Anne Mette Rye
 • Line Loldrup
 • Allan Østergaard
 • Jeanette Laursen
 • Janne Kruse
 • Annette Ørskov
 • Niels Rasmussen
 • Henriette Pirchert
 • Poul Gregersen

Fraværende

 • Elisabeth Gardarsson
 • Majbrit Pind
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Hans Christensen
 • Pia Thomsen
 • Mette Ballegaard
 • Anja Thoft Bach
 • Mette Bjørg Krarup Helth

Kopier link til punktet  -   Print

1: Introduktion til Sundhedsråd og de forpligtende samarbejder

Sagsnr: 22-020223

Sagsfremstilling

Ulla Svendsen præsenterer rammer og forventninger til arbejdet i Sundhedsrådet og de forpligtende samarbejder. Desuden præsenteres kort nogle af de emner, som det tidligere Sundhedsråd har arbejdet med.

Sundhedsrådet består af en blanding af politiske og interne ledelses og faglige repræsentanter samt repræsentanter fra eksterne interesseorganisationer. Eksempelvis deltager formanden for Ældrerådet og direktøren for Erhvervsrådet.

På mødet drøftes forslag til 2 borgerrepræsentanter i Sundhedsrådet. Desuden skal der vælges ledelsesrepræsentanter fra de forskellige forpligtende samarbejder, som også kan indgå i Sundhedsrådet.

De nye borgerrepræsentanter kan være personer som har en særlig viden om bestemte områder eller målgrupper. Tidligere har borgerrepræsentanterne eksempelvis været en efterskoleleder og en mentor fra et gymnasium.

Indstilling

Administrationen fremlægger på mødet forslag til repræsentanter fra de forpligtende samarbejder til Sundhedsrådet.

Drøftelse og beslutning om borgerrepræsentanter til Sundhedsrådet.

BilagBeslutning

Der blev budt velkommen ved Ulla Svensen.

Som det har været tradition vælges formanden for social og sundhedsudvalget til formand for sundhedsrådet: Jens Erik Damgaard (KD).

Udvælgelse til ledelsesrepræsentanter: De adspurgte melder positivt tilbage på om de ønsker posten: 

Handicap og Psykiatri: Line Loldrup

Børn og Familie: Jette Haislund

Dagtilbud og undervisning: Allan Østergaard

Land, By og Kultur: Per Høegh

 

Beskæftigelse: Kim Ulv Kristensen
 

 

Det drøftes om sundhedsrådet bør have borgerrepræsentanter, og hvem skal der bør sidde med?. Der er positiv overensstemmelse om at rådet ønsker borgerrepræsentanter. Der foreslås forskellige kandidater. Intet bliver endeligt besluttet, før de omtalte kandidater bliver spurgt. 

Fraværende
 • Elisabeth Gardarsson
 • Majbrit Pind
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Hans Christensen
 • Pia Thomsen
 • Mette Ballegaard
 • Anja Thoft Bach
 • Mette Bjørg Krarup Helth

Kopier link til punktet  -   Print

2: Proces for den kommende Sundhedspolitik

Sagsnr: 22-020223

Sagsfremstilling

Proces for den kommende Sundhedspolitik præsenteres på mødet.

Indstilling

Til orientering.

BilagBeslutning

Præsentation ved Ulla Svendsen og Trine Bloch Burmølle 

Fraværende
 • Elisabeth Gardarsson
 • Majbrit Pind
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Hans Christensen
 • Pia Thomsen
 • Mette Ballegaard
 • Anja Thoft Bach
 • Mette Bjørg Krarup Helth

Kopier link til punktet  -   Print

3: Rammerne for Sundhedspolitikken

Sagsnr: 22-020223

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken sætter den politiske retning for arbejdet med sundhed i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men sundhed og er også er tema, som kræver samarbejde på tværs imellem mange sektorer og som i høj grad afhænger af regionale, nationale og globale tendenser. På mødet præsenterer Ulla Svendsen og Trine Bloch Burmølle uddrag af de væsentligste overordnede rammer, som har betydning for arbejdet med Sundhed i Ringkøbing-Skjern Kommune, herunder FN’s Verdensmål, Den Nationale Sundhedsreform, de Nationale Sundhedsmål og Den Regionale Sundhedsaftale.

Indstilling

Til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Præsentation ved Ulla Svendsen og Trine Bloch Burmølle

Fraværende
 • Elisabeth Gardarsson
 • Majbrit Pind
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Hans Christensen
 • Pia Thomsen
 • Mette Ballegaard
 • Anja Thoft Bach
 • Mette Bjørg Krarup Helth

Kopier link til punktet  -   Print

4: Introduktion til Ringkøbing-Skjern Kommunes vision

Sagsnr: 22-020223

Sagsfremstilling

Anette Ørbæk Andersen fortæller om kommunens vision om frihed, fællesskab og bæredygtighed.

Indstilling

Til orientering.

BilagBeslutning

Præsentation ved Kristian Andersen 

Fraværende
 • Elisabeth Gardarsson
 • Majbrit Pind
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Hans Christensen
 • Pia Thomsen
 • Mette Ballegaard
 • Anja Thoft Bach
 • Mette Bjørg Krarup Helth

Kopier link til punktet  -   Print

5: Opsummering af væsentligste pointer fra kick-off møde d. 15. juni

Sagsnr: 22-020223

Sagsfremstilling

Trine Bloch Burmølle genopfrisker de væsentligste pointer fra kick-off d. 15. juni, herunder de væsentligste overskrifter fra fælles brainstorm om input til den kommende sundhedspolitik og udvalgte lokale data fra Hvordan Har Du Det? 2021.

Indstilling

Til orientering.

BilagBeslutning

Præsentation ved Trine Bloch Burmølle 

Hovedpointer fra kick-off mødet 15. juni

1. Større lighed i sundhed 

2. Større fokus på tværfaglighed 

3. Særligt udsatte målgrupper 

Fraværende
 • Elisabeth Gardarsson
 • Majbrit Pind
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Hans Christensen
 • Pia Thomsen
 • Mette Ballegaard
 • Anja Thoft Bach
 • Mette Bjørg Krarup Helth

Kopier link til punktet  -   Print

6: Drøftelser om indhold og retning for den kommende sundhedspolitik

Sagsnr: 22-020223

Sagsfremstilling

På baggrund af informationerne tidligere på dagsordenen og tidligere input til Sundhedspolitikken fra d. 15. juni vil der være tilrettelagt drøftelser om indhold og retning af den kommende sundhedspolitik. Drøftelserne foregår først i grupper med udgangspunkt i tre overordnede spørgsmål og efterfølgende opsamling i plenum.  Der vil på forhånd være udpeget en gruppeformand, som er ansvarlig for opsamlingen for hver gruppe.

Indstilling

Til drøftelse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ved hvert på foregik en intern drøftelse, hvor efter hovedpointerne præsenteres i plenum. 

Hvert bord drøftede tre spørgsmål 

1. Hvad tænker I om pointerne fra 15. juni, er der noget der mangler, hvordan vil I prioritere pointerne?

2. Hvordan skal de overordnede linjer fra visionen om frihed, fællesskaber og  bæredygtighed komme til udtryk i folkesundhedsarbejdet ifølge jer? 

3. Hvad synes I er det vigtigste, at sundhedspolitikken skal kunne? 

Bord 1:

Spørgsmål 1:

 • Vi skal prioritere mistrivsel blandt børn og unge
 • Begrænse ulighed i sundhed
 • Det er vigtigt at have den forebyggende indsats med

Spørgsmål 2: 

 • Frihed: vi skal være dygtige til at differencer indsatserne
 • Fællesskab: det der virker er at gøre ting i fællesskab
 • Bæredygtighed: hele tiden være opmærksom på erfaring fra andre kommuner - vi skal ikke bruge krudt på at skabe den dybe tallerken, hvis andre har gjort det

Spørgsmål 3: 

 • Vigtigst: mindre ulighed i sundhed
 • Sætte en sundhedsfremmende retning

Bord 2:

Spørgsmål 1: 

 • Fællesskaber
 • Det tværgående - tværfaglige
 • At skabe gode rammer - natur og kultur
 • Der mangler noget om digital dannelse/ digital sundhed

Spørgsmål 3: 

 • Mere fokus på sundhedsfremme og forebyggelse
 • Medvirke til at skabe trivsel - mental sundhed

Bord 3:

Spørgsmål 1: 

 • De seks punkter er gensidige og enige i at der skal være sammenhæng og tværfaglighed i alt hvad vi gør
 • Hvor har vi ødelagt de unge? - forebyggelse frem for helbrede
 • At skabe glæde ved motion og fællesskaber
 • Tænker på tværs
 • Mangler: borger inddragelse

Spørgsmål 2: 

 • Fællesskaber - det ligger til højrebenet
 • Frihed - individuelt hvad det gode liv er - der skal også være frihed til at vælge på hylderne
 • Bæredygtighed - tænke hele vejen rundt - evaluere og stoppe det der ikke virker

Spørgsmål 3: 

 • En guideline for de næste fire år 
 • Den skal være levende 
 • Den må ikke være for "tung" 
 • Tværfagligt fokus - skabe lyst til at arbejde sundhedsfremmende, gøre det relevant 
 • Være nutidig og afspejle tiden.
 • Der skal være fokus på de positive formuleringer. Vi ønsker at skabe lighed i sundhed!

Bord 4:

Spørgsmål 1: 

 • Indhold: 1. ulighed, 2. mental sundhed, 3. relationer
 • Mål og midler: 1. gode rammer, kommunes opgave at koordinere og samskabe
 • Målgrupper: mænd og sund kost - hvordan arbejder vi med særlige indsatser på baggrund af data og viden

Spørgsmål 2: 

 • Fællesskab rimer på relationer
 • Soliditet tværgående rimer på bæredygtighed - social bæredygtighed, kontinuitet i indsatser - følge indsatser til dørs
 • Ulighed rimer ikke på frihed - lighed i sundhed = frihed

Spørgsmål 3: 

 • Skal kunne skabe synlige resultater
 • Sætte fokus og fælles retning
 • Tilpas konkret
 • Skabe ejerskab - nemt at sige, svært at gøre
 • Tappe ind i de eksisterende politikker

Bord 5: 

Spørgsmål 1: 

 • Vi ønsker en fælles forståelse af hvad der forstås ved sundhed?
 • Skal begreberne bredes mere ud - være mere specifik hvad der ligger i dem
 • Relationernes betydning - fællesskaber
 • Mangler: digital sundhed

Spørgsmål 3: 

 • Det vigtigste: sundhedspolitikken må ikke være formynderisk - vi skal ikke være den løftede pegefinger
 • Sundhed er et spektrum - vi har forskellige liv og friheden hertil

Fraværende
 • Elisabeth Gardarsson
 • Majbrit Pind
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Hans Christensen
 • Pia Thomsen
 • Mette Ballegaard
 • Anja Thoft Bach
 • Mette Bjørg Krarup Helth

Kopier link til punktet  -   Print

7: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af udkast til kommende sundhedspolitik

Sagsnr: 22-020223

Sagsfremstilling

Der skal vælges en arbejdsgruppe, som ud fra drøftelserne på mødet kan sammenfatte de væsentligste input til et udkast til den kommende Sundhedspolitik, som kan drøftes på næste møde for Sundhedsrådet og de forpligtende samarbejder d. 22. november 2022.

Arbejdsgruppen skal bestå af 2 politiske repræsentanter, 1 repræsentant fra hvert af de forpligtende samarbejder, leder af Sundhedscentret Ulla Svendsen og udviklingskonsulent Trine Bloch Burmølle. Desuden evt. 1-2 øvrige deltagere. Der forventes 3-4 møder i arbejdsgruppen.

Indstilling

Beslutning om medlemmer af arbejdsgruppen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der nedsættes en arbejdsgruppe til videre arbejde med udformningen af sundhedspolitikken

Arbejdsgruppen:

Politisk repræsentanter: Jens Erik Damsgaard (KD) og Kristian Andersen (KD) 

De forpligtende fællesskaber: Jette Halslund, Sara Jørgensen og Christina Van Dinesen 

Leder for Sundhedscentervest: Ulla Svendsen

Udviklingskonsulent: Trine Bloch Burmølle


Fraværende
 • Elisabeth Gardarsson
 • Majbrit Pind
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Hans Christensen
 • Pia Thomsen
 • Mette Ballegaard
 • Anja Thoft Bach
 • Mette Bjørg Krarup Helth

Kopier link til punktet  -   Print

8: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet at tilføje 

Fraværende
 • Elisabeth Gardarsson
 • Majbrit Pind
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Hans Christensen
 • Pia Thomsen
 • Mette Ballegaard
 • Anja Thoft Bach
 • Mette Bjørg Krarup Helth
Kontaktoplysninger
Trine Bloch Burmølle

Sekretær for Sundhedsrådet

Trine Bloch Burmølle
Kirkevej 3
6880 Tarm