Tilskud til pasning af egne børn

Selvbetjening
Ansøg om tilskud til pasning af egne børn

Pr. 1. januar 2019 har forældre med børn i alderen 26 uger til 4 år mulighed for at vælge tilskud til pasning af egne børn.

Tilskud til pasning af egne børn kan gives til biologiske forældre, samlevende i husstanden og adoptanter, der ønsker at passe deres egne børn. Tilskud til pasning af egne børn er således et alternativt til at få sit barn optaget i et dagtilbud eller en privat pasningsordning.

For at få tilskud til pasning af egne børn skal nedenstående betingelser opfyldes:

  • Barnet skal være mindst 26 uger.
  • Barnet har ikke plads i dagtilbud.
  • Ansøger modtager ikke tilskud til private pasningsordninger.
  • Ansøger modtager ikke arbejdsindtægt eller er selvstændigt erhvervsdrivende.
  • Ansøger modtager ikke offentlig overførselsindkomst (fx barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension, SU).
  • Ansøger skal have opholdt sig i Riget i syv ud af de seneste otte år (gælder ikke for personer, der er omfattet af EU-retten, herunder EØS-borgere).
  • Ansøger skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer Ved ansøgning skal kunne fremvises dokumentation for gennemført 9. klasseprøve i dansk med mindst karakteren 2 eller bevis for at have bestået "Prøve i Dansk 2" eller tilsvarende dokumentation (gælder ikke for personer, der er omfattet af EU-retten, herunder EØS-borgere).
  • Barnet og dermed den forældre der modtager tilskud til pasning af egne børn, skal under pasningen opholde sig i Danmark.
  • Tilskudsperioden skal minimum udgøre 8 uger og maksimum et år.
  • Tilskud kan søges pr. den 1. eller den 16. i en måned.

Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn til en ansøger, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder efter lov om aktiv socialpolitik. Hvis en tilskudsmodtagers ægtefælle modtager kontanthjælp fradrages tilskuddet til pasning af egne børn i kontanthjælpen, hvis denne overstiger den kontanthjælp, som tilskudsmodtageren havde været berettiget til, hvis pågældende ikke havde fået tilskud til pasning af egne børn.

Tilskuddet kan deles i to perioder, og det kan deles mellem forældrene. Der kan maksimalt søges til tre børn pr. husstand.

Det samlede tilskud kan ikke overstige beløbet for maksimalt dagpenge.

Tilskuddet til pasning af egne børn beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der optjenes ikke feriepenge, men feriepenge kan modtages som følge af allerede udført arbejde.

Modtager man tilskud til pasning af egne børn, imens man samtidigt har et andet barn i eksempelvis dagtilbud eller SFO, er man ikke berettiget til søskendetilbud.

Der kan ikke ydes tilskud, hvis der i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i Lov om social service anses for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.

Der kan ikke søges om tilskud til de børn, der er modtaget tilskud til i en perioden før 1. juli 2018.

Tilskud 2024

Børn i alderen 26 uger til 2 år plus 9 måneder - 6.006 kroner pr. måned.
Børn i alderen 2 år plus 10 måneder til 4 år - 3.998 kroner pr. måned.

Tilskuddet er skattepligtigt og udbetales til NemKonto den sidste hverdag i den måned tilskuddet dækker.

Tilskud til pasning af egne børn bortfalder hvis tilskudsmodtageren flytter til anden kommune, som ikke giver tilskud til pasning af egne børn efter Dagtilbudslovens § 86.

Tilskuddet kan søges på Borger.dk.

 

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk