Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur@rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur@rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 6. juni 2023 kl. 17:00

Lok-1.8 Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Mette Lange Andersen
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Benny Steffensen
 • Jan Nielsen
 • Rene Holbøll
 • Aage Ottosen
 • Minna Laursen

Fraværende

 • Lars Thomsen
 • Piet Egmuth

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkomst og præsentation

Sagsnr: 23-007505

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Alle præsenterede sig, og der blev budt velkommen til Jan Nielsen, nyt medlem fra Ringkøbing ro- og kajakklub.  

Fraværende
 • Lars Thomsen
 • Piet Egmuth

Kopier link til punktet  -   Print

2: Oplæg ved Rudi fra DGI om digitalisering i foreninger

Sagsnr: 23-007505

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

DGI tilbyder, lige nu, et gratis digitaliseringstjek til alle deres foreninger. 

Et sådan tjek kan være med til at gøre det nemmere for foreningerne for eksempel i forhold til medlemshåndtering, synlighed, intern og ekstern kommunikation m.m.

Rudi orienterede blandt andet om:

Medlemskommunikation - sms, mail, hjemmeside, Facebook, TikTok og Snapchat.

Administrativ effektivisering - økonomistyring eller et andet administrativt system, fundraising, Excel i stedet for A4 ark osv.

Øget synlighed og rekruttering – kontinuerlig synlighed også når sæsonen går på hæld.

Samarbejde og vidensdeling – intern kommunikation mellem trænere, træningsprogrammer, årshjul osv.

Det grundlæggende i et digitaliseringstjek er en kort analyse på 20-30 minutter af foreningen blandt andet om, hvor foreningen er digital og hvor det kunne være gavnligt for foreningen at udvikle sig. Hele processen kan tage fra en måned og op til et halvt år afhængigt af foreningens behov.

Fraværende
 • Lars Thomsen
 • Piet Egmuth

Kopier link til punktet  -   Print

3: Konstituering af Foreningssamvirket

Sagsnr: 23-007505

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket konstituerer sig med formand og næstformand, idet det er første møde efter valget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket konstituerer sig.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

René Holbøll blev valgt som formand. Jakob Slot blev genvalgt som næstformand. De øvrige er menige medlemmer.

Det blev besluttet, at Lars Thomsen starter dagsordenstråden i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgsmøderne. Jakob Slot samler kommentarerne med deadline, så Administrationen har dem onsdag formiddag. Hvis medlemmerne er enige i kommentarerne, behøver de ikke kommentere på tråden. 

Fraværende
 • Lars Thomsen
 • Piet Egmuth

Kopier link til punktet  -   Print

4: Orientering fra Administrationen

Sagsnr: 23-007505

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om:

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager orienteringen til efterretning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationen informerede om:

Fritidspolitikken er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget. Der arbejdes nu på indsatserne. Foreningssamvirket kunne have ønsket, at have været med i hele processen omkring politikken. Da det ikke kan lade sig gøre, vil Foreningssamvirket gerne være sparingspartner på indsatserne.

På Foreningssamvirkets møde i november blev det nævnt, at DGI har en forårskampagne kørende om "flere unge frivillige i foreningerne". Foreningssamvirket har ikke set noget til kampagnen. Administrationen har efterfølgende fået information fra DGI Vestjylland om, at det er en kampagne DGI styrer på landsplan, og at foreningerne snart modtager mail og Facebook opslag omkring det.   

Anlægspuljen har fået en ny deadline, som er den 1. januar. Tilsagnsperioden er reduceret til 2 år. Der kan læses mere om principperne og ansøgningsskemaet her: https://foreningsportal.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=53

Hallerne arbejder på at få et Halsamvirke op og stå.

Fritidskonsulent Lene Poulsen går på barsel op til sommerferien.

Foreningsportalen roder, da Administrationen er ved at udvikle og samle tingene. 

Børne- og Familieudvalget har godkendt "Unge i front" som valgfag i folkeskolen.

Foreningssamvirket tog Administrationens orientering til efterretning.

Fraværende
 • Lars Thomsen
 • Piet Egmuth

Kopier link til punktet  -   Print

5: Foreningernes udviklingspulje

Sagsnr: 23-007505

Sagsfremstilling

Foreningernes udviklingspulje kan søges af godkendte foreninger under Folkeoplysningslovens
kapitel 5 samt af selvorganiserede grupperinger. Puljen er på 100.000 kroner årligt. I februar 2023 blev der uddelt 40.000 kroner, hvorfor der er 60.000 kroner tilbage i puljen.

Udviklingspuljen kan blandt andet anvendes til at søge midler til indkøb af materialer og udstyr til
følgende aktiviteter:

• Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger
• Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter
• Foreningsudvikling og nye organisationsformer
• Sammenslutning af grupper der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger
• Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper for eksempel integration, livsstilssygdomme,
   handicap, børn og unge med særlige behov

Puljen giver ikke midler til lønninger og leje af materialer og udstyr.

Efter deadline sendes ansøgningerne til Foreningssamvirkets medlemmer. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket behandler de indkomne ansøgninger. 

BilagBeslutning

Følgende foreninger har søgt udviklingspuljen:

DDS spejderne i Tim

Ringkøbing Svømmeklub

Kom og Dans

Wild West Line Dance

Ungkirke, Skjern Bykirke

Ringkøbing Svømmeklub fik bevilliget 9.388 kroner til styrketræning i vand, mens de andre fik afslag med begrundelse om, at Foreningssamvirket ikke anser deres ansøgninger som omhandlende udvikling.

Da der stadig er penge i puljen, laver Foreningssamvirket en ny ansøgningsrunde med frist 1. september 2023. Foreningssamvirket anbefaler foreningerne at søge dertil. 

Fraværende
 • Lars Thomsen
 • Piet Egmuth

Kopier link til punktet  -   Print

6: Evaluering af Repræsentantskabsmødet og dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr: 23-007505

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget. Er der noget, der skal gøres anderledes næste gang?

Samt en drøftelse af repræsentantskabsmødet herunder rammerne og oplægget fra DGI mm.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter de to møder og eventuelle forbedringstiltag.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Overordnet set et fint møde hvor man dog godt kunne tænke sig flere deltagere.

Foreningssamvirket kunne godt tænke sig mere tid til dialogen med Kultur- og Fritidsudvalget inden mødet, hvilket betyder, at oplægget skal være kortere. Det indarbejdes i planlægningen af næste repræsentantskabsmøde. 

Fraværende
 • Lars Thomsen
 • Piet Egmuth

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering - herunder nyt om Frivilligforum

Sagsnr: 23-007505

Sagsfremstilling

Gensidig orientering bordet rundt.

Frivilligforum er afviklet. Baggrunden for beslutningen er, at mødedeltagerne fra de forskellige råd og samvirker har givet udtryk for, at der manglede dagsordenspunkter, der berettigede store fælles møder. Vurderingen fra Administrationen og deltagerne er derfor, at det fremadrettet vil give mere værdi, hvis de enkelte råd og samvirker styrkes fremfor at prioritere et fast mødeengagement i Frivilligforum.

Kommunens råd og samvirker inviteres til at sende én deltager til kommunens tre årlige dialogmøder med FrivilligVest for at være med til at sætte præg på FrivilligVests arbejde. Næste dialogmøde er den 29. juni kl. 9.00 - 11.30 på Rådhuset i Ringkøbing i lokalet ”Videokonference”.

Social- og Sundhedsudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets senest status vedr. indsatserne i FrivilligVest 2022 samt planen for deres arbejde i 2023 ses i nedenstående link:

https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg-2022-2025/social-og-sundhedsudvalget/dag-ref-social-og-sundhedsudvalg?AgendaID=4157#2cf90b9e-093b-4fb8-ae9f-527eb3123950

Deltagerne fra kommunens råd og samvirker bedes på forhånd have drøftet, om de har emner, som de ønsker at FrivilligVest skal prioritere særligt højt i den kommende tid.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter, om der er emner, som de ønsker at FrivilligVest skal prioritere. Derudover skal Foreningssamvirket finde en repræsentant, som kan deltage på mødet den 29. juni 2023.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Aage Ottosen vil gerne deltage på dialogmødet med FrivilligVest den 29. juni 2023.

Så snart dagsordenen kommer, sender Administrationen den ud til alle medlemmerne i Foreningssamvirket. Eventuelle kommentarer sendes, så Aage kan tage dem med til dialogmødet.

Fraværende
 • Lars Thomsen
 • Piet Egmuth

Kopier link til punktet  -   Print

8: Evt. og næste møde

Sagsnr: 23-007505

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Næste møde er den 12. september 2023 på Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing. Mødet afholdes fra kl. 17.00 til 20.00.

Fraværende
 • Lars Thomsen
 • Piet Egmuth
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing