20. maj 2020

Botilbud og ældrecentre har åbnet dørene for besøg på udearealer

colourbox

Beboere på kommunens botilbud og ældrecentre kan nu igen få besøg af 1 til 2 pårørende. Forudsætningen er selvfølgelig, at de besøgende overholder de retningslinjer, der stadig eksisterer for at hindre smittespredning blandt sårbare borgere.

Hverdagen på botilbud og ældrecentre i Ringkøbing-Skjern Kommune begynder nu langsomt igen at ligne sig selv, dog kan beboere på ældrecentre stadig ikke modtage besøg indendørs. Siden nedlukningen af Danmark den 12. marts har der været lukket ned for så godt som alle besøg på nær besøg til kritisk syge og døende. Alt sammen for at undgå risikoen for coronasmitte. Men nu åbnes der igen for muligheden for besøg på udearealer.

- Det ER sårbare borgere, der bor på botilbud og ældrecentre, så selvfølgelig blev der lukket ned for alt andet end kritiske besøg, da resten af Danmark også lukkede ned. Men selv om personalet har forsøgt at kompensere, har det været nogle meget lange og svære uger for mange af beboerne, Når man ikke må se sine kære, skaber det et savn hos mange. Det har været mærkbart, og har også påvirket personalet på institutionerne, siger Lennart Qvist, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han er derfor glad for, at der nu igen åbnes for besøg, men understreger, at han er ’fuldt ud bevidst om’, at andre udsatte og sårbare borgere, som hverken bor på botilbud eller ældrecenter også kan være påvirket af corona-nedlukningen og de restriktioner, den har ført med sig.

En forandret hverdag

Egentlig har ældrecentrene allerede haft åbent for besøg af pårørende på udearealer siden 16. april. Men med nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen åbnes der nu for muligheden for, at en beboer på kommunernes sociale tilbud også kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner.

- Det er noget, beboerne på vores botilbud har set frem til. Medarbejderne har gjort meget for at aktivere og adsprede beboerne i perioden, men der er ingen tvivl om, at det alligevel har været en lang periode at undvære besøg. Beboerne er ikke blandt de stærkeste borgere og med besøgsforbuddet har de haft en meget forandret hverdag i hele corona-nedlukningen, siger Helle Mikkelsen, fagchef for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune.

På Handicap og Psykiatri-området har de ventet på myndighedernes retningslinjer for, hvordan besøg på botilbuddene måtte finde sted. Dem fik de fredag i sidste uge – sammen med en pjece til de pårørende, hvor retningslinjerne forklares.

Retningslinjerne kommer alene med anbefalinger til, hvordan besøg kan gennemføres på baggrund af de gældende sundhedsfaglige anbefalinger om smitteforebyggelse. Ifølge retningslinjerne er det ledelsen på de enkelte botilbud der - med inddragelse af borgeren - beslutter, hvem der skal udpeges som faste besøgspersoner.

På ældrecentrene er der åbnet for, at 1-2 pårørende eller en nær ven til beboeren kommer på besøg på ældrecentrenes udearealer.

- Men det er nødvendigt, at man husker at ringe i god tid til personalet på ældrecentret for at aftale tid for besøget, fortæller Vibeke Drachmann, områdeleder for ældrecentrene i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun peger på, at ældrecentrene er nødt til at kunne koordinere besøgene, så der ikke er for mange beboere, der har besøg af pårørende på samme tid, da det at holde afstand jf. retningslinjerne er vigtigt i denne tid. Beboere, der ikke venter besøg, skal også have mulighed for at gå en tur ud i haven, så generelt er tilrettelæggelsen af besøgene vigtigt af hensyn til at forebygge smitterisiko.

- Desuden modtager vi de besøgende og instruerer dem i retningslinjerne, så vi sikrer, at risikoen for smittespredning ikke øges, forklarer Vibeke Drachmann og tilføjer:

- Det er i alles interesse, at vi passer godt på hinanden.

Vibeke Drachmann oplyser, at pårørende generelt er meget forstående og forsigtige og følger de anvisninger, som er gældende ved besøgene.

 

FAKTA

Hvem må komme på besøg?

Besøgende på botilbud skal ifølge de nye retningslinjer udpeges blandt en beboers nærmeste pårørende, dvs. en ægtefælle eller samlever, slægtninge i lige linje eller søskende, stedbørn og plejebørn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering også kunne anses for nærmeste pårørende.

Ifølge retningslinjerne er det ledelsen på de enkelte botilbud der - med inddragelse af borgeren - beslutter, hvem der skal udpeges som besøgspersoner. Beslutningen kan bl.a. basere sig på:

  • Tilbuddets kendskab til beboeren
  • Tilbuddets hidtidige erfaringer om besøg hos den pågældende beboer
  • Beboerens evt. egne ønsker
  • Tilkendegivelser fra personer, der ønsker at være besøgspersoner

Afvikling af besøg skal som hovedregel ske på tilbuddets udearealer. På botilbud kan der dog undtages fra denne regel, når der er tale om besøg i boliger med egen indgang. Her kan tilbuddets ledelse beslutte, at en beboer kan få besøg af sine besøgspersoner indendørs i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over.

På ældrecentrene kan besøg kun foregå udendørs.  Dog kan besøg hos kritisk syge, døende og beboere med en svær kognitiv funktionsnedsættelse, som indebærer, at beboeren mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov, få besøg i beboerens bolig.

Kommunerne er blevet tildelt midler til initiativer til svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Midlerne skal anvendes til at sikre, at alle plejehjem i kommunen kan tilbyde beboere og pårørende afholdelse af besøg i fx pavilloner eller lignende, når vejret er dårligt.

Derudover skal ledelsen på de enkelte ældrecentre og botilbud tage stilling til:

  • Fastsættelse af en tidsramme for besøgenes varighed og hyppighed
  • Fastsættelse af et tidsinterval for, hvornår der er åbent for besøg
  • Fastsættelse af et maksimum for antal besøgende
  • Behov for adskillelse af arealer til besøg, f.eks. i form af opsætning af telte, pavilloner, plexiglas og skillevægge
  • Afvikling af besøg i form af ”gåtur i haven eller en snak hen over hækken”

Helt generelt skal besøgene på både botilbud og ældrecentre finde sted ud fra sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer, der understøtter forebyggelse af smittespredning og dermed forebyggelse af, at beboere på plejecentre og botilbud bliver smittet med COVID-19.