Referat: 16. juni 2022 kl. 13:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Erik Viborg
 • Jens S. Højland
 • Susanne Høj
 • Henrik Andersen
 • Jesper Lærke
 • Pia Vestergaard
 • Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
 • Pia Vestergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dialogmøde med Talent Vest/Show Up

Sagsnr: 18-037570

Sagsfremstilling

Talent Vest/showUP vil gerne holde dialogmøder med Kultur og Fritidsudvalgene i de 4 deltagende kommuner i Talent Vests virkeområde - Lemvig, Struer, Holstebro og Ringkøbing-Skjern

Til mødet vil en repræsentant for den administrative ledelse (Talent Vest) og en repræsentant for talentmiljøet (ShowUP) orientere om projektets formål og virke, samt om allerede gennemførte aktiviteter og aktivitetsplanerne for 2022.

Fra Talent Vest deltager Søren Taaning og fra ShowUP deltager Joshua Wright.

Talent Vest er et samarbejde mellem Struer, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Holstebro kommune omkring skabelsen af en infrastruktur, for at børn og unge får bedre mulighed for at udleve deres interesse for kunst og kultur. Talent Vests primære fokuspunkter er opbakning til børn/ungemiljøer gennem konkrete aktiviteter og kunstneriske forløb på skoleområdet i alle kommuner.

Talent Vest er et af 7 talentkommuneprojekter i Danmark, og er det eneste kulturaftale projekt, der arbejder på tværs af kommuner og det eneste der har tilknyttet et forskningsprojekt. Aktiviteterne blev startet 2019 og slutter i 2023.

Talent Vest er betegnelsen omkring den administrative struktur for talentkommuneprojektet, mens aktiviteterne kaldes ShowUP.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog dialogen til efterretning

Fraværende
 • Pia Vestergaard ()
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ansøgning om lokaletilskud til nye klublokaler og regulering af eksisterende

Sagsnr: 22-012768

Sagsfremstilling

Videbæk Idræts- og Fritidscenter har på vegne af fem lokale foreninger fremsendt nye lejekontrakter på klublokaler til godkendelse.

Det drejer sig om følgende lejekontrakter: 

 • Stigning i husleje for Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold klublokale
 • Stigning i husleje for Videbæk Skytteforening klublokale
 • Stigning i husleje for Videbæk Styrkesport klublokale
 • Ny klublokale for Videbæk Svømme Club
 • Ny klublokale for Videbæk Gymnastik og Ungdomsforening

Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold

Klubbens nuværende lejekontrakt lyder på 4.800 kr./kvartal (1600 kr./måned) 

Den nye lejekontrakt lyder på 3500 kr./måned i 2022 og med en stigning hvert år frem til 2027 hvor den ender på 5000 kr./måned. 

Der er ingen ændringer i lejemålet og huslejen er inklusiv forbrug men eksklusiv rengøring. 

Ifølge lejekontrakten har klubben kun brugsret over lokalet til træning, kamp og anden aktivitet og Videbæk Idræts- og Fritidscenter kan benytte lokalet til mødeaktivitet eller lignende udenfor disse tider efter aftale. Administrationen gør opmærksom på at praksis for godkendelse af lejekontrakter, hidtil har været at der skal ske en modydelse/betaling til foreningen, hvis haller ønsker at benytte klublokalet. 

Videbæk Skytteforening

Klubbens nuværende lejekontrakt lyder på 54.200 kr./år (4517 kr./måned)

Den nye lejekontrakt lyder på 5000 kr./måned i 2022, men stiger hvert år frem til 2027 hvor den ender på 6250 kr./måned (75.000 kr./året)

Der er ingen ændringer i lejemålet og huslejen er inklusiv forbrug og rengøring.

Videbæk Styrkesport

Klubbens nuværende husleje er på 121.500 kr./årligt (10.125 kr./måned)

Den nye lejekontrakt lyder på 10.800 kr./måned i 2022, men stiger hvert år frem til 2027, hvor den ender på 12.500 kr./måned (150.000 kr./årligt).

Lejemålet er udvidet med et stort kælderlokale og huslejen er inklusiv forbrug og rengøring.

Videbæk Svømme Club

Klubben har ikke tidligere haft et klublokale, men har et ønske herom, da de afholder møder og opbevarer klubbens ting og remedier privat. 

Den nye kontrakt lyder på 3000 kr./måneden og vil stige årligt frem til 2027 hvor den ender på 4000 kr./måned

Videbæk Gymnastik og Ungdomsforening

Klubben har ikke tidligere haft et klublokale, men har hidtil brugt nogle af centerets rum til blandt andet opbevaring er remedier.

Den nye kontrakt lyder på 3000 kr./måneden og vil stige årligt frem til 2027, hvor den ender på 4000 kr./måned.

 

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på at huslejen for henholdsvis Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold, Videbæk Skytteforening og Videbæk Styrkesport vil stige fra de nuværende 15.834 kr./måneden, til 25.300 kr./måneden i 2022 og 31.750 kr./måneden i 2027. Herudover kommer der merudgifterne til de to nye klublokaler til henholdsvis Videbæk Gymnastik og Ungdomsforening og Videbæk Svømme Club. 

Huslejestigningerne og merudgifterne vil have en belastning på lokaletilskudsbudgettet, da klubberne kan søge om lokaletilskud på 75% af deres lejeudgifter. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter hvorvidt:

 • lejekontrakten for Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold kan godkendes.
 • lejekontrakten for Videbæk Skytteforening kan godkendes.
 • lejekontrakten for Videbæk Styrkesport kan godkendes.
 • lejekontrakten for Videbæk Svømme Club kan godkendes. 
 • lejekontrakten for Videbæk Gymnastik og Ungdomsforening kan godkendes.

BilagBeslutning

Et flertal i kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at udsætte sagen til udvalgets møde i september.

Jens Højland kunne ikke tilslutte sig beslutningen, men ønskede at godkende lejekontrakterne i en midlertidig periode.


Fraværende
 • Pia Vestergaard ()
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Stigende energipriser til egne klubhuse

Sagsnr: 22-012918

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at frigive uforbrugte midler fra anlægspuljen 2022, til at give foreninger med egne klubhuse større økonomisk mulighed for at optimere eller udskifte deres nuværende energikilder, med henblik på at opnå besparelser for både foreninger og lokaletilskudsbudgettet.

Administrationen har på baggrund af foreningernes indberetninger oplevet, at de stigende energipriser udfordrer de foreninger, der har egne klubhuse. Ved at anvende de uforbrugte midler i Anlægspuljen 2022 til at optimere eller udskifte energikilderne i disse klubhuse, hvor der vil være en større besparelse at hente. 

Som tilskudsmodellen er i dag, kan foreninger med egne klubhuse søge lokaletilskud på baggrund af deres  deres udgifter i klubhuset, herunder el, vand og varme, og få dækket 75% af udgifterne. De stigende energipriser er således en direkte belastning på lokaletilskudsbudgettet. 

Hvis foreningerne med egne klubhuse ønsker at skifte til en ny energikilde, kan de i dag få op til 35% af udgifterne dækket fra puljen for ekstraordinære vedligehold. 

Kultur- og Fritidsudvalget fordelte i april Anlægspuljen 2022, men på trods af mange ansøgninger, er der fortsat forbrugte midler i puljen for 537.524 kr. Administrationen foreslår derfor, at foreninger med egne klubhuse kan søge tilskud på op til 60% af udgifterne, som er den nuværende tilskudsprocent for anlægspuljen. 

Der er 37 folkeoplysende foreninger, der har egne klubhuse. Det drejer sig primært om uniformerede korps, fodboldklubber, hundeklubber, tennisklubber m. fl. 

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vil frigive midlerne, vil administrationen informere de relevante foreninger og udarbejde retningslinjer for ansøgning om midlerne.

Økonomi

Det forventes at initiativet på sigt, vil medføre besparelser for både foreninger og lokaletilskudsbudgettet. 

Effektvurdering

Initiativet skal være med til at reducerer og optimere energiforbruget i foreningernes egne klubhuse, for derved at opnå økonomiske besparelser for både foreningerne selv og lokaletilskudsbudgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de uforbrugte midler fra Anlægspuljen 2022 anvendes til, at foreninger med egne klubhuse kan søge op til 60% af udgifterne dækket, til udskiftning eller energioptimering af energikilderne i klubhusene med henblik på at reducere energiudgifterne.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at de uforbrugte midler fra Anlægspuljen 2022 anvendes til at foreninger med egne klubhuse kan søge op til 60% af udgifterne dækket, til udskiftning eller energioptimering af energikilderne i klubhusene med henblik på at reducere energiudgifterne.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
 • Pia Vestergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Afbødning af Covid-19 påvirkningerne af de folkeoplysende foreninger

Sagsnr: 20-020600

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har løbende under Covid-19 pandemien benyttet de muligheder for
afvigelse fra kravene i folkeoplysningsloven, som skiftende bekendtgørelser har givet.
Bekendtgørelserne har gjort det muligt at holde hånden økonomisk under de folkeoplysende
foreninger og de selvejende idrætshaller og centre.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. februar 2022 benyttede udvalget mulighederne for at afvige fra reglerne for tilskud til foreninger efter folkeoplysningsloven.

Udvalget besluttede ligeledes at afvigelsen alene skulle gælde frem til 30. juni 2022. Samt at beslutningen skulle evalueres i forbindelse med udvalgsmødet i juni måned.

Det er administrationens vurdering at der for den kommende perioden ikke er behov for at opretholde afvigelserne fra folkeoplysningsloven. Dette da der for den kommende sæson ikke forventes at være indgået sæsonbookinger og aftaler, som ikke kan benyttes grundet Coronarelaterede forhold.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

BEK nr. 2559 af 22/12/2021 Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie
folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at afvigelserne fra folkeoplysningsloven, ikke forlænges.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at afvigelserne fra folkeoplysningsloven, ikke forlænges


Fraværende
 • Henrik Andersen ()
 • Pia Vestergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ringkøbing-Skjern Museum - Regnskab for 2021

Sagsnr: 22-013110

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Museum fremsender årsregnskab for 2021 til godkendelse.

Resultatet viser et samlet overskud på 738.813 kr.

Regnskabet viser, at det samlede besøgstal i 2021 blev på 150.587 mod 163.019 i 2020.

Revisor's konklusion på den udførte revision: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Ringkøbing-Skjern Museums aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021

Den udførte revision af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisionspåtegningen af årsregnskabet.

Byrådet har den 13. januar 2009 besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget kan godkende regnskaberne for Ringkøbing-Skjern Museum.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov nr. 1531 og bekendtgørelse nr. 1701 begge af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet for 2021.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
 • Pia Vestergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Kunst i Slusen 2022 - 2024

Sagsnr: 22-012750

Sagsfremstilling

Kunst i Slusen ART HVIDE SANDE søger om et årligt tilskud på 15.000 samt en årlig underskudsdækning på 15.000 for årene 2022, 2023 og 2024.

Kunst i Slusen ART HVIDE SANDE er en selvejende institution, som har til formål at styrke og udvikle kendskabet til og forståelsen for kunst. Endvidere har Kunst i Slusen ART HVIDE SANDE et ønske om, at kunne præsentere kunst i nye og utraditionelle sammenhænge. Kunstudstillingen besøges hvert år af ca. 4.000 publikummer i løbet af de knap 14 dage arrangementet varer.

Udover sponsorer er hjælpen fra frivillige en væsentlig årsag til, at Kunst i Slusen ART HVIDE
SANDE er realiserbar. Omkring 30 frivillige personer er årligt tilknyttet.

I år arbejdes der på at skabe en udstilling med et højt kunstnerisk niveau i de meget unikke
rammer, som Manøvregangen giver til udstillingen. Den godt 120 meter lange og ca. 4 meter
brede manøvregang er til daglig ikke åben for offentligheden.

I 2022 er der lavet aftale med følgende kunstnere:

Sophie Louise Pedersen, som har en bachelor i design og kunsthåndværk fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering på Bornholm. Hun bor her i Vestjylland, og arbejder på Vestjyllands Højskole. Som keramiker og kunstner er hun meget interesseret i menneskets evne til at skabe, og i hvordan håndværket forbinder os til vores omgivelser, landskabet og de materialer vi alle er skabt af. I arbejdet med leret skaber hun værker, som minder os om hvor heldige vi er at være i live, i et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring hvad vi i gensidighed bør tage os af og holde i live: jorden.

Mingo Nørager har i over 30 år arbejdet med foto. Han har bla. lavet bogen "Dedikeret" hvori han har portrætteret 25 danske kunstnere - Fra Michael Kvium, Ghita Nørby til Nikolaj Lie Kaas. I 2015 vandt han i kategorien "Fine Art photographer of the year" til Monochrome Awards. Forfængelighed er et tema som gennemsyrer stort set alle hans værker.

Jacob Haugaard er en dansk-færøsk komiker, musiker, sanger, skuespiller og tidligere politiker. Jacob Haugaard er multikunstner med tryk på musik, politik, film, bøger og sidst men ikke mindst maleri. De seneste år har Jacob holdt flere maleriudstillinger, bla. hos Johnny Madsen på Fanø, hvor hans koloristiske billeder har skabt stor glæde og beundring.

Anders Agger vil holde åbningstalen på ferniseringsdagen, den 7. august kl. 11.00, og samme dag kl. 19.00 vil Jacob Haugaard afholde et show i Hvide Sande Lystfiskercenter.

Kunst i Slusen - ART HVIDE SANDE markedsføres via hjemmesiden www.hkt.dk, plakater, sociale medier og anden PR.

I 2008 blev der bevilget igangsættende tilskud på 15.000 kr.
I 2009 blev der givet afslag på ansøgningen
I 2010 blev der bevilget en underskudsdækning på op til 40.000 kr.
I 2011 blev der givet afslag på ansøgningen
I 2012 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 20.000 kr. til projektet for årene 2012-2014 og
sendte ansøgningen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget som bevilgede 80.000 kr. for årene
2012-2014. I alt et kommunalt tilskud på 100.000 kr. som blev betegnet som et opstartstilskud
til projektet.
I 2016 blev der bevilget 30.000 kr., hvoraf 20.000 kr. blev finansieret af kulturpuljen og 10.000
af Kunstudvalget.
I 2017 blev der bevilget en underskudsgaranti på op til 25.000 kr.
I 2018 blev der bevilget et tilskud fra Kunstudvalgets budget på 30.000 kr.
I 2019 blev der bevilget et årligt tilskud på 15.000 for årene 2019, 2020 og 2021 samt en underskudsdækning på 15.000 kr.

Budget:

Udgifter: 
Jacob Haugaard show 30.000
Mad til fernisering, samt til koncert om aftenen 16.000
Markedsføring, brochurer, sluseporte m.m. 15.000
Vagtaftale (Pensionister) 15.000
Hjemmeside   2.000
Leje mikrofon til fernisering samt anlæg til aftenshow   8.000
Leje og rengøring af Sportsfiskercenter   2.000
Diverse, hjælpere m.m.   7.000
Ialt 95.000
  
Indtægter: 
Andre sponsorer - bevilget 10.000
Indtægt Koncert/billetsalg 25.000
Salg af drikkevarer   3.000
I alt 38.000

Der søges om lokale sponsorbidrag på yderligere 57.000 kr. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Beløbet på max. 30.000 kr. årligt kan finansieres af kulturpuljen i perioden 2022-2024. I 2022 resterer der netto 570.000 kr. og der er i 2023 og 2024 afsat 577.000 kr. i 2023 og 2024 på puljen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om der skal bevilges et beløb til Kunst i Slusen, og i givet fald hvilket beløb.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalgte besluttede, at bevilge et årligt tilskud på 15.000 kr. samt en årlig underskudgaranti på 15.000 kr. i perioden 2022-2024

Fraværende
 • Pia Vestergaard ()
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Dramakrigsprojektet - Artists in war

Sagsnr: 22-012850

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Swinging Europe i samarbejde med AREA - Arts in rural European areas og The Jam Factory fra Lviv, Ukraine søger om et tilskud på 30.000 kr. til projektet The Drama War Project - Kunstnere i krig. Tilskuddet støtter 2 performative læsninger af 2 teaterstykker i Ringkøbing-Skjern Kommune i september 2022. 

Den Selvejende Institution Swinging Europe ligger i Herning Kommune og har arbejdet internationalt med kunst og kultur siden 1998. Med musik som ét af deres primære fokusområder skaber de kunstneriske og kulturelle projekter og aktiviteter gennem deres primære indsatser, der omfatter kultur, musik og talentudvikling. I deres arbejde prioriterer de at udvikle og deltage i kulturelt samarbejde både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt ved at skabe et solidt fundament for udforskning af kulturprojekter.

AREA-netværket er et netværk af kunstnere, kulturelle aktører og politiske beslutningstagere, der fremmer kunstpraksis i landdistrikterne i Europa. Netværket startede i 2021, og har medlemmer i mere end 10 europæiske lande, og er baseret og registreret i Region Midtjylland. 

Jam Factory er et kunst- og kulturcenter i Lviv. Centret arbejder for kunstnere i Ukraine, og har et stærkt internationalt ry for kvaliteten af dets kunstneriske arbejde. Deres plan om at åbne et kulturcenter i august 2022 blev knust ved invasionen. Nu arbejder de med nødhjælpsarbejde lokalt for at imødekomme behovene i deres land som er i krig. 

I forbindelse med et online møde i AREA netværket i april 2022 opstod idéen om at lade 2 kvindelige dramaforfattere, Anastasiia Kosodii og Olga Matsiupa skrive et teaterstykke der  afspejler det ukrainske folks erfaringer under den russiske invasion. De 2 stykker bliver oversat til dansk. I samarbejde med Jam Factory´s dramatikere og kunstneriske team vil der blive arrangeret performative læsninger. 

Danske skuespillere udvælges til at læse/opføre det oversatte værk for et dansk publikum. Skuespillerne opfører læsningerne, som kan betragtes som en mere enkel udgave af en teaterforestilling. Dvs. at der ikke bruges scene, lys og lydanlæg.

Formålet er at fortælle i Ukraine og resten af Europa, hvad krigen betyder for almindelige mennesker. Hvad effekten er på deres dagligdag, deres familier, deres værdier og deres fremtid. 

Projektet foregår fra juni hvor oversættelsen starter til begyndelse af november. Der skal være 16 performative læsninger, og der er specielt fokus på unge som publikum. Man håber på at kunne nå ud til et blandet publikum af ukrainske arbejdere/flygtninge og danskere. På et senere tidspunkt håber man at kunne gøre de performative læsninger til live-acting og video.

Teksterne vil tage omkring 45-60 minutter efterfulgt at en kort pause og efterfølgende diskussion.

Der laves 2 arrangementer i hver af de deltagende kommuner. Projektet inddrager de 8 kommuner i Kultursamarbejdet. Læsningerne kommer til at foregå på bl.a. biblioteker og museer, og der inddrages lokale moderatorer til at hjælpe den professionelle moderator.

Swinging Europe har det økonomiske og administrative ansvar.

AREA og Kunstneren Tæt på koordinerer kommunikationen med Jam Factory og andre internationale partnere, finder dansk dramaturg, laver podcasts og video og skriver ansøgninger.

I Ringkøbing-Skjern kommune vil projektet samarbejde med Frivillig Vest, som har god kontakt til Ukrainske foreninger. Biblioteket stiller lokaler til rådighed såfremt det bliver aktuelt. 

Der arbejdes på at opføre læsningerne i Skjern eller Ringkøbing og Stadil-Vedersø.

Omkostninger pr. læsning:

3 skuespillere x 2.500 pr. læsning: 7.500
1 tekniker x 2.500: 2.500
1 produktionsleder x 2.500: 2.500
Moderator/rejseomkostninger/udstyr: 2.500

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Beløbet vil kunne finansieres via Kulturpuljen, hvor der i 2022 resterer 570.000 kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om der skal bevilges et beløb til forestillingerne, og i givet fald hvilket beløb.

BilagBeslutning

Et flertal i kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at bevilge 30.000 kr. til projektet.

Jesper Lærke ønskede at give afslag på ansøgningen.


Fraværende
 • Pia Vestergaard ()
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Genstart af Lystbækforeningen

Sagsnr: 22-012933

Sagsfremstilling

Lystbækforeningen søger om 55.000 kr. til at udvikle nye kursustilbud samt skabe ny opmærksomhed omkring foreningen.

Lystbækgaard er en fårehyrdegård beliggende i det jyske hedelandskab. Lystbækforeningen holder til på gården, der med sine 900 spælsau får er med til at bevare gammel viden om samspillet mellem jorden og fårene.

Foreningens fællesskab bygger på at bevare og formidle de håndværk der historisk er tilknyttet landbrug på heden, via uformelle fællesskaber i værkstederne på gården (trædrejning, vævning og strikning) samt ved at holde kurser for lokale børn og voksne. Der fokuseres især på roen og fordybelsen i at dyrke et håndværk.

Foreningen har oplevet mindre aktivitet fra deres medlemmer gennem de seneste to år på grund af Corona, hvilket har betydet frafald og har betydet at man ikke har fået nye medlemmer ind.

Derfor vil man nu forsøge med nye bredere tiltag for at få mere aktivitet i foreningen igen.

F.eks. at skabe et bæredygtigt fællesskab året rundt med udgangspunkt i at være et levende miljø for traditionshåndværk med uld, byggeskik, lokal madkultur og forbindelse til naturen gennem vandring med fårene.

Istedet for korte kurser vil man nu skabe læringsforløb over flere dage f.eks. for børn i sommerferien. Man vil også undersøge muligheden for længerevarende forløb i samarbejde med aftenskoleområdet.

Derfor vil foreningen holde 3 idé caféer hvor man skal idéudveksle,  udvikle og afprøve nye undervisningsformer. Desuden vil man lave film og billedkatalog for at kunne præsentere kurserne, beskrive og udarbejde programmer, samt få lavet ny layout til skabeloner og plakater samt print.

Alt med henblik på at blive bedre til at etablere kurser med fokus på fællesskaber på tværs af generationer samt at blive synlige.

Budget

Afholdelse af 3 idé-caféer til inspiration og beskrivelse af undervisningsforløb15.000
Lave film- og billedkatalog til at præsentere kurser10.000
Beskrivelse af kurser og lave program for undervisningen15.000
Marketing/layout skabeloner til plakater, print af materiale15.000
Ialt55.000 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Beløbet vil kunne finansieres via Kulturpuljen, hvor der i 2022 resterer 570.000 kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om der skal bevilges et beløb til Lystbækforeningen, og i givet fald hvilket beløb.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at bevilge 25.000 kr. til projektet.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
 • Pia Vestergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Politikformulering 2022/2023

Sagsnr: 22-012000

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er godkendelse af hvilke politikker, som skal revideres og eventelt udarbejdes, herunder drøftelse af hovedspørgsmål i forhold til selve politikkerne og processen for revision/udarbejdelse. 

I Land, By og Kultur har vi fire politikker:

Teknik- og Miljøudvalget:

 • Bypolitik 
 • Natur- og Ressourcepolitik
 • Mobilitetspolitik

Kultur- og Fritidsudvalget:

 • Fritidslivspolitik

Se vedlagte bilag.

Hvad er en politik?

Byrådets politikker og strategier er et overordnet styringsredskab, der skal sikre, at administrationens arbejde og kommunens serviceydelser sker i overensstemmelse med de politiske ønsker.

De enkelte udvalg formulerer en politisk vision for hver enkelt politik, samt udarbejder konkrete målsætninger og mål for politikken.

Når de endelige politikker er vedtaget, udarbejder administrationen handlingsplaner, der understøtter politikkernes vision, målsætninger og mål.

Hovedspørgsmål til drøftelse

Udvalget bedes drøfte følgende hovedspørgsmål:

Formål med politikken/politikkerne

 • Hvad er udvalgets formål med at have en politik/politikker?
 • Dækker de nuværende politikker udvalgets formål?
 • Ønsker udvalget at fastholde og blot revidere de nuværende politikker?
 • Er der politikker som kan undlades?
 • Skal der formuleres nye politikker?
 • Hvad skal særligt vægtes ift. politikudarbejdelsesprocessen?
 • Hvordan skal de bruges og omsættes i hverdagen?
 • Hvordan skabes der et større ejerskab for politikkerne – både politisk og administrativt?
 • Hvordan ser I snitflader til andre politikområder?

Involvering af eksterne

 • Hvordan ser I niveauet af involvering af eksterne og interessenter? Hvem skal involveres og hvordan? Se bilag med "Former for borgerinddragelse".

Proces for revision/udarbejdelse af politikker

Med udgangspunkt i konklusionerne fra drøftelsen af hovedspørgsmålene vil administrationen udarbejde forslag til proces for revision/udarbejdelse af politikkerne herunder inddragelse af interessenter. Forslag til proces vil efterfølgende blive fremsendt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen vil også se på snitflader til andre politikker.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Revision af politikker vil skabe grundlag for en fælles politisk retning og fokus i indeværende byrådsperiode. Politikkerne udmøntes i handlingsplaner for administrationen. 

Indstilling

Administrationen indstiller at Kultur- og fritidsudvalget:

Med udgangspunkt i de stillede spørgsmål, giver signaler til administrationen om det videre arbejde.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede det videre arbejde med politikformuleringerne og gav signaler til administrationen.

Fraværende
 • Pia Vestergaard ()
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: FagMED Land, By og Kulturs høringssvar i forbindelse med budgetlægning 2023-2026

Sagsnr: 21-026870

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren skal fagudvalgene indhente høringssvar fra FagMED til de budgetforslag, som fagudvalget påtænker at fremsende til budgetkonferencen.

FagMED Land, By og Kultur fremsender hermed deres høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
 • Pia Vestergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-027274

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2022, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 0,66 mio. kr. på udvalgets driftsbudget fordelt med et forventet merforbrug på Kulturområdet på 2,921 mio. kr. samt et samlet forventet mindre forbrug på 2,261 mio. kr. på Fritidsområdet.

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt.

Kultur:

På Kulturområdet består det forventede merforbrug af følgende:

 • Film- og TV-projekter 0,9 mio. kr. inkl. egenfinansiering
 • Vinterlysfestival/lysevent 0,66 mio. kr. inkl. egenfinansiering
 • Projektansættelse i Kultur 0,4 mio. kr.
 • Culture Up 0,24 mio. kr.
 • Artist in residence 0,567 mio. kr.
 • Øvrige områder 0,154 mio. kr.

Det forventede merforbrug finansieres af de samlede overførte midler fra 2021.

Fritid:

På Fritidsområdet består det samlede mindre forbrug af følgende:

 • Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 0,516 mio. kr. 
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole. Et samlet mindre forbrug på 0,53 mio. kr. hovedsageligt på aktivitetstilskud.
 • Lokaletilskud. Ud fra de indkomne regnskaber forventes der et samlet mindre forbrug på 1,5 mio. kr. 
 • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Der forventes et merforbrug på 0,285 mio. kr.

Det samlede forventede mindre forbrug overføres til 2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for maj måned 2022 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
 • Pia Vestergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Administrationen har bevilget 9.500 kr. fra Kulturpuljen til Vestjyllands Kunstpavillon i forbindelse med fejring af stedets 10 års fødselsdag.
 • Regnskab og protokollat for 2021 for Kaj Munks Præstegaard.
 • Ringkøbing Rideskole.

 • Underskrift af velfærdsalliancen.

 • Klage over afslag på tilskud til IMU lejr.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Derudover blev der orienteret om:

 • Foreningernes udviklingspulje

Fraværende
 • Pia Vestergaard ()
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Pia Vestergaard ()
 • Henrik Andersen ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing