Referat: 18. august 2022 kl. 13:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Erik Viborg
 • Henrik Hammelsvang
 • Jens S. Højland
 • Pia Vestergaard
 • Susanne Høj
 • Jesper Lærke
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Kopier link til punktet  -   Print

2: Wavelength

Sagsnr: 22-017418

Sagsfremstilling

Der søges et tilskud på 25.000 kr. til kunstprojektet Wavelength.

Wavelength er et interagerende offentligt kunstværk og en film i konstant udvikling, der forbinder mennesker gennem den enkle gestus, det er at vinke.

Projektmagerne skriver: "Det at vinke samler mennesker fra alle samfundslag, og er en fejring af vores fælles menneskelighed og fællesskaber på tværs af grænser, status, politik og kulturer. At vinke er en universel og yderst effektiv gestus, der signalerer til andre at vi kommer med fred. Det at vinke skaber på magisk vis en øjeblikkelig intimitet på afstand, selv mellem fremmede."

I 2019 påbegyndte kunstner Claudia Janke en to måneders solorejse gennem Europa som en kunstaktion mod den ødelæggende skade som populistiske fortællinger har gjort i mange af vores fællesskaber. Hun rejste med bus, færge og tog, opholdt sig hos venner og fremmede, og stoppede i hvert EU land for at filme folk, der vinkede til hendes kamera med budskab om solidaritet og venskab. Det blev til en film med 411 mennesker, der vinker, og sammen skaber en stærk fejring af et åbent, levende og rummeligt samfund. Claudia Janke tager denne fortælling om fællesskab med på tur gennem de 3 kommuner.

Projektet Wavelength er skabt at den engelske kunstner Claudia Janke, der i samarbejde med Swinging Europe vil besøge 3 kommuner i Midt- og Vestjylland over to-tre uger i oktober 2022. Claudia Janke cykler fra sted til sted  på en specialfremstillet el-cykel, der har en indbygget skærm til filmfremvisninger. Hun inviterer folk til at interagere med hendes værk (at vinke) samtidig med at hun skaber et nyt værk. Claudia Janke cykler fra Herning til Ringkøbing-Skjern og derfra til Holstebro på sin el-cykel Wave-mobilen. Samtidig med at hun viser filmen, skaber hun også engagement hos borgere og lokale kulturaktører, som skal inddrage unge talenter indenfor poesi og musik i projektet. Hun  ønsker at aktivere eksperimenterende vækstlag og fremtidens stemmer indenfor kunstens udtryksform.

Lokale fællesskaber indgår endvidere i projektet ved ikke kun at blive inddraget, når cykelturen lægger vejen forbi mindre lokaliteter , men også ved at positivt indstillede borgere kan cykle med og bygge videre på projektet, ved at indgå i filmen.

Swinging Europe er projektleder og initiativtager, og står for fundraising, planlægning, koordinering, evaluering og regnskab. De 3 kommuner er lokal-koordinerende partnere, der planlægger cykelruten igennem deres kommune, og bidrager med kontakt til landsbyer, Kulturskolen, uddannelsesinstitutioner osv.

I hver kommune vil Claudia Janke:

 • Cykle gennem landsbyer og byer og vise filmen Wavelength undervejs
 • Stoppe ved udvalgte lokationer som faciliteres af lokalsamfundene
 • Invitere lokale til at blive filmet vinkende eller skrive en besked på cyklen
 • Redigere nye vink til en ny film som handler om vores region
 • Invitere de deltagende lokalsamfund til at cykle sammen med Wave-mobilen mens deres optagede vinken bliver vist i deres nabolag
 • Holde filmfremvisninger og invitere folk til at medbringe instrumenter  og oplæse lokal poesi om fællesskab når filmen vises.
 • Efterlade QR kodeplade knyttet til filmen på hvert sted for at binde det hele sammen.
 • Uploade nyt omkring rejsen på de sociale medier.

Budget for projektet:

Udgifter 
 Projektledelse 30.000
 Projektmedarbejder

 10.000

 Administration  5.000
 Claudia Janke Honorar 32.000
 PR og kommunikation: film (20.000) + plakater, logo sociale medier mm. (10.000) 30.000
 Produktion: Cykel (80.000), QR-koder (2.500), materialer (4.500) 87.000
 Transport Claudia Janke til/fra Danmark  4.000
 Kørsel  5.000
 Kost og logi 10.000
 Møder  5.000
 Forsikring, Claudia Janke  4.000
 Revision 10.000
 Diverse 10.000
 Ialt242.000
  
 Indtægter 
 Egenfinansiering, Swinging Europe 30.000
 Kultursamarbejdet137.000
 Ringkøbing-Skjern kommune 25.000
 Herning og Holstebro Kommune 50.000
 I alt242.000

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Projektet kan finansieres af Kulturpuljen hvor der resterer et ikke disponeret beløb på 538.000 kr. brutto.

 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der skal bevilges et beløb til projektet, og i givet fald hvilket beløb.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at støtte projektet med 25.000 kr. 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Lokaletilskud til nye klublokaler og regulering af eksisterende

Sagsnr: 22-012768

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 16. juni 2022 valgte udvalget at udsætte punktet: "Lokaletilskud til nye klublokaler og regulering af eksisterende" til Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 15. september 2022. 

Udvalget skal forholde sig til de lejekontrakter som Videbæk Idræts- og Fritidscenter har indsendt til godkendelse på vegne af fem lokale foreninger. Det drejer sig om følgende lejekontrakter:

 • Stigning i husleje for Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold klublokale

 • Stigning i husleje for Videbæk Skytteforening klublokale

 • Stigning i husleje for Videbæk Styrkesport klublokale

 • Ny klublokale for Videbæk Svømme Club

 • Ny klublokale for Videbæk Gymnastik og Ungdomsforening

Administrationen vil på mødet fremlægge de oplysninger og informationer, som administrationen har adgang til fra sammenlignelige foreninger på baggrund af foreningernes indberetninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

4: Finansiering af basistilskud til fitness lokaler

Sagsnr: 22-001486

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 21. april 2022, at fitnesslokaler uagtet deres lokaletilskudsgodkendelse skulle indgå i pointfordelingen under basistilskuddet.
Det blev besluttet at der kunne godkendes op til 2 fitnesslokaler pr. center og hal.

Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning gennemgået hallerne og tildelt de forskellige haller point efter deres antal af fitnesslokaler.

Der er i alt blevet tildelt 16,5 point til haller som ikke tidligere modtog tilskud til fitnesslokaler.

Dette betyder en udvidelse på 299.640 kr. årligt i forhold til rammen for basistilskud.

Der er indenfor budgettet til basistilskud ikke afsat midler til en årlig udvidelse på 299.640 kr. hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget er nød til at pege på en finansiering af udvidelsen.

Administrationen har arbejdet på en finansiering af udvidelsen og forslår to muligheder:

 1. Reduktion af den generelle pointværdi med 3% således et point går fra at være 18.160 kr. til 17.615 kr. dette vil fremskaffe en årlig finansiering på 333.000 kr. 
 2. En reduktion af værdien for mødelokaler og klublokaler fra 0,5 point til 0,3 point. vil frigive 287.000 kr.  

Generel værdireduktion af point

Ved en generel reduktion af værdien af et point, vil hallerne solidarisk bidrage til udvidelsen af tilskuds- og pointrammen for de haller, som nu skal modtage fitnesspoint.

Den generelle reduktion vil betyde at alle haller vil opleve et mindre tilskud end tidligere, dog er den største reduktion på 16.000 kr. i forhold til tidligere udmeldt model.

For de haller som har fået udvidet deres pointramme, vil en værdireduktion betyde at de modtager imellem 9.500 kr. og 35.000 kr. ekstra, i forhold til den tidligere pointfordeling og model. 

Reduktion af point værdi for klub- og mødelokaler

Såfremt finansieringen sker igennem en reduktion af værdien for klublokaler og mødelokaler, vil hallerne med mange klublokaler og mødelokaler modtage den største reduktion i tilskud.

En reduktion af pointværdien for møde- og klublokaler vil være indenfor de hidtidige anvendte principper, hvor det var aktivitetslokalerne der modtog støtte via basispointene.

Derudover gives der også indirekte støtte til klublokalerne, da Ringkøbing-Skjern Kommune støtter igennem det almindelige lokaletilskud, som foreningerne modtager, og benytter til at betale deres husleje med ved idrætshallerne. 

Derudover har hallerne ligeledes en mulighed for at have kommercielle indtægter på mødelokalerne, såfremt de lejes ud til andre formål end foreningsaktiviteter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anviser en finansiering af beslutningen omhandlende tilskud til fitnesslokaler.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at finansieringen af basistilskud til fitnesslokaler er ved reduktion af pointværdi for klub- og mødelokaler

Kopier link til punktet  -   Print

5: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-027292

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2022, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 0,66 mio. kr. på udvalgets driftsbudget fordelt med et forventet merforbrug på Kulturområdet på 2,921 mio. kr. samt et samlet forventet mindre forbrug på 2,261 mio. kr. på Fritidsområdet.

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt.

Kultur:

På Kulturområdet består det forventede merforbrug af følgende:

 • Film- og TV-projekter 0,9 mio. kr. inkl. egenfinansiering
 • Vinterlysfestival/lysevent 0,66 mio. kr. inkl. egenfinansiering
 • Projektansættelse i Kultur 0,4 mio. kr.
 • Culture Up 0,24 mio. kr.
 • Artist in residence 0,567 mio. kr.
 • Øvrige områder 0,154 mio. kr.

Det forventede merforbrug finansieres af de samlede overførte midler fra 2021.

Fritid:

På Fritidsområdet består det samlede mindre forbrug af følgende:

 • Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 0,516 mio. kr. 
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole. Et samlet mindre forbrug på 0,53 mio. kr. hovedsageligt på aktivitetstilskud.
 • Lokaletilskud. Ud fra de indkomne regnskaber forventes der et samlet mindre forbrug på 1,5 mio. kr. 
 • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Der forventes et merforbrug på 0,285 mio. kr.

Det samlede forventede mindre forbrug overføres til 2023.

Budgetopfølgning anlæg:

Budgetopfølgningen for udvalgets anlægsprojekter fremgår af nedenstående oversigt. 

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

Forbrug pr. 31.7.2022

 

Korrigeret budget 2022

 

Forventet regnskab

 

Anlægstilskud til idrætshaller6307.6755.000
Lysmaster og forbedringer Green Arena 1.332913
Ringkøbing Svømmehal - eftersyn og renovering483-1.600500
Anlægstilskud Skjernå-bad3300300
Anlægstilskud Remise i Skjern1.4532.0752.075
Resultat2.5699.7828.788

Anlægspuljen til idrætshaller mv.:
Anlægspuljen anvendes til projekter der er godkendt jf. principperne herfor. Et tilsagn om tilskud kan max. være reserveret i 3 år inkl. bevillingsåret. På grund af den særlige Corona situation blev der i 2020 fremrykket 2,5 mio. kr. fra budget 2021. En del af disse midler blev ikke anvendt i 2020 og 2021. Det skønnes at der vil blive udbetalt 5 mio. kr. i 2022. Det forventede merforbrug finansieres af overførte midler fra 2021.

Lysmaster og forbedringer Green Arena:
Byrådet frigav på mødet den 7. december 2021 1,1 mio. kr. i anlægstilskud til etablering af lysmaster på Green Arena. Projektet igangsættes i august måned 2022 og finansieres af overførte midler fra 2021.

Ringkøbing Svømmehal - syn og skøn:
Syn- og skønsagen er fortsat ikke afsluttet. Indtil udgangen af 2021 har der været afholdt udgifter på i alt 1,6 mio. kr. Når sagen afgøres skal der tages stilling til finansieringen af de afholdte udgifter og eventuelle reetableringsomkostninger.

Anlægstilskud Skjernå-bad:
Projektet forventes gennemført i 2022.

Anlægstilskud Remisen i Skjern:
Projektet gennemføres i 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Der er givet administrativt tilsagn om 10.000 kr. til familiekoncert i Ringkøbing Kirke med

  Det danske ungdomsensemble arrangeret at Klassiske Dage.

 • Ny kontrakt med Boblberg

 • Overdragelse af kommunale lokaler

 • Spejdernes lejr

   

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Derudover blev der orienteret om:

 • UrNat festival
 • Kulturforum
 • Westwind challenge
 • ROFI og p-plads.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Dialog med arbejdsgruppen for Projekt Rammeaftaler

Sagsnr: 22-001486

Sagsfremstilling

I december 2021 vedtog Byrådet modellen for den nye tilskudsstruktur for 25 selvejende haller i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med baggrund af den nye tilskudsmodel blev der i februar 2022 nedsat en arbejdsgruppe til arbejde videre med, hvordan modellen skal formaliseres i en konkret aftale mellem den enkelte hal og Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Arbejdsgruppen har lige siden arbejdet med et udkast til rammeaftalen. På mødet vil de præsentere de problemstillinger, som de kan se, der er i forhold til rammerne i den tilskudsstruktur som Byrådet godkendte i 2021. 

Når udkastet til rammeaftalen er endelig, vil aftalen blive præsenteret for de øvrige haller som indgår i den nye rammestruktur, inden aftalen bliver endelig godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing