Referat: 15. september 2022 kl. 13:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Susanne Høj
 • Jesper Lærke
 • Pia Vestergaard
 • Erik Viborg
 • Henrik Hammelsvang
 • Henrik Andersen
 • Jens S. Højland

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ansøgning om lokaletilskud til nye klublokaler og regulering af eksisterende

Sagsnr: 22-012768

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 16. juni 2022 valgte udvalget at udsætte punktet: "Lokaletilskud til nye klublokaler og regulering af eksisterende" til Kultur- og Fritidsudvalgsmødet til den 15. september 2022. Kultur- og Fritidsudvalget har desuden ønsket, at sagsfremstillingen skal indeholde administrationens anbefalinger til de fremsendte lejekontrakter. 

Udvalget skal forholde sig til de lejekontrakter som Videbæk Idræts- og Fritidscenter (VIFC) har indsendt til godkendelse på vegne af fem lokale foreninger. Det drejer sig om følgende lejekontrakter:

 • Stigning i husleje for Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold klublokale
 • Stigning i husleje for Videbæk Skytteforening klublokale
 • Stigning i husleje for Videbæk Styrkesport klublokale
 • Ny klublokale for Videbæk Svømme Club
 • Ny klublokale for Videbæk Gymnastik og Ungdomsforening

Siden udvalgsmødet i juni har VIFC fremsendt endnu en lejekontrakt til godkendelse på klublokaler til Videbæk Cykle Motion.

Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold

Klubbens nuværende lejekontrakt lyder på 4.800 kr./kvartal (1.600 kr./måned) 

Den nye lejekontrakt lyder på 3.500 kr./måned i 2022 og med en stigning hvert år frem til 2027 hvor den ender på 5.000 kr./måned. 

Der er ingen ændringer i lejemålet, og huslejen er inklusiv forbrug men eksklusiv rengøring. Dog fik håndboldklubben et nyt og gennemrenoveret klublokale for et par år siden, uden det medførte huslejestigninger. Ifølge lejekontrakten har klubben kun brugsret over lokalet til træning, kamp og anden aktivitet, og VIFC kan benytte lokalet til mødeaktivitet eller lignende udenfor disse tider efter aftale. Administrationen gør opmærksom på, at praksis for godkendelse af lejekontrakter, hidtil har været, at der skal ske en modydelse/betaling til foreningen, hvis haller ønsker at benytte klublokalet. 

Administrationen anbefaler: at Kultur og Fritidsudvalget godkender en lokaletilskudsberettiget husleje på 3.000 kr./måned hvis klubben får fuld råderet over lokalet. Hvis VIFC ønsker at benytte lokalet, skal de modregne en dagspris til klubben på for eksempel 200 kr. Alternativt bør huslejen nedjusteres i forhold til anvendelse af lokalet. Huslejen kan fremover blive årligt prisfremskrevet med de gældende takster.

Videbæk Skytteforening

Klubbens nuværende lejekontrakt lyder på 54.200 kr./år (4.517 kr./måned)

Den nye lejekontrakt lyder på 5.000 kr./måned i 2022, men stiger hvert år frem til 2027 hvor den ender på 6.250 kr./måned (75.000 kr./året)

Der er ingen ændringer i lejemålet, og huslejen er inklusiv forbrug og rengøring.

Administrationen anbefaler: at Videbæk Skytteforening beholder den nuværende husleje på 4.517 kr./måned, som fremover bliver årligt prisfremskrevet med de gældende takster.

Videbæk Styrkesport

Klubbens nuværende husleje er på 121.500 kr./årligt (10.125 kr./måned)

Den nye lejekontrakt lyder på 10.800 kr./måned i 2022, men stiger hvert år frem til 2027, hvor den ender på 12.500 kr./måned (150.000 kr./årligt).

Lejemålet er udvidet med et stort kælderlokale, og huslejen er inklusiv forbrug og rengøring.

Administrationen anbefaler: at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den nye lejekontrakt og trappestigning frem til 2027. Herefter kan huslejen fremover blive årligt prisfremskrevet med de gældende takster.

Videbæk Svømme Club

Klubben har ikke tidligere haft et klublokale, men har et ønske herom, da de afholder møder og opbevarer klubbens ting og remedier privat. 

Den nye kontrakt lyder på 3.000 kr./måneden, og vil stige årligt frem til 2027 hvor den ender på 4.000 kr./måned

Administrationen anbefaler: at Kultur og Fritidsudvalget godkender en lokaletilskudsberettiget husleje på 2.000 kr./måned som fremover bliver årligt prisfremskrevet med de gældende takster.

Videbæk Gymnastik og Ungdomsforening

Klubben har ikke tidligere haft et klublokale, men har hidtil brugt nogle af centerets rum til blandt andet opbevaring er remedier.

Den nye kontrakt lyder på 3.000 kr./måneden, og vil stige årligt frem til 2027, hvor den ender på 4.000 kr./måned.

Administrationen anbefaler: at Kultur og Fritidsudvalget godkender en lokaletilskudsberettiget husleje på 2.000 kr./måned, som fremover bliver årligt prisfremskrevet med de gældende takster.

Videbæk Cykle Motion

Klubben har ikke tidligere haft et klublokale i VIFC og benytter centeret i meget begrænset omfang. Alligevel giver det en god synergieffekt at få en udeidræt tilknyttet centeret. 

Den nye lejekontrakt lyder på 4.200 kr./måneden. 

Administrationen anbefaler: at Kultur- og Fritidsudvalget godkender lejekontrakten.

Administrationen anbefaler desuden, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender alle lejekontrakter fra 1. august 2022 og frem til 2024.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at forslaget til huslejestigningerne for henholdsvis Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold, Videbæk Skytteforening og Videbæk Styrkesport vil stige fra de nuværende 15.834 kr./måneden, til 25.300 kr./måneden i 2022 og 31.750 kr./måneden i 2027. Herudover kommer der merudgifterne til de tre nye klublokaler til henholdsvis Videbæk Gymnastik og Ungdomsforening, Videbæk Svømme Club og Videbæk Cykle Motion. 

Huslejestigningerne og merudgifterne vil have en belastning på lokaletilskudsbudgettet, da klubberne kan søge om lokaletilskud på 75% af deres lejeudgifter. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter administrationens anbefalinger:

 • Videbæk/Fiskbæk KFUM Håndbold: godkender en lokaletilskudsberettiget husleje på 3.000 kr./måned, hvis klubben får fuld råderet over lokalet, og at VIFC betaler en dagspris til klubben på 200 kr., hvis de ønsker at anvende lokalet. Huslejen kan fremover blive årligt prisfremskrevet med de gældende takster.

 • Videbæk Skytteforening: beholder den nuværende husleje på 4.517 kr./måned, som fremover bliver årligt prisfremskrevet med de gældende takster.

 • Videbæk Styrkesport: godkender den nye lejekontrakt og trappestigning frem til 2027. Herefter kan huslejen fremover blive årligt prisfremskrevet med de gældende takster.

 • Videbæk Svømme Club: godkender en lokaletilskudsberettiget husleje på 2.000 kr./måned, som fremover bliver årligt prisfremskrevet med de gældende takster.

 • Videbæk Gymnastik og Ungdomsforening: godkender en lokaletilskudsberettiget husleje på 2.000 kr./måned, som fremover bliver årligt prisfremskrevet med de gældende takster.

 • Videbæk Cykle Motion: godkender den nye lejekontrakt. Huslejen kan fremover blive årligt prisfremskrevet med de gældende takster.

 • Alle lejekontrakter godkendes fra 1. august 2022 og frem til 2024.

BilagBeslutning

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling, da den er udtryk for den praksis, der hidtil har været fulgt. Udvalget besluttede samtidig at tage spørgsmålet om lokaletilskud til lejede klublokaler og mødelokaler op til en mere generel drøftelse på et senere tidspunkt.

Jens Højlund kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning. Kopier link til punktet  -   Print

3: Involvering af foreningerne i lysfestivallen 2023

Sagsnr: 22-018866

Sagsfremstilling

I forbindelse med afvikling af Vinterlys festivallen den 18. - 25. februar 2023 foreslår administrationen at understøtte og involvere de lokale folkeoplysende foreninger til at deltage i og være en del af lysfestivallen. 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 21. april 2022 at bevilge midler til afvikling af lysfestivallen Vinterlys 2023. Administrationen foreslår, at bevilge 100.000 kr. til at understøtte de lokale folkeoplysende foreninger i Skjern og Tarm til at deltage i festivallen med aktiviteter og events, som understøtter festivallens fokus på bæredygtighed med naturen som omdrejningspunkt. 

Det er vigtigt, at der bliver skabt ejerskab, inspiration og involvering til festivallen blandt de folkeoplysende foreninger, og sikrer synergien til selve festivallen, programmet og de andre foreninger. Derfor ønsker administrationen at afvikle workshops med fokus på idégenering og inspiration for de lokale foreninger for at sikre den røde tråd, samt understøtte foreningernes idéer og arbejde og således, at der bliver en kobling til foreningernes daglige arbejde. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

De 100.000 kr. skal finansieres af de overførte midler. 

Effektvurdering

De folkeoplysende foreningers deltagelse i Lysfestivallen vil skabe en større forankring og synergi af de frivilliges og borgernes deltagelse i lysfestivallen. Desuden forventes det, at deres deltagelse vil give liv i hele lokalmiljøet og i byen Skjern, men med udgangspunkt i festivallens lokation. Desuden vil de folkeoplysende foreninger også kunne bruge deres deltagelse som en løftestang til at synliggøre deres eksistens og aktiviteter. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 100.000 kr. til at understøtte de folkeoplysende foreningers deltagelse i Lysfestivallen i 2023. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling med den forventning, at festivallen tager højde for og afholdes i et bæredygtigheds perspektiv. 


Kopier link til punktet  -   Print

4: Ny kulturpolitik og fritidspolitik

Sagsnr: 22-019010

Sagsfremstilling

Det skal besluttes, om den nuværende Fritidslivspolitik skal erstattes af en Kulturpolitik og en Fritidspolitik.

Kultur- og Fritidsudvalget har indtil nu haft ét politikområde som grundlag for deres arbejde. Hele Kultur- og Fritidsområdet har været indeholdt i en fritidslivspolitik.

I forberedelse til arbejdet med de nye politikker har udvalget drøftet, om Fritidslivspolitikken skulle splittes op i to politikker, således at der kom et mere målrettet fokus på henholdsvis kultur og fritid. Samtidig har det været ønsket, at de nuværende målsætninger vedrørende natur og naturformidling lægges over i Natur- og ressourcepolitikken.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidslivspolitikken erstattes af en Kulturpolitik og en Fritidspolitik.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ny Ungepolitik på vej i foråret 2023

Sagsnr: 21-027969

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at have en ungepolitik, herunder tage stilling til processen for tilblivelse af den nye politik for årene 2023-2027.

Nuværende ungepolitik

Den eksisterende ungepolitik og handlingsplan løber frem til april 2023. Den nuværende politik og handlingsplan er blevet til i et samarbejde mellem Økonomiudvalget og Ungdomsrådet i kommunen. I arbejdet med den nye ungepolitik for årene 2023 – 2027 foreslår administrationen, at en bredere kreds af aktører på ungeområdet inddrages, samt at politikken overgår fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Overordnet procesplan

Step 1. Administrationen indhenter input fra ungegrupper.

Step 2: Udvalget drøfter forslag til en plan for udvikling af politikken og tilhørende indsatsområder, samt de ideer til politik og handlingsplan, som kom frem i step 1. Udvalget får her en kort orientering med status og forventninger til fremtiden på området. Udvalget drøfter og udstikker på det grundlag pejlemærker for politikken og de overordnede målsætninger.

Step 3:  Administrationen indhenter input fra rektorer på ungdomsuddannelser og andre interessenter.

Step 4:  2. Udkast til politik og handlingsplan drøftes med udvalget. Udvalget orienteres også om inddragelse og reaktioner fra eksterne interessenter.  

Step 5: Inddragelse af interessenter igen herunder elever på VGT.

Step 6: Endeligt forslag til politik og handlingsplan forelægges udvalget til godkendelse.

Processen er gennemført inden 1. april 2023.

Forslag til konkret tidsplan:

16. juni: Kultur- og Fritidsudvalget drøftede, at de gerne vil have en Ungepolitik, som bor hos Kultur- og Fritidsudvalget.

16. juni-13. oktober administrationen indhenter interessenters input til udviklingen af ny politik og forslag til indsatser for politikken i årene 2023-2027.

13. oktober 2022: Kultur- og Fritidsudvalget får administrationens status og forventninger til fremtiden på området. Administrationen fremlægger 1. udkast til politik og handlingsplan baseret på interessenters input. I mødet den 13. oktober giver udvalget signaler til målsætninger og vigtigste fokuspunkter på politikområdet for årene 2023-2027.

13. oktober- 15. december: administrationen indhenter interessenters input til udviklingen af ny politik og forslag til indsatser for politikken i årene 2023-2027.

15. december: Kultur- og Fritidsudvalget får administrationens status på interessenters input og drøfter 2. udkast til til målsætninger og vigtigste fokuspunkter på politikområdet for årene 2023-2027.

Januar 2023: Administrationen indhenter input fra eleverne på Vestjysk gymnasium Tarm, som på temadage arbejder med ungepolitikudvikling. Administrationen formulerer endeligt udkast til ungepolitikken og handlingsplanen.

27. februar 2023:  Kultur- og Fritidsudvalget drøfter endeligt udkast til Ungepolitikken 2023-2027 og kommer med eventuelle ændringer.

Eventuelle ændringer og tilretninger i udkast til ny ungepolitik for årene 2023-2027 tilføjes.

Administrationen vil i forbindelse med udformningen af indsatser til handlingsplan samarbejde med andre fagområder, så arbejdet med beslægtede arbejdsområder koordineres på tværs af organisationen, hvor det er relevant.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Politikken er udvalgets redskab til at sætte og styre de temaer og mål, som udvalget ønsker særligt fokus på i perioden 2023-2027

Handlingsplanen indeholder de konkrete indsatser, der arbejdes med for at opfylde politikkens målsætninger og mål.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

 1. godkender, at arbejdet med ungepolitikken. fremover hører til under Kultur- og Fritidsudvalget.
 2. godkender procesplanen for udarbejdelse af en ny ungepolitik.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere udredning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Proces for udarbejdelse af politikker

Sagsnr: 22-019019

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at vedtage processen for det videre arbejde med udvikling af politikker under Kultur- og Fritidsudvalgets område. Derudover skal udvalget drøfte, hvilke temaer der kan være relevante at få inspiration på, samt give input til mulige interessenters deltagelse i forløbet.

Administrationen vil til mødet fremlægge forslag til proces.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at

 1. de giver input til temamøde
 2. de giver input til mulige interessenter
 3. de godkender processen

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte processen og afgav signaler til det videre arbejde med udvikling af politikker.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-027301

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2022, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 0,66 mio. kr. på udvalgets driftsbudget fordelt med et forventet merforbrug på Kulturområdet på 2,921 mio. kr. samt et samlet forventet mindre forbrug på 2,261 mio. kr. på Fritidsområdet. Budgetopfølgningen er uændret i forhold til sidste opfølgning.

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt.

Kultur:

På Kultursområdet består det samlede merforbrug af følgende:

 • Film- og TV-projekter 0,9 mio. kr. inkl. egenfinansiering
 • Vinterlysfestival/lysevent 0,66 mio. kr. inkl. egenfinansiering
 • Projektansættelse i Kultur 0,4 mio. kr.
 • Culture Up 0,24 mio. kr.
 • Artist in residence 0,567 mio. kr.
 • Øvrige områder 0,154 mio. kr.

Det forventede merforbrug finansieres af de samlede overførte midler fra 2021.

Fritid:

På Fritidsområdet består det samlede mindre forbrug af følgende:

 • Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 0,516 mio. kr. 
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole. Et samlet mindre forbrug på 0,53 mio. kr. hovedsageligt på aktivitetstilskud.
 • Lokaletilskud. Ud fra de indkomne regnskaber forventes der et samlet mindre forbrug på 1,5 mio. kr. 
 • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Der forventes et merforbrug på 0,285 mio. kr.

Det samlede forventede mindre forbrug overføres til 2023

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31.8.2022 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev orienteret om følgende:

 • Ringkøbing Rideskole
 • Bushido Karate, Ringkøbing
 • Kommende prisuddelinger
 • Kommende møde med hallerne
 • Energiudgifter, Ringkøbing Svømmehal
 • Afholdt møde i Kulturskolerådet
 • Hallernes og svømmehallernes energiudfordringer
 • Henvendelse fra Ølstrup GU
 • Ur-Nat Festival
 • Velfærds-alliance
 • Kommende møde i Europæisk Kulturforum
 • Online-møder i IFFD
 • Netværk for udvalgsformændKopier link til punktet  -   Print

9: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing