Referat: 13. oktober 2022 kl. 12:00

Lok. 0.6. Maskinrummet, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Jens S. Højland
 • Pia Vestergaard
 • Henrik Andersen
 • Jesper Lærke
 • Susanne Høj
 • Henrik Hammelsvang
 • Erik Viborg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ny Ungepolitik på vej i foråret 2023

Sagsnr: 21-027969

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at have en ungepolitik, herunder tage stilling til processen for tilblivelse af den nye politik for årene 2023-2027.

Nuværende ungepolitik

Den eksisterende ungepolitik og handlingsplan løber frem til april 2023. Den nuværende politik og handlingsplan er blevet til i et samarbejde mellem Økonomiudvalget og Ungdomsrådet i kommunen. I arbejdet med den nye ungepolitik for årene 2023 – 2027 har Økonomiudvalget og Byrådet godkendt, at den kommende Ungepolitik overgår fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Overordnet procesplan

Step 1. Administrationen indhenter input fra ungegrupper.

Step 2: Udvalget drøfter forslag til en plan for udvikling af politikken og tilhørende indsatsområder, samt de ideer til politik og handlingsplan, som kom frem i step 1. Udvalget får her en kort orientering med status og forventninger til fremtiden på området. Udvalget drøfter og udstikker på det grundlag pejlemærker for politikken og de overordnede målsætninger.

Step 3:  Administrationen indhenter input fra rektorer på ungdomsuddannelser og andre interessenter.

Step 4:  2. Udkast til politik og handlingsplan drøftes med udvalget. Udvalget orienteres også om inddragelse og reaktioner fra eksterne interessenter.  

Step 5: Inddragelse af interessenter igen herunder elever på VGT.

Step 6: Endeligt forslag til politik og handlingsplan forelægges udvalget til godkendelse.

Processen er gennemført inden 1. april 2023.

Forslag til konkret tidsplan:

16. juni: Kultur- og Fritidsudvalget drøftede, at de gerne vil have en Ungepolitik, som bor hos Kultur- og Fritidsudvalget.

16. juni-13. oktober administrationen indhenter interessenters input til udviklingen af ny politik og forslag til indsatser for politikken i årene 2023-2027.

4. og 11. oktober Økonomiudvalget og Byrådet godkendte, at Ungepolitikken overgår til Kultur- og Fritidsudvalget. 

13. oktober 2022: Kultur- og Fritidsudvalget får administrationens status og forventninger til fremtiden på området. Administrationen fremlægger 1. udkast til politik og handlingsplan baseret på interessenters input. I mødet den 13. oktober giver udvalget signaler til målsætninger og vigtigste fokuspunkter på politikområdet for årene 2023-2027.

13. oktober- 15. december: administrationen indhenter interessenters input til udviklingen af ny politik og forslag til indsatser for politikken i årene 2023-2027.

15. december: Kultur- og Fritidsudvalget får administrationens status på interessenters input og drøfter 2. udkast til til målsætninger og vigtigste fokuspunkter på politikområdet for årene 2023-2027.

Januar 2023: Administrationen indhenter input fra eleverne på Vestjysk gymnasium Tarm, som på temadage arbejder med ungepolitikudvikling. Administrationen formulerer endeligt udkast til ungepolitikken og handlingsplanen.

27. februar 2023:  Kultur- og Fritidsudvalget drøfter endeligt udkast til Ungepolitikken 2023-2027 og kommer med eventuelle ændringer.

Eventuelle ændringer og tilretninger i udkast til ny ungepolitik for årene 2023-2027 tilføjes.

Administrationen vil i forbindelse med udformningen af indsatser til handlingsplan samarbejde med andre fagområder, så arbejdet med beslægtede arbejdsområder koordineres på tværs af organisationen, hvor det er relevant.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Såfremt ungepolitikken overgår fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, vil Ungdomsrådets konto hos Økonomiudvalget overflyttes til Kultur- og Fritidsudvalget fra 2023 og frem. Kontoen består af 52.000 kroner årligt, samt en mindre opsparing af uforbrugte midler fra tidligere år.

Effektvurdering

Fællesskaber og kultur er en væsentlig del af nuværende og kommende ungepolitikker. Det har også været det primære fokus for Ungdomsrådet de senere år. Det vurderes derfor, at politikken passer naturligt ind i Kultur- og Fritidsudvalgets øvrige fokusområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

 1. godkender, at arbejdet med ungepolitikken fremover hører til under Kultur- og Fritidsudvalget.
 2. godkender procesplanen for udarbejdelse af en ny ungepolitik.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Kopier link til punktet  -   Print

3: Opfølgning på Ungepolitikken 2022

Sagsnr: 22-011997

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget får her opfølgningen på ungepolitikkens mål og indsatser for perioden 2021-2022 til orientering.

For året 2020-2021 var opfølgningen på Økonomiudvalgets dagsorden. Da Økonomiudvalget og Byrådet den 4. og den 11. oktober har godkendt, at Ungepolitikken overgår til Kultur- og Fritidsudvalget, modtager Kultur- og Fritidsudvalget opfølgningen på arbejdet med Ungepolitikken i 2021-2022. 

Ungepolitikken indeholder fire overordnede målsætninger samt otte konkrete delmål, der danner rammen om de indsatser, som er iværksat på området. Ungepolitikken samt opfølgningen på dens målsætninger og delmål fremgår i bilag 1.

Sagsfremstilling:

Hvordan er det gået med ungepolitikkens målsætninger?

Overordnet set har Ungdomsrådet og ungepolitikken været præget af en generationsskifte fra 2020-2022. Rådet har påbegyndt en langsigtet proces, for at skabe mere stabile arbejdsrammer for Ungdomsrådet. Dette skal bidrage til en bredere medlemsskare, større synlighed og tydelighed omkring Ungdomsrådets arbejde. Denne proces tænkes også ind i den kommende Ungepolitik 2023-2027.

Politikkens vision:

Vi vil være en #Ungkantskommune med en levende og nærværende samskabelse med unge (13-25 år), som trives, og der byder på en bred og levende ungdomskultur.

Mål 1: Vi vil udvikle ungdomsdemokratiet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Målsætninger til mål 1:

 1. Unge føler sig i stigende grad klædt på til at deltage i demokratiske aktiviteter målt i forbindelse borgerpanelsundersøgelser.

 2. Unges valgdeltagelse i byrådsvalget i 2021 er højere end ved byrådsvalget i 2017.

 3. Der er i 2022 lokal ungerepræsentation, evt. via udviklingsfora og landsbyklyngerne.

 4. Flere unge er i 2022 involveret i frivillige aktiviteter, demokratiske organiseringer, eller lignende end i 2017.

Status: Målsætningerne i mål 1 er delvist opfyldt.

Målsætning 1: De unge føler sig i høj grad klædt på til at deltage i demokratiske aktiviteter. 

Målsætning 2: Stemmeprocenten blandt unge var lavere ved KV2021 end ved KV2017, ligesom stemmeprocenten også faldt hos kommunes øvrige borgere. Generelt er andelen af unge, der stemmer, lavere end andelen blandt øvrige stemmeberettigede. 

Målsætning 3: Der er mange steder aktivt ungeengagement i kultur- og borgerforeninger. 

Målsætning 4: Det har ikke været muligt at vurdere udviklingen i andelen af unge, der yder en frivillig indsats.  

Mål 2: Vi vil understøtte det gode liv for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Målsætninger til mål 2:

 1. Der er i 2022 flere unge, der trives, og færre unge, der oplever social isolation.

Status: Målsætningerne i mål 2 er ikke opfyldt.

Målsætning 1: Der er desværre en klar tendens til, at de unge i Region Midtjylland generelt har det værre end i 2017. Region Midtjyllands ”Hvordan har du det”-undersøgelse viser, at 77 procent af de unge (16-24 årige) i regionen i 2017 angav, at de trives, hvilket sammenlignet med 85 procent i 2013 betyder, at de unges trivsel er faldende.

Administrationen har gennemført tilsvarende målinger af ”Det gode liv” blandt kommunens borgerpanel, som viser at 97 procent af de unge (18-29 årige) var tilfredse med deres liv i 2019 og denne andel er 80 procent i 2022. Da der er tale om relativt få antal besvarelser blandt de unge i borgerpanelet, er faldet ikke statistisk signifikant, og tallene kan derfor ikke benyttes til at beskrive en stigning eller et fald.

Blandt de tiltag, som kan imødegå denne problemstilling kan det nævnes, at FrivilligVest er begyndt at tilbyde trivselsgrupper for unge i alderen 15-25. Ligeledes afholdes der møder blandt Røde Kors Caféen, G-faktor Ringkøbing, Café Værestedet Montana i Skjern, Sømandscaféen i Hvide Sande og kommunale aktører på ungeområdet, om hvordan samarbejdet omkring udsatte unge kan styrkes. 

Mål 3: Vi vil udvikle og styrke ungdomskulturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Målsætninger til mål 3:

 1. Der er i 2020 og 2022 flere kulturelle events, der målretter sig unge end i 2019.
 2. Der er i hhv. 2020 og 2022 flere og bredere kulturelle events for unge end i 2018.

Status på mål 3: målsætningerne er delvist opfyldt.

Målsætning 1: I 2022 gennemførte Ungdomsrådet Loppemarked i samarbejde med Ringkøbing Gymnasium, to koncerter i samarbejde med Generator, og Rådet planlægger desuden et valgarrangement forud for et kommende folketingsvalg. 

Ungdomshuset bliver nu benyttet til Ungdomsrådets møder, men skal gennemgå en større renovering, når de relevante tilladelser er indhentet. 

Målsætning 2: Antallet af kulturelle events for unge vurderes som værende stabilt. 

Mål 4: Den kollektive trafik og alternative samkørselsordninger skal understøtte de unges sammenhængskraft på tværs af kommunen.

Målsætninger til mål 4:

 1. Den kollektive trafik og understøttelse af alternative former for samkørsel skal løbende tilpasses behovet og bidrage til størst mulig mobilitet (Mobilitetspolitikken).

Status på mål 4: målsætningerne er ikke opfyldt.

Administrationen har spurgt kommunens borgerpanel, hvor tilfredse borgerne er med den måde, de kommer rundt på til daglig. Her angiver 74 procent af de unge (18-29 årige), at de er tilfredse med deres transport.

Der er ikke kommet flere tog- og busafgange mellem centerbyerne, men der er kommet flere cykelstier.  Når ungepolitikkens handlingsplan skal revideres, vil administrationen og Ungdomsrådet revurdere, om det er hensigtsmæssigt, at mål 4 fortsat er en del af ungepolitikkens handlingsplan.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager opfølgning på ungepolitikken til orientering.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog opfølgningen på ungepolitikken til orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Retning for ny politik og handlingsplan på ungeområdet

Sagsnr: 21-027969

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte og udstikke retningen for kommunens nye politik og handlingsplan på ungeområdet. Den nye politik for 2023-2027 og tilhørende toårige handlingsplan skal være politisk godkendt med udgangen af marts 2023, og erstatter den nuværende ungepolitik med samme navn. Udvalget får på mødet en kort orientering fra administrationen om forventninger til fremtiden.

Status

Den 4. og den 11. oktober godkendte henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet, at Ungepolitikken 2023-2027 overgår til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Administrationen faciliterer frem til april 2023 formuleringen af Ungepolitikken 2023-2027. 

Indtil dags dato er der indhentet idéer til ungepolitikken hos Ungdomsrådet, Spillestedet Generator, Remisen i Skjern, Ungdomsskolen, Bosætningskoordinatoren, Landdistriktskoordinatorerne, InWestjylland, Fritidskonsulenterne, Frivillighedskoordinatoren og FrivilligVest. 

På dette møde præsenterer Frivillighedskoordinatoren idéerne for Kultur- og Fritidsudvalget.

Overordnede idéer til Kultur- og Fritidsudvalget

Af de foreløbige bidrag tegner der sig nogle fælles idéer, der kan bruges i det videre arbejde. Her kommer et første bud på en vision, målgruppe og målsætninger i ungepolitikken. Dette er stadig meget åbent for ændringsforslag.

Vision 2027

Ringkøbing-Skjern Kommune har en ungdomskultur, der favner bredt. Her er ungefællesskaber for alle, hvor unge kan mødes og bare hænge ud. Ringkøbing-Skjern Kommune har også demokratiske fællesskaber, hvor unge har ansvar og yder meningsfulde bidrag til det gode liv i Naturens Rige.

Ungepolitikkens målgruppe

Ungepolitikken sætter retningen for, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune og kommunens samarbejdspartnere vil være med til at sikre rammerne det gode ungeliv, for unge mellem 12 og 25 år.

I det arbejde tænker vi målgruppen i forskellige aldersfaser: 12-16, 17-19, 20-25 år

Målgruppen er alle unge. Målet er, at sårbare unge inddrages i de brede fællesskaber og kulturtilbud.

Målsætninger

Målsætning 1: Vi skal have flere med i vores ungefællesskaber.

Forslag til indsatser herunder inkluderer:

 • Flere kulturelle events for unge
 • Steder for alle unge, hvor de kan mødes
 • Målrettede indsatser, hvor voksne guider unge videre i nye fællesskaber, efterhånden, som de unge bliver ældre.

Målsætning 2: Unge engagerer sig i det lokale demokrati

Forslag til indsatser herunder inkluderer:

 • Bredere repræsentation af Ungdomsrådets og større geografisk udbredelse af Ungdomsrådets aktiviteter.
 • Større valgdeltagelse blandt unge.
 • Større deltagelse af unge i foreningslivet.

Målsætning 3: Unge trives i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ungetrivslen tænkes primært at blive bedre gennem indsatserne i de første to målsætninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Politikken er udvalgets redskab til at sætte og styre de temaer og mål, som udvalget ønsker særligt fokus på i 2023-2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og udstikker retningen for ny Ungepolitik og handlingsplan.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede og sendte signaler til administrationen til en ny Ungepolitik og handlingsplan.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Opfølgning på politikker i Land, By og Kultur 2022

Sagsnr: 22-021294

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes tidligere vision Naturens Rige var udtryk for, at Byrådet ville skabe vækst i kommunen og sikre borgerne det gode liv med udgangspunkt i naturen. I de to overordnede politikker Vækst- og udviklingspolitikken og Politik for det gode liv udtrykkes Byrådets overordnede målsætninger for kommunens udvikling. De overordnede politikker udmøntes gennem de øvrige politikker, som indeholder målsætninger og mål, som vedrører de enkelte fag og stabsområder. Det er gennem politikkerne, at Byrådets vision Naturens Rige omsættes og implementeres i forhold til borgere, virksomheder, foreninger med videre.

Administrationen har gennemført opfølgning på politiske mål og indsatser for den politik, som gælder for Kultur- og Fritidsudvalgets område, nemlig Fritidslivspolitikken.

I vedhæftede bilag fremgår administrationens opfølgning på Fritidslivspolitikken.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

6: Tilskudsmodel for Folkeoplysende voksenundervisning

Sagsnr: 20-017847

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om beslutningen fra den 7. december 2021 skal tilbagerulles. En tilbagerulning vil betyde, at aftenskolerne igen modtager deres tilskud efter den tidligere model, hvor tilskudsrammen udregnes ud fra gennemsnittet af de seneste tre tilskudsår. 

Tildelingsmodellen

Aftenskolerne i Ringkøbing-Skjern kommune tildeles årligt deres økonomiske ramme ud fra en tilskudsmodel. Modellen var tidligere opbygget på den måde, at aftenskolerne modtog en tilskudsramme udregnet på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års realiseret aktiviteter, så for eksempel tilskuddet i 2023 udregnes på baggrund af aktivitetsniveauet i 2019-2021.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. december 2021, efter ansøgning fra Aftenskolesamvirket, at ændre tilskudsmodellen således, at "Corona årene" 2020 og 2021 i tilskudsudregningen blev neutraliseret og holdt på udgiftsniveau for 2019. Dette på baggrund af aftenskolernes bekymringer for, at "Corona årene" blev en begrænsning for de følgendes års rammetilskud.

Det har efterfølgende vist sig, at denne tildelingsmodel er uhensigtsmæssig, fordi den fastlåser aftenskolernes økonomi ud fra 2019 tallene, hvilket i de kommende år giver de aftenskoler, der formåede at vækste efter 2019 en mindre tilskudsramme. Endvidere ses det på baggrund af regnskaberne fra henholdsvis 2020 og 2021, at flere af aftenskolerne har formået at fastholde et fornuftigt aktivitetsniveau under Corona pandemien, og ikke har haft den frygtede nedgang i aktiviteter. Enkelte aftenskoler har ligefrem haft en lille stigning i aktiviteter.

Det er derfor administrations vurdering, at det mest optimale vil være, at fra 2023 at gå tilbage til den tidligere model, hvor aftenskolernes tilskudsramme gives på baggrund af de seneste tre års realiserede aktiviteter.

Uforbrugte midler på aftenskoleområdet

Aftenskolesamvirket har udtrykt en bekymring for at tilskudsmodellen, både den oprindelige og den hvor "Corona årene" holdes på udgiftsniveau for 2019, ikke tilgodeser de aftenskoler, som øger deres kursusudbud.

Administrationen foreslår at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer bekymringen, ved at indføre en udlodning af tilbageløbsmidler og overførte midler indenfor aftenskoleområdet, Således at aftenskolerne efter tildelingen, i de år der er uforbrugte midler, kan ansøge om øget bevillig til undervisning.

I forhold til det udmeldte budget for 2023 vil der kunne udloddes op til kr. 100.000 efter fordeling af rammetilskuddene til aftenskolerne jf. 3 års gennemsnitsmodellen.

Herudover vil der i 2023 være overførte midler fra 2022 samt tidligere år på i alt ca. kr. 680.000.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

 1. At tilbagerulle beslutningen fra 7. december 2021, således at aftenskolerne igen fra 2023 og frem modtager tilskud udregnet på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års realiserede aktiviteter.

   

 2. At aftenskolerne efter tildeling af deres tilskudsramme, for det efterfølgende år, kan søge om ekstra undervisningstilskud, hvis der er overførte- og/eller tilbageløbsmidler i aftenskolebudgettet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede:

 1. At tilbagerulle beslutningen fra 7. december 2021, således at aftenskolerne igen fra 2023 og frem modtager tilskud udregnet på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års realiserede aktiviteter.
 2. At aftenskolerne efter tildeling af deres tilskudsramme, for det efterfølgende år, kan søge om ekstra undervisningstilskud, hvis der er overførte- og/eller tilbageløbsmidler i aftenskolebudgettet.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Drøftelse af principper for anlægspuljen 2023-2024

Sagsnr: 16-010709

Sagsfremstilling

De hidtidige principper for anlægspuljen udløber fra årsskiftet.
Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte ønsker og intentioner for anlægspuljen i perioden 2023-2024, som administrationen kan arbejde videre

Nedenfor findes i en kort opsummering principperne for puljen 2021-2022.
Udvalget skal drøfte, om der ønskes nogle ændringer eller tilføjelser til principperne. 

Hidtil har følgende kunne søge om tilskud fra anlægspuljen:

 • Idrætshaller
 • Kulturelle institutioner
 • Kulturelle foreninger
 • Godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5

Der har kunne søges om tilskud til:

 • Større anlægsprojekter (Projektsum min. 200.000 kr.)
 • Mindre energiprojekter i egne klubhuse (Projektsum min. 20.000 kr.)
 • Udendørsanlæg, som understøttede foreningernes aktiviteter (projektsum min. 75.000 kr.)
 • Padeltennis-anlæg og Kunstgræsanlæg.

Gældende for alle projekter var:

 • De må ikke være påbegyndt, inden bevillingen er givet.
 • Ansøger skal minimum finansiere 40% af projektet.
 • Frivillige timer og eget arbejde kan indgå som medfinansiering med 100 kr./pr. time.
 • Tilsagnet om tilskud fra anlægspuljen er reserveret i 3 år, inkl. tilsagnsåret.

For perioden 2021-2022 havde udvalget udmeldt at følgende anlægsprojekter ville blive prioriteret:

 • Energibesparende tiltag i Haller, centre og klubhuse.
 • Renovering af eksisterende bygningsmasse.
 • Projekter som giver større fleksibilitet i anvendelse af eksisterende lokaler og haller.

Proceduren for sagsbehandlingen af ansøgningerne har hidtil været:

 • 1. marts: deadline for indkommende ansøgninger.
 • Marts måned: Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for indkommende ansøgninger.
 • April måned: Kultur- og Fritidsudvalget træffer afgørelse om fordeling af anlægspuljen.

Administrationen gør udvalget opmærksom på følgende muligheder og problemstillinger i forbindelse med drøftelserne omkring de kommende principper.

 • Flere haller har løbende gjort administrationen opmærksomme på, at der er behov for at få gennemført tiltag, som kan hjælpe med at reducere hallernes udgifter til henholdsvis varme og el.
  Denne udfordring betegnes af flere som akut, hvorfor udvalget kan overveje, om der skal lægges særlig vægt på projekter, som kan medvirke til at nedbringe energiudgifterne.
  Udvalget skal drøfte, om der skal ændres på procenterne i forhold til hvilke typer af anlægsønsker som indkommer. Dette kunne for eksempel være en højere procentvis støtte til energiprojekter end til de resterende projekter. 
 • Administrationen er blevet gjort opmærksom på, at satsen for eget arbejde/frivillige timer, ikke er justeret de sidste 10 år. Udvalget skal drøfte, om satsen skal fremskrives.
 • I takt med de stigende energipriser er administrationen blevet kontaktet om muligheden for at søge ind i puljen og få tilsagn fra puljen før deadline. Dette begrundes med, at ansøgerne ønsker at fremskynde deres projekter for at kunne få størst mulige besparelser. Udvalget kan overveje, om man ønsker at ændre på sagsbehandlingsprocedurerne. Dette kunne være ved at fremrykke deadline, og reducere antal af gange sagerne ses i udvalget.  
 • Udvalget skal drøfte, om den gældende periode for tilsagn kan reduceres. Der er løbende midler, som henstår ubrugte i længere perioder. Ved en reduktion af tilsagnsperioden vil ubenyttede midler hurtigere kunne uddeles til andre projekter.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Jvf. budgetbog 2022 er der afsat 3.443.0000 kr. eks. moms årligt frem til 2025. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ønsker og giver signaler til administrationen om de kommende principper for anlægspuljen 2023-2024

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede punktet og gav signal til administrationen om de kommende principper for anlægspuljen 2023-2024

Kopier link til punktet  -   Print

8: Rammeaftalen for ny tilskudsmodel for selvejende haller

Sagsnr: 22-001486

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har siden 18. februar 2020 arbejdet med at fastlægge en ny tilskudsstruktur for idrætshaller og kultur- og fritidscentre i Ringkøbing-Skjern Kommune. Byrådet vedtog den nye tilskudsmodel december 2021, som omfatter 25 selvejende haller. 

Siden marts 2022 har en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra de selvejende haller, arbejdet med den rammeaftale, som tilskudsmodellen danner grundlag for, og som er den konkrete aftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og de selvejende haller, som modellen omfatter. 

Arbejdsgruppen har præsenteret og fremlagt rammeaftalen for de øvrige haller i tilskudsmodellen den 29. september 2022.

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde har det været nødvendigt at revidere selve tilskudsmodellen, som Byrådet godkendte i 2021, hvor de væsentlige punkter er:

 • I tilskudsmodellen var formålet, at alle haller fik tildelt et basistilskud til renovering, vedligehold og energioptimering.  Revideringen lyder på, at basistilskuddet ikke længere skal anvendes på renovering, vedligehold og energioptimering, men i stedet på den daglige drift af den ikke-kommercielle del af driften.
 • Udgangspunktet i den nye tilskudsmodel var, at det kun er tilskudsberettede lokaler, der er pointudløsende. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 21. april at ændre dette princip til, at alle aktivitetslokaler er pointudløsende. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det nye haltilskud, finansieres igennem dels en om budgettering af midler indenfor fritidsområdet, som samlet vil frigive 1.700.000 kr. årligt. og en hensættelse af overførte midler.

Gældende for perioden frem til og med 2034 vil modellen være underfinansieret med 1.800.000 kr. Fra 2035 vil tilskudsmodellen med de nuværende forudsætninger være selvfinansierende.

Perioden frem til 2034 finansieres tilskudsmodellen af overførte midler på Kultur- og Fritidsområdet, disse midler hensættes i budgettet og anvendes løbende til at dække underfinansieringen.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende rammeaftalen og den reviderede tilskudsmodel.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende rammeaftalen og den reviderede tilskudsmodel

Kopier link til punktet  -   Print

9: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-027309

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2022, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 0,158 mio. kr. på udvalgets driftsbudget fordelt med et forventet merforbrug på Kulturområdet på 2,895 mio. kr. samt et samlet forventet mindre forbrug på 2,737 mio. kr. på Fritidsområdet. Det forventede resultat er forbedret med 0,5 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning og er hovedsageligt under fritidsområdet.

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt.

Kultur:

På Kultursområdet består det samlede merforbrug af følgende:

 • Bibliotekerne 0,3 mio. kr. (decentral enhed)
 • Film- og TV-projekter 0,9 mio. kr. inkl. egenfinansiering
 • Vinterlysfestival/lysevent 0,66 mio. kr. inkl. egenfinansiering
 • Projektansættelse i Kultur 0,4 mio. kr.
 • Culture Up 0,24 mio. kr.
 • Artist in residence 0,567 mio. kr.
 • Øvrige områder 0,154 mio. kr.

Herudover forventes der et minde forbrug på kultur- og naturbussen på 0,3 mio. kr.

Det forventede merforbrug på området er et planlagt merforbrug og finansieres af de samlede overførte midler fra 2021.

Fritid:

På Fritidsområdet består det samlede mindre forbrug af følgende:

 • Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 0,565 mio. kr. 
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole. Et samlet mindre forbrug på 0,957 mio. kr. hovedsageligt på aktivitetstilskud og voksenundervisning.
 • Lokaletilskud. Ud fra de indkomne regnskaber forventes der et samlet mindre forbrug på 1,5 mio. kr. 
 • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Der forventes et merforbrug på 0,285 mio. kr.

Det samlede forventede mindre forbrug overføres til 2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

10: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Ringkøbing Rideklub
 • West Awards
 • Filmfest i Vest
 • Premiere Meter i Sekundet
 • Aftenskoler
 • Ringkøbing-Skjern Kulturcenter
 • Ringkøbing Svømmehal

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog gensidig orientering til efterretning. 

Kopier link til punktet  -   Print

11: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing