Referat: 17. november 2022 kl. 13:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Jesper Lærke
 • Pia Vestergaard
 • Erik Viborg
 • Henrik Hammelsvang
 • Jens S. Højland
 • Susanne Høj
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dialogmøde med Ringkøbing-Skjern Medborgerhus

Sagsnr: 20-002630

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus er inviteret til dialog med udvalget.

Her vil formand for bestyrelsen Niels Kjær Hansen og daglig leder Pernille Priess Pedersen give en status på arbejdet i Medborgerhuset - herunder den økonomisk situation.

Desuden fortælles om de kommende planer for fremtiden.
Medborgerhuset ønsker ligeledes en drøftelse af driftsaftalen med Ringkøbing-Skjern Kommune, og fremlægger et udkast til en eventuel ny driftsaftale. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager dialogen til efterretning.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog dialogen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

3: Principper for anlægspuljen 2023-2024

Sagsnr: 16-010709

Sagsfremstilling

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser på udvalgsmødet den 13. oktober 2022, fremsendes hermed udkast til principperne for anlægspuljen 2023-2024 til godkendelse.

På baggrund af udvalgets drøftelser er der lavet nedenstående ændringer i principperne for anlægspuljen.

 1. For 2023 prioriteres særligt energibesparende tiltag i hallerne
 2. Deadline fremrykkes til 4. januar
 3. Ansøgningerne behandles politisk på udvalgets møde i februar
 4. Værdien af egne og frivillige timer fremskrives med nettoprisindekset, og er fremskrevet til 2022 (januar) takst
 5. Padelbaner ansøger nu på lige fod med andre anlægsprojekter
 6. Der gives ikke tilskud til nye kunstgræsbaner for perioden 2023-2024
 7. Det er tilføjet principperne, at der ikke kan ansøges efter deadline, og ej heller søges om forhåndsgodkendelse af projekter
 8. Ansøgningerne skal indsendes via en standardblanket.

På baggrund af udvalgets drøftelser og ønsker om hurtigst muligt at give hallerne en hjælpende hånd med at nedbringe energiudgifterne, foreslår administrationen,  at der for 2023 foretages en prioritering af ansøgningerne, således at energiprojekter i 2023 prioriteres over de andre indkommende ansøgninger.

For at kunne imødekomme ønsket om hurtig hjælp til hallerne har administrationen vurderet, at det er muligt at fremrykke sagsbehandlingen til januar måned, således at sagen kan udvalgsbehandles første og eneste gang i februar.

På baggrund af udvalgets drøftelse af værdien for frivillige og egne timer, har administrationen indskrevet i principperne, at værdien fremover fremskrives ved hver revision af principperne. Ligeledes er værdien fremskrevet til 2022-værdi jf. nettoprisindekset for januar.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i november 2022 10 forenings- eller halejede padelbaner, og på baggrund af dette vurderer administrationen, at kommunen er dækket forholdsvist godt, hvorfor det anbefales, at padelbaner fremover ansøger på lige fod med andre ansøgere.

Udviklingen indenfor kunstgræsanlæg til fodbold har ikke haft den forventede hurtige udvikling. Det indstilles derfor, at udvalget fastholder tidligere beslutning om ikke at give tilsagn om og tilskud til etablering af nye kunstgræsanlæg på offentlige arealer. Det foreslås, at der for perioden 2023-2024 ikke gives tilskud til nyetablering af kunstgræsbaner.

For at principperne afspejler udvalgets praksis i forhold til behandling af ansøgninger udenfor den almindelige ansøgningsrunde, har administrationen tilføjet, at der ikke kan søges efter deadline, samt at der ikke kan søges om forhåndsgodkendelse af projekter. 

Da administrationen med den nye deadline og dato for udvalgsbehandling har mindre tid til rådighed til sagsbehandling, vil ansøgerne fremover skulle indsende deres ansøgninger via et standardiseret skema, som sikrer at ansøgerne har forholdt sig til kriterierne for puljen.

Principperne for anlægspuljen er i sin helhed vedhæftet dagsordenen. Revideringerne og ny tekst er i bilaget markeret gult.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de nye principper for anlægspuljen 2023-2024.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte de nye principper for anlægspuljen 2023-2024

Kopier link til punktet  -   Print

4: Fastsættelse af timepriser, takster og gebyr 2023

Sagsnr: 22-024153

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal fastsætte de tilskudsberettigede timepriser, gebyr for benyttelse af offentlige lokaler, samt øvrige takster indenfor det folkeoplysende område.

I følge støtteguiden for folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune, skal Kultur og Fritidsudvalget fastsætte fremskrivningen af taksterne indenfor området. Taksterne fremskrives normalt med den af KL's udmeldte fremskrivningsprocent, som for 2023 er fastsat til 2,4%

Taksterne for offentlige lokaler er fastsat til 90% af egenbetalingen for benyttelse af lignende lokaler i selvejende faciliteter.

Med en fremskrivning på 2,4% vil taksterne blive fremskrevet som nedenfor:

Selvejende faciliteter

Tilskudsberettiget timepris

Takst 2022 Takst 2023 
Idrætshal 800m2631 kr.646 kr. 
Idrætshal 500-799m2438 kr.448 kr. 
Idrætshal 300-499m2 297 kr.304 kr. 
Svømmehal Stort bassin + mindre 12x25 1028 kr. 1052 kr. 
Svømmehal halv bassin 715 kr.732 kr.
Birum 214 kr.219 kr. 
   

Offentlige lokaler

Gebyr pr. time

  
Idrætshal 800m2 142 kr. 145 kr. 
Minihal 500-799m2 99 kr. 101 kr. 
Gymnastiksal 300-499m267 kr.68 kr.
Birum/Aula 300 eller mindre48 kr.49 kr. 
   
Tilskudsberettiget pris pr. medlem
der benytter udeomklædning 
428 kr. 438 kr. 
   
M2-takst for fitnesscentre   
pr. m2 motionslokale op til 100m2 602 kr.616 kr. 
pr. m2 motionslokale over 100m2 214 kr. 219 kr. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Viden og strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de forelagte takster for 2023.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte de forelagte takster for 2023.

Kopier link til punktet  -   Print

5LUKKET PUNKT: Mønsterbryder prisen

Sagsnr: 22-020310

Beslutning


Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, hvem der skulle have Mønsterbryder prisen

Kopier link til punktet  -   Print

6LUKKET PUNKT: Talentprisen

Sagsnr: 22-020310

Beslutning


Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, hvem der skulle have Talentprisen

Kopier link til punktet  -   Print

7LUKKET PUNKT: Ungleder prisen

Sagsnr: 22-020310

Beslutning


Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, hvem der skulle have Unglederprisen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Kunststrategi i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 21-016426

Sagsfremstilling

Det ønskes, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og godkender administrationens forslag til en Kunststrategi i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formålet med en Kunststrategi i Ringkøbing-Skjern Kommune er at arbejde målrettet og helhedsorienteret med kunst og dermed sikre kvaliteten og den lokale opbakning i kunstprojekter, samt at strategien kan være et referencepunkt til fremtidige politikker. 

Visionen for kunststrategien består af fire dele:

 • Fokus på sikringen af den lokale forankring og kunst af høj kvalitet.
 • Kunstens rolle i udviklingen af kommunens byer og landdistrikter.
 • Eksisterende kunst i kommunen skal bevares.
 • Kommunens borgere skal have flere rammer for at kunne udfolde sig kreativt.

Af konkrete initiativer indeholder kunstrategien et forslag til udformningen af et fremtidigt kunstråd for kommunen, forslag om afsættelse af 2 procent af offentlige byggeriers anlægsbudgetter, internationale samarbejder og en undersøgelse af etableringen af kreative værksteder.

Kunststrategien er udarbejdet på baggrund af to borgermøder samt individuelle interviews med en række foreninger, byfora, kunstnere og kulturaktører bosat i kommunen, hvor de har haft mulighed for at komme med forslag og ønsker til kunststrategiens vision.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I Kunststrategien bliver det foreslået, at 2 procent af alle offentlige byggeriers anlægsbudgetter afsættes til kunst. Praktisk betyder dette, at en kunstner bliver en del af det rådgiverteam, som får en anlægsopgave, sådan at kunsten bliver en del af et anlægsprojekts proces fra starten af. Dette betyder også, at der ikke skal lægges 2 procent yderligere til anlægsbudgettet, da kunstnerens honorar indgår i den procentdel, der er afsat til rådgivere.

Effektvurdering

Sundhed:

I 2019 udgav World Health Organization (WHO) en rapport, baseret på 3000 studier, der undersøgte sammenhængen mellem kunst og sundhed. Rapporten konkluderede blandt andet, at kunst kan have en positiv påvirkning på både den fysiske og mentale sundhed. Det vil sige, at kunst kan være med til at øge sundheden og dermed trivslen i kommunens dagtilbud, plejehjem, skoler og daginstitutioner.

Turisme:

Kunstprojekter som skaber national opmærksomhed, kan være med til at skabe vækst for turisme i kommunen, særligt indenfor kulturturismen, som ofte har et højere aktivitetsniveau end andre turistgrupper ifølge VisitDenmark. Det er også en mulighed at øge antallet af besøgende i byer og landdistrikter, der traditionelt ikke har haft mange turister.  Et af de projekter der allerede er taget initiativ til, er at opføre en skulpturpark i Tarm, som har potentialet for at tiltrække flere besøgende til byen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender og anbefaler, at Økonomiudvalget godkender kunstrategien.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget bad administrationen om at foretage enkelte ændringer i strategien. Sagen genoptages på udvalgets møde den 15. december 2022.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Budget 2023 for Teatret OM

Sagsnr: 22-022194

Sagsfremstilling

Egnsteatret OM fremsender budget for 2023 til godkendelse. Desuden har Teatret OM fremsendt
deres aktivitetsoversigt for 2023.


I egnsteateraftalen for 2021-2024 står der:
Budget og aktivitetsplan skal tjene som informationsmateriale og styringsgrundlag såvel internt
som i forhold til kommunen samt andre tilskudsgivere og samarbejdspartnere. Budget og
aktivitetsplan for det kommende kalenderår fremsendes hvert år til orientering til kommunen
efter godkendelse i bestyrelsen senest 1. oktober. Budgettet skal på en overskuelig måde
redegøre for forventede indtægter og udgifter, antal forestillinger, publikumsforventninger,
ansættelser med videre.
Aktivitetsplanen skal understøtte teatrets formål og udmønte teatrets virksomhed i operationelle,
kvalitative og kvantitative mål, herunder med beskrivelse af aktuelle aktiviteter, planer,
perspektiver og visioner.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Teaterloven, bestemmelserne for egnsteatre.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at budget for 2023 godkendes, samt at Aktivitetsplanen for 2023 tages
til efterretning.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte budgettet for 2023, samt tog Aktivitetsplanen for 2023 til efterretning.


Kopier link til punktet  -   Print

10: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 drift- og anlæg, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-027317

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2022, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 1,276 mio. kr. på udvalgets driftsbudget fordelt med et forventet merforbrug på Kulturområdet på 3,053 mio. kr. samt et samlet forventet mindre forbrug på 4,329 mio. kr. på Fritidsområdet. Det forventede resultat er forbedret med 1,4 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning og skyldes mindre udgifter i forbindelse med udbetaling af lokaletilskud under fritidsområdet.

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt.

(Beløb i 1.000 kr.)

 

minus = mindreforbrug og plus = merforbrug

 

 

 

 

 

 

Budget 2022 ekskl. overførs-ler

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventet regnskab 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsel og forventet regnskab

 

 

 

 

Afvigelse sidste måned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTUR:
Folkebiblioteker19.62119.921300300
Kulturskolen Ringkøbing-Skjern7.8407.84000
Museer, teatre og andre kulturelle opgaver15.07417.8272.7532.595
Kultur i alt42.53545.5883.0532.895
FRITID:
Stadions, idrætsanlæg, andre fritidsfaciliteter23.18222.617-565-565
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inkl. aftenskole4.9313.974-957-957
Lokaletilskud20.77117.663-3.108-1.500
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysnings-loven0301301285
Fritid i alt48.88444.555-4.329-2.737
Kultur- og Fritid i alt91.41990.143-1.276158

Kultur:

På Kultursområdet består det samlede merforbrug af følgende:

 • Bibliotekerne 0,3 mio. kr. (decentral enhed)
 • Film- og TV-projekter 0,9 mio. kr. inkl. egenfinansiering
 • Vinterlysfestival/lysevent 0,66 mio. kr. inkl. egenfinansiering
 • Projektansættelse i Kultur 0,4 mio. kr.
 • Culture Up 0,24 mio. kr.
 • Artist in residence 0,567 mio. kr.
 • Øvrige områder 0,286 mio. kr.

Herudover forventes der et minde forbrug på kultur- og naturbussen på 0,3 mio. kr.

Det forventede merforbrug på området er et planlagt merforbrug og finansieres af de samlede overførte midler fra 2021.

Fritid:

På Fritidsområdet består det samlede mindre forbrug af følgende:

 • Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 0,565 mio. kr. 
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole. Et samlet mindre forbrug på 0,957 mio. kr. hovedsageligt på aktivitetstilskud og voksenundervisning.
 • Lokaletilskud. Ud fra de indkomne regnskaber forventes der et samlet mindre forbrug på 3,1 mio. kr.
 • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.

 Det samlede forventede mindre forbrug overføres til 2023.

Budgetopfølgning anlæg:

Budgetopfølgningen for udvalgets anlægsprojekter fremgår af nedenstående oversigt.

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

Forbrug pr. 31.10.2022

 

Korrigeret budget 2022

 

Forventet regnskab

 

Anlægstilskud til idrætshaller1.0567.6753.000
Lysmaster og forbedringer Green Arena9131.332913
Ringkøbing Svømmehal - eftersyn og renovering610-1.600700
Anlægstilskud Skjernå-bad33000
Anlægstilskud Remise i Skjern1.4532.0752.075
Resultat4.0349.7826.688

Anlægspuljen til idrætshaller mv.:
Anlægspuljen anvendes til projekter der er godkendt jf. principperne herfor. Et tilsagn om tilskud kan max. være reserveret i 3 år inkl. bevillingsåret. På grund af den særlige Corona situation blev der i 2020 fremrykket 2,5 mio. kr. fra budget 2021. En del af disse midler blev ikke anvendt i 2020 og 2021. Det skønnes at der vil blive udbetalt 3 mio. kr. i 2022.

Lysmaster og forbedringer Green Arena:
Byrådet frigav på mødet den 7. december 2021 1,1 mio. kr. i anlægstilskud til etablering af lysmaster på Green Arena. Projektet er udført og afsluttet. De 1,1 mio. kr. er udbetalt som tilskud og udgør på grund af momsrefusionsreglerne på området 0,913 mio. kr. netto. Da projektet er afsluttet vil restbeløbet på de 0,419 mio. kr. tilgå kassen.

Ringkøbing Svømmehal - syn og skøn:
Syn- og skønsagen er fortsat ikke afsluttet. Indtil udgangen af 2021 har der været afholdt udgifter på i alt 1,6 mio. kr. Det forventes at der i 2022 bruges 0,7 mio. kr. og de samlede udgifter løber dermed op i 2,3 mio. kr.

Anlægstilskud Skjernå-bad:
Projektet forventes gennemført i 2023.

Anlægstilskud Remisen i Skjern:
Projektet gennemføres i 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets drifts- og anlægsområde tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der bliver orienteret om:

 • Ringkøbing Rideklub
 • Ringkøbing Svømmehal
 • Energipulje til egne klubhuse

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Derudover blev der orienteret om

 • Interessentmøder vedr. politikkerne.
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Underskrift af aftaler med haller

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing