Referat: 15. december 2022 kl. 13:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Pia Vestergaard
 • Jesper Lærke
 • Henrik Hammelsvang
 • Henrik Andersen
 • Susanne Høj
 • Jens S. Højland
 • Erik Viborg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Kopier link til punktet  -   Print

2: Retning for ny politik og handlingsplan på ungeområdet

Sagsnr: 21-027969

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte 2. udkast til kommunens nye politik og handlingsplan på ungeområdet. Den nye politik for 2023-2027 og tilhørende toårige handlingsplan skal være politisk godkendt med udgangen af marts 2023, og erstatter den nuværende ungepolitik med samme navn.

Den 4. oktober godkendte Økonomiudvalget, at Ungepolitikken 2023-2027 overgår til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Administrationen faciliterer frem til udgangen af marts 2023 formuleringen af Ungepolitikken 2023-2027. 

Indtil dags dato er der indhentet idéer til ungepolitikken hos Ungdomsrådet, Spillestedet Generator, Remisen i Skjern, Gul Stue, elever fra Lem Skole, Ringkøbing Gymnasium, Ungdomsskolen, Sundhedscenter Vest, Børn og Familie, Dagtilbud og Undervisning, Ekstern Udvikling, InWestjylland, Kultur, Natur og Fritid, FrivilligVest andre kommuner i skandinavien. 

På dette møde præsenterer Frivillighedskoordinatoren 2. udkast til ungepolitikken (se bilaget) for Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Politikken er udvalgets redskab til at sætte og styre de temaer og mål, som udvalget ønsker særligt fokus på i 2023-2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og udstikker retningen for det videre arbejde med ungepolitik og handlingsplan

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede punktet, og kom med signaler til administrationen om det videre arbejde

Kopier link til punktet  -   Print

3: Undervisning af lokalarkivernes frivillige

Sagsnr: 16-000087

Sagsfremstilling

Arkivsamvirket for Ringkøbing-Skjern Kommune søger om et tilskud på 50.000 kr.

Arkivsamvirket ønsker fortsat at kunne udbyde kurser til de frivillige ved kommunens 27 lokalhistoriske arkiver. Dels har der været stor søgning og interesse for de kurser, de tidligere har oprettet, og dels mener Samvirkets bestyrelse, at kurserne er med til at sikre korrekt arkivaliehåndtering og -registrering på arkiverne.

I 2023 vil man gerne kunne tilbyde følgende kurser:

Arkibaskurser: Næsten alle kommunens arkiver bruger systemet Arkibas til registrering (ligesom de fleste andre af landets arkiver), og alle registreringer kan fremsøges af alle på Arkiv.dk. Det er derfor vigtigt, at Samvirket løbende kan udbyde både kurser for begyndere og for øvede.

Arkivuddannelsen: Samvirket har tidligere udbudt modulkurser i den arkivuddannelse som Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) udbyder. Uddannelsen sikrer, at de frivillige ved arkiverne lærer at håndtere arkivalierne korrekt med hensyn til både registrering, opbevaring og formidling. Man vil gerne igen kunne udbyde et årligt modul (der er fem) i de kommende år, da der løbende kommer nye frivillige til.  

Inger Bech Mobilfilm: Endelig har man et ønske om at kunne tilbyde et kursus med Inger Bech Mobilfilm, da hendes tilbud kan inspirere arkiverne til at arbejde alternativt og nutidigt med bevaring af minder og samtid.

 

Det forventes at priserne for disse kurser vil beløbe sig til:

2 Arkibas kurser (begynder og øvede) á 7.500        16.000 
1 Modulkursus (over 2 dage)13.000
Inger Bech Mobilfilm kursus21.000
Ialt50.000

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Beløbet kan finansieres via Kulturpuljen, hvor der i 2023 er afsat et nettobudget på 541.000 kr. Da området er omfattet af de særlige momsrefusionsregler svarer de 541.000 kr. til, at der kan gives tilskud for 588.000 kr. Der er i beløbet ikke forholdt sig til eventuelle ledige midler fra 2022.

Effektvurdering

Kurserne forventes at give et løft til opgaveløsningen med registrering af arkivalier, til gavn for alle borgere i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der skal bevilges midler til undervisningen, og i givet fald hvilket beløb.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 50.000 kr. til undervisning af lokalarkivernes frivillige

Kopier link til punktet  -   Print

4: Afrapportering af Stimuli-pakke for Sundhed og Omsorg, Handicap og Psykiatri

Sagsnr: 22-000330

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget bedes tage afrapporteringen af Stimuli-pakken til efterretning.

I begyndelsen af 2022 blev der tildelt 500.000 kr. til kommunen fra en tilskudspakke, som blev vedtaget af Folketinget i sommeren 2021 for at hjælpe de erhverv, der har været hårdest ramt under COVID-19 Pandemien. Lokalt valgte man at give borgere, som er brugere af kommunens dagtilbud indenfor Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri en særlig kulturoplevelse. Begrundelsen for dette var, at denne borgergruppe havde været særligt hårdt ramt under nedlukningerne af samfundet, fordi tilbuddene, som de normalt benyttede sig af, ikke var tilgængelige, hvilket resulterede i isolation og manglende trivsel blandt borgerne.

Stimulipakken resulterede i flere initiativer, størstedelen af midlerne gik hovedsageligt til to dage med kunstneriske og musiske indslag, en dag i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og en dag i ROFI-centret, de to steder blev valgt ud fra tilgængelighed og for at dække hele kommunen.  Der var mulighed for kørsel til både Kulturcentret og ROFI fra dagtilbuddene rundt i kommunen. Indslagene på de to dage bestod bl.a. af musik, udstilling af et fotografiprojekt, hvor kunstner Sarah Strandby besøgte dagtilbuddene tog billeder af brugernes hænder, og så en skitsetegner som lavede portrætter af borgerne. Andre aktiviteter var en teatergruppe, som tog ud på et plejehjem i februar, dette var en del af Vinterlys Festivalen 2022, der er også givet midler til aktiviteter, som kommunens dagtilbud selv har arrangeret.

I august evaluerede administrationen forløbet, og der var generel enighed om, at de initiativer der blev igangsat, var succesfulde, og gav borgene en anderledes kulturel oplevelse særligt igennem de kunstneriske indslag i Kulturcentret og ROFI. Der var til evalueringen stor tilfreds fra administrationen omkring forløbet og enighed om, at borgerne havde glæde af initiativerne. Et fremtidigt arbejde skal dog se på, hvordan man kommunikerer optimalt mellem de forskellige fagområder for at undgå for meget unødvendig kommunikation. Til evalueringen blev det bemærket, at det var vigtigt, at hvis der forsat var et ønske om, at have et samarbejde, så krævede det ressourcer afsat til dette formål. Det blev besluttet, at der forsat var interesse fra administrationens side for et samarbejde mellem Kultur og Sundhed og Omsorg, Handicap og Psykiatri. Dette har indtil videre betydet et samarbejde om Spildansk-dagene og dialog omkring Vinterlys 2023 med aktiviteter forbundet til Sundhed og Omsorg og Handicap og Psykiatri.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der blev af puljen brugt 441.202 kr. se bilag.

Effektvurdering

Til administrationens evalueringen af Stimuli-pakken blev det bemærket, at borgerne, som gør brug af kommunens dagtilbud fra både Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg, havde været positive overfor oplevelserne, som de har haft.

Indstilling

Administrationen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget tager evaluering og afrapportering til efterretning.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog rapporteringen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

5: Fortsættelse af Talent Vest 2023 - 2024

Sagsnr: 22-026994

Sagsfremstilling

Talent Vests styregruppe ønsker at videreføre sine aktiviteter i 2023 og 2024, og ansøger derfor Ringkøbing-Skjern Kommune om 93.608 kr. pr. år til aktiviteter.

I 2019 udpegede Kulturministeriet 7 nationale talentkommuner til tre-årige udviklingsprojekter under statens pulje til etablering af et netværk for talentkommuner, hvoraf Talent Vest var det ene. Talent Vest var den eneste af talentkommuneprojekterne, der arbejdede på tværs af kommuner og som havde tilknyttet et forskningsprojekt. Efter to periodemæssige forlængelser, grundet Corona, afsluttes projektet i 2023.

På deres møde den 18. november 2022, besluttede styregruppen for Talent Vest, at man ønsker en videreførelse af Talent Vests skolerettede aktiviteter og det tværkommunale ungemiljø-samarbejde med Holstebro Kommune, som det koordinerende sekretariat. Disse aktiviteter har i projektperioden været OFF TRACK på Struer Havn i 2021 og Lemvig Havn i 2022 samt ShowUP ON TOUR 2021 og 2022. I 2023 vil OFF TRACK være i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Styregruppen ønsker at midlerne, der afsættes fra deltagerkommunerne til Talent Vests skolerettede aktiviteter og det tværkommunale ungemiljø-samarbejde, administreres fra Holstebro kommune, og at styregruppen til deres årlige møde tager beslutning om, hvordan midlerne bruges i det kommende år. Deltager-kommunernes administrationer deltager aktivt i koordineringen af aktiviteterne og i serviceringen af styregruppens arbejde.

Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Talents Vests 4 deltagerkommuner for samarbejdsårene 2023 og 2024.

Det samlede budget for Talent Vest aktiviteter i 2023 og 2024 er 520.000 kr. med et årligt budget på 260.000 kr. Udgifterne fordeles årligt på deltagerkommunerne ud fra en indbyggermæssig fordeling, hvilket vil sige

 • Lemvig: 32.848 kr.
 • Struer: 35.426 kr.
 • Ringkøbing-Skjern: 93.608 kr.
 • Holstebro: 98.118 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Beløbet vil kunne finansieres af Kulturpuljen eller overførte midler

Effektvurdering

Talent Vest skaber mulighed for at tilbyde unge i Midt - og Vestjylland deltagelse i kulturtilbud, som ikke normalvis udbydes i deres kommune. Samtidig involverer man unge i at skabe kulturtilbud for unge.

Indstilling

Administration indstiller, at der afsættes et årligt beløb på 93.608 kr. til Talent Vests skolerettede og tværkommunale ungemiljøsamarbejde for 2023 og 2024 finansieret af Kulturpuljen.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationen indstilling. Projektet finansieres af kulturpuljen

Kopier link til punktet  -   Print

6LUKKET PUNKT: Kulturprisen 2022

Sagsnr: 22-026895

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte arbejdsgruppens indstilling

Kopier link til punktet  -   Print

7: Budget 2023 Ringkøbing-Skjern Museum

Sagsnr: 22-026985

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern kommune skal som tilsynsførende godkende Ringkøbing-Skjern Museums budget for 2023. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov nr. 1531 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse af samme navn.

§8 Den offentlige hovedtilskudsyder skal føre tilsyn med, om tilskudsmodtageren forvalter driftstilskuddet i overensstemmelse med det formål, tilskuddet er bevilget til, og i overensstemmelse med denne lov og anden lovgivning, regler fastsat i medfør af denne lov eller anden lovgivning, indgåede aftaler, jf. §9, og øvrige betingelser for driftstilskuddet. Den offentlige hovedtilskudsyder kan beslutte, at en tilskudsmodtager skal underlægges et skærpet tilsyn.

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

§4 Den selvejende institution skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Den tilsynsførende myndighed kan i samråd med eventuelle andre offentlige myndigheder, der yder til den selvejende institution, fastsætte en anden tidsfrist for indsendelse af institutionens budget.

Stk. 2 Er Kulturministeriet ikke tilsynsførende myndighed, skal den offentlige myndighed, som fører tilsynet, godkende budgettet og ved regnskabsårets begyndelse orientere Kulturministeriet om, at budgettet er godkendt.

Stk. 3 Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse.

Stk. 4 Budgettet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed i regnskabsåret. Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet.

§5 Budgettet skal opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab.

Supplerende krav til budgettet ved årligt driftstilskud over 1 mio. fra Kulturministeriet.

§6 Den selvejende institution skal, i tilfælde af væsentlige budgetændringer, hurtigst muligt indsende et af bestyrelsen godkendt ændret budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Stk. 2 Ændringer i budgetforudsætningerne, der i væsentlig grad påvirker den selvejende institutions forventninger til muligheden for at opfylde sit formål, eller som kan resultere i ubalance i institutionens økonomi, skal meddeles den tilsynsførende myndighed, når institutionen har kendskab til dem.

Stk. 3 Den selvejende institution skal forelægge ekstraordinære dispositioner med væsentlige økonomiske konsekvenser til godkendelse hos den offentlige hovedtilskudsyder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgettet for 2023.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte Ringkøbing-Skjern Museum budget for 2023

Kopier link til punktet  -   Print

8: Budgetopfølgning pr. 30. november 2022, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-027325

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 30. november 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2022, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 1,378 mio. kr. på udvalgets driftsbudget fordelt med et forventet merforbrug på Kulturområdet på 3,053 mio. kr. samt et samlet forventet mindre forbrug på 4,329 mio. kr. på Fritidsområdet. Det forventede resultat er forbedret med 0,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt.

Kultur:

På Kultursområdet er det forventede resultat forbedret med 0,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning og skyldes bl.a. at Kulturpuljen ikke anvendes fuldt ud og udsættelse af projekt til 2023.

Det forventede merforbrug på området er et planlagt merforbrug og finansieres af de samlede overførte midler fra 2021.

Fritid:

På Fritidsområdet er der ingen ændringer i forhold til sidste budgetopfølgning.

Det samlede forventede mindre forbrug overføres til 2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for november måned 2022 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

9: Forventninger til budget 2023, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 22-026574

Sagsfremstilling

Formålet med denne dagsorden er, at orientere udvalget om forventningerne til udvalgets driftsbudget for 2023.

De første forventninger til budgetopfølgningen for 2023 er et forventet merforbrug på 1,1 mio.kr. jf. nedenstående oversigt.

Der er på Kultur- og Fritidsudvalget oparbejdet et akkumuleret overskud som forventes ved udgangen af 2022 at udgøre i størrelsesordenen 21 mio. kr. Der er indtil videre planlagt anvendt knap 3 mio. kr. af disse midler i 2023 med 1,4 mio. kr. på Kulturområdet og 1,6 mio. kr. på Fritidsområdet. Såfremt niveauet for udbetaling af lokaletilskud i 2023 ikke ændrer sig i forhold til 2021 og 2022 vil der her være et forventet mindre forbrug på ca. 1,9 mio. kr., hvilket samlet giver et forventet mindre forbrug på Fritidsområdet på 0,3 mio.kr.

Udvalgets driftsbudget er fra 2023 reduceret med i alt 2,2 mio. kr. årligt. Reduktionen er en blanding af nedsættelse af puljer, reduktion af tilskud samt nedsættelse af budgetrammen på Kulturskolen og Bibliotekerne.

Der er truffet beslutning om håndtering af de indarbejdede reduktioner, og det forventes derfor, at det afsatte budget for 2023 overholdes. I forbindelse med budgetlægningen for 2023 blev det besluttet, at der skal findes 1 mio. kr. til en pulje til kommunens svømmehaller. Der er reserveret 0,6 mio. kr. fra lokaletilskudsområdet. Sagen forventes behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar måned 2023.

Såfremt energipriserne fortsætter på det høje niveau i 2023, kan det betyde en udfordring for de selvejende institutioner på området. Udviklingen og eventuelle konsekvenser følges tæt i den kommende periode.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Anvendelse af overskydende midler i 2023 kan være med til at kommunen samlet set overskrider servicerammen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

10: Evaluering af Kultur- og fritidsudvalgets arbejde i 2022

Sagsnr: 19-029279

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde i 2022.
Emner til drøftelsen er:

 • Mødeafvikling generelt
 • Sagsfremstillinger, herunder administrationens indstillinger
 • Politisk rammesætning. Herunder beslutninger i forhold til vedtagne politikker og strategier
 • Samarbejdsklima
 • Hvilke resultater er opnået

Udvalget har tidligere tilkendegivet, at de ønsker at afvikle nogle af møderne i 2023 ude hos kultur- og fritidsaktørerne. Der skal derfor gives signaler til administrationen om, hvilke steder møderne skal holdes i 2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget:

 1. drøfter evalueringen
 2. kommer med input til, hvor udvalgsmøderne i 2023 skal afholdes

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget:

 1. evaluerede årets arbejde i udvalget'
 2. sendte signaler til administrationen om kommende mødesteder

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Waterz
 • Besøg i hallerne 
 • Kultur- og fritidspolitikkerneKopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing