Referat: 19. januar 2023 kl. 13:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Susanne Høj
 • Henrik Andersen
 • Henrik Hammelsvang
 • Erik Viborg
 • Jens S. Højland
 • Pia Vestergaard
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Kopier link til punktet  -   Print

2: Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Sagsnr: 16-000199

Sagsfremstilling

Folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til leder- og instruktøruddannelser.

I de seneste 4 år har der været en del ikke-forbrugte midler i puljen. Kultur- og Fritidsudvalget har de sidste par år besluttet, at tilskudsprocenten til leder- og instruktøruddannelserne er 100% - tidligere har tilskudsprocenten fulgt lokaletilskudsprocenten på 75%.

I 2022 var budgettet 744.000 kr., men der er bevilget tilskud for 837.027 kr. - altså et merforbrug på 93.027 kr. Merforbruget skyldes, at der har været ekstraordinært mange ansøgninger i 2022 i forhold til tidligere år.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvad tilskudsprocenten for leder- og instruktøruddannelsen skal være i 2023. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Budgettet for leder- og instruktøruddannelsen er 712.000 kr. i 2023.

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at for at opretholde budgetsikkerhed anbefales det, at der max kan gives tilskud svarende til det afsatte budgetbeløb, og at tilskudsprocenter dermed vil være variabel fra år til år.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter tilskudsprocenten til leder- og instruktøruddannelsen i 2023. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at tilskudsprocenten i 2023 er på minimum 85 %.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Partnerskabsaftaler på fritidsområdet

Sagsnr: 22-023216

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at få et overblik over de partnerskabsaftaler, der ligger på fritidsområdet. 

Kultur- og Fritidsudvalget har nuværende tre partnerskabsaftaler:

Ramsing Cup

Ramsing Cup er et fodboldstævne i Spjald for både drenge og pige hold i alderen 8-17 år, og som afvikles af Spjald Idrætsforening og Spjald Fritidscenter. Ramsing Cup afvikles over en weekend i august.

Som det fremgår af vedhæftet regnskab, er der i 2022 et overskud på 120.000 kr. efter udlodninger til foreninger. 

Ramsing Cup benytter Spjald Skole gebyrfrit til overnatninger mm. 

Der ligger pt ikke en gældende aftale, men Ramsing Cup ønsker at forny den tidligere eksisterende aftale, som de har fået tilskud til siden 2019. 

Skolefodbold i Skjern 

Skjern GF Fodbold afvikler Skolefodbold for grundskolerne (0.-10. klasse) og ungdomsuddannelserne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skolefodbolden afvikles over to weekender, en i august og en i september, hvor det henholdsvis er grundskolerne den ene weekend og ungdomsuddannelserne den anden. 

Skolefodbold i Skjern havde i 2022 et overskud på 112.354 kr. (se vedhæftet resultatoversigt).

Der ligger pt ikke en gældende aftale, men Skjern GF Fodbold ønsker at forny den tidligere eksisterende aftale, som de har fået tilskud til siden 2018. 

North Sea Football Cup

North Sea Football Cup er et fodboldstævne i Ringkøbing for hele familien med fokus på bredden. North Sea Football Cup afvikles af en gruppe under Ringkøbing Idrætsforening, og er et særskilt individuelt arrangement med egen økonomi, og hvor overskuddet er 100% øremærket til ungdommen i Ringkøbing Idrætsforening. North Sea Football Cup afvikles over en weekend i maj. 

Til afvikling af North Sea Football Cup benyttes Ungdomsgården, Alkjærskolen samt børnehaverne; Trinbrættet og Alkjærhaven gebyrfrit. North Sea Football Cup betaler dog for rengøring, pedellens timeforbrug, renovation mm. 

North Sea football Cup havde i 2022 et overskud på 212.000 kr. (se vedhæftet resultatoversigt).

North Sea Football Cup partnerskabsaftale er gældende for 2022-2024.

 

Tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget

Til hver af de tre ovenstående partnerskabsaftaler er der blevet tildelt 20.000 kr. i sponsorat til arrangement afvikling samt 15.000 kr. i lokaletilskud. 

 

Kommunale lokaler til overnatning i forbindelse med kurser og stævner

Folkeoplysende foreninger bliver opkrævet et gebyr for benyttelse af kommunale lokaler som for eksempel gymnastiksale og minihaller. Opkrævningerne sker på baggrund af foreningernes digitale bookinger af lokalerne på kommunes folkeskoler, som netop er blevet implementeret. 

Foreninger betaler ingen leje for benyttelse af kommunale lokaler i forbindelse med kurser og stævner, men foreningen skal selv sørger for oprydning og rengøring. Udgifterne i forbindelse med benyttelse af de kommunale faciliteter er en stor udgiftspost for det kommunale Ejendomscenter, ved store stævner som ovenstående cups.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ændring af vedtægter for Ringkøbing-Skjern Museum

Sagsnr: 22-028632

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Museum har på bestyrelsesmøde, den 11. januar 2023 godkendt nye vedtægter.
Vedtægtsændringerne omfatter blandt andet ændring af museets navn, samt ændringer i forhold til bestyrelsen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Museumsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

En ændring af museets navn til Ringkøbing Fjord Museer er beskrivende for museets mange besøgssteder, som ligger spredt omkring fjorden. Forslaget om bestyrelsesændringerne sikrer bestyrelsen mere bredde og viden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægtsændringerne, og at vedtægterne videresendes til Økonomiudvalget samt Byrådet til godkendelse.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Kopier link til punktet  -   Print

5: Medborgerhuset i Ringkøbing søger om yderligere tilskud

Sagsnr: 22-027444

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden for Ringkøbing-Skjern Medborgerhus søger om, at tilskuddet til Medborgerhuset i Ringkøbing fra 2023 øges med 250.000 kr. årligt til dækning af den videre drift.

Formanden oplyser, at Medborgerhuset er i fin udvikling med p.t. 92 foreninger og ca. 800 brugere, som benytter Medborgerhuset. Især efter Corona er mange brugere kommet ud i et socialt fællesskab med andre ligestillede. Medborgerhuset arbejder sammen med flere andre tilsvarende organisationer/foreninger om etablering af fællesskaber i sociale netværker. Udfordringen for Medborgerhuset er, at de i 2020 og 2021 var ramt af Corona-nedlukning og i indeværende år af huslejestigning, samt den stigende inflation på især energipriser.

Pr. 1. januar 2023 sker der en huslejestigning på kr. 3.300 pr. måned på grund af udviklingen i nettoprisindekset med udgangspunkt i nettoprisindekset for november jf. lejekontrakten. Der pålægges desuden en yderligere månedlig huslejestigning på kr. 10.000 fra 1. august 2023 jfr. den gældende huslejekontrakt.

Flere faktorer gør sig gældende i forhold til de oprindeligt budgetterede udgifter:

 • Medborgerhuset har på grund af længere nedlukning ikke været i stand til at opbygge en likviditetsreserve
 • Kultur-og Fritidsudvalget har bekendtgjort, at reguleringen af tilskuddet for 2023 vil udgøre 2% imod en inflation på forventelig mere end 10%.
 • Huslejeregulering med udgangspunkt i nettoindekset for november betyder en stigning i huslejen på godt kr. 40.000 årligt.
 • Ifølge lejekontrakten fra marts 2018 er huslejestigningen fra august 2023 på ca. kr. 121.000 årligt.
 • Medborgerhuset forventer en merudgift til energi og andre udgifter på ca. kr. 90.000 i 2023.

Det vil sige en årlig merudgift på ca. 250.000 kr.

Administrationen bemærker følgende:

 • at reguleringen på 2 % er gældende for driftstilskud til alle kommunalt støttede institutioner og foreninger. En forhøjelse af reguleringen vil danne præcedens om tilsvarende stigning for alle kommunalt støttede institutioner og foreninger.
 • at stigende energiudgifter er en fælles udfordring for alle institutioner og foreninger. En kommunal kompensation hertil vil danne præcedens i forhold til andre kommunalt støttede institutioner og foreninger.
 • at Medborgerhusets stigende huslejeudgift har været kendt siden indgåelse af kontrakten med udlejer for 5 år siden, hvor der blev indbygget en trappemodel med stigende husleje over en årrække. Kultur- og Fritidsudvalget har flere gange på dialogmøder gjort Medborgerhusets bestyrelse opmærksom på det faktum.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at Medborgerhuset ikke har indsendt et revideret budgetforslag for 2023. Det bemærkes videre, at Medborgerhuset i forbindelse med en tidligere handleplan har indsendt et budgetforslag for 2023, hvor der forventes et overskud på godt 190.000 kr. 

En forhøjelse af driftstilskuddet med 250.000 kr. årligt skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgets budgetramme. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der ikke kan gives et forhøjet tilskud til Medborgerhusets drift.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen.
Udvalgets formandskab vil snarest tage en drøftelse med Medborgerhusets bestyrelse vedrørende eventuelle løsninger af deres situation.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Uppercut Danseforestilling

Sagsnr: 23-000312

Sagsfremstilling

Foreningen Ringkøbing Fjord Teater søger om et beløb på 28.500 kr. til leje af podier.

Normalvis køber og viser foreningen professionelle teaterforestillinger, som foregår på henholdsvis teatret OM og på Vestjyllands Højskole. I år vil foreningen forsøge sig med et at arrangere en danseforestilling i det fri.

Der er derfor brug for at leje podier, som skal bruges til at vise Uppercut Danseteaters forestilling BENCHED på. Danseteatret medbringer selv tæppe til at lægge på podiet.

Uppercut Danseteater er et dansk og i international sammenhæng velrenommeret danseteater, med mange nomineringer og priser i bagagen, som har turneret nationalt og internationalt de seneste mange år.

BENCHED er en ærlig kropslig fortælling om livets helt store spørgsmål. Om at sætte sig til rette. Om at tage, skabe og give plads, og helst at gøre det inden du falder på røven, der hvor bænken ender. Der er 4-5 medvirkende dansere.

Scenen skal sættes op på plænen ud mod Ringkøbing Fjord og syd for rådhuset. Dermed bliver forestillingens bagtæppe fjorden, den store himmel og solnedgangen mod vest. Forestillingen forventes at blive en markant begivenhed i Ringkøbing i 2023. Foreningen vil samarbejde med Ringkøbing Handelsforening og VisitVest, og vil i det hele taget bruge mange kræfter på markedsføring af forestillingen i forhold til lokale og turister.

Budget:

Udgifter 
Køb af forestillingen Benched36.000 
Leje af podier28.500
Tryk af flyers og plakat  4.000
Diverse uforudsete udgifter  4.000
Personaleudgifter - foreningens midler  2.000
Ialt74.500
  
Indtægter 
Salg af billetter 150 pers. x 120 kr.18.000
Garanti ordningen ?
Formidlingsordningen ?

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Beløbet kan finansieres via Kulturpuljen, hvor der i 2023 er et ikke disponeret beløb på 345.000 kr. Beløbet er eksklusiv eventuelle ledige midler fra 2022.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der kan gives et tilskud til podier, og i givet fald hvilket beløb.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at støtte ansøgningen med 28.500 kr. 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Off Track 2023. Ansøgning om støtte

Sagsnr: 22-025479

Sagsfremstilling

Kulturfestivalen OFF TRACK søger om støtte på 100.000 kr. til afvikling af festivalen den 2. september 2023 i Ringkøbing.

OFF TRACK er en ungdomsfestival, der byder på musik, kunst og performance. Festivalen finder sted
på spillestedet Generator i Ringkøbing-Skjern Kommune, den 2. september 2023. Målgruppen er
unge i alderen 15-25 år. 

OFF TRACK vil være det sted der samler de unge, samt får givet Ungdomsrådet en del erfaring, de kan bruge videre.


Målet er, at unge skal inddrages i kulturen og blive en del af den, uden nødvendigvis at lægge mærke til det. De unge skal opfordres til at udtrykke sig selv og vække nysgerrighed og lyst til at opleve mere.
OFF TRAC

K vil i år have særligt fokus på at repræsentere bredt og gøre brug af det omkringliggende vækstlag og nogle lidt større etablerede navne, der bredt inkluderer den danske musikbranche både på køn og genre .


I tæt samarbejde med lokale kunstnere og kulturaktører vil arrangørerne skabe en mangfoldig festival, hvor der er plads til både etablerede og up-and-coming talenter. Gennem kunst og kultur ønsker de at skabe en platform for unge mennesker, hvor de kan udfolde sig og udtrykke sig på tværs af kulturelle og geografiske grænser Festivalen vil blive organiseret af en gruppe unge frivillige fra området, med støtte fra lokale kunstnere, kulturinstitutioner og erhvervsdrivende. Målet er at skabe en festival, der appellerer til unge mennesker i området og bidrager til at styrke den kulturelle scene i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Festivalens primære målgruppe er unge fra 15-29 år og målet er, at der deltager 1500 unge gennem festivaldagen. Det er også et mål at ramme alle unge i Ringkøbing-Skjern og de omkringliggende kommuner - uanset uddannelse og baggrund.

Festivalen har tidligere været afholdt i Struer i 2021 og i Lemvig i 2022. I år arrangeres festivalen i tæt samarbejde med Ungdomsrådet i Ringkøbing-Skjern og spillestedet Generator.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Beløbet kan finansieres via Kulturpuljen, hvor der i 2023 er et ikke disponeret beløb på 345.000 kr. Beløbet er eksklusiv eventuelle ledige midler fra 2022.

Effektvurdering

Festivalens formål passer ind i den kommende Ungdomspolitiks målsætning om, at flere unge skal deltage i ungefællesskaber og indsatsen med, at der er kulturelle events for unge året rundt og over det hele.
Festivalen har en række lokale partnerskaber - herunder Ungdomsrådet, som spiller en aktiv rolle i planlægning og afvikling af festivalen, samt spillestedet Generator.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om festivalen kan støttes og med hvilket beløb

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at støtte OFF TRACK med 100.000 kr.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Premierefremvisning af dokumentaren MONUMENT

Sagsnr: 23-000880

Sagsfremstilling

GOTFAT Productions forbereder en premieretour på filmen MONUMENT, som skal foregå på hele den danske Vestkyst, og søger om et tilskud til afviklingen på 25.000 kr. Filmen omhandler kunstneren Elle-Mie Ejdrup Hansens laserkunstværk Fredsskulptur 1995, som strakte sig gennem alle Vestkystens kommuner. Filmen får premiere på DR den 4. maj 2023, og premieretouren vil foregå fra 1. - 12. maj 2023. GOTFAT Production håber at få samtlige kommuner på Vestkysten med (igen) Derved kan man få en synergi, der løber hele vejen langs kysten. Indtil videre har premieretouren fået støtte fra Thisted, Frederikshavn og Lemvig.

Visningerne vil blive individuelt arrangeret ud fra den valgte location. I Ringkøbing-Skjern Kommune vil det være oplagt at lave en udendørs visning i Søndervig, som også nævnes direkte i filmen, og hvor flere tusinde mennesker var samlet i 1995 for at se laserstrålen. Arrangementet vil blive gratis, og formålet er at skabe en hyggelig og kulturrig aften for den lokale befolkning. Derudover vil man kombinere visningen med andre aktiviteter, såsom kunstudstillinger, artisttalks eller lignende. Der vil blive samarbejder med lokale kulturaktører, som vil være med til at formidle historie, kultur og kunst til borgerne i kommunen. Projektet skal endvidere aktivere og engagere lokalbefolkningen. MONUMENT kan udfordre den kollektive erindring om besættelsestiden og diskutere, hvem der har lov til at bestemme hvilken fælles historie, der har lov til at blive den gængse. GOTFAT ønsker at udvide publikums forståelseshorisonter dér, hvor filmen og kunstværket er lokalt forankret.

I forbindelse med premieretouren vil kunstneren Elle-Mie Ejdrup Hansen og instruktøren på filmen Alexander Lind gæste visningen, og holde oplæg om filmen og kunstværket Fredsskulptur 1995. Samtidig vil det være muligt at få en eller flere relevante foredragsholdere, såsom lokalhistorikere, naturvejledere eller kulturformidlere til at tale ved eventet.

Projektet har allieret sig med Pixlart, der har god erfaring med udendørs-visninger og tidligere har projekteret film op på bunkere til det såkaldte Bunkerbio. Pixlart vil levere det tekniske udstyr og kompetencerne til at afvikle visningen både professionelt og forsvarligt.

MONUMENT er en David Goliat fortælling. Den handler om en kunstners hilsen om fred, der bliver opfattet som en krigserklæring. En ung kvindelig kunstner bliver udskammet af magtfulde mænd. Men her 25 år senere, har vi mulighed for at tage ved lære, og give plads til nye fortællinger og narrativer. Filmen stiller det overordnede spørgsmål om "Hvem der ejer narrativet?" Hvem har lov til at bestemme, hvilken fælles historie der får lov at blive den gængse? En stor del af den modstand Elle-Mies værk Fredsskulptur 1995 mødte kom fra Modstandsbevægelsens hæderkronede mænd, der ikke ville lade bunkerne være "lysestager" på 50 års-dagen for befrielsen. Det pegede nemlig indirekte på det faktum, at den danske stat og 70.000 danskere var med til at bygge bunkerne for den nazistiske besættelsesmagt. Tiden er en anden nu, så kan MONUMENT skabe en ny fortælling og udfordre vores kollektive erindring?

Visningen beskæftiger sig med kunstens rolle i samfundet, politik og spin, besættelsestid og modstandskamp samt liv og død. Mange af filmens voksne seere vil kunne huske værket, og stod muligvis selv på stranden den 4. maj 1995. Dertil er målgruppen den unge skoleelev, som lærer om Anden Verdenskrig, den kunstinteresserede som ser det udelukkende som et kunstværk, feministen som er interesseret i kvindens historie i det danske samfund og til sidst den almene dansker, som vil forstå historien.

Arrangørerne er i gang med at opsøge samarbejdspartnere til at markedsføre premieretouren på Vestkysten. Blandt andet Partnerskab for Vestkystturisme samt lokale turistforeninger langs vestkysten. Desuden bruges en professionel PR rådgiver, som er en af Danmarks bedste til PR og markedsføring af film.

Produktionen af MONUMENT er støttet af Det Danske Filminstitut, Den Vestdanske Filmpulje og DR. Ud over premieretour langs vestkysten, skal filmen vises rundt i landet, og skal i øvrigt turnere på en lang række danske og internationale filmfestivaler.

Budget

Eventforberedelse  
Projektleder   40.000  Finansieret af Det Danske Filminstitut
Projektmedarbejdere  56.000 
Ekstern konsulent  25.000 Finansieret af Det Danske Filminstitut
Indkøb/leje udstyr  15.000 
Transport  10.000 Finansieret af Det Danske Filminstitut
Øvrige udgifter   3.000 
Event: Visning af filmen  
Produktionsleder  30.000 
Produktionsassistent  15.000 
Honorar  50.000 
Transport 4 pers.  20.000 
Kost og logi 4 pers.  40.000 
PR/Kommunikation  60.000 
Revision  10.000 
Evaluering/Videndeling  10.000 
Teknisk afvikling  80.000 
El- og andet forbrug  10.000 
Uforudsete udgifter  15.000 
Ialt489.000 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Beløbet kan finansieres via Kulturpuljen, hvor der i 2023 er et ikke disponeret beløb på 345.000 kr. Beløbet er eksklusiv eventuelle ledige midler fra 2022.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der skal bevilges et tilskud til projektet, og i givet fald hvilket beløb.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Aftale om garanti og tilskud til Rofi-Centret

Sagsnr: 22-027691

Sagsfremstilling

Aftalen om garanti og tilskud til Rofi-Centret bliver forlænget hvert andet år. Den seneste aftale er forlænget for perioden 2020 til 2021. En forlængelse af aftalen fra 2022 er blevet udsat, idet det har afventet konsekvenserne af den nye godkendte tilskudsmodel til idrætshallerne.

Den nye tilskudsmodel betyder, at der er afsat 1.977.000 kr. årligt i driftstilskud. Tilskuddet dækker blandt andet det aftalte garantibeløb.

Det bemærkes, at aftalen om garanti er gældende i 20 år fra den 1. juni 2004. Aftalen løber dermed for perioden 1. januar 2022 til og med den 31. maj 2024, hvorefter aftalen ophører.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender forlængelse af aftalen om garanti og tilskud til ROFI for perioden 1. januar 2022 til 31. maj 2024.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Kopier link til punktet  -   Print

10: Frigivelse af anlægsbudget 2023, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 22-027537

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet for 2023. Der er i 2023 afsat følgende anlægsbudget.

Anlæg Kultur- og Fritid (1.000 kr.)Budget 2023
Samlet anlægsbudget11.443

Anlægstilskud idrætshaller

3.443

Ringkøbing Svømmehal Eftersyn og renovering

8.000

Anlægstilskud til idrætshaller:
Puljen søges frigivet med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af indkomne projekter for 2023. Prioriteringen sker ud fra de godkendte principper for anlægspuljen

Ringkøbing Svømmehal - renovering og eftersyn:
Der er i 2023 afsat et anlægsbudget på 8 mio. kr. til renovering af svømmehallen. Midlerne søges frigivet nu med henblik på planlægning og igangsætning af projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at

 1. der bevilges og frigives 3,443 mio. kr. på anlægspuljen til idrætshaller mv., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
 2. der bevilges og frigives 8 mio. kr. til planlægning og igangsætning af renovering af Ringkøbing Svømmehal, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Der er fra administrationen bevilget 10.000 kr. til kunstner Anne Mette Harkes, som fremstiller et lyskunstværk til Lysfestivalen Vinterlys 2023.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Derudover blev der orienteret om:

 • Kulturforum 2023 afholdes den 3. oktober på Naturkraft
 • Kultursamarbejdets generalforsamling den 20. april i Struer.
 • Ringkøbing og Omegns Rideklub
 • Vinterlysfestivalen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing