Referat: 15. juni 2023 kl. 14:00

Lok. 1.8. Dækker, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Tilgængelighedsudvalget

Deltagere

 • Dorthe Husted Hansen
 • Ole Matthesen
 • Jesper Lemming
 • Karsten Jensen
 • Hans Pinderup
 • Niels Peter V. Lauridsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkomst

Sagsnr: 23-011741

Sagsfremstilling

Velkomst v/formanden.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden byder velkommen til mødet.

Der er afbud fra Jesper Lemming,  Eva Søndeby Jepsen og Hans Pinderup


Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Orientering om ny handicappolitik, herunder dørftelse af tilgængelighed i nye projekter

Sagsnr: 23-011741

Sagsfremstilling

Orientering om ny handicappolitik, hvori det fremgår, at tilgængelighed fremover skal sikres, hvilket ønskes drøftes.

I sidste referat punkt 5, står der, at Ringøbing-Skjenr Kommune tager til efterretning, at der ønskes tilgængelighed tænkt mere ind i projeker og planlægning, hvilket udvalget ønsker en status og drøftelse af, herunder hvordan tilængelighed sikres i turistområderne.

 

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering og drøftelse.

BilagBeslutning

Karsten orienterer om arbejdet med den nye handicappolitik, hvor det nu er blevet indført, at der skal sikres tilgængelighed. 

Mål 3:
Vi vil sikre tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelser – til bygninger, byrum, natur, transport og digital kommunikation.

Karsten sidder med i en arbejdsgruppe, hvor de arbejder med indsatser til handlingsplanen.

Udvalget opfordrer til, at nye projekter sendes til udvalget, så der kan tænkes tilgængelighed ind fra start. 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Lægehuse - handicapparkeringsplads og vejbelægning

Sagsnr: 23-011741

Sagsfremstilling

Tilgængelighedsudvalget ønsker en drøftelse og orienteirng vedrørende lægehuse - herunder Tarm, hvor handicapparingsplads og vejbelægning tidligere har været drøftet.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering og drøftelse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Drøftelser af vejbeløgning og handicappladser ved Tarm Lægehus. Administraitonen oplyser, der er i øjebliket ikke midler og ressourcer til at udbedre/udvide parkeringspladsen.

Udvalget opfodrer til, at Kommunen kigger på alternativ parkering lidt længere væk fra lægehuset, da der er behov for flere pladser.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Status på opdatering og opfølgning af gågaderegulativ

Sagsnr: 23-011741

Sagsfremstilling

Tilgængelighedsudvalget ønsker en status på på opdateirng og opfølgning af gågaderegulativet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Sagen fremsendes til orientering og drøftelse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udvalget ønsker en form for vejledning til butikker om, hvordan de må gebærde sig i forhold til gadevarer.

Kommunen har et ønske om at lave et gågaderegulativ, men der har ikke være ressourcer til det, og hvornår arbejdet begyndes vides ikke, kun at det ikke bliver i 2023. Det kunne være ønskeligt, at lave den i samarbejde med butikkerne, Tilgængelighedsudvalget og Kommunen. 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Orientering om planstartegi

Sagsnr: 23-011741

Sagsfremstilling

Tilgængelighedsudvalget ønsker en orientering om Planstrategien.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

BilagBeslutning

Plan- og Udivklingsstrategien 2023 har været ude i offentlig høring og nu sendes de indkomne bemærkninger samt administrationens svar til behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 27. juni, Økonomiudvalget den 8. augsut og endelig godkendelse i Byrådet den 15. august 2023.

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 består af Visionen Naturens Rige, Udviklingsstrategien og Planstrategien. Visionsplakaten og Udviklingsstrategien blev godkendt af byrådet den 16. august 2022.

Planstrategien tager udgangspunkt i Visionen og Udviklingsstrategien.

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 er opbygget på følgende måde:

 • Vision
 • Udviklingsstrategi
 • Planlægning siden sidst
 • Bæredygtig udvikling siden sidst – Lokal Agenda 21
 • Strategiens temaer – Status på udviklingen
  • Fremtidens boligmosaik
  • Fremtidens detailhandel
  • Fremtidens erhvervspalet
  • Energianlæg i det åbne land
 • Udviklingsområder i kystnærhedszonen
 • Revisionsbeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

7: Renovering af Ringkøbing Station

Sagsnr: 23-011741

Sagsfremstilling

Det Ringkøbing Station, står over for en større renovering. Tilgængelighedsudvalget ønsker en drøftelse af, hvordan der tænkes tilgængelighed ind her, så alle kan komme ind og rundt i alle bygningens enheder.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering og drøftelse.

BilagBeslutning

Udvalget ønsker, at der bliver tænkt tilgængelighed ind i projektet

Niels Peter Lauirdsen har talt med formanden for den forening, der driver projektet, Hans Christian Vestergaard, og anbefaler, at tage kontakt, så der kan laves et samarbejde omkring at sikre tilgængelighed, og den bedste model sikres.

Slots- og Kulturstyrelsen er meget interesseret i, at visse elementer bliver fastholdt, hvilket kan få betydning for tilgængeligheden. De har blandet andet sagt nej til etablering af elevator, hvofor man vil forsøge at indstallere en lift, så tilgængeligheden sikres til 1. salen.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Orientering fra administrationen

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 • Kommunens hjemmeside er blevet monitoreret i forhold til graden af webtilgængelighed.
  Digitaliseringsstyrelsen har monitoreret kommunens hoved-hjemmeside for webtilgængelighed med flot resultat.
  På en score fra 0-500 point, har hjemmesiden fået 479 points, hvilket skal oversættes sådan: Webstedet overholder standarden fuldt ud (ved score mellem 476-500 point).
 • Revision af kommunenplanen

 

 Kopier link til punktet  -   Print

9: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 • Forslag om at både udvalg og administration bidrager til dagsorden
 • Ros til Vej og Park v/Kristian Korsholm for god inddragelse
 • Ladestandere - Fokus på det, men lige nu er det ikke prioriteret. Udvalget påpegede, at de ikke mener, at det er handicapparkeringspladserne, der skal ændres til ladepladser. Men, at der ved oprettelse af ladestandere skal sikres, at de er tilgængelige, så de efterlever bygningsreglementet om "betjeningsanlæg"
 • Festivalpladser - det er ikke kommunen, der styrer tilgængeligheden her
 • Der indkaldes til et møde i efteråret

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing