Referat: 8. april 2024 kl. 13:30

Lok. 1.8, Stævnen, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Tilgængelighedsudvalget

Deltagere

 • Dorthe Husted Hansen
 • Eva Sønderby Jepsen
 • Niels Peter V. Lauridsen
 • Jesper Lemming
 • Ole Matthesen
 • Hans Pinderup
 • Karsten Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsordenen

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Helene Madsen deltager i stedet for Hans Pinderup.
Fraværende
 • Jesper Lemming ()
 • Hans Pinderup ()
 • Ole Matthesen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Udsigtsplatform på Rørdumvej 5, Ringkøbing

Sagsnr: 24-007638

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på at afklare mulighederne for at realisere projektet.

Ringkøbing-Skjern Kommune gav den 7. december 2022 byggetilladelse til indretning af en udsigtsplatform på Rørdumvej 5, 6950 Ringkøbing.

Byggetilladelsen er betinget af, at der etableres niveaufri adgang frem til adgangstrappen. Kommunen har samtidigt meddelt dispensation, fra kravet om fuld tilgængelighed. Det fremgår af sagens oplysninger, at adgang til toppen af udsigtsplatformen foregår via en vindeltrappe. En trappe som ikke opfylder Bygningsreglementet krav til tilgængelighed.

Danmarks Handicaporganisationer har klaget over afgørelsen. Byggeklageenheden ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. Byggeklageenheden finder, at dispensationen ikke er forenelig med hensynene bag bygningsreglementets bestemmelser om tilgængelighed. Byggeklageenheden lægger vægt på, at det bærende argument for dispensationen ud fra sagens oplysninger synes at være et hensyn til manglende økonomiske midler.

Hans Christian Vestergaard fra Ringkøbing Udviklingsforum deltager i behandling af punktet.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til afklaring af muligheder for at realisere projektet.

BilagBeslutning

Hans Chr. Vestergaard fra Ringkøbing Udviklingsforum deltager i mødet for at give en præsentation af projektet samt at få input fra udvalget til det videre arbejdere.

På mødet understregede Hans Chr. Vestergaard, at Ringkøbing Udviklingsforum lægger meget vægt på, at kunne etablere løsninger, der giver mulighed for adgang for alle herunder også handicappede og øvrige svage trafikanter. Det blev illustreret med tre eksempler, hvor Ringkøbing Udviklingsforum netop har eller er i gang med at etablere stier med videre, som giver fuld tilgængelighed. Det drejer sig om stien fra Vesterhede til Vonå Engbro, forlængelsen af Fjordstien til Fiskehusene samt etablering af ungdomshus i Ringkøbing stationsbygning med adgang for handicappede til 1. sal.

Hans Chr. Vestergaard fortalte om de to muligheder, der er for etablering af adgang for kørestolsbrugere til udsigtsplatformen. De er begge beskrevet i vedlagte notat.

Elevator løsninger, som også blev drøftet i andre udformninger med for eksempel en lift, har alle den ulempe, at der på det sted, hvor den skal etableres, vil være stor risiko for nedbrud af elektronik med videre på grund af vejrliget. På grund af den øde placering, vil det være vanskeligt at tilkalde hurtig hjælp, da der ikke er andre bebyggelser i nærheden. Dette vil give så store gener for brugerne, at denne løsning ikke kan anbefales.

Løsningen med en sliske, hvor der også blev peget på en mulighed for at opbygge slisken anderledes, end angivet på vedlagte illustration, vil have den ulempe, at den vil være voldsomt dominerende i det naturlandskab, der er i området. Det vil formentlig ikke være muligt at få tilladelse til at etablere en sådan bygning i dette landskab. Området er i kommuneplanen udlagt som et område med bevaringsværdigt landskab (se vedlagte definition). Denne løsning kan af hensyn til påvirkningen af det bevaringsværdige landskab ikke anbefales.

Hans Chr. Vestergaard ville gerne indgå i en nærmere drøftelse af, om trappeløsningen kan udformes anderledes, så den i højere grad understøtter svage trafikanter. Det vil dog ikke være muligt at etablere adgang for kørestolsbrugere til selve udsigtsplatformen med henvisning til de anførte begrundelser.

Det er således vigtigt at understrege, at der ikke ligge økonomiske begrundelser bag de manglende muligheder for at etablere adgang for kørestolsbrugere til udsigtsplatformen.

Tilgængelighedsudvalget fastholdte, at der må kunne findes en løsning, som både sikrer tilgængelighed og samtidig vil kunne godkendes af kommunen. Udvalget opfordrer til at undersøge andre nærliggende steder, der vil være egnet til samme formål, samt at se nærmere på, hvordan det kan lade sig gøre at opføre et lignende udsigtstårn ved Skjern Ådeltaet mellem Lønborg og Skjern. Derudover opfordres til at søge inspiration andre steder i landet, der har sikret tilgængelighed i lignende projekter. 

Fraværende
 • Ole Matthesen ()
 • Jesper Lemming ()
 • Hans Pinderup ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Projekter Vej og Park

Sagsnr: 24-007638

Sagsfremstilling

Vej og Park deltager i punktet til en orientering om udførte og kommende projekter samt en drøftelse af eventuelle projektønsker fra udvalget.
 • Udførte projekter i 2023
 • Planlagte projekter i 2024
 • Projektønsker fra Tilgængelighedudvalget

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering og drøftelse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Opgaver udført i 2023:

 • Spjald – sti fra Egevej til Hasselvej (taget sammen med gennemgang af Spjald til nedklasificering)
 • Videbæk – Rolighedsvej
 • Videbæk – diverse små reparationer, som blev påtalt ved sidste møde. Blandt andet Busstationen
 • Ringkøbing – Søjbergvej lille stykke i østenden.
 • Ringkøbing – Elslippen reparation af brostensbelægning.
 • Skjern – Åbrinken reparation på grund af træer

 

Opgaver i 2024:

 • Rimmerhus – Elmholtvej og Hølletvej
 • Ringkøbing – Sdr. Ringvej
 • Videbæk –  Fra Bredgade til Vestervang – sti
                   Fra Videbæks idrædtsplads og forbi de 2 regnvandsbassiner.
   Møllegade.

Forslag fra udvalget:

 • Fortov Vardevej, Tarm
 • Færdiggørelse af stier, som ikke er gjort færdige
 • Understregning af, at Vardevej, Tarm fortsat er meget dårlig.

Fraværende
 • Ole Matthesen ()
 • Hans Pinderup ()
 • Jesper Lemming ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Opstilling af ladestandere til el-biler i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 24-007638

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har opstillet adskillige nye ladestandere til el-biler. Fra flere sider er det blevet fremhævet, at disse ladestandere (brugerbetjente anlæg) skal følge bygningsrelgementet og dermed kunne betjenes af alle.

Det er også blevet fremhævet, at der bør være ladepladser på nogle af handicapparkeringspladserne.

Vi erfarer imidlertid, at ingen af delene er sket, det til trods for, at alle landets Handicapråd, Kommunalbestyrelser og relevante udvalg har modtaget brev om dette fra Dansk handicapforbund den 23. marts 2023.

Den manglende tilgængelighed til ladestandere er også i direkte modstrid med Ringkøbing-Skjern Kommunes Handciap- og psykiatripolitik, der siger, at kommunen skal sikre tilgængelighed.

Kommunalbestyrelsen har en politik om grønne tiltag, og mener derfor, at alle invalidebiler, der kan, bør være el-biler. opladning til biler giver i forvejen meget store udfordringer for billister med nedsat funktionsevne og når kommunens ladere ikke er tilgængelige, er det endnu en sten i skoen.

Vi har konstateret, at der ikke er tilgængelighed ved laderstander på Toftens parkeringsplad (mellem Seniorgården og rutebilstationen i Tarm) og at der her er skilteforvirring i forbindelse med handicapparkeringspladsen, der til tider bliver inddarget af ikke-invalidebilers opladning. Disse ladestandere er til kommunens ansatte, men skal være tilgængelige alligevel.

Den store P-plads på Toften, Tarm (mellem rådhusgrunden og Bechs Hotel) har 3 ladestandere, der er utilgængelige. Ladestanderen på Toften, Tarm, ved Boligforeningens huse er også utilgængelig.

Nedenstående er også utilgængelige - se fotos i bilag.

 • Torvegade, Tarm
 • Tarm Biblioteks ladestander
 • Ringkøbing Kirke
 • Super Brugsen Ringkøbing
 • Spjald Fritidscenter - delvis tilgængelig.

Indstilling

Sagen fremsendes til drøftelse.

BilagBeslutning

Udvalget gjorde opmærksom på, at kommunens udlevering af el-handicapbiler og opstilling af ladestandere til handicap p-pladser skal være sammenhængende, hvilket den ikke er nu.

Forslag om indtænkning af ny placering for ladestandere, eventuelt på siden af p.pladsen.

Udvaglet påpeger, at ladestandere og betjeningsanlæg skal følge Bygningsregelmentet, hvilket er korrekt, men der kræves ikke byggetilladelse.

Kristian Korsholm anerkender, at det er en udfordring, men at vi i  Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder for, at imødekomme alle behov i forhold til landestandere, herunder også så de kan betjenes af personer med fysisk handicap. Vi har samtidig opmærksomheden rettet mod forholdet mellem traditionelle handicap p-pladser og antallet af el-biler, så vi ikke samtidig begrænser parkeringsmulighederne for de, som endnu ikke har brug for en ladestander.

Generelt vil vi tage hensyn til mulighederne, når vi indretter eller omfordeler parkeringsarealer, og vi vil naturligvis samarbejde med kommunens eget handicapråd i forhold til placering og funktionalitet med videre.


Fraværende
 • Ole Matthesen ()
 • Jesper Lemming ()
 • Hans Pinderup ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Offentlige toiletter

Sagsnr: 24-007638

Sagsfremstilling

Mens offentlige toiletter flere steder lukkes, er det blevet endnu sværere for personer med nedsat funktionsevne at finde toiletter i det offentlige rum. Toiletter, hvor tilgængeligheden ofte er mangelfuld eller ikke eksisterende.

I vedhæftede brev ses opfordring til, at der skabes flere og bedre toiletforhold. Set i lyset af kkommunesn indtægter fra turisme kunne dette været et oplagt fokuspunkt.

Indstilling

Sagen fremsendes til drøftelse.

BilagBeslutning

Udvalget påpeger, at der er brug for flere offentlige toiletter med gode adgangsforhold.

Administrationen oplyser, at der ikke er nye offentlige toiletter på vej.

Fraværende
 • Jesper Lemming ()
 • Hans Pinderup ()
 • Ole Matthesen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Alkjær Lukke

Sagsnr: 24-007638

Sagsfremstilling

Er der andre steder i kommunen, der har en port som denne ?