Referat: 28. februar 2023 kl. 15:00

Ånumvej 28, 6900 Skjern
Videnrådet

Deltagere

 • Lykke Nielsen Høj
 • Hans Østergaard
 • Niels Kristian Larsen
 • Janne Mylin
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Anders Thygesen
 • Anders Holm
 • Anette Ørbæk Andersen

Fraværende

 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkommen

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden for Videnrådet bød velkommen til dagens møde på Innovest i Skjern.

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Godkendelse af referat

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Referatet fra sidste Videnrådsmøde blev godkendt.

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Udkast til Videnpolitik 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025

Sagsnr: 22-026648

Sagsfremstilling

Videnrådet skal drøfte og godkende udkastet til en ny Videnpolitik 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025. Udkastet har været drøftet i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget d. 23. januar 2023 og Beskæftigelsesudvalget d. 23. februar 2023, og tages med ind i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget i marts 2023 og Byrådet i april med henblik på godkendelse af den endelige udgave.    

Politik og Handlingsplan 
Udkastet til den nye Videnpolitik 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025 er en fortsættelse af Videnpolitikken for 2019-2023 og Handlingsplanen for 2021-2023. Indsatserne i den nye handlingsplan er funderet i et bredt samarbejde mellem centrale aktører, og mange af indsatserne går igen fra den tidligere Handlingsplan 2021-2023, selvom der også er tilføjet nye indsatser.  

Vision og Politik
Udkastet til ny vision for videnpolitik er: Videnpolitikken arbejder for, at arbejdsstyrken og borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune oparbejder og udvikler de rette kompetencer til et arbejdsmarked i bevægelse. Det handler dermed om at udvikle de rette kompetencer til tiden, hvorfor indfrielsen af visionen bygger på omstilling og flerstrengede løsninger. 

Udkastet til målsætningerne for politikken er:

 1. Vi vil højne arbejdsstyrkens kompetenceniveau til et arbejdsmarked i forandring
 2. Flere unge skal i uddannelse eller job
 3. Unge skal have gode uddannelsesmuligheder i kommunen
 4. Vi understøtter videntilførsel til virksomheder 

Sådan når vi målene 
For at opfylde målene er der behov for en række indsatser. I Handlingsplanen 2023-2025 foreslår administrationen en række flerårige indsatser, hvoraf nogle er videreført fra den tidligere handlingsplan og andre er nye. Herunder præsenteres udvalgte indsatser: 

Uddannelseskollegium
Ringkøbing-Skjern Kommune samarbejder med Aarhus Universitet om tiltrækning af studerende fra Aarhus Universitet i forbindelse med praktikforløb på lokale virksomheder. Projektet består i at matche studerende med virksomheder, hvortil Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd spiller en central rolle, samt at sikre gode bomuligheder og sociale aktiviteter for de unge studerende, som kommune bidrager til.

Digital Transformation Lab (DTL)/Industri 4.0
Gennem projektet DTL med placering på Innovest vil Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Aarhus Universitet arbejde for at sætte fokus på den mere avancerede teknologi blandt virksomheder og studerende kommunen. DTL faciliterer også besøg for kommunens gymnasier og sætter i den forbindelse fokus på STEM-uddannelserne, hvilket bidrager til at sikre en langsigtet tilførsel af viden til Ringkøbing-Skjern.

Studiecenter Ringkøbing-Skjern
Studiecenteret Ringkøbing-Skjern med placering på Innovest er en ramme for studerende, som ønsker sig en studieplads i kommunen, mens de videreuddanner sig. Det kan f.eks. være onlinestuderende og studerende i praktik eller under specialeskrivning. Kommunen sikrer faciliteter, kontakt til de studerende og formidling af studiecenteret.

Udkastet til den nye Videnpolitik 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025 fremgår af Bilag 1.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke

Økonomi

Intet at bemærke

Effektvurdering

Intet at bemærke

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet godkender udkastet til ny Videnpolitik 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025.

BilagBeslutning

Videnrådet godkendte Videnpolitikken 2023-2027 og Handlingsplanen 2023-2025. Det skal dog undersøges om 'Erhvervsugen' mellem lokale folkeskoler og Industrielt Teknologicenter for Ringkøbing-Skjern Kommune skal indsættes i Handlingsplanen 2023-2025. 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Orientering om Studiecenter

Sagsnr: 22-000087

Sagsfremstilling

Rådet orienteres om ny samarbejdsaftale for driften af Ringkøbing-Skjern Studiecenter. Samarbejdsaftalen er fornyet på baggrund af, at Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget d. 23. januar besluttede at mindske økonomien og personaleressourcerne forbundet med studiecenteret. Den nye samarbejdsaftale har været forlagt Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget d. 27. februar med henblik på godkendelse. 

Ny samarbejdsaftale og driftsbudget for Studiecenter 
Med udgangspunkt i beslutningen om reducering af økonomi og personaleressourcer for studiecenteret, præsenteres en ny samarbejdsaftale (bilag 1), som beskriver funktionerne og rollefordelingen i samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd (bilag 2 og 3), samt et revideret driftsbudget (bilag 4). 

Formålet med og funktionerne i Studiecenteret består
Formålet med den nye samarbejdsaftale er fortsat at sætte rammer og retning mellem aftalens parter omkring drift af Studiecenteret. Endvidere har den nye samarbejdsaftale fortsat til formål at sikre, at Studiecenteret drives i tæt sammenhæng med Ringkøbing-Skjern Kommunes videnpolitik og med forpligtelse over for kommunens Videnråd, jf. bilag 1.  

De 5 funktioner (bilag 2), der varetages i Studiecenteret, fortsætter også i den nye samarbejdsaftale. De 5 funktioner er følgende:

 1. Tiltrække uddannelser
 2. Skabe et attraktivt studiemiljø
 3. Matche studerende og virksomheder
 4. Kommunikation og markedsføring
 5. Administration

Finansiering af uddannelseskonsulent ophører og kommunikationsindsats mindskes
Med den nye samarbejdsaftale ophører finansieringen til uddannelseskonsulenten og dermed jobfunktionerne om bl.a. arrangering af sociale aktiviteter for studerende samt brobygningen mellem studiecenteret og ungdomsuddannelser i kommunen, og kommunikationsindsatsen nedjusteres også jf. bilag 4.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke.

Økonomi

Budgettet er reduceret med 470.000 kr. i form af udgifter til uddannelseskonsulent og kommunikationsindsats. Der er fortsat afsat 730.000 kr. til drift og udvikling af studiecenteret. 

Reduktionen i posterne for Studiecenteret kan aflæses af nedenstående og bilag 4

 

Udgifter til Studiecenter

2022

2023

Løn til MatchMaker

580.000 kr.

580.000 kr.

Kommunikation

300.000 kr.

150.000 kr.

Husleje

0 kr.

0 kr.

Uddannelseskonsulent

320.000 kr.

0 kr.

I alt

1.200.000 kr.

730.000 kr.

 

Effektvurdering

Det vurderes, at videreudviklingen af studiecenteret kan rummes inden for det nye budget på 730.000 kr. 

Indstilling

Det indstilles, at Videnrådet tager den nye samarbejdsaftale til orientering. 

BilagBeslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Det blev i forbindelse med orienteringen indskærpet, at det er essentielt, at unge besøgende til f. eks. Laboratoriet Digital Transformation LAB også får lejlighed til at se studiecenteret ved samme lejlighed, sådan kendskabet til centeret sikres.  

 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Status på etablering af uddannelseskollegium i samarbejde med Aarhus Universitet

Sagsnr: 22-025709

Sagsfremstilling

Der gives af administrationen en status på arbejdet med etableringen af uddannelseskollegium i samarbejde med Aarhus Universitet.

Baggrund
Som led i den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” har Danske Universiteter foreslået, at der kan oprettes uddannelseskollegier. På uddannelseskollegierne skal de studerende have mulighed for i en kortere eller længere periode af deres uddannelse at være på studieophold uden for de større byer. Aarhus Universitet ønsker i første omgang at igangsætte et pilotprojekt.

Uddannelseskollegierne skal være et tilbud om studie- eller praktikophold i tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen, lokale vidensmiljøer og det lokale erhvervsliv. Uddannelseskollegierne skal bestå af både et boligtilbud, et studiemiljø med mulighed for f.eks. at gennemføre relevante uddannelsesaktiviteter tæt koblet til praksis, ligesom der gennem ordningen vil blive formidlet kontakt mellem arbejdspladser samt studerende med henblik på matching.

Formålet er at give de studerende mulighed for at anvende viden og kompetencer i praksis, samtidig med at lokale arbejdspladser får adgang til nyeste forskningsbaserede viden og fremtidig højtuddannet arbejdskraft.

I første omgang iværksættes projektet som en pilot i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Pilotprojektet har til formål at indsamle erfaringer med henblik på efterfølgende opskalering og eventuel udbredelse af projektet, blandt andet til en bredere målgruppe på tværs af flere uddannelser og uddannelsesinstitutioner.  

Pilotprojektet løber fra midt-2022 med henblik på, at studerende fra Aarhus Universitet første gang kan deltage i et forløb på uddannelseskollegiet i Ringkøbing-Skjern i efteråret 2023. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke

Økonomi

Intet at bemærke

Effektvurdering

Intet at bemærke. 

Indstilling

Det indstilles, at oplægget drøftes i Videnrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet blev drøftet.  

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Orientering om samarbejdskontrakt om Summer School med Hokkaido University

Sagsnr: 23-001490

Sagsfremstilling

Videnrådet orienteres om samarbejdet mellem Hokkaido University og Ringkøbing-Skjern Kommune om afholdelsen af dette års Summer School for landbrugsstuderende fra Japan. 

Summer School har sidst været afholdt i 2019, da COVID-19 har forhindret afholdelsen af arrangementet i 2020 og 2021.

Summer School forventes i år at blive afholdt i uge 26. 

Samarbejdsaftale fra 2016
Samarbejdsaftalen mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Hokkaido University, jævnfør bilag 1, er indgået i juni 2016 og forpligter flere parter om arrangering og afholdelse af Summer School for landbrugsstuderende fra Hokkaido University i Japan.   

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke.

Økonomi

Administrationen arbejder på et prisoverslag for Summer School 2023. 

Effektvurdering

Intet at bemærke.

Indstilling

Det indstilles, at Videnrådet tager orienteringen til efterretning. 

BilagBeslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Videnrådet vurderer, at en ændring af sommerskoleformatet kunne være fordelagtig og der bør tænkes i retning heraf både med hensyn til målgruppe og fagligt tilsnit.   

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Orientering om arbejdet med afdækning af behovet for ungdomsboliger

Sagsnr: 23-001196

Sagsfremstilling

Administrationen giver en status på den iværksatte undersøgelse med henblik på afdækning af behovet for ungdoms-/kollegieboliger i kommunen

Baggrund
På Videnrådsmødet d. 7. december 2022 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på afdækning af behovet for ungdoms-/kollegieboliger for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune, sådan kendskab til behovet opnås.

På første møde i arbejdsgruppen d. 6. januar 2023 blev det besluttet at iværksætte en undersøgelse, der på baggrund af kvantitative og kvalitative data, kan dokumentere boligbehovet for unge i kommunen. 

I arbejdsgruppen består af:

Hans Østergaard Borgmester (V) i Ringkøbing-Skjern Kommune

Niels Kristian Larsen byrådspolitiker SF

Helge Albertsen Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Vestjylland

Lykke Nielsen Høj Erhvervsdirektør i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Anders Holm Chefkonsulent i Erhvervsudvikling, Dansk Industri

Rasmus Vedel Jensen Udviklingskonsulent i Analyse og Effekt, Ringkøbing-Skjern Kommune

Glen Kristensen Viden- og Arbejdskraftkoordinator i Ekstern Udvikling, Ringkøbing-Skjern Kommune

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke

Effektvurdering

Intet at bemærke

Indstilling

Det indstilles, at Videnrådet tager orienteringen til efterretning.  

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Videnrådet ønsker, at de forskellige initiativer på ungdomsboligområdet koordineres. 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Bordet rundt, om aktiviteter med relevans for rådet

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

FGU Midt-Vest ønsker for så vidt det vurderes som relevant at blive inviteret ind i nuværende og
kommende indsatser inden for uddannelses- og ungeområde. Deltagelsen af FGU skal sikre bred
forankring af aktuelle og kommende initiativer. Videnrådet og dets medlemmer tog opfordringen til
efterretning. Derudover blev der formidlet et ønske om, at man fra FGU Midt-Vests side gerne så, at
der var en samlet lokation for uddannelserne, sådan et samlet studiemiljø blev sikret.

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det blev drøftet, at der er startet en ny automatikuddannelse i Skjern, som der med fordel kan
udbredes viden om. Uddannelsen har en meget relevant profil i forhold til lokale virksomheders
efterspørgsel på kvalifikationer og viden.

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Mødeplan for 2023

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Det skal besluttes, hvor rådsmøderne i 2023 skal afholdes.

Indstilling

Det indstilles, at rådet beslutter, hvor videnrådsmøderne for resten af 2023 afholdes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der arbejdes videre med de forslag som blev givet på rådsmødet. 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Henriette Slebsager
 • Catarina Kastrup
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing