Tilskud til naturpleje

Naturens Rige rummer en række særlige naturarealer, og kommunen ønsker at give en hjælpende hånd til pleje og fremme af et mangfoldigt dyre- og planteliv på de arealer.

Offentlige lodsejere har pligt til at pleje og sikre naturarealer, så de har en god naturtilstand. Private lodsejere har derimod ikke samme pligter. Hvis vi ikke i fællesskab gør en aktiv indsats, vil meget værdifuld natur - som eksempelvis engarealer, heder og ådale - gro til i pil og krat. Af den grund vil Ringkøbing-Skjern kommune gerne støtte private lodsejere i arbejdet med naturpleje og naturgenopretning.

Du kan derfor søge tilskud til naturplejeprojekter, der indeholder særlig værdifuld natur eller særligt sårbare arter af planter og dyr.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing