Harmonisering af kommunens stier

Klassificeringen af kommunens stier skal i fremtiden være mere ensartet, så der ikke længere er så stor forskel på, hvornår en sti er privat eller kommunal. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at foretage en oprydning i det kommunale stiregister. Det nuværende register for stierne blev dannet ved at samle oplysninger tilbage fra kommunalreformen i 2007. Som det ser ud i dag, er der stor forskel på, hvad der er privat og kommunal sti alt efter, hvor man bor i kommunen. 

Ud fra et lighedssynspunkt har Teknik- og Miljøudvalget derfor besluttet at foretage en oprydning, som betyder, at nogle stier opklassificeres og overtages af kommunen, mens andre nedklassificeres og på sigt overdrages til grundejerne. Endelig vil der være en gruppe stier, som aldrig har været kommunale, men som helt eller delvist er blevet passet af kommunen. Disse stier kan umiddelbart overdrages til grundejerne. Det er udgangspunktet, at privatisere kommunale stier med begrænset offentlig færdsel, eller som har en meget begrænset udstrækning.

Stierne bliver i fremtiden opdelt i fem kategorier, som er beskrevet nedenfor.

Stier som i fremtiden vil være offentlige:

Hovedstier: Hovedstier er stier, der danner et overordnet sammenhængende stinet, der forløber mellem to byer, mellem to boligområder eller mellem et byområde og bycentret. Det vil sige stier, som betjener den overordnede gang- og cykeltrafik.

Forbindelsesstier: Forbindelsesstier er stier, der uden at være hovedstier, danner overordnede forbindelser
- mellem skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg og lignende samt boligområder.
- mellem boligområde og hovedsti.
- mellem større boligområder.
- mellem boligområder og rekreative områder med offentlig interesse.

Områdestier: Stier, der er længere end 200 meter i byområder, kan optages som offentlig sti, hvis følgende kriterier er opfyldt:
- har fast belægning.
- har mere end fem tilslutninger.

Stier som i fremtiden vil være private stier:

Boligstier: Boligstier er stier, der forløber fra en boligvej til en hovedsti, til en forbindelsessti, til en anden boligvej eller til et rekreativt område

Interne stier: Interne stier er stier, der forløber inden for et afgrænset boligområde.

Udover de fem kategorier vil der også være stier, som har et mere rekreativt formål, og som ikke hele året vil være i en stand, som gør dem egnet til alle trafikanter. Disse stier vil enkeltvis blive vurderet med udgangspunkt i de ovenstående kriterier.

I alle nyere og fremtidige udstykninger i Ringkøbing-Skjern Kommune anlægges interne stier og boligstier som private fællesstier, med mindre stien har funktion som en overordnet sti eller en forbindelsessti mellem større boligområder, skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg og lignende.

Ofte stillede spørgsmål

Send dine bemærkninger

Referater fra beboermøder

Varslingsbreve vedrørende nedklassificering

Høringsbreve vedrørende nedlæggelse

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing