22. april 2024

Hvilke valg og hensyn skal kommunen tage, når der skal udpeges nye vedvarende energianlæg?

Colourbox

Kommuneplantillægget får stor indflydelse på, hvilke valg byrådet kommer til at tage i efteråret, når de skal vurdere de solcelle- og vindmølleprojekter, som opstillere af vedvarende energianlæg forventes at indsende inden den 1. maj.

Typer af energianlæg

Kommuneplantillægget lægger op til at prioritere følgende typer af energianlæg:

  • Én større energipark indeholdende vindmøller, solceller og Power-to-X anlæg (en energipark kan bestå af flere geografisk adskilte lokaliteter).
  • Udskiftning af eksisterende møller med nye og større møller i eksisterende udlagte vindmølleområder.
  • Mellemstore vindmøller og/eller solcelleanlæg til lokal forsyning af landsbyer, virksomheder og lignende.
  • Husstandsvindmøller og mindre solcelleanlæg primært til privat forbrug.
  • Antallet af biogasanlæg er begrænset af den tilgængelige mængde biomasse i kommunen, hvilket begrænser planlægning for nye biogasanlæg.

Multifunktionalitet

I alle projekter, skal der være fokus på muligheder for multifunktionalitet. Det vil sige, at vedvarende energianlæg skal kombineres med andre tiltag, f.eks.

  • skovrejsning
  • rekreative muligheder
  • øget biodiversitet
  • omdannelse af landbrug på lavbundsjorde til udyrkede arealer med VE-anlæg.

Formålet med kommuneplantillægget er at opdatere kommuneplanens mål og retningslinjer for VE-anlæg, så der i fremtiden kan designes og udvikles intelligente balancerede energisystemer, der skaber værdi for både borgere, erhverv og klimaet.

Byrådet ønsker med revisionen af retningslinjerne at sikre, at solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg placeres og udformes mest hensigtsmæssigt. Et flertal i byrådet er enige om, at nye energianlæg i det åbne land både skal bidrage til en mere bæredygtig verden og skabe lokal værdi.

Et formål med det kommuneplantillæg og den tilhørende miljørapport, som nu sendes i offentlig høring, er derfor at indarbejde klimapolitikken og plan- og udviklingsstrategien i kommuneplanen – og at understøtte kommunens samlede klimapolitik 2023-2026.

Man kan læse kommuneplantillægget og den tilhørende miljørapport på linket her og læse mere om revisionen (og om VE-anlæg i det hele taget) på kommunens VE-hjemmeside SologVind på siden her: https://sologvind.rksk.dk/ve-anlaeg/kommuneplanens-retningslinjer

 

FAKTA:

Planforslaget og miljørapporten er i høring i 8 uger fra den 22. april 2024 til og med den 17. juni 2024.

Bemærkninger eller indsigelse til de offentliggjorte dokumenter skal sendes til Ringkøbing-Skjern Kommune pr. e-mail eller brev inden høringsperiodens udløb.

Send dine bemærkninger pr. mail til land.by.kultur@rksk.dk skriv ”Bemærkninger til tillæg 46, att. Jeanette Jeppesen” i emnefeltet.

Alternativt kan du sende dine bemærkninger pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Mærk venligst kuverten ”Bemærkninger til tillæg 46, att. Jeanette Jeppesen”

 

Kommuneplanen, der er et detaljeret og fyldigt dokument på godt 3.000 sider, sætter kursen for realiseringen af byrådets mål for kommunens fysiske udvikling i årene 2021-2033. På kommunens hjemmeside er der links til kommuneplanen her 

 

Byrådet besluttede den 20. juni 2023, at igangsætte planlægningen for kommuneplantillægget. Et debatoplæg blev efterfølgende godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. august 2023 og udsendt i foroffentlig høring i perioden 11. september - 9. oktober 2023.