19. juni 2019

Nye veje undersøges på det specialiserede område

Colourbox-foto

Da byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune 15 januar i år godkendte et nyt kommissorium for projektet ”Nye veje på det specialiserede område”, var det med henblik på at tackle den udfordring det giver med et stigende antal børn på det specialiserede område i en tid, hvor kommunen skal spare på udgifterne.

Kommissoriet indeholder tre spor, som en styregruppe i øjeblikket arbejder parallelt med. I løbet af efteråret forventes det, at arbejdsgruppen kan præsentere Børne- og Familieudvalget for anbefalinger på området. På et møde tirsdag fik udvalget foreløbigt en orientering om det hidtidige arbejde.

Spor ét handler om at skabe inkluderende læringsmiljøer i de almene dag- og skoletilbud. Her er der fokus på at få fagmedarbejderne helt ud i klasseværelserne, hvor de kan gøre en forskel i praksis. 

I spor ét er der allerede igangsat to parallelle pilotforsøg, hvor teams af fagmedarbejdere understøtter dagtilbud og skoler med en tidlig og lettilgængelig fremstrakt hånd. 

Helt konkret betyder det, at to hold bestående af en psykolog, en socialrådgiver, en sundhedsfaglig medarbejder og en inklusionsmedarbejder står klar til at sparre og rådgive. Det ene pilotforsøg er med en såkaldt fremskudt funktion, hvor teamet fysisk er til stede på en skole eller daginstitution. Det andet hold sidder klar i et videolokale i Videbæk og fungerer som en virtuel funktion.

Ideen er, at de to teams kan komme hele vejen rundt om de problematikker, der opleves i dagtilbud og skoler. Fælles for de to teams er, at de er nemme at få fat på og hurtige til at rykke ud.

Undervejs skal det undersøges, om den tidlige og lettilgængelige indsats betyder, at problemerne kan håndteres lokalt, så de mere indgribende indsatser kan undgås.

- Formålet med møderne er, at man hurtigere kan få professionel sparring. I dag holder man netværksmøder, men det kan være svært at få så mange kalendere til at gå op, så ind imellem kan der gå lang tid fra et problem bliver identificeret og til de forskellige fagligheder kan mødes og drøfte problematikken, siger Trine Ørskov, formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne- og Familieudvalg.

Hun peger på, at den tidlige indsats ofte kan tage et problem i opløbet og dermed har den gavnlige effekt, at børn slipper for at blive flyttet over i specialtilbud.

Kortlægning af tilbud

Arbejdsgruppen, der siden januar har kigget på det specialiserede område, har også forholdt sig til kommissoriets punkt to, der vedrører undersøgelsen af behovet for ændringer i tilbudsviften på det specialiserede område – herunder også en analyse fra KL’s konsulentvirksomhed, der sammenligner tilbud på det specialiserede område i Ringkøbing-Skjern Kommune med andre kommuners tilbud – og kommer med anbefalinger til ændret praksis i f.eks. visitationsprocessen:

- Når børn visiteres eller revisiteres til et specialiseret tilbud, skal vi være mere præcise og have mere fokus på deres ressourcer og på, hvilken læring de skal have ud af det specialiserede tilbud.  Vi skal også være mere opmærksomme på, om der kan gives et passende alternativt tilbud i et almindeligt dagtilbud eller en almindelig skole, siger Trine Ørskov.

Desuden er der blevet arbejdet med punkt tre, hvor der er fokus på at sikre mere ledelseskraft på det specialiserede område mhp at følge udviklingen på området tættere, ligesom der er fokus på et tættere samarbejde mellem almene tilbud, mellem almene og specialiserede tilbud samt mellem dagtilbud og skoler, PPR og Socialrådgivningen.

Punkt tre handler også om økonomi, hvor de almene tilbud i højere grad skal have mulighed for - og en tilskyndelse til - at yde specialpædagogisk bistand lokalt i dagtilbuddet eller skolen.

Arbejdsgruppen ventes tidligst at aflevere deres rapport til kommunens Børne- og Familieudvalg til efteråret, men kommer allerede nu med anbefalinger til ting, der kan prøves af i praksis.

- Det er lidt ”det lange seje træk”, for det det specialiserede område er et stort og vigtigt område at kortlægge og finde nye veje for, men arbejdet er godt i gang, fortæller Trine Ørskov.

Hun peger på, at én overordnet målsætning styrer det videre arbejde, nemlig at selv om der fortsat er børn, der har brug for et specialiseret tilbud, så skal målet være, at børn med behov for specialpædagogisk bistand så vidt muligt og i højere grad end i dag skal støttes i et alment tilbud.

- Det almene tilbud skal have bedre og tættere sparring med PPR, pædagogisk og psykologisk rådgivning. Det vil gøre dem bedre rustet til at løse inklusionsopgaven, siger hun og tilføjer, at der ude på skolerne er et udbredt ønske om mere PPR-samarbejde, gerne helt ned på klasseniveau, fordi for sen indsats får problemerne til at vokse.

- Det er hér, økonomi og organisering skal balancere med praksis, tilføjer Trine Ørskov.

 

FAKTA:

Se dagsordenpunktet/referatet fra mødet i Børne og Familieudvalget her