19. juni 2019

Udbredt forældretilfredshed med kommunens skoler

Skolebørn fra 2. B på Tarm Skole er på besøg på Mejeriet i Tarm.

Havde forældrene til skolebørn i Ringkøbing-Skjern Kommunes skoler brugt 12-tals karaktér-skalaen til at vurdere deres barns skole, var de nok samlet set endt på et flot 10-tal. I hvert fald viser analysen af en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i kommunens skoler, at de i gennemsnit placerer skolerne på 7,7 ud af et overordnet tilfredshedsbarometer på 10.

Tilfredshedsundersøgelsen blev foretaget i foråret, hvor den ene forælder til alle skolebørn i kommunens folkeskoler fik tilsendt et spørgeskema med 31 spørgsmål om folkeskolen. Spørgsmålene fokuserede på områderne læring og udvikling, barnets trivsel, skole/hjem-samarbejdet, de fysiske rammer og skolens ledelse, og skulle besvares på en fem-trin skala svingende fra sur smiley til en ”meget tilfreds”-glad smiley.

Og forældrene valgte altså flest glade smileyer i deres besvarelser:

- Mens der er variationer fra skole til skole, ligger alle kommunens skoler overordnet set godt placeret i tilfredshedsundersøgelsen, siger Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han tilføjer på, at ingen skole ’falder igennem’ i undersøgelsen:

- Den overordnede konklusion af undersøgelsen er, at tilfredsheden blandt forældrene generelt er høj. På en skala fra 1 til 5 scorer skolerne samlet set 4,22 og ingen skole opnår en vurdering under 3, forklarer han.

Med undtagelse af to skoler, der er gået marginalt tilbage i forældrenes vurdering i forhold til den seneste brugertilfredshedsundersøgelse i 2015, har der været en klar stigning i forældrenes vurdering af alle skolerne.

Styrket dialog med forældrene

Analysen viser, at tilfredsheden generelt er størst på skoler uden overbygning, og at det samlet for alle elever er forhold vedrørende læring og udvikling, der er vigtigst for forældrene.

Tilfredshedsundersøgelsen var på dagsordenen på Børne- og Familieudvalgsmødet i denne uge. Udvalget opfordrer nu skolerne til at gennemgå undersøgelsen på et møde i skolebestyrelsen.

- Vi meldte ud i foråret, at vi ville bruge de indsendte svar til at sætte fokus på kvaliteten på kommunens folkeskoler og til en styrket dialog med forældrene, forklarer Flemming Nielsen og tilføjer:

- Det er i tråd med kommunens nye børne- og familiepolitik, at vi ønsker at styrke dialogen og at inddrage forældrene endnu mere i skolebestyrelsesarbejdet. Det giver analysen et godt grundlag for.

Ud over spørgsmål om skolerne, indeholdt tilfredshedsundersøgelsen også spørgsmål om tilfredsheden med skolefritidsordningen, SFO’en. De handlede f.eks. om SFO’ens åbningstider, om prisen for at have et barn i SFO, og om vurderingen af ”personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer”.

Her viser analysen af svarene, at forældrene i gennemsnit placerer SFO-ordningen på 8,2 på 1-10 tilfredshedsbarometeret. Størst tilfredshed er der med SFO’ens åbningstid. 

Læs undersøgelsens resultater i bilagene til dagsordenpunktet her