21. maj 2019

Stoltheden blomstrer i Naturens Rige

Genrefoto, fra undersøgelsens forside

Spørger man et repræsentativt udsnit af de knap 57.000 borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, svarer næsten seks ud af ti, at de er stolte over at bo i kommunen.

Helt nøjagtigt svarede 11 procent, at de ’i meget høj grad’ er stolte, mens 47 procent svarede, at de ’i høj grad’ er stolte, da kommunens Profilerings- og Bosætningspolitik blev underkastet en borgerpanelundersøgelse.

I alt blev 1.964 borgerne bedt om at byde ind med deres holdning til en række emner inden for profilering og bosætning. 1.571 svarede helt eller delvist på alle spørgsmål, hvilket giver en svarprocent på 80.

Heraf svarede kun én procent, at de ’slet ikke’ er stolte over at bo i kommunen, mens 4 procent svarede, at de ’i mindre grad’ er stolte over at bo i kommunen.

- Vi havde selvfølgelig håbet, at alle borgere ville fortælle os, at de er stolte over at bo i kommunen - i en eller anden grad. Men jeg hæfter mig ved, at 58 procent af borgerne angiver, at de i meget høj grad eller høj grad er stolte af at være borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, og at yderligere 32 procent har svaret, at de ’i nogen grad’ er stolte af at bo her. siger Søren Elbæk, Viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget.

Blandt forklaringerne på den markante stolthed er bl.a. følgende udsagn fra borgerpenalisterne: ”Vi har nærvær, godt naboskab og godt sammenhold i lokalområdet” og: ”Jeg tror, at vores område er et af de steder, hvor man stoler mest på hinanden”.

Herudover er der fokus på naturen i udsagn som dette: ”Vi har en flot og skøn natur, hvor man kan færdes uforstyrret” og på arbejdsomheden: ”Nogle kalder os udkant, og geografisk har de ret. Men jeg mener faktisk, at vi er hjertet i Danmark. Vi bygger vores kommune på de værdier, som Danmark er bygget på. Hårdt arbejde og rettidig omhu”.

Bosætnings-ambassadører

- I praksis kan vi se af undersøgelsen, at borgere, der er stolte af at være borger i Ringkøbing-Skjern Kommune også er mere tilbøjelige til at anbefale andre at flytte til kommunen, tilføjer Søren Elbæk og peger på, at lidt mere end halvdelen af borgerne på den måde fungerer som ambassadører for kommunen.

Borgerpanelundersøgelsen viser nemlig, at 54 procent har anbefalet særligt venner, familie eller kollegaer at flytte til kommunen.

Spørger man de borgere, der ikke har anbefalet andre at flytte til kommunen, fordeler svarene sig inden for ti temaer, hvor ønsker om større kommunalt fokus på landdistrikterne og højere serviceniveau er blandt årsagerne.

Nogle borgere savner også et større fokus på byliv, job- og uddannelsesmuligheder, natur og miljø, fysisk infrastruktur, åbenhed over for tilflyttere eller udvikling i nærområdet.

Andre svarer dog også, at de ikke har anbefalet kommunen til venner, familie og bekendte, enten fordi de ikke har haft muligheden, bl.a. fordi hele familien og omgangskredsen allerede bor i kommunen, eller fordi de mener, det er et privat anliggende at vælge bopælskommune. Langt den overvejende del af borgere bag disse svar tilføjer dog, at de vil anbefale kommunen, hvis de blev spurgt.

- Borgerpanelundersøgelsen bekræfter for os, at der er et stort potentiale i at bruge borgerne som ambassadører for promovering af kommunen og for øget bosætning, siger Søren Elbæk, og tilføjer:

- Og det er egentlig logisk nok; borgerne kender hverdagen i kommunen bedst – og har derfor en meget høj troværdighed hos deres familie, venner og kollegaer, når de anbefaler Ringkøbing-Skjern Kommune som et attraktivt sted at bo.

Borgerpanelundersøgelsen er den første, kommunen har udsendt, efter at panelet blev opdateret i begyndelsen af 2019. Det glæder Søren Elbæk, at hele 80 procent af de adspurgte gav sig tid til at svare. Det vidner om, at der er stort engagement blandt borgerne for det område de bor i.

Vedhæftet fil: https://www.rksk.dk/oplevelse-omtale

 

FAKTA om borgerpanelet    

Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af cirka 2.000 borgere over 18 år, som fordelt på køn, alder og geografi udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Deltagerne udgør 3,5 % af kommunens i alt 57.000 borgere.