Budgetlægning 2024-2027 på SSU-området

22-026733

Ældrerådets høringssvar til SSU’s 2. behandling af sagen på baggrund af materialet til Ældrerådets møde den 9. maj 2023.

Ældrerådet konstaterer, at budgetforslag 2024-27 mangler afsatte midler til den demografiske udvikling for kommunens fremtidige ældre. Det bemærkes, at midlerne hertil senere vil blive foreslået.

Ældrerådet kan derfor kun kommentere dette budgetpunkt overordnet. Ældrerådet finder det afgørende vigtigt, at der i budgettet for 2024 – 2027 afsættes de nødvendige midler til dækning af kommunens fremtidige merudgifter på sundhed- og ældreområdet. Den demografiske udvikling viser kun, at der bliver flere og ældre borgere i kommunen.

Ældrerådet er tilfredse med, at det foreslås afsat midler til dækning af udgifter til liggende transport til og fra aflastning.

Som nyt tiltag (nr. 6) foreslås at der indføres digitalunderstøttet træning. Ældrerådet har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt det foreslåede program vil være velegnet i Sundhed og Omsorg. Men ældrerådet påpeger dog, at en væsentlig del af målgruppen er ældre borgere uden nødvendigvis store forudsætninger på det digitale område. Samtidig kan det undre, at der vælges et system, som kræver en nyansat projektleder i 2 år med en samlet udgift på 1 mio kr. Det er ikke projektlederen, der er en forudsætning for projektets succes som anført i beskrivelsen af budgetforslaget. Succesen kommer, hvis programmet er enkelt og let at anvende for såvel brugere som personale uden nødvendigvis større instruktioner. 

Økonomiudvalget udmelder, at Sundhed og Omsorg skal indarbejde en effektiviseringsramme med årlige driftsbesparelser på ½% i 2024 og stigende til 2% i 2027. Det er udtryk for en budgetteringstænkning, hvor alle kommunale opgaver betragtes at være lige vigtige. Ældrerådet ser hellere, at budgetlægningen i højere omfang tager hensyn til kommunale kerneopgaver, herunder at der tages hensyn til den demografiske udvikling, bl.a. på ældreområdet.

Som forslag til delvis udmøntning af effektiviseringskravene er nævnt, at der foreslås fjernelse af klippekort-ordningen i hjemmeplejen og reduktion af klippekortordningen på ældrecentrene. Ældrerådet vil nu, som tidligere, fremføre, at klippekortordningerne er til glæde og gavn for ældre i hjemmeplejen og på ældrecentrene. Ældrerådet kan absolut ikke anbefale en fjernelse/reduktion af de eksisterende klippekortordninger.

Med venlig hilsen

Hans A. Christensen
Formand for ældrerådet

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing