2022 - Høringssvar fra Ældrerådet til Sundhed og Omsorgs udkast til kvalitetsstandarder

 • Ældrerådet har ikke taget stilling til følgende emner under redigering:
  Aflastningsforhold og ophold på kommunale akutpladser.
 • Til elektriske kørestole med joystick og el-køretøjer, som skal igennem en politisk drøftelse, har vi følgende kommentarer: Hvad angår dæk, bør man gå efter en individuel løsning for den enkelte borger, og med hensyn til el-køretøjer bør man hæve beløbet til 10.000 kr.
 • Generelt om ændringerne til kvalitetsstandarderne 2022 mener vi, at det er sket med nænsom hånd set fra borgernes synspunkt. Der er ikke mange punkter, som fra vores side kræver en løftet pegefinger (læs ændring). 
  Et par ting er det dog generelt værd at understrege:
  Det er svært for den enkelte borger at holde styr på konsekvenserne af emner om Serviceloven og Sundhedsloven.
  For eksempel hvad man har ret til, og hvad man skal betale for ved midlertidigt ophold på en kommunal institution, - og hvad man selv skal betale, og hvad man får dækket for diverse transporter. Det burde oplyses mere konkret.
  Ældrerådet mener desuden, at Socialudvalget i vores kommune på sigt bør bakke op om kravet til “magten i Folketinget” om en ændring, så de to love bliver smeltet sammen, hvilket Dansk Ældreråd har arbejdet på i adskillige år.
 • Boligindretning stk. 1, side 21:  Her burde man måske tage op til generelt drøftelse om loft- og skinnelifter.
 • Elektrisk kørestol med joystick side 30: Udskiftning af dæk og slanger bør betales af kommunen.
 • El køretøjer side 32: Der bør ydes et beløb på 8.000 kr.
 • Genoptræning efter serviceloven paragraf 86 stk 1, side 34 og 35:
  Her står, at der kan være egenbetaling til transporten til og fra træningsstedet. Ældrerådet er generelt imod denne egenbetaling, som minimum bør der oplyses nærmere om hvornår og hvordan.
 • Det samme gælder for punktet “Genoptræning efter Sundhedsloven”, side 36 og 37.
 • Ny: Madservice på ældrecentre og botilbud, side 53: er ny og spiselig.
  Formentlig skulle der under, “hvad indgår i ydelsen” stå, "menuplanen skiftes løbende og følger årstiderne" i stedet for "årstidens højtider".
 • Omsorgstandpleje, side 61: En god ordning med en fin ændring.
 • Opsætning af gelænder og greb, side 63: Faldulykker er vigtige at gardere sig imod, og kan på sigt koste kommunen ekstra udgifter (ved indlæggelser o.l.). Ældrerådet ser gerne, at det vurderes om punktet “Hvad er ydelsens omfang” burde ændres. I punktet står der, at der kun ydes hjælp til opsætning af gelænder/greb ved én af husets ind-/udgange.
 • Plejeorlov til pasning af døende, side 74: En rigtig god ordning.
 • Praktisk hjælp, side 77: Under punktet “Hvad indgår i ydelsen” burde sætningen: “som udgangspunkt kan følgende indsatser indgå i hjælpen” ændres til “Der foretages en individuel vurdering”.
  Man kan næsten få kvalme ved tanken om, hvor slemt det kan se ud i kumme og håndvask, når det som nævnt kun sker hver 2 uge. Vores kommunen blev for år tilbage udråbt som “den dårlige elev” i klassen med hensyn til sengetøjsskift, men blev “en ok elev i klassen”, da man ændrede det til ordet: Individuel. Det bør også ske her ved at udskifte ordet til “individuel vurdering.
 • Rollator, side 81, samt Små hjælpemidler til køkkenet m.m., side 83: Gode ting, som Socialudvalget skulle gøre noget mere ud af ved at fortælle borgerne, hvad hjælpemiddeldepotet kan tilbyde. Forslag: Åbent hus eller artikler?
 • Ny: Visiteret kommunale aflastning i eget hjem, Visiterede kommunale daghjemstilbud, Visiterede kommunale specialdaghjemstilbud siderne 99, 100, 101, 102, 103 og 104: er fine tilbud, som Ældrerådets altid vil have stor fokus på. Men igen: Transporten betales efter gældende takster. Der bør gives mere konkret forklaring på dette.
 • NY: Visiteret kommunalt tilbud om “Nærvær - nærved”, side 105: Glimrende. Kan ikke undværes.
 • Ældreboliger, side 106. Punktet: ”Ændring af Målgruppen”: er godkendt herfra.

Med Venlig Hilsen

Ældrerådet den 7. november 2022

 

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing