2021: Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 27. januar 2021

Punkt 1 "Orientering om coronasituationen"

”Ældrerådet anbefaler, at vaccinationerne i vores kommune kommer til at foregår på Sundhedscenter Vest i Tarm og i Sundhedshuset/Akutklinikken i Ringkøbing og på længere sigt hos den praktiserende læge”.

Punkt 6 "Frigivelse af anlægsmidler 2021"

Vedrørende "Investering af velfærdsteknologi".
”Ældrerådet anbefaler, at der også sker en politisk prioritering af anvendelsen af puljen på 1 mio. kr. Ældrerådet vil gerne deltage i dette arbejde”.

Punkt 8 "Ombudsmandsfunktion"

Ældrerådet har i samarbejdet med Handicaprådet udarbejdet et oplæg vedr. borgerrådgiver.

Oplæg vedrørende borgerrådgiver

Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og derigennem sikre, at borgernes henvendelser bliver hørt og brugt til at forbedre kommunens sagsbehandling og den personlige betjening.
 
Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er en uvildig rådgivnings- og vejledningsinstans, som er uaf-hængig af kommunens administration. Alle borgere kan gratis kontakte borgerrådgiveren.
 
Borgerrådgiveren kan som jurist eller socialrådgiver gennemgå dit sagsforløb og undersøge, om regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. Vedkommende kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse, men kan undersøge, om du har fået en korrekt sagsbehandling. Rådgiveren kan også vejlede om dine muligheder og hjælpe med at få genskabt en konstruktiv dialog mellem dig og kommunen.
 
Det er borgerrådgiverens opgave at behandle henvendelser om kommunens sagsbehandling og den person-lige betjening.
Borgerrådgiveren skal fungere som mægler og bidrage til at få løst uoverensstemmelser, før de bliver til en konflikt.
 

Eksempler på borgerrådgiverens opgaver:

 • Hjælpe borgerne med at blive hørt i sager, hvor de synes, at kommunens behandling af dem og deres sag ikke er god nok
 • Behandle henvendelser om kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
 • Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
 • Få rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
 • Få hjælp til at komme videre med en sag, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen
 • Få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag
 • Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.
Hvis du skal til en samtale, som du er utryg ved, kan borgerrådgiveren også hjælpe dig med at forberede dig til samtalen, deltage i mødet og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.
 

Det kan en rådgiver ikke tage sig af:

 • Ændre en afgørelse, som kommunen har truffet, fx hvilken ydelse, du har ret til
 • Behandle sager, som behandles i andre administrative klageinstanser, fx Ankestyrelsen
 • Erstatning eller privatretlige spørgsmål
 • Behandle henvendelser om det serviceniveau, som byrådet har fastlagt
 • Behandle henvendelser om ansættelsesforhold i kommunen
 • Forhold som er eller har været indbragt for domstolene de kommunale tilsynsmyndigheder eller Folketingets Ombudsmand.
Afsluttende kommentar: Iver, Susanne og KB fra Ældrerådet har samarbejdet og afholdt møde med Ole, Karsten og Gitte fra Handicaprådet om spørgsmålet. Vi er enige om, at den model her, som i det store hele ligner den i Esbjerg, er et godt udgangspunkt for, hvordan vi her i kommunen kan bygge en ordning op med vores egne forslag/input. Ole har haft en rigtig god snak med Janne Andersen, som er Esbjerg Borgerrådgiver. Janne Andersen er jurist og har været borgerrådgiver siden 2014. Hun har en baggrund i beskæftigelse i Esbjerg og Varde kommuner. at hun afviser sager, hvor en privat socialrådgiver mod betaling er involveret i en sag. Hun oplyser, at hun har en del sager, hvor Børn og Familie er involveret”.

Punkt 10 "Kvalitetsstandarder"

Ældrerådet synes, at processen har været god.  Det fungerer godt med bilaget med administrationens kom-mentarer til Ældrerådets forslag.
 
Godkendt på ældrerådsmøde den 26. januar 2021
 
På vegne af Ældrerådet Ringkøbing-Skjern
Iver Poulsen
Formand
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing