2022 - Ældrerådets høringssvar om punktet budgetlægningsprocedure på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 16. marts 2022

I social- og Sundhedsudvalgets dagsordenens punkt 7 sidste afsnit lyder det:

”Der skal gøres opmærksom på tidsplanen, hvor det fremgår, at fagudvalgene i marts måned drøfter budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2022. Som noget nyt er det besluttet, at fagudvalget skal indhente høringssvar fra FagMED til de budgetforslag som fagudvalget påtænker at fremsende til budgetkonferencen. Høringssvaret skal afleveres sammen med det øvrige budgetmateriale 17. juni 2022”.

Vi har på ældrerådsmødet den 14. marts drøftet budgetproceduren og vil gerne fremkomme med følgende høringssvar.

Ældrerådet ønsker at blive inddraget tidligere i budgetproceduren, end det som hidtil har været praksis.

Vi ønsker at blive inddraget i høringen inden det behandles i social- og sundhedsudvalget. Vi ønsker at Social- og sundhedsudvalget indhenter høringssvar ved ældrerådet, inden det møde hvor udvalget behandler budgettet og som man efterfølgende sender til budgetkonferencen.

Med venlig hilsen

På Ældrerådets vegne

Hans Christensen

Videbæk den 14. marts 2022

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing