BYFORA for centerbyerne

Det overordnede formål med Byforapuljen er at støtte op om udviklingen af de fem centerbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune. Denne udvikling skal sikre det gode liv for borgerne, foreningerne og virksomhederne samt skabe vækst.

Der er nedsat en styregruppe på 7 personer, som refererer til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget som består af: 

  • Formanden for det politiske udvalg
  •  En repræsentant fra Viden & Strategi
  • En repræsentant/ Formanden fra hver af de fem centerbyers Byforum - evt. stedfortræder ved forfald

Styregruppen mødes 2-4 gange årligt m.h.p. fælles anliggender, fælles projekter, gensidig inspiration, samt en afrapportering vedrørende igangværende projekter i det enkelte Byforum.

Styregruppen samler årets projekter til en overskuelig afrapportering til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget for midlernes anvendelse et skøn over afledte effekter.

Formandskabet i styregruppen går på skift byerne imellem.

Kommunen udpeger en kommunal kontaktperson, som de fem byfora kan rette henvendelse til ved spørgsmål og øvrige drøftelser uden for styregruppemøderne. Kontaktpersonen kan også deltage på styregruppemøderne som referent. 

Centerbyer i Ringkøbing-Skjern kommune

Dagsordner og referater BYFORA for centerbyerne

Etablering - BYFORA for centerbyerne

Byforapuljen

Kontaktoplysninger
Bjarne Christensen
Bjarne Christensen
Sekretær og adm. kontaktperson
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing