Referat: 22. november 2022 kl. 14:00

Innovest, Ånumvej 28, Skjern
Sundhedsrådet

Deltagere

 • Allan Østergaard
 • Stella Overgaard
 • Pia Thomsen
 • Lene Brodde
 • Carsten Gilbert Madsen
 • Mette Ballegaard
 • Kathrine Stig Andersen
 • Elisabeth Gardarsson
 • Lykke Nielsen Høj
 • Lene Hindbo
 • Kim Ulv Christensen
 • Jeanette Laursen
 • Hans Østergaard
 • Poul Gregersen
 • Mette Bjørg Krarup Helth
 • Andreea Oprea
 • Hans Christensen
 • Jonas Caben Iversen
 • Trine Bloch Burmølle
 • Henriette Pirchert
 • Kristian Andersen
 • Anne Mette Rye
 • Jette Haislund
 • Janne Nielsen
 • Mette Bjerrum Jensen
 • Niels Rasmussen
 • Jens Erik Damgaard
 • Line Loldrup
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Lotte Sekkelund Finderup
 • Ulla Svendsen
 • Majbrit Pind
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Per Høeg Sørensen
 • Jette Elstrøm-Jørgensen
 • Susanne Høj Henriksen
 • Lisbeth Høvinghof Jakobsen
 • Annette Ørskov
 • Anja Thoft Bach
 • Janne Kruse
 • Christina Van Diemen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkommen

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Velkomst ved formanden - hjertelig velkommen, med forhåbninger om nogle gode timer i fællesskabet.

Velkommen til de to borgerrepræsentanter - Kent Heide og Margrethe Dahlerup Koch. 

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Kort intro til Sundhedsråd og de forpligtende samarbejder

Sagsnr: 22-021550

Sagsfremstilling

 1. Opdatering af medlemmer af Sundhedsrådet og velkommen til de 2 nye borgerrepræsentanter:
 • Kent Heide
 • Margrethe Dahlerup Koch

Indstilling

Til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Begge adspurgte borgerrepræsentanter har sagt ja til at deltage i Sundhedsrådet.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Status og revideret procesplan for Sundhedspolitikken

Sagsnr: 22-021550

Sagsfremstilling

På mødet d. 15. juni blev der præsenteret en procesplan for udarbejdelsen af en ny Sundhedspolitik.
Siden har der været arbejdet med de elementer, der blev præsenteret, og vi ser nu ind i 2023 med henblik præsentation af sundhedspolitikken i både Social og Sundhedsudvalg og Byrådet
Der præsenteres status og revideret procesplan for Sundhedspolitikken for 2022/2023 samt overordnet plan for, hvordan der i de forpligtende samarbejder skal arbejdes med indsatser for at nå målene i Sundhedspolitikken.

Indstilling

Til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ulla skitserer arbejdet, som er foregået siden sidste møde i arbejdsgruppen.

Deadline for Sundhedspolitikken til Byrådet er til marts 2023.

 

 

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Arbejdsgruppens foreløbige udkast til Sundhedspolitikken

Sagsnr: 22-021550

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppens foreløbige udkast til Sundhedspolitikken er medsendt dagsordenen.
På mødet præsenteres tankerne og arbejdsprincipperne bag det vedhæftede udkast til politikken, og der vil herefter være gruppedrøftelser med henblik på at skærpe målsætninger og mål. 

Indstilling

Til orientering og drøftelse af målsætninger og mål.

BilagBeslutning

Ulla præsenterer medlemmerne af arbejdsgruppen. 

Den fælles forståelse af sundhed indeholder fysisk, psykisk og mental tilstand.

Målgrupperne for indsatserne skal først fremgå, når arbejdet når til det udførende led i de forpligtende fællesskaber.

Hvordan måler vi vores indsatser - micro og macro perspektiv - det langsigtede målsætninger.

Arbejdsprincipper:

1. Arbejde tværgående 

2. Arbejde målgruppe fokuseret ud fra data

3. Sikre tilgængelighed og synlighed 

4. Differentierede indsatser 

5. Målgruppen inddragelse for at skabe relevante og vedkommende indsatser 

Hvordan kommunikeres budskaber og politikker ud i organisationen og ud af organisationen. 

Præsentation af mål og målsætninger i Sundhedspolitikken:

1. Trivsel og relationer 

2. Mediesundhed 

3. Fysisk sundhed 

Input fra gruppearbejdet bliver samlet og redigeret af arbejdsgruppen, hvorefter 1. udkast til Sundhedspolitikken sendes til Social- og Sundhedsudvalget. 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Møder i Sundhedsrådet 2023

Sagsnr: 22-021550

Sagsfremstilling

 1. Der foreslås 3 møder i Sundhedsrådet i 2023 Såfremt det godkendes på mødet, vil administrationen eftermødet indkalde til møder, hvor der så vidt muligt tages hensyn til den overordnede kommunale mødekalender og de foreslåede oplægsholderes muligheder for deltagelse. Det foreslås, at der på alle de tre Sundhedsrådsmøder i 2023 er faglige input, som relaterer sig til målene i Sundhedspolitikken. Som det ser ud lige nu, kan det dreje sig om oplæg om:
 • Sundhedskompetencer
 • ABC for mental Sundhed
 • Medier – brug af medier – hvordan rammesættes brug af medier mv.

Det foreslås også, at det drøftes, om medlemmer af de forpligtende samarbejder kan inviteres med på møderne til den del, der handler om faglige input. Det kan evt. være virtuelt/hybridmøder, så viden kan nå ud til så mange som muligt.

Indstilling

Administrationen fremlægger forslag til møde temaer og en grov skitse for årsplan for de kommende møder. 

Drøftelse og beslutning om møde temaer og planlægning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Forslaget om kommende møder og indhold godkendt. De forpligtende samarbejder inviteres til deltagelse via hybridmøder til de faglige input. Mødeindkaldelser sendes ud, så snart der er aftaler på plads med eksterne oplægsholdere. 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til dette punkt.

Kontaktoplysninger
Kathrine Stig Andersen

Sekretær for Sundhedsrådet

Kathrine Stig Andersen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing