Referat: 31. maj 2023 kl. 15:00

FGU Midt-Vest Skjern (Jernvej 11, 6900 Skjern)
Videnrådet

Deltagere

 • Anette Ørbæk Andersen
 • Anders Thygesen
 • Anders Holm
 • Hans Østergaard
 • Lykke Nielsen Høj
 • Janne Mylin
 • Niels Kristian Larsen
 • Kristian Andersen
 • Søren Elbæk
 • Marianne Oksbjerre
 • Peer Kristensen
 • Catarina Kastrup
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard

Fraværende

 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkommen

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Næstformand for Videnrådet byder velkommen til rådsmødet, hvorefter direktør for FGU Midt-Vest Janne Mylin præsenterer FGU Midt-Vest, hvor dagens rådsmøde finder sted. 

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Niels Kristian L. Rahbek Larsen bød velkommen. Derefter var der rundvisning på FGU.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Anders Thygesen ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()
 • Anders Holm ()
 • Peer Kristensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kan dagsordenen for i dag godkendes? 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Anders Thygesen ()
 • Peer Kristensen ()
 • Anders Holm ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Godkendelse af referat

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kan referat fra sidste Videnrådsmøde d. 28. februar 2023 godkendes? Referatet fra sidste møde kan læses her

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Peer Kristensen ()
 • Anders Thygesen ()
 • Anders Holm ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Orientering om godkendelse af Videnpolitikken 2023-2027 i Byrådet

Sagsnr: 22-026648

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om, at Byrådet d. 18. april 2023 har godkendt Videnpolitik 2023-2027 og Handlingsplan 2023-2025. Forinden godkendelse i Byrådet har politik og handlingsplan været godkendt i Videnrådet samt Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget henholdsvis d. 28. februar og d. 27. marts 2023.

Videnpolitikken 2023-2027 og Handlingsplanen 2023-2025 kan findes i Bilag 1. 

Vision og Målsætninger
Visionen for videnpolitikken er: Videnpolitikken arbejder for, at arbejdsstyrken og borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune oparbejder og udvikler de rette kompetencer til et arbejdsmarked i bevægelse. Det handler dermed om at udvikle de rette kompetencer til tiden, hvorfor indfrielsen af visionen bygger på omstilling og flerstrengede løsninger. 

Målsætningerne for politikken er:

 1. Vi vil højne arbejdsstyrkens kompetenceniveau til et arbejdsmarked i forandring
 2. Flere personer skal gå fra ufaglært til faglært
 3. Unge skal have gode uddannelsesmuligheder i kommunen
 4. Vi understøtter videntilførsel til virksomheder 

Afdækning af ejerskab i handlingsplanen 2023-2025
Ejerskab for indsatserne er afklaret på Videnstrategisk Forum d. 15. maj 2023 med henblik på sikring af et godt udgangspunkt for opfølgning og eventuelle korrigerende handlinger i udførelsen af indsatserne i handlingsplanen 2023-2025. Afklaringen af ejerskab mellem aktører er central for iværksættelse og løbende udvikling af planlagte indsatser på videnområdet, hvilke vil danne udgangspunktet for kommende møder i Videnrådet medio 2023 og frem. 

Indsatser fra Videnpolitikkens Handlingsplan 2023-2025 med angivet ejerskab:

 • KUBE 3.0 med ejerskab i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
 • Den Kommunale Ungeindsats (KUI) med ejerskab i Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Ung i Uddannelse 2.0 med ejerskab i UCRS
 • Informationskampegner og brobygning i forbindelse med erhvervsuddannelserne har ejerskab i UCRS
 • Erhvervspraktik for unge i folkeskolen har ejerskab i Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Ringkøbing-Skjern Studiecenter har ejerskab i Viden og Strategi 
 • Arbejdsgruppen om flere boliger til unge har ejerskab i Viden og Strategi
 • Samarbejde om ungdomsuddannelser har ejerskab i Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Digital Transformation Lab har ejerskab ved Aarhus Universitet
 • Uddannelseskollegium har ejerskab i Viden og Strategi
 • Matchmaker har ejerskab ved Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke. 

Økonomi

Vækstpuljen for Uddannelse vil få et merforbrug i 2023 på 0,5 mio. kr., da det forventede forbrug i 2023 på knap 1,8 mio. kr. overstiger budgettet for 2023 på 1,3 mio. kr. Dog forventes der en overførsel af ubrugte midler fra vækstpuljen 2022 på ca. 1,2 mio. kr. 

Økonomien for Videnpolitikken har i 2022 et budget på 8,5 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. udgøres af opsparede midler. Af midlerne for 2022 forventes knap 7,3 mio. kr. overført til 2023. 

Effektvurdering

Videnpolitikken 2023-2027 skal sikre, at Ringkøbing-Skjern Kommune får den kvalificerede arbejdskraft, som de offentlige og private arbejdspladser i kommunen efterspørger. Videnpolitikken 2023-2025 arbejder ud fra nedenstående mål:

 • Sikring af kvalificeret arbejdskraft
 • Flere borgere uden for arbejdsmarkedet skal gennem opkvalificering sikres job
 • Andelen af unge (18-30 år) uden uddannelse eller job skal nedbringes
 • 30% af unge skal søge optag på en erhvervsuddannelse i 2030
 • Fastholde bredden i ungdomsuddannelsestilbud og et studiemiljø for studerende
 • Understøtte samarbejder mellem virksomheder, studerende og uddannelsesinstitutioner

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet tager orienteringen til efterretning. 

BilagBeslutning

Videnrådet tog Byrådets godkendelse af politik og handlingsplan til efterretning.

Videnrådet blev orienteret om den videre proces for udarbejdelse af en uddybende handlingsplan. Handlingsplanen bliver fremlagt på næste møde i Videnrådet.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Anders Holm ()
 • Peer Kristensen ()
 • Anders Thygesen ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Opsigelse af aftale om HU-AU Joint Summer University

Sagsnr: 23-004526

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at samarbejdsaftalen med Hokkaido University om partnerskab og afholdelse af HU-AU Joint Summer University opsiges. Indstillingen bygger på signalet fra Videnrådet d. 28. feb. 2023, hvor det blev vurderet, at langt mere gensidigt værdifulde samarbejder mellem kommunen, uddannelsesinstitutioner og studerende med fordel kan etableres. Videnrådet skal på mødet komme med et oplæg til en ny sommerskole.  

De involverede organisationer i samarbejdet har forpligtet sig på at afvikle HU-AU Summer University i år. 

Om HU-AU Joint Summer University
HU-AU Joint summer University bygger på et samarbejde fra 2016 indgået mellem
Ringkøbing-Skjern Kommune, Vestjysk Landboforening, Aarhus Universitet og Hokkaido University i Japan. Vestjysk Landboforening har i 2023 forladt samarbejdet. Kontrakten for HU-AU Joint Summer School og samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Hokkaido University er vedhæftet som bilag (henholdsvis bilag 1 og bilag 2).  

HU-AU Joint Summer University 2023
HU-AU Joint Summer University har fra indgåelsen af kontrakten i 2016 hovedsageligt fundet sted i Skjern på Innovest hele den uge i juni, som initiativet forløber. I år vil HU-AU Joint Summer University foregå i uge 26 og de studerende vil blive indlogeret på skolehjemmet i Skjern i forbindelse med deres ophold. 

Grundet Covid-19 pandemien har Summer University ikke været afviklet de seneste 3 år, men Summer School vil genoptages i år, hvor omkring 40 studerende og lærere fra Hokkaido University vil deltage.  

Frist for opsigelse af samarbejdet
Der er frist for opsigelse af kontrakterne et år forud for afholdelsen af HU-AU Summer University, hvorfor samarbejdsaftalerne mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Hokkaido University skal opsiges inden uge 26 2023. 

   

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke.  

Økonomi

Administrationen har fået godkendt og bevilliget et rammebeløb på 70.000 kr. til HU-AU Joint Summer University fra Videnpuljen af Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget d. 24. april 2023. 

I 2019 blev der bevilget 35.000 kr. til projektet. Det forhøjede beløb i 2023 skyldes fordoblingen af antallet af japanske studerende, ekstra udgifter tilkommet efter Vestjysk Landboforening har trukket sig fra samarbejdet samt estimerede prisstigninger på fødevarer og lignende. 

Ringkøbing-Skjern Kommune betaler udgifter til velkomstarrangement, besøg og frokost ved Naturkraft, afskedsreception samt gaver til undervisere og studerende. 

Videnpuljens projektaktivitetskonto indeholder pt. 150.000 kr., hvoraf 16.500 kr. er disponeret. Der vil dermed være et restbeløb på 63.500 kr., såfremt der bevilges et rammebeløb på 70.000 kr.
Der tilføres 200.000 kr. årligt til kontoen.

Efter afholdelse af arrangementet vil der foretages en afrapportering til udvalget og restbeløbet vil forblive i puljen.

Effektvurdering

Det vurderes, at samarbejdet om HU-AU Joint Summer University med fordel kan opsiges til gengæld for mere gensidigt værdiskabende uddannelsessamarbejder, f. eks. med henblik på at tiltrække højtspecialiseret og faglært arbejdskraft til Ringkøbing-Skjern Kommune i overensstemmelse med virksomhedernes efterspørgsel. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet anbefaler Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget at opsige samarbejdskontrakterne med Aarhus Universitet og Hokkaido University og Videnrådet kommer med signaler om et evt. nyt initiativ.  

BilagBeslutning

Videnrådet bakker op om administrationens anbefaling til Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget om at opsige samarbejdskontrakterne med Aarhus Universitet og Hokkaido University.

Lykke spørger Digital Transformation Labs styregruppe om interesse og eventuelle emner for en Summer Schools.

Videnrådet samler op på næste møde om, der er en interesse for Summer Schools. I givet fald at tilbagemeldingen er positiv fra bl.a. Digital Transformation Labs styregruppe, nedsætter Videnrådet en arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg til drøftelse af ideer på et møde i Videnrådet.   

Punktet sendes videre til Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Peer Kristensen ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()
 • Anders Holm ()
 • Anders Thygesen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Status på etablering af uddannelseskollegium i samarbejde med Aarhus Universitet

Sagsnr: 22-025709

Sagsfremstilling

Der gives af administrationen en status på arbejdet med etableringen af uddannelseskollegium i samarbejde med Aarhus Universitet med afsæt i relevante aktiviteter på projektet.

Ekskursion og rekruttering af praktikanter
Den 8. marts blev der afholdt en ekskursion for 27 studerende fra forskellige studieretninger fra Aarhus Universitet til Ringkøbing-Skjern Kommune. Formålet med ekskursionen var at tiltrække studerende til Ringkøbing-Skjern Kommune og i den forbindelse udbrede studerendes kendskab til kommunens arbejdspladser og de attraktive rammer for et studie- og arbejdsliv. Programmet for turen bød blandt andet de studerende på rundvisning på Landia og Hvide Sande Shipyard.

Der har løbende efter ekskursionen været annonceret praktikantstillinger i Ringkøbing-Skjern Kommune og formidlet en række praktikantstillinger fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd på vegne af virksomheder i kommunen. Der har ikke været stor aktivitet på Ringkøbing-Skjern Kommunes stillingsopslag, hvorfor der planlægges et genopslag af praktikantstillinger i kommunen i perioden fra september 2023 til januar 2024.    

Baggrund
Som led i den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” har Danske Universiteter foreslået, at der kan oprettes uddannelseskollegier. På uddannelseskollegierne skal de studerende have mulighed for i en kortere eller længere periode af deres uddannelse at være på studieophold uden for de større byer. Aarhus Universitet ønsker i første omgang at igangsætte et pilotprojekt.

Uddannelseskollegierne skal være et tilbud om studie- eller praktikophold i tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen, lokale vidensmiljøer og det lokale erhvervsliv. Uddannelseskollegierne skal bestå af både et boligtilbud, et studiemiljø med mulighed for f.eks. at gennemføre relevante uddannelsesaktiviteter tæt koblet til praksis, ligesom der gennem ordningen vil blive formidlet kontakt mellem arbejdspladser samt studerende med henblik på matching.

Formålet er at give de studerende mulighed for at anvende viden og kompetencer i praksis, samtidig med at lokale arbejdspladser får adgang til nyeste forskningsbaserede viden og fremtidig højtuddannet arbejdskraft.

I første omgang iværksættes projektet som en pilot i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Pilotprojektet har til formål at indsamle erfaringer med henblik på efterfølgende opskalering og eventuel udbredelse af projektet, blandt andet til en bredere målgruppe på tværs af flere uddannelser og uddannelsesinstitutioner.  

Pilotprojektet startede midt-2022 med henblik på, at studerende fra Aarhus Universitet kan deltage i et forløb på uddannelseskollegiet i Ringkøbing-Skjern i efteråret 2023. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke. 

Økonomi

Udgifterne til busturen har fra Ringkøbing-Skjern Kommunes side kostet knap 12.300 kr., og udgifterne til transport fra Aarhus og Herning har været afholdt Aarhus Universitet.   

Effektvurdering

I Aarhus Universitets egen evaluering af ekskursionen tilkendegiver 66% af de deltagende på ekskursionen til Ringkøbing-Skjern Kommune, at deres interesse for kommunen som arbejdsplads er øget i kraft af turen og 87% af de deltagende vil anbefale en lignende tur til andre studerende. Blandt aktiviteterne på ekskursionen fremhæver de fleste, at kommunens virksomheder gjorde størst indtryk.   

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet tager status på ekskursion og rekruttering i forbindelse med samarbejdet med Aarhus Universitet til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet tager administrationens orientering til efterretning.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Anders Holm ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()
 • Anders Thygesen ()
 • Peer Kristensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Værtskab for det Uddannelses- og Forskningspolitiske Udvalgs studietur

Sagsnr: 22-025709

Sagsfremstilling

Videnrådet skal beslutte, om rådet vil deltage i Ringkøbing-Skjern Kommunes samarbejde med Struer Kommune om en mulig afholdelse af en studietur for Det Uddannelses- og Forskningspolitiske Udvalg.

Struer Kommune planlægger at invitere Det Uddannelses- og Forskningspolitiske Udvalg på en éndags studietur til Vestjylland for at drøfte universitetssamarbejdet om Uddannelseskollegium/Residential Colleges. Struer Kommune ønsker i den forbindelse at invitere Ringkøbing-Skjern Kommune ind i værtskabet for besøget, da Ringkøbing-Skjern Kommune har erfaringer fra et pilotprojekt med Aarhus Universitet, som blev sat i gang i august 2022 og fortsat pågår.    

Formålet med besøget er at fremhæve potentialet ved Uddannelseskollegium og pege på de strukturelle udfordringer, som opstår når kommunen som aktør træder ind i uddannelsesområdet, fx i forbindelse med etableringen af bomuligheder for praktikanter.  

Der arbejdes for nuværende med en plan om, at studieturen vil starte i Struer Kommune om formiddagen og dernæst i Ringkøbing-Skjern Kommune om eftermiddagen. Struer Kommune vil invitere udvalget på besøg ved en brancheforening og en stor, international virksomhed. Det er ydermere planen, at en række universiteter vil deltage i forbindelse med studieturen. Besøget i Struer Kommune vil vare omtrent 3 timer, hvilket også er den tidsramme som Ringkøbing-Skjern Kommune forventeligt vil have til rådighed.     

Dagen for besøget er endnu ikke klarlagt, eftersom invitationen til Det Uddannelses- og Forskningspolitiske Udvalg ikke er afsendt eller behandlet endnu.

For en mere deltaljeret beskrivelse af projektet Uddannelseskollegium, henvises der til det forrige dagsordenpunkt for Videnrådsmødet d. 31. maj 2023, hvor samarbejdet om Uddannelseskollegium mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet beskrives mere udførligt og med udgangspunkt i Danske Universiteters forslag.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke. 

Effektvurdering

Gennem samarbejdet med Struer Kommune om afholdelsen af en studietur for Det Uddannelses- og Forskningspolitiske Udvalg om arbejdet med Uddannelseskollegium, vurderes det, at Ringkøbing-Skjern Kommune effektivt kan formidle fordele og strukturelle udfordringer i samarbejdet. På langt sigt kan dette tjene til, at etableringen af f. eks. midlertidige overnatningsmuligheder for akademiske praktikanter med arbejdssted i Ringkøbing-Skjern Kommune gøres lettere for kommunale aktører.    

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet drøfter invitationen og initiativet. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet drøftede invitation og initiativet. Videnrådet bakker op om, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal deltage i et arrangement med Uddannelses- og Forskningspolitisk Udvalg.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Peer Kristensen ()
 • Anders Holm ()
 • Anders Thygesen ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Orientering om udsættelse af jobmesse for unge

Sagsnr: 22-024439

Sagsfremstilling

Videnrådet orienteres om, at de to planlagte jobmesser for unge i forbindelse med projektet KarriereKurs udskydes som følger af for få tilmeldinger til projektet og messerne fra lokale virksomheder. Messerne skulle have været afholdt d. 24. og 25. april 2023 på henholdsvis Handelsgymnasiet i Ringkøbing og Vestjysk Gymnasium Tarm.  

Arbejdsgruppen for projektet KarriereKurs er repræsenteret ved Vesjysk Gymnasium Tarm, Landia, Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, og denne arbejder på at afholde messerne i april 2024. Der vil inden den planlagte messeafholde i april 2024 gøres en ekstra indsats for at opnå stor tilslutning blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune til projektet, hvormed projektet KarriereKurs fortsætter på trods af de aflyste messer. I den mellemliggende periode vil Landia ansætte en ung som led i et pilotprojekt, sådan erfaringerne herfra kan deles med interesserede virksomheder med henblik på at opnå netop en større tilslutning til projektet og messeafholdelsen i 2024. 

Konceptet bag KarriereKurs
KarriereKurs dækker over et koncept, hvor virksomheder ansætter unge under deres sabbatår i korte, ordinære ansættelser (minimum 4 måneders ansættelse) med fokus på at introducere og vise de unge karrieremuligheder inden for branchen eller selve virksomheden. Tanken bag introduktionerne er, at den unge kan inspireres til at vende tilbage til virksomheden og lokalområdet efter endt uddannelse eller sågar holde kontakten til virksomheden i forbindelse med studierne, fx i forbindelse med opgavesamarbejder eller studiejob. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke.

Økonomi

Der afsat 75.000 kr. til kommunikation og messeafholdelse i forbindelse med projektet, hvilket blev bevilliget d. 21. november 2022 af Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget. Ubrugte midler i forbindelse med aflysning af messerne vil anvendes i 2024.    

Effektvurdering

Det vurderes, at kortvarige ansættelser af unge i forbindelse med sabbatår kan give de unge relevant erfaring og indsigt i de lokale virksomheder samt de karrieremuligheder, som de kan tilbyde, hvis virksomhederne dedikerer sig til at vejlede og følge op ved de unge i forbindelse med ansættelser.    

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet tager punktet til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet tager administrationens orientering til efterretning.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Anders Thygesen ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()
 • Anders Holm ()
 • Peer Kristensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Kommissorium og tilførsel af midler til KUBE-samarbejdet

Sagsnr: 20-023919

Sagsfremstilling

Videnrådet skal drøfte det nye kommissorie for KUBE-samarbejdet og tilførsel af ressourcer fra Vækstpuljen for uddannelse til KUBE-koordination med henblik på anbefaling af godkendelse heraf i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget. Kommissoriet kan findes i Bilag 1.Tilførslen af ekstra midler til det revitaliserede KUBE-samarbejde skal sikre effektivitet i koordinationen af indsatserne i KUBE og effektive besøg samt vejledninger på virksomhederne i kommunen.   

Om KUBE
KUBE er et flerstrenget erhvervsfremmesystem med én indgang til beskæftigelses-, erhvervsfremme- og efteruddannelsessystemet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Samarbejdet består af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, UCRS og Ringkøbing-Skjern Kommune, som også er repræsenteret i styregruppen for samarbejdet. 

Formål
Formålet med KUBE er at medvirke til, at de rette kvalifikationer og den fornødne arbejdskraft er til rådighed for lokalområdets virksomheder. KUBE arbejder målrettet på at understøtte behov/mangelsituationer hos virksomhederne og de tendenser, der er på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er det centralt også at fremme virksomhedernes kendskab til og brug af efter- og videreuddannelsesmuligheder i kommunen. Der skal forsat være mulighed for at tilbyde virksomhederne hjælp til at udarbejde strategiske uddannelsesplaner.

Udmøntning af KUBE og koordinatorrollen
Det forslås, at der allokeres midler til en central koordinator for samarbejdet, som i kraft af input fra arbejdsgrupper og det aktuelle fokusområde udvælger, hvilke virksomheder, det er relevant at besøge. Indsatsen/kampagnen definerer hvilke af de tre organisationer, der skal deltage i det pågældende besøg. Hver af de to øvrige organisationer melder ud fra periodens indsatsområde og egne ressourcer ind til koordinatoren. Herefter foretages selve mødebookingen af et bureau, som har stor erfaring med effektiv virksomhedskontakt. Bureauet vil af koordinatoren forsynes med materiale til spørgeguiden til virksomhederne, sådan det efterfølgende arbejde ved samarbejdspartnerne i KUBE og deres roller i samarbejdet effektiviseres. Det kan også være, at der er behov for at inddrage konsulenter fra andre organisationer. I det tilfælde nedsætter styregruppen en midlertidig og som udgangspunkt årlig arbejdsgruppe til at løse den konkrete indsats.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke.

Økonomi

Der anmodes om samlet 1,2 mio. kr. fra vækstpuljen for uddannelse for en 2-årig periode (2023-2025) til koordinatorfunktionen og virksomhedskontakt via phonerfirma på KUBE-samarbejdet. Koordinatorfunktionen vil være placeret ved Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.   

I Bilag 2 kan fordelingen af midler aflæses for KUBE-koordinatoren og Phonerfirma fra 2023 til 2025.  

Vækstpulje for uddannelse
Såfremt Erhvervs-, Klima-, og Arbejdskraftudvalget godkender tilførsel af midler fra vækstpuljen for uddannelse på baggrund af Videnrådet anbefaling herom, vil der være en rest i puljen på 453.000 kr., 289.000 kr. og 427.000 kr. for henholdsvis 2023, 2024 og 2025.  

Effektvurdering

KUBE understøtter indsatserne inden for Ringkøbing-Skjern Kommunes beskæftigelses-, erhvervs- og videnpolitik og ligger direkte i tråd med målsætningerne 1, 2 og 4 i sidstnævnte:

Målsætningerne for Videnpolitikken 2023-2027:

 1. Vi vil højne arbejdsstyrkens kompetenceniveau til et arbejdsmarked i forandring
 2. Flere personer skal gå fra ufaglært til faglært
 3. Unge skal have gode uddannelsesmuligheder i kommunen
 4. Vi understøtter videntilførsel til virksomheder 
Forventningen er, at der skal foretages 100 virksomhedsbesøg i KUBE per kalenderår. 

Indstilling

Det indstilles, at Videnrådet anbefaler godkendelse af kommissoriet for KUBE og tilførsel af ressourcer fra Vækstpuljen for uddannelse til en KUBE-koordinator for en 2-årig periode i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget.

BilagBeslutning

Videnrådet anbefaler administrationens indstilling. Sagen videresendes til endelig godkendelse i Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Peer Kristensen ()
 • Anders Thygesen ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()
 • Anders Holm ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Drøftelse af Reformkommissionens forslag

Sagsnr: 22-010870

Sagsfremstilling

Videnrådet skal drøfte nedslag i Reformkommissionens anbefalinger i udgivelsen 'Nye Reformveje 2' fra d. 3. maj 2023 med relevans for rådets arbejde. Hele udgivelsen kan læses her

Et udpluk af forslag fra Reformkommissionen, som vurderes at have relevans for rådets arbejde, kan læses herunder: 

Oprettelse af en ny ungdomsuddannelse - hpx
Der etableres en ny toårig praksisorienteret almendannende ungdomsuddannelse, nemlig Højere Praktisk Eksamen (hpx). Uddannelsen erstatter 10. klasse og grundforløbets 1. del på erhvervsuddannelserne. Hpx-uddannelsens indhold skal pege i retning af en erhvervsuddannelse, men den indrettes på en måde, så ingen uddannelsesmulighed efter hpx er udelukket. Hf- og eux-fag gøres til valgfag på hpx'en. Hpx-uddannelsen afsluttes med sit helt eget studiekompetencegivende eksamensbevis, som det kendes fra gymnasierne.   

Styrkede erhvervsuddannelsestilbud
Der skal ske klyngedannelser af erhvervsuddannelsernes grundforløb, sådan større og mere bæredygtige miljøer samt undervisningstilbud tilbydes erhvervsskoleeleverne. Klyngedannelserne af grundforløb skal tillige sikre, at de unge får flere søgemuligheder med henblik på lærepladser. 

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. eller 9. klasse samt pladsgaranti
Erhvervspraktikken gøres obligatorisk i folkeskolens 8. eller 9. klassetrin til forskel fra i dag, hvor erhvervspraktikken er valgfri. Ydermere skal det ikke være op til eleverne og deres forældre at finde og søge en praktik, men det bliver skolernes og kommunernes ansvar at sørge for, at alle elever kommer i praktik og i den forbindelse tilvejebringe et tilstrækkeligt antal praktikpladser i tæt samarbejde med virksomheder. 

Tilbud om 3+2 ordning fra 7. klasse
Kommunerne skal tilbyde hverdagspraktik (3+2 ordning) til skoletrætte unge fra 7. klassetrin. Tilbuddet består som udgangspunkt af en ordning, hvor eleven får mulighed for at gå skole 3-4 dage om ugen og er i praktik på en virksomhed eller erhvervsskole resten af ugen. 3+2-eleverne vil som udgangspunkt skulle deltage i den almindelige undervisning, når de ikke er i praktik, selvom de vil kunne fritages fra visse fag og heller ikke skal til prøve i fagene. Det vil være op til en lokal beslutning i kommunerne, om elever, der ønsker at indgå i ordningen, fortsætter i deres klasse, eller om der etableres klasser eller hold på tværs af skoler.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke. 

Økonomi

Intet at bemærke. 

Effektvurdering

Reformkommissionen er nedsat af regeringen for at foreslå reformer, der tager hånd om komplekse udfordringer inden for bl.a. uddannelses-, dagstilbud- og undervisningsområdet.

Det er Reformkommissionens formål at skabe bedre uddannelser til alle og få flere i job gennem en række forslag og anbefalinger, som kommissionen løbende udgiver.   

Indstilling

Administrationen indstiller, at videnrådet drøfter Reformkommissionens forslag fra 'Nye Reformveje 2'.   


Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet drøftede Reformkommissionens forslag.

Børne- og Familieudvalget har arbejdet med et kommissorium om, hvordan man inden for lovgivningen kan tilbyde unge, som ikke har bestået alle folkeskolens fag med karakteren 2 et uddannelsesforløb.

Efter sommerferien modtager Børne- og Familieudvalget en rapport om muligheder for nye spor for 8. og 9. klasser.

Videnrådet besluttede, at der skal rettes henvendelse til Børne- og Familieudvalget om muligheden for at se rapporten og evt. bidrage med yderligere drøftelser.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Peer Kristensen ()
 • Anders Holm ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()
 • Anders Thygesen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Bordet rundt, om aktiviteter med relevans for rådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Medlemmerne i Videnrådet høres skiftevis med henblik på input. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen beslutning.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Anders Thygesen ()
 • Peer Kristensen ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()
 • Anders Holm ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Eventuelt

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger eller emner tages op under dette punkt. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Anders Thygesen ()
 • Anders Holm ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()
 • Peer Kristensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Næste møde i rådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Næste Videnrådsmøde er planlagt tirsdag d. 26. september 2023, men der mangler en vært for mødet.   

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet beslutter en lokation for næste Videnrådsmøde tirsdag d. 26. september 2023. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Næste møde bliver d. 26. september kl. 15 – 17 med Gymnasium i Tarm, VGT som vært.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen
 • Henriette Slebsager
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Anders Thygesen ()
 • Anders Holm ()
 • Peer Kristensen ()
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing