Referat: 26. september 2023 kl. 15:00

Vestjysk Gymnasium Tarm, Skolegade 15, 6880 Tarm
Videnrådet

Deltagere

 • Henriette Slebsager
 • Niels Kristian Larsen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Catarina Kastrup
 • Hans Østergaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Marianne Oksbjerre
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard
 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Kristian Andersen
 • Anders Thygesen
 • Søren Elbæk
 • Anders Holm
 • Janne Mylin
 • Lykke Nielsen Høj

Kopier link til punktet  -   Print

1: Vestjysk Gymnasium Tarm

Sagsnr: 22-007415

Sagsfremstilling

Rektor, Catarina Kastrup byder velkommen til VGT.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rektor, Catarina Kastrup bød velkommen til Vestjysk Gymnasium i Tarm. Catarina fortalte Videnrådet om VGT ved hjælp af store fotos, som på forskellige måder gav indblik i dagligdagen på et gymnasium og en STX-skole, som lægger stor vægt på både at være en stærk boglig uddannelse og en uddannelse, hvor eleverne bliver livsduelige. Der er talentprogrammer for de særligt fagligt stærke elever, men der er samtidigt også plads til at rumme elever med anderledes forudsætninger for at lære og at være. 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Velkommen

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formand for Videnrådet, Lise Juhl Hansen byder velkommen.

Lise byder velkommen til den nye Koordinator for Viden og Arbejdskraft, Thine Overgaard Thygesen. 

Også velkommen til nye medlemmer af Videnrådet: Lars Ravnholt fra Destination Vesterhavet og Carsten Dannemann Kjeldgaard fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. 

 

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formand for Videnrådet, Lise Juhl Hansen bød velkommen til møde i Videnrådet og takkede samtidigt VGT for at være vært for mødet. 

Lise bød velkommen til den nye Koordinator for Viden og Arbejdskraft, Thine Overgaard Thygesen. 

Derudover blev der budt velkommen til Lars Ravnholt fra Destination Vesterhavet og Carsten Dannemann Kjeldgaard fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet godkender dagsordenen for dagens rådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt. 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Godkendelse af referat

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet godkender referatet fra sidste rådsmøde, som kan
findes her.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Referatet fra seneste møde i Videnrådet den 31. maj 2023 blev godkendt. 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Gennemgang af DI-Erhvervsvenlighed 2023 med særligt fokus på Uddannelse og Arbejdskraft

Sagsnr: 23-013324

Sagsfremstilling

Videnrådet modtager her en orientering om årets resultater for Ringkøbing-Skjern Kommune i Dansk Industris undersøgelse "Lokalt Erhvervsvenlighed 2023". Orienteringen danner baggrund for en fælles drøftelse i rådet herunder forslag til indsatser og fokuspunkter med henblik på forbedring af resultaterne.

På Videnrådet giver DI's medlem af Videnrådet, chefkonsulent Anders Holm, en uddybende præsentation af årets måling og med særligt fokus på drøftelse af resultaterne for kategorierne Uddannelse og Arbejdskraft.

Overordnede resultater

Ringkøbing-Skjern Kommune ligger i den bedste femtedel i DI's årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed.

Kommunen er gået fra en 13. plads til en 17. plads. Det er tredje gang, kommunen går tilbage i denne undersøgelse.

Der er dog også fremgang i undersøgelsen på flere underkategorier.

Vi ligger på en flot 3. plads inden for Grøn Udvikling, og på kategorien Arbejdskraft ligger vi stadig i top 10 med en 7. plads, dog er vi gået fra en 3. plads i 2022 og en 1. plads i 2021. Når virksomhederne bliver spurgt går vi tilbage i tilfredsheden med erhvervsservicen i forhold til at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft og i forhold til jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, men det samlede resultat er stadig godt. 

Desværre har vi på kategorien Uddannelse fået en samlet 48. plads mod en 5. plads i 2022. Det er med undring, at administrationen har modtaget dette resultat og ser frem til en uddybning af resultaterne sammen med DI og Videnrådet. 

I forhold til erhvervspraktik og skolernes besøg på virksomhederne i kommunen ligger kommunen langt over resultaterne på landsplan, hvilket er meget positivt, men desværre tæller den tilbagemelding fra virksomhederne ikke med under det samlede resultat for kategorien Uddannelse jf. nedenstående beskrivelse af undersøgelsens metode.

Undersøgelsens metode

Dette års erhvervsklimaundersøgelse har 10 kategorier:

 1. Overordnet erhvervsvenlighed
 2. Infrastruktur og transport
 3. Arbejdskraft
 4. Uddannelse
 5. Sagsbehandling
 6. Grøn udvikling
 7. Brug af private leverandører
 8. Digitale rammer
 9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer
 10. Information og dialog

I Ringkøbing-Skjern kommune har 86 virksomheder svaret på undersøgelsen.

Besvarelserne repræsenterer minimum 5.356 arbejdspladser i kommunen, hvilket svarer til 23  procent af den private beskæftigelse.

Kategorierne kan bestå af to typer af indikatorer: Spørgsmål stillet til virksomheder og statistiske indikatorer fra officielle kilder. Statistikdelen og spørgsmål vægter hver især 50 procent i hver kategori.

Information & Dialog og Overordnet Erhvervsvenlighed indeholder kun spørgsmål til virksomhe­der, hvorfor spørgsmålene i disse kategorier vægter 100 procent i den samlede kategoriplacering.

Kategorien Uddannelse indeholder kun statistiske indikatorer, og dermed vægter statistiske indi­katorer i denne kategori 100 procent i den samlede kategoriplacering.

Hvert vægtet resultat fra den enkelte kategori vægter med 10 procent i det samlede resultat.

Hvad sker der nu:

Ud over Videnrådets behandling af resultaterne i dag, kører der en proces i kommunen på administrativt niveau og på politisk niveau.

På baggrund heraf udarbejdes en handlingsplan, som har til formål at forbedre næste års resultat på en række udvalgte parametre.

Til uddybning af undersøgelsens resultater se bilag, bilag 2 og bilag 3.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet drøfter resultatet af årets DI-undersøgelse og kommer med forslag til konkrete indsatser, der kan understøtter handlingen.

BilagBeslutning

Dansk Industri medlem af Videnrådet Chefkonsulent, Anders Holm, præsenterede rapportens resultater for Videnrådet og uddybede nogle af de tendenser, der kan få resultaterne til at give nogle udsving. På landsplan var svarprocenten 20 procent, mens der i Ringkøbing-Skjern Kommune var en svarprocent på 23 procent.

Formålet med undersøgelsen af lokal erhvervsvenlighed er at forbedre virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Målet et at bygge bro mellem virksomhederne og kommunen samt skabe fælles forståelse. Derfor er undersøgelsen om Lokal Erhvervsvenlighed også et værktøj, der skal fremme dialogen mellem virksomheder og kommuner og kommunerne imellem. Der er et ønske om at understøtte kommunerne bedst muligt i arbejdet med at skabe gode vilkår for det lokale erhvervsliv, men også for at belønne en ærlig indsats hos de enkelte kommuner.   

Anders forklarede, hvad der kan få en undersøgelses resultater til at lave negative og positive udsving. For eksempel er der en lang række faktorer, man har været opmærksom på i udarbejdelsen af både undersøgelsesdesign og dataanalyse. Man har gjort meget ud af at rydde ud i spørgsmålstyper, som giver bias til både storkommuner og de små kommuner af hensyn til undersøgelsens reliabilitet. De kommentarer og problematiseringer, der bliver rejst i dialogen med kommunerne, bliver medregnet i udarbejdelsen af næste undersøgelse.

Man er opmærksom på de eventuelle bias, som kan påvirke besvarelsernes udfald og i sådanne tilfælde foretages der justeringer i fx undersøgelsesdesignet, spørgsmålstyperne, eller der tages højde for det i fortolkningen af data. Hvis man kigger på den samlede placering over tid, er der måske en negativ glidning i data til en mindre god placering. Selvom det skulle være tilfældet, er en placering i top-20 faktisk rigtig godt. Data sammenholdes med den generelle tilfredshed i hele landet, og hvis den er høj, vil niveauerne ændre sig. Kommuner kan ligge utrolig tæt, og det kan handle om to decimaler i data. Derfor kan kommunens placering flytte sig ret meget, hvis en anden kommune klarer sig bare en anelse bedre.

Data sammenholdes ydermere med en række øvrige statistiske kilder fx: Kommunernes egne hjemmesider, Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Jobindsats), Indenrigs- og boligministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Energistyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Trafikstyrelsen og OpenStreetMap.

Der har været en tendens til at indplacere svarene på et niveau, der er bedre, end kommunen reelt performer. Virksomheder, der har haft gode oplevelser i dialogen med kommunen, har en højere tilbøjelighed til at svare mere positivt. Hvis en kommune klarer sig godt i kategorien ”Information og dialog med kommunen” vil det smitte positivt af på alle andre parametre.

I kategorien uddannelse er Ringkøbing-Skjern kommune rykket fra en 5. plads til en 48. plads. Videnrådet drøftede udviklingen og de delelementer i undersøgelsen, som har været medvirkende til, at kommunens placering har rykket sig tilbage. Et eksempel på et sådant delelement er ”Kompetenceafdækning i folkeskolen”, hvor der spørges til, om læreren, der underviser, er uddannet i det fag, der undervises i. Spørgsmålene er ligeledes anderledes end tidligere, hvilket også kan have påvirket resultatets udfald i en mere negativ retning. Videnrådet nuanceredede indplaceringen med en række spørgsmål og kommentarer; For eksempel spurgte undersøgelsen tidligere ”Hvordan samarbejder virksomheden med din skole?”, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune scorede rigtig godt.

Anders tilbød at stå til rådighed for en workshop for Videnrådet med henblik på at identificere forslag og ideer til, hvad vi kan gøre aktivt for at ændre placeringen.

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Igangsætning af KUBE 3.0 samarbejdet

Sagsnr: 20-023919

Sagsfremstilling

Videnrådet bliver præsenteret for KUBE 3.0 handlingsplan med to prioriterede indsatsområder og effektmål for første periode den 1. august 2023 til den 31. januar 2024.

Erhvervsdirektør, Lykke Nielsen Høj udfolder og begrunder indsatsområderne og deres forventede effekt.

Baggrund

Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget har godkendt kommisoriet for KUBE samt tilførsel af midler fra vækstpuljen for uddannelse på baggrund af Videnrådets anbefaling herom den 31. maj 2023. KUBE har således fået tildelt midler til revitalisering af KUBE-samarbejdet. Midlerne anvendes blandt andet til at hyre et Phonerfirma, Valeur, på timebasis til at etablere den første virksomhedskontakt og indhente oplysninger om virksomhedens behov og efterspørgsel forud for besøgene. På den måde bliver virksomhedsbesøgene mere målrettede og effektive.

Desuden giver tilførslen af midler råderum til at deltidsansætte en koordinator for KUBE med sekretærfunktion, som både har overblik over igangværende KUBE-indsatser og løbende følger op på deres udvikling og status. I Videnstrategisk Forum vil det dog fortsat Videnkoordinatoren, der varetager opgaven som sekretær. 

Organisering

Bag KUBE står Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Kompetencegruppen ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern og Jobcenter Ringkøbing-Skjern. Disse tre organisationer bemander styregruppen, som fremover er forankret i Videnstrategisk Forum, mens lead og koordinatorfunktion varetages af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Det er styregruppens rolle at definere hvilke indsatser og kampagner, der skal prioriteres og gennemføres, samt hvilke mål og effekter man forventer, at der vil komme ud af de enkelte indsatser.

Indsatsområder i første projektperiode

I det første halve år af projektperioden fokuseres der på to indsatsområder, da den nærmeste fremtid stadig er lidt usikker for de lokale virksomheder. Der kan både vise sig at være brug for tiltrækning af arbejdskraft samt fokus på fastholdelse af medarbejdere i form af fx opkvalificering og efteruddannelse. Indsatsområderne vil derfor have to spor:

 1. Tiltrækning af arbejdskraft vil til stadighed og på sigt være en blivende udfordring pga. demografi og faldende antal i arbejdsstyrken og vigtigheden af at informere de lokale virksomheder om de mange forskellige tilbud, de kan gøre brug af ifm. tiltrækning af arbejdskraft.
 2. Strategisk uddannelsesplanlægning er vigtigt i konkurrencen om arbejdskraft. Medarbejdere skal have synlige karriereveje – både lodret og vandret – med mulighed for at dygtiggøre sig gennem efteruddannelse. KUBE kan foretage den overordnede strategiske drøftelse med virksomhedsledere om, hvilke kompetencer virksomheden får brug for i fremtiden, udarbejde en overordnet plan og skubbe på, således at planen igangsættes. De virksomheder, der er klar til at igangsætte opkvalificering og efteruddannelse inden for en kort tidsfrist, kan tilbydes 1:1 samtaler med deres medarbejdere med fokus på ønsker og behov for efteruddannelse. Naturligvis afstemt med virksomhedens behov. Beskæftigelse oplever, at det ofte er et mismatch imellem de lediges kompetencer og de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Et fokus på efteruddannelse og opkvalificering blandt de ledige er derfor også et vigtigt fokusområde.

Effektvurdering

Der er nedsat følgende mål for ovenstående indsats de kommende seks måneder:

50 virksomhedsbesøg for hver indsatsperiode af seks måneders varighed

Effekt af spor 1:

 • Virksomhederne får indgående kendskab til områdets mange forskellige tilbud
 • Virksomhederne bliver grundig informeret og bliver koblet på systemerne fx RKSK’s database over tyske kandidater, Tilflytter-job-ordning, Jobnet for arbejdsgivere mv.
 • Oversigt over de mange tilbud udarbejdes i form af en mailtekst, der kan udsendes
 • Vidensdeling med de øvrige virksomhedskonsulenter omkring de mange tilbud

Effekt af spor 2:

 • 10 strategiske overordnede uddannelsesplaner for virksomheden
 • 2 strategiske uddannelsesplaner inkl. 1:1 medarbejdersamtaler
 • Opmærksomhed på at virksomhederne har en plan for efteruddannelse og opkvalificering
 • Opfølgning på implementering af uddannelsesplaner. 12 måneder efter færdiggørelsen af uddannelsesplanen kontaktes virksomheden med henblik på viden om, hvorvidt uddannelsesplanen er effektueret
 • Effektmålingen skal sammenholdes med de nationale data for efter-videreuddannelse for Ringkøbing-Skjern Kommune vs. Danmark

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet tager orienteringen til efterretning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet tog orienteringen til efterretning. 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Uddannelseskollegium

Sagsnr: 22-025709

Sagsfremstilling

Administrationen vil fortsætte orienteringen fra sidste møde i Videnrådet om pilotprojektet Uddannelseskollegium, som er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Baggrund:

Som led i den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” har Danske Universiteter foreslået, at der kan oprettes uddannelseskollegier. På uddannelseskollegierne skal de studerende have mulighed for i en kortere eller længere periode af deres uddannelse at være på studieophold uden for de større byer. Aarhus Universitet ønsker i første omgang at igangsætte et pilotprojekt.

Uddannelseskollegierne skal være et tilbud om studie- eller praktikophold i tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen, lokale vidensmiljøer og det lokale erhvervsliv. Uddannelseskollegierne skal bestå af både et boligtilbud, et studiemiljø med mulighed for f.eks. at gennemføre relevante uddannelsesaktiviteter tæt koblet til praksis, ligesom der gennem ordningen vil blive formidlet kontakt mellem arbejdspladser samt studerende med henblik på matching.

Formålet er at give de studerende mulighed for at anvende viden og kompetencer i praksis samtidig med, at lokale arbejdspladser får adgang til nyeste forskningsbaserede viden og fremtidig højtuddannet arbejdskraft.

I første omgang blev projektet iværksat som et pilotprojekt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Pilotprojektet har til formål at indsamle erfaringer med henblik på efterfølgende opskalering og eventuel udbredelse af projektet til blandt andet en bredere målgruppe på tværs af flere uddannelser og uddannelsesinstitutioner.  

Pilotprojektet startede midt i 2022 med henblik på, at studerende fra Aarhus Universitet kunne deltage i et forløb på uddannelseskollegiet i Ringkøbing-Skjern fra 2023.

På sidste møde blev der fortalt om den gennemførte bustur den 8. marts 2023, hvor der blev afholdt en ekskursion for 27 studerende fra forskellige studieretninger fra Aarhus Universitet til Ringkøbing-Skjern Kommune. Formålet med ekskursionen var at tiltrække studerende til Ringkøbing-Skjern Kommune og i den forbindelse udbrede studerendes kendskab til kommunens arbejdspladser og de attraktive rammer for et studie- og arbejdsliv.

Status siden sidste møde i Videnrådet:

Der har løbende efter ekskursionen været annonceret praktikantstillinger i Ringkøbing-Skjern Kommune og formidlet en række praktikantstillinger fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd på vegne af virksomheder i kommunen.

Den 21. august blev der afholdt styregruppemøde imellem Aarhus Universitet, Ringkøbing-Skjern Kommune og Erhvervsrådet. Her kunne erhvervsrådet fortælle, at der er indgået 17 praktikaftaler med studerende og kommunens lokale virksomheder. Det opfattes fra alle projektdeltagere som en succes.

Der blev på styregruppemødet besluttet at indstille, at pilotprojektet flytter ind under den samlede projektportefølje under den overordnede samarbejdsaftale imellem Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Pilotprojektet er ved at blive evalueret. Den endelige evalueringsrapport vil blive fremlagt og drøftet på styregruppemøde i 1. kvartal 2024 mellem Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til Uddannelseskollegium.

Effektvurdering

På nuværende tidspunkt er der indgået 17 praktikaftaler med studerende og kommunens lokale virksomheder. 

Effekten af pilotprojektet vil fremgå af den endelige evalueringsrapport, og evalueringen vil danne baggrund for, hvilke initiativer den videre handlingsplan for projektet skal indeholde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at pilotprojektet om etablering af uddannelseskollegium fremover ikke længere har en selvstændig styregruppe, men bliver et projekt under den overordnede styregruppe med Aarhus Universitet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Marianne Møller Kirkgaard fortsatte orienteringen om uddannelseskollegium. Der er kendskab til i alt 17 studerende , som har indgået aftaler med lokale virksomheder i Ringkøbing Skjern. Det anses for at være en succes og et resultat af et godt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Skjern Erhvervsråd, Aarhus Universitet og lokale virksomheder. 

Pilotprojektet flytter fremover ind under den samlede projektportefølje under den overordnede samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Rinkøbing-Skjern Kommune. 

Videnrådet tog orienteringen til efterretning og drøftede fremtidige muligheder for at styrke uddannelseskollegierne endnu mere. Generelt er der mange studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i praktik i kommunen, hvorfor det kan være gavnligt med et fælles blik på, hvor mange det drejer sig om. Dette med henblik på at få viden om, hvilke behov der er for midlertidige boliger og med henblik på promoveringsmuligheder; at dyrke den helt store, gode fortælling om praktikmuligheder i Ringkøbing-Skjern Kommunes lokale virksomheder. Det er vigtigt, at vi fortsat er opsøgende på, hvordan tidligere studiepraktikanter har oplevet praktikopholdet, så vi på den ene side bliver skarpere på at gøre det endnu bedre og på den anden side kan promovere den gode fortælling med de studerendes samtykke. 

Videnrådet kunne se en ide i at arbejde målrettet med promovering af kommunens mange muligheder for studerende med særlig opmærksomhed på de mange fritids- og kulturaktiviteter, der tilbydes i virksomhedernes nærområder, så de studerende får kendskab til mulighederne uden for arbejdstiden. Virksomhederne kan med stor fordel være med til at understøtte fortællingen om, hvilke tilbud der er i kommunen, fx. ved at lave events for de studerende i lokalområdet; vandsport-events, fisketure, koncertoplevelser etc. 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Behovsundersøgelse af ungdomsboliger

Sagsnr: 23-001196

Sagsfremstilling

Videnrådet bliver orienteret omkring arbejdet i arbejdsgruppen for ungdomsboliger og bedes tage stilling til arbejdsgruppens tilbagemelding og supplerende oplysninger.

Baggrund

Behovsundersøgelsen blev iværksat med arbejdsgruppen, som blev nedsat på Videnrådsmødet den 7. december 2022. Arbejdsgruppen besluttede på et arbejdsmøde den 6. januar 2023 at iværksætte en undersøgelse og analyse af behovssituationen på ungdomsboliger i Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på at kunne dokumentere boligbehovet hos unge.

Behovsundersøgelsen blev iværksat i samarbejde med kommunens analyseafdeling, Analyse og Effekt, som står bag undersøgelsen. Undersøgelsen havde til formål at afdække, om der er uafdækkede behov for ungdomsboliger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Metodedesign 

Analyseafdelingen har spurgt, om de herboende unge kan se sig selv i en ungdomsbolig i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derudover har de undersøgt, om virksomhederne har en opfattelse af, at flere ungdomsboliger vil gøre det nemmere at rekruttere elever, lærlinge, studerende og lignende. Analyse og Effekt har sendt ét spørgeskema ud til 1.000 tilfældigt udvalgte unge mellem 18 og 25 år i kommunen, samt ét spørgeskema til kommunens virksomhedspanel, som består af 811 virksomheder. Svarprocenten var på henholdsvis 20 og 16.

Derudover er der foretaget interviews med ungdomsboligudbydere i kommunen for at undersøge deres behov for flere ungdomsboliger i kommunen. Der er gennemført interviews med følgende udbydere: Det Kristne Gymnasium, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern (UCRS), Ringkøbing-Skjern Boligforening, Ungdomsskolen og Handicap & Psykiatri –Reberbanen.

Dataindsamlingsperioden for spørgeskemaet til de unge var medio marts til ultimo marts 2023, og dataindsamlingsperioden for spørgeskemaet til virksomhedspanelet var primo februar til medio februar 2023. De fem interviews blev gennemført i maj og juni 2023.

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Undersøgelsens resultater blev lagt frem for arbejdsgruppen den 12. juni 2023 af analyseafdelingen. Se resumé af behovsundersøgelsen i bilaget. Med baggrund i behovsundersøgelsens resumé og hovedkonklusioner, gav arbejdsgruppen følgende tilbagemeldinger omkring behovet for ungdomsboliger:

 • For kategorien ”ordinære unge”, uanset om de er i uddannelse, job eller andet, antyder behovsundersøgelsen, at der muligvis er et behov for ungdomsboliger i Skjern. I Ringkøbing antyder behovsundersøgelsen, at der ikke umiddelbart er yderligere behov blandt ungdomsuddannelserne i Ringkøbing.
 • For kategorien ”unge med behov for støtte”, antyder undersøgelsens resultater, at der ikke yderligere er behov for ungdomsboliger i kommunens sydlige del, Tarm. Undersøgelsens resultater antyder dog, at der der er et behov for yderligere boliger med bostøtte i Ringkøbing (Reberbanen). Her er der eventuelt behov for et tilbud for ungdomsboliger med støtte i lighed med dem i Tarm. Anbefalingerne omkring unge med behov for støtte er bragt videre til Handicap og Psykiatri.
 • Slutteligt har behovsundersøgelsen afdækket de unges ønsker til ungdomsboligen. Det er afgørende for de unge, at ungdomsboligen har eget toilet, bad og køkken samt en lav husleje på maksimalt 4.000 kr. De unge ønsker, at boligerne er beliggende i Ringkøbing eller Skjern, og de vil højst pendle 40 minutter til en større omkringliggende by.

Supplerende oplysninger

Arbejdsgruppen tilføjer som supplement til undersøgelsen, at der i Hvide Sande har været etableret boliger for sæsonansatte.  Der har været opstillet beboelsesvogne i Hvide Sande fra medio juni 2023 til medio september 2023. I den samlede periode har 5 ud af 12 værelser været udlejet.  

Administrationen har efterfølgende undersøgt status på Hansen og Larsens opførelse af ungdomsboliger i den tidligere Byskole i Skjern. Administrationen har kontakt til dem. Dette vil blive udfoldet nærmere på mødet.

Efter arbejdsgruppens konklusion og anbefalinger har administrationen erfaret, at der efterspørges boliger til praktikanter, eksempelvis sygeplejerskestuderende, som er i praktik i kommunen. Hvorvidt der er et reelt behov er svært at vide, men erfaringerne siger, at flere praktikanter og studerende ikke finder det muligt at komme i praktik i kommunen, da det ikke er muligt at finde en midlertidig bolig.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet drøfter arbejdsgruppens tilbagemeldinger suppleret med efterfølgende indhentede oplysninger.

BilagBeslutning

Lise Juhl Hansen gav en tilbagemelding på arbejdsgruppens behovsafdækning af ungdomsboliger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Videnrådet blev orienteret om undersøgelsens resumé, og Lise fremhævede, at lidt under halvdelen af virksomhederne synes, det er svært eller meget svært at tiltrække lærlinge, elever og studerende.

Videnrådet tog orienteringen til efterretning og pointerede, at kategoriseringen ungdomsboliger ikke helt er dækkende for det, man oprindeligt gerne ville undersøge. De boligbehov, man oprindeligt ville afdække, hører snarere under kategorien kollegier. Der bør tages højde for, at kandidatstuderende ikke vil associeres med en ungdomsbolig eller den målgruppe, der som regel er bosat i et sådant tilbud. 

Medlemmerne i Videnrådet diskuterede de forskellige behov med en særlig betoning af vigtigheden i at skabe boligforhold, der appellerer til målgruppen.  

Der bør tænkes i fleksible, differentierede boligtilbud afhængigt af målgruppens behov og alder. Der er masser af inspiration at hente i containerløsninger på Refshaleøen, Thyborøn, Det Frie Lærerseminarium på Sydfyn etc. 

Kopier link til punktet  -   Print

9: Ændring i formandskabet

Sagsnr: 23-002605

Sagsfremstilling

Formand for Videnrådet Lise Juhl Hansen og næstformand, Niels Kristian Larsen har efter gensidig drøftelse besluttet at bytte formandskaber. Efter aftale med Borgmester, Hans Østergaard bliver Niels Kristian Larsen formand for Videnrådet og Lise Juhl Hansen bliver næstformand. Byrådet orienteres på kommende Byrådsmøde den 10. oktober, hvorefter formandsændringen træder endeligt i kraft. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet tager ændringen i formandskabet til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet tog ændringen i formandskabet til efterretning.

Niels Kristian ser frem til at være formand for Videnrådet, og Lise glæder sig til det fortsatte arbejde som næstformand for Videnrådet. 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Gensidig orientering om aktiviteter med relevans for rådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Videnrådet orienterer om aktiviteter med relevans for rådets arbejde. 

Turismeuddannelse hos UCRS

Marianne Oksbjerre orienterer Videnrådet om den nye turismeuddannelse hos UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern, herunder indhold og status på opstarten.  

Karrierekurs, RKSK Erhvervsråd og KUBE

Lykke Nielsen høj orienterer om Karrierekurs og giver en status. 

Indsatsen viser de lokale karrieremuligheder for afgangselever og sabbatister. Der afholdes messer for afgangselever på gymnasierne og unge, der allerede er i gang med 1., 2. og 3. sabbatår med det formål at:

 • Medvirke til at afklare en uddannelses- og karrierevej
 • Skabe tidsbegrænset arbejdskraft lokalt
 • Skabe samarbejde og netværk, som tilskynder den unge til at gå i praktik i samme virksomhed under uddannelse
 • Øge kendskabet til lokale karrieremuligheder
 • Skabe incitament for at arbejde og bosætte sig i kommunen på længere sigt
 • Motivere til at søge et sabbatårjob på minimum 4 måneder

Uddybende handlingsplan til Videnpolitikken

Thine Overgaard Thygesen orienterer kort om formål og systematik i den uddybende handlingsplan for Videnpolitikken. Efter aftale i Videnrådet er der nu blevet udarbejdet en uddybende handlingsplan, som tilbyder et samlet, uddybende overblik over alle de indsatser, der findes under Videnpolitikken. Handlingsplanen er udviklet i et format, som giver mulighed for at få et godt overblik over eksisterende indsatser og deres fremdrift og effekt. Den uddybende handlingsplan er blevet vel modtaget i Videnstrategisk Forum, og bidragyderne er i gang med den sidste gennemlæsning af den. 

Ungetemaet i Byrådet 

Anette Ørbæk Andersen orienterer om, at der i december er ungetema i byrådet. Giver dette anledning til et ungetema i Videnrådet til foråret?

Gymnasiestruktur

Lise Juhl Hansen kaster lys på den seneste debat om gymnasiestruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune - set i lyset af de faldende ungdomsårgange.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet orienterede gensidigt om aktiviteter med relevans for rådsmedlemmerne. 

Turismeuddannelse hos UCRS

Marianne Oksbjerre orienterede Videnrådet om den nye turismeuddannelse hos UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern, herunder indhold og status på opstarten.  

Der blev oprindeligt søgt midler hos Regionen til turismeuddannelsen. Der er tale om en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er individuelt tilrettelagt, og som skal placeres i en af indgangene, som i dette tilfælde er den merkantile indgang. Man skal fortsat igennem grundfagene, men der er mulighed for at give den en toning. Efterfølgende ansøges om en elevplads, og uddannelsen stykkes endeligt sammen i samspil mellem virksomhed og elev. Uddannelsen kan altså tones på en måde, er er meningsgivende både for eleven selv og for virksomheden. Der skal både dokumenteres et behov og interesse hos virksomhederne. For at tilgodese dem, der er i arbejde som ufaglærte, udbydes AMU-kurser, der kan tages samtidigt med, at medarbejderen fastholder arbejdet. Målet er, at turismeuddannelsen kan udbydes online, så den bliver landsdækkende. 

Karrierekurs, RKSK Erhvervsråd

Lykke Nielsen høj orienterede om Karrierekurs og gav en status. 

Steen Bull fra Landia har inviteret virksomhedslederne på brunch på VGT, hvor han vil dele sine erfaringer med at arbejde med unge i virksomhederne. Der efterlyses tal og oplysninger på unge, der er i gang med sabbatår, så indsatsen bedre kan målrettes. 

Uddybende handlingsplan til Videnpolitikken

Thine Overgaard Thygesen orienterede kort om formål og systematik i den uddybende handlingsplan for Videnpolitikken. Thine betonede, at handlingsplanen nu er udviklet i et format, som giver mulighed for overblik over eksisterende indsatser og deres fremdrift og effekt. Den uddybende handlingsplan er blevet vel modtaget i Videnstrategisk Forum.

Ungetemaet i Byrådet 

Anette Ørbæk Andersen orienterede om, at der i december er ungetema i Byrådet med fokus på 16-24 år uden job og uddannelse. Der laves en administrativ proces på, hvordan vi kan arbejde for at nedbringe andelen af unge, der står uden uddannelse og job. 

Videnrådet vurderede, at det vil give god mening at lave et ungetema i Videnrådet til foråret. 

Gymnasiestruktur

Lise Juhl Hansen kastede lys på den seneste debat om gymnasiestruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune - set i lyset af de faldende ungdomsårgange.

 

Kopier link til punktet  -   Print

11: Eventuelt

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Videnrådet kan komme med bemærkninger eller aktuelle punkter. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet havde ikke punkter og kommentarer under eventuelt. 

Kopier link til punktet  -   Print

12: Næste møde i rådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Videnrådet informeres om næste mødedato for Videnrådet: den 6. december 2023, kl. 15.00-17.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Næste møde i Videnrådet er den 6. december på Innovest i Skjern. Det er sidste møde i Videnrådet for dette år, så vi slutter mødet af med en bid mad. 

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing