Referat: 8. januar 2024 kl. 15:00

Innovest, Ånumvej 28, 6900
Videnrådet

Deltagere

 • Bente Østergaard Mikkelsen
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard
 • Søren Elbæk
 • Lise Juhl Hansen
 • Lykke Nielsen Høj
 • Anders Thygesen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Anders Holm
 • Catarina Kastrup
 • Henriette Slebsager
 • Niels Kristian Larsen
 • Hans Østergaard
 • Kristian Andersen

Fraværende

 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkommen

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formand Niels Kristian Larsen byder velkommen til Videnrådsmødet. Videnrådsmødet er flyttet fra den 6. december, hvor mødet blev aflyst på grund af mange afbud som følge af vejrforhold og sygdom. Vi fastholder dagsorden med den ene undtagelse, at vi ikke skal julehygge fra 17-17.30. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formand Niels Kristian Larsen bød velkommen og ønskede godt nytår til alle. 

 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin
 • Marianne Oksbjerre ()
 • Janne Mylin ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dagens tema

Sagsnr: 23-027192

Sagsfremstilling

I videnpolitikken er den første målsætning, at vi vil højne arbejdsstyrkens kompetenceniveau til et arbejdsmarked i forandring. Alligevel opleves mangel på kvalificeret arbejdskraft som den største vækstbarriere i 2023 ifølge Temperaturmålingen fra Virksomhedspanelet. Omkring hver tredje virksomhed oplever, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er en barriere, der udfordrer deres vækst i de kommende år - i 2022 var det 30 procent, mens det i 2023 er 32 procent. Samtidig fremskriver Dansk Erhverv negativ vækst i antal personer i den arbejdsdygtige alder (20-69 år) fra 2022-2040. For Ringkøbing-Skjern Kommune udgør den negative vækst -12%. Det indebærer, at der er 4100 færre personer i den arbejdsdygtige alder til rådighed for arbejdsmarkedet i 2040. Det er en markant udfordring for opretholdelsen af produktiviteten i virksomhederne og velfærden i kommunen, men også for opretholdelsen af Ringkøbing-Skjern Kommunes unikke styrkepositioner.

Med blik for denne negative fremskrivning, er det nødvendigt at inddrage ny teknologi som en del af løsningen. Vi har således også været vidne til en hastig digital og teknologisk udvikling i samfundet gennem de senere år, som har medført acceleration i nye kompetencebehov på arbejdsmarkedet.

Det er derfor vigtigt, at både nuværende og fremtidens arbejdsstyrke er kvalificeret til at følge med de hastige teknologiske forandringer, der skal til for at opretholde vækst og udvikling inden for produktion, grøn omstilling og velfærd.

De nye kompetencebehov kalder på, at vi kortlægger de aktuelle og fremtidige scenarier på arbejdsmarkedet herunder fremskrivninger for, hvilke kompetencebehov der er på fremtidens arbejdsmarked. Hvordan sikrer vi, at lokale uddannelsesudbud og videntilførsel til området imødekommer arbejdsstyrkens kompetencebehov? Det retter vi fokus på i dag.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet tog dagens aktuelle tema til efterretning. 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin

Kopier link til punktet  -   Print

3: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet godkender dagsorden. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt. 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin

Kopier link til punktet  -   Print

4: Godkendelse af referat

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Se referat fra Videnrådsmødet den 26. september 2023referatet her.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet godkender referatet. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Referatet blev godkendt. 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin

Kopier link til punktet  -   Print

5: Kompetencebehov på fremtidens arbejdsmarked

Sagsnr: 23-027185

Sagsfremstilling

Videnrådet får et oplæg om, hvad der kendetegner kompetencebehovene på fremtidens arbejdsmarked, herunder megatrends. Projektleder, Randi Mørk Lildballe fra work live stay vil blandt andet pege på fremtidens kompetencebehov og give et bud på, hvilke uddannelses- og efter- og videreuddannelsesbehov, de skaber.

work-live-stay er et netværksbaseret videns- og projekthus, som faciliterer samarbejder mellem offentlige aktører, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er medlem af work-live-stay. Læs mere om work-live-stay her.

BilagBeslutning

Projektleder, Randi Mørk Lildballe fra work live stay holdt et oplæg om fremtidens kompetencebehov og gav et bud på, hvilke uddannelses- og efter videreuddannelsesbehov, vi kigger ind i på fremtidens arbejdsmarked. 

Oplægget fremgår af vedhæftede bilag "Fremtidens arbejdsmarked RKSK". 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin

Kopier link til punktet  -   Print

6: Lokale uddannelsesmuligheder - pitstop

Sagsnr: 23-027189

Sagsfremstilling

Videnrådet forholder sig på dette pitstop til, hvordan de aktuelt vurderer den lokale kapacitet til at imødekomme både nutidige og fremtidige kompetencebehov for arbejdsstyrken?

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet drøftede den aktuelle, lokale kapacitet til at imødekomme både nutidige og fremtidige kompetencebehov for arbejdsstyrken. 

Videnrådet pegede blandt andet på behovet for at kunne uddanne sig på arbejdspladsen og vurderede, at det er vigtigt, at uddannelsesudbuddene understøtter virksomhedernes behov. Uddannelserne skal således tilpasses på en sådan måde, at de muliggør eftervidereuddannelse for virksomhedernes medarbejdere, uden at det går for hårdt ud over drift og produktion. Videnrådet pointerede også, at man bør kigge nærmere på incitamentet for eftervidereuddannelse og medtænke, at der kan være sårbarhed forbundet med at skulle tilbage på skolebænken. 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin

Kopier link til punktet  -   Print

7: Digitaliseringsmuligheder – nu og i fremtiden

Sagsnr: 23-027183

Sagsfremstilling

Jakob Lemming fra Digital Transformations Lab tilbyder Videnrådet et indblik i digitaliseringstendenser og hvilke kompetencebehov, de medfører hos fremtidens arbejdsstyrke. Jakob deler ligeledes sine erfaringer fra samarbejdet med lokale virksomheder om digital omstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet udgik af dagsorden, da oplægsholder Jakob Lemming desværre blev forhindret i at deltage. 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin

Kopier link til punktet  -   Print

8: Videnstrategisk gruppedialog

Sagsnr: 23-027187

Sagsfremstilling

Med dagens fremskrivninger in mente indgår Videnrådet i gruppedialoger og kommer med ideer, udviklingsmuligheder og tiltag for, hvad vi sammen kan gøre for at imødekomme fremtidens kompetencebehov.

Gruppedialogernes output bliver en samling videnstrategiske bud på, hvordan vi i fællesskab og bedst muligt kan understøtte kompetenceudviklingen og videntilførslen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

BilagBeslutning

Outputtet fra de videnstrategiske gruppedialoger er blevet sammenfattet i vedhæftede bilag: "Output fra videnstrategiske gruppedialoger". 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin

Kopier link til punktet  -   Print

9: Videnrådsmøder i 2024

Sagsnr: 23-027194

Sagsfremstilling

Formand Niels Kristian Larsen præsenterer årshjul for mødeaktiviteter i Videnrådet for 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Videnrådet tager årshjulet til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet tog årshjulet for 2024 til efterretning. Formand Niels Kristian Larsen bad Videnrådet forholde sig til form, tema, tidsramme og lokationer for Videnrådsmøderne. 

Videnrådet tilkendegav, at det giver god mening at holde tematiske møder og komme i dybden med aktuelle temaer, så vi både kan være strategiske og konkrete i arbejdet med Videnpolitikkens målsætninger. Tidsrammen kan justeres med en forlængelse på 30 minutter, når det giver mening for dagsorden. Lokationer for Videnrådsmøderne kan godt variere, så vi også har anledning til at komme rundt til hinanden. 

Der var forslag om en fælles ekskursion for Videnrådet og Videnstrategisk Forum. Der var bred tilslutning til forslaget.  

 

 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin

Kopier link til punktet  -   Print

10: Gensidig orientering

Sagsnr: 23-027196

Sagsfremstilling

Videnrådet orienterer hinanden om aktiviteter med relevans for rådets arbejde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Videnrådet havde ingen bemærkninger til gensidig orientering. 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin

Kopier link til punktet  -   Print

11: Eventuelt

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Videnrådet kan komme med eventuelle punkter og bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen punkter til eventuelt. 

Fraværende
 • Marianne Oksbjerre
 • Janne Mylin
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing